Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

^ o ARhLIK 2006 PA2ARTESİ + CUMHURİYET SAYFA DIŞ BASEV AB, komşulanyla ilişkilerinde ABD'nin Latin Amerika ülkeleriyle yaşadığı sorunlardan ders çıkarmalı Entegrasyondanvazgeçilmemeli• Avrupalılar, ABD'nin Latin Amerika ülkeleriyle ılişkılenni dikkitle incelemelı ve süper gücüı onlar tarafından neden sevıbnedığinın yanıtlannı uramalılar. Siyasi entegrasyon yenre serbest ticaret üzerinde duraı ABD'nin hatalanndan ders çıkaramazsa Birlik de gelecekte komsulanyla sorun yaşayabilir. VADİM KONONENKO* A BD Başkanı'nın kasım ayında, Arjan- tın'de duzenlenen Amerıka Ulkelen Do- ruğu'nda bekledığı ılgıyı gormedığı ıçın kendııı zorlayarak objektıflere gulumsemesı bır- çok A\rupalıyı eğlendırnuş ve memnım etmış- tır Ana Avrupalılar eğlenmek yenne ABD'nin Latin Amenka ulkelenyle ılışküen v e sonuçta on- lar tarafından fazla sevılmemesınden ders alma- lılar Çinku gelecekte Avrupa Bırlığı de kendı- ru doğüu \ e guneylı komşulanyla aynı tur olum- suz, memnunıyetsız bır ılışkı yumağı ıçınde bu- labılır Tabı ABD ve Latin Amerika ılışkılennın AB'nın komşulanyla olan ılışkılennın aynası ol- duğunu soylemek sorunu fazla basıte ındırgemek olur Ancak ortadakı kulturel, tanhı v e jeopolı- tık farkara rağmen ABD ve AB komşulanyla ben- zer sonnlar yaşıyorlar tkı tarafta da oncelıkle sorun sosyal refah ko- nusundakı uçurum Latin Amerika ulkelen ve AB 'nır. komşulan ekonomık açıdan ıstıkrarsız ve yoksul ulkeler Butun bu dev letler bağımsızlık- lannı emperyahst rejımlerden koparak kazan- mışlar Ispanya, Portekız, Sovyetler Bırlığı ornek- lennde olduğu gıbı Ve bağımsızlıklannı kazan- dıklanndan ben demokrası v e hukukun ustunlu- ğunun gereklennı uygulamak konusunda son de- rece ınışh çıkışlı bır tutum sergıledıler Latin Amerika ve AB dışındakı Avrupa ülkelennde otonter rejım eğılımlen, yolsuzluk ve ınsan hak- kı ıhlallen kol gezıyor Bunun ışığında hem ABD hem de AB sorunlu komşulanna karşı bır stra- tejı uygulamak zorunda Guvenlık nsklennı mı- nımum duzeye ındırgeyen, demokrası kulturunu yaygınlaştıran, hukukun ışleyışını sağlayan ve yoksul varsıl uçurumunu azaltan bır stratejı Başbakan Tayyıp Erdoğan, Birtiğin uye adayı komşulanndan bınnın liden olarak beürti arahklaıia \B Konusvonu Başkanı Jose Manuel Barroso'\ la bır araya geüyor. AB toplanülanna, uye ohnayan komşulanıı da kaül- ması ikih ılişkiien ıydeştirmeyı ve entegrasyon surecmı hızlandırmayı amaçlrvor. Latm Amenkah komşulanyla entegrasyona grtmeyen ABD'nin Başkanı ıse onlar tarafindan pek de acak karşılanmıyor. ABD Başkanı son olarak kasun aymda ArjanOn'de duzenlenen Amerika l lkeleri Doruğu'nda protesto edikL Gostericiler üzerinde "Bush'u durdurun" yazıh gomleklerle Amerikan şirket ve bankalann cam, çerçevesini aşağı indirdL (AP) ABD'nin ve Bırlığın bu hedeflere ulaşma ko- nusundakı yaklaşunlan, kullandıklan yontemler bırbınnden çok farklı ABD hukumetı on yıllar- ca Amenka kıtası ıçınde serbest tıcaretın rekla- mını, onculuğunu yaptı Sıyası entegrasyonu gor- mezden gelıp serbest rekabet, tek pazar gıbı ko- nulann uzennde durdu Vize yok. eflitlm hakkı yok Zaten ABD'nin projesını Avrupa'nınkınden ayıran en belırgın fark ABD'nin komşulannı ABD'ye sosyal ve sıyası anlamda entegre etme- yı ongormemesıdu- ABD, Meksıka'ya hıçbır za- man AB'nuı Turkıye'ye davrandığı gıbı davran- maz Aynca serbest tıcaretın tumavantajlannı kul- lanan Latin Amenkahlara ABD tarafindan hıç- bır zaman vızesız ulkeye gınş ıznı venlmez Ta- bıı Latuı Amenkalılann bu projenın getınsı ola- rak ABD'de eğıtım alma ve çalışma haklanna sa- hıp olmadıklannı da anımsatmak gerelor Ama AB, bazı şartlara bağlı da olsa Ukrayna, Moldo- \a \ e bazı başka komşulanna Avrupa Bırlığı Sı- nır Komşulan Polıtıkası çerçevesınde bu hakla- n tanıyor AB'nın kalbınınattığıBruksel,Washıngton'ın aksıne komşu ulkelerde ekonomık reform ve de- mokrasının gereklennın uygulanması konusun- da gerçek bır dûrtû \e ısteğe sahıp Ancak AB ya ABD'nin deftennı kanştınr \e bır sayfasını kopanp entegrasyon düşuncesını goz ardı edıp yenne serbest tıcaretı koyarsa 9 Bu Avrupa Bır- İığı'nın komşulanna ılışkın polıtıkasuun gele- cekte sapabıleceğı bıryol Bırîık entegrasyon ye- nne serbest hcarete yuzunu donerse ABD'nnı La- tin Amenka'dakı komşulanyla ılışkılennde yap- tığı hatalan yapma nskı olacak Öncehklı olarak bu durumda Bruksel, komşu de\ letlerdekı yone- tımlerle serbest ticaret anlaşmalannı yaparken ko- nuşacak ortak nokta bulamayacak Aynca kom- şulan serbest rekabet duşuncesıne karşı çıkabı- lu-ler Çunku AB ulkelenyle serbest rekabet \e ticaret, ulkelenndekı bırçok endustnye kılıt vur- maya zorlanmalan anlamına gelecektır ABD'nin Latm Amenkah komşulan ıse bu ulkenın serbest ticaret sınırlan oluşturuhnadan once çıftçılenne yaptığı maddı desteğı azaltmasını ıstıyorlar AB'nuı komşulan da söz serbest tıcarete geldı- ğınde bu tarz ısteklerde bulunabılu-ler ABfcarşıtlıflıartar AB 'nın entegrasyondan \ azgeçıp serbest tıca- rete yonelmesının doğuracağı ıkmcı tehhke, Bır- lığm komşulannda oluşan ve artan AB karşıth- ğmdan hoşnut ohnayabıleceğı Latin Amenka'da ıstısmarcı, çıkarcı, vahşı ka- pıtahst olarak görulen ulke ABD'dır Bırlığın komşulanndakı geln" sevıyesı duşuk, genış kıt- leler de yoksulluklannm sona ermemesının ne- denını, köklennnı AB'ye dayandığını duşunebı- ln-ler Bunlann dışmda serbest ticaret, ınsan tıcaretı ve uyuşturucu kaçakçıhğı gıbı nsklen de orta- dan kaldırmaz Onlan üye yapma duşuncesı ol- madan AB de kendını komşulanna adama konu- sunda zorluk çekecektır ABD'nin deneyunı ser- best ticaret goruşmelennın sınırh sayıda ve se- çılmış uzman ve burokratlarla yapıldığını ılk ra- undda sonuç aluıamaması hahnde toplumun hıç- bır ılgısını çekmeyecek nıtelıkte bu- ıkmcı raun- dun yapıldığına ışaret edıyor ABD'nm dene- yımlenne dıkkath bır goz atmak Doğu AvTupa ülkelenne yonelık polıtıkalanm şekıllendırmesı açısmdan ıyı olur AB'nm, ABD'nm hatalann- dan ders alıp alamayacağmı zamanla goreceğız (EUObserver,Bdçka, 9.4raük) *Fınlandı\a Enstıtusu Uluslararası llışkıler Bolumu 'nde araştırmacı Zaten kargo gönderiyoruz di mi? dı mı tabı tam tum ArasPuantum. Her gonderınnde puan toplasak, hedıyeler kazansak çok ıyı olur dı mı? dı mı tabı tam tum ArasPuantum. ArasPuantum Card Turkıye'nın ılk ve tek armağanlı kargo gönderımı! www.arcBpuantum.com 0216538 55 55 önemtaşr- li,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog