Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 2005 PAZARTEgl 8 HABERLERIN DEVAMI TURKİYE Istanbul Edirne Kocaelı Çanakkale Izmir Manisa Aydın Denizli K B K B B B B K 4 1 6 5 8 7 8 7 Sinop K 13 Adana Y 16 1 Samsun Y 14 Mersin Trabzon Gıresun _Y 16 Diyarbakır Y 10 8 Ankara _Y 14 Şanlıurfa K 5 Mardin Eskişehir K 3 Siirt 8 Konya K 6 Hakkâri Sıvas K 6 Van Zonguldak K 6 Antalya Y 15 Kars Oslo Butun bofgetenmız çok bu- lutlu, Trakya ıle kıyı Ege dı- şında kalan tum yurt yağışlı geçecek. Yağışlar Bati ve Orta Karadenız. Iç Anadolu H e l s i n k ) Akdenız. Doğu veGuney- S t o c k h o l m doğu Anadolu nun batısı ıle sabah saaıtennde karia ka- DIŞ MERKEZLER K -1 ır^2 Berlın K 2 Moskova K -3 K -6 K 8 nşık yagmur ve kar şeklın- Amsterdam K de otecak. Hava acaklığı Brüksel K kuzey, ıç ve batı kesımlerde 10ıla12dereceduşecek. dığer yerterde onemlı bir değışîkfık oimayacak 9 6 oonn K TT Münih K 4 Zürıh Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atina K B K K K K Y 2 10 2 2 -1 9 10 Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire PB B PB Y B Y B 16 0 15 16 8 4 20 K 1 Şam Y 17 Tahran bulutlu i Sıslı (£_J3 Bulutlu k Çok bulutlu • Yağmurlu J ) Kariı 2 i Sulu kar > Gök gürûltülu AB'nin Garip Bakışları? • Baştarafi 1. Sayfada Ülkemizin sınırlan için- de yaşananlann hesabı Meclis'te büyük çoğunlu- ğa sahip A K P iktidarın- dan sorulmalıdır. Ne yazık ki bu konuda Türkiye büyük bir kafa karışıklığı içine düşmüş ya da düşürülmüştür. Türk kimliğini tartış- •naktan başını alamayan Başbakan Erdoğan'ın Türklüğe hakaret dava- sında da acze düşmesi bir raslantı olmasa gerek. Cumhuriyet Hutıban okuluna karşı değiiz1 • Dış Haberler Servisi - Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Yunan Katünerini gaze- tesine verdiği demeçte, iki ül- kede tahrikleri teşvik edenler olduğunu öne sûrerek "Ruh- ban okulunun açılmasına kar- şı değiliz" dedi. "'Papadopu- los ile Kıbns sorunu çözül- mez" diyen Bakan Gül, "Kıb- ns'ta Türkler uzlaşma istedi- ğini beyan etti, hayır'ın öncü- lüğünü ise Papadopulos yap- tı ve kendisi uzlaşmayı iste- miyor" dedi. Gül, Heybeliada Ruhban Okulu'na ilişkin bir soruyu da "Ruhban okulunun faaliyet göstermesine karşı değiliz. Patrik ise Lozan An- laşması gereğince Türkiye'de- ki Hıristiyan Rum nüfusun li- deridir" şeklinde yaoıtladı. HatHemitoğhı Ankara'da anıldı • ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Uğradığı silah- lı saldın sonucu yaşamını yi- tiren Dr. Necip Hablemitoğju, ölümünün 3. yılında mezan başında anıldı. Karşıyaka MezarhğYnda düzenlen töre- ne Hablemitoğlu'nun eşi Şen- gül Hablemitoğlu, kızlan Ka- nije ile Uyvar, arkadaşlan, se- venleri ve öğrencilerinin ya- nı sıra ADD Gençlik Kollan üyeleri katıldı. Izmir Urla'da ADD ve CUMOK'lar tarafın- dan ortakaşa gerçekleştirilen törene Prof. Dr. Anıl Çeçen, ADD Genel Sekreteri Hüse- yin Emre Antunışık, ADD Ege Bölge Temsilcisi Reşat Erguvan ve yurttaşlar karüdı. başkan Abakay • ANKARA (ANKA) - Çağdaş Gazeteciler Derne- ği'nin (ÇGD) olağanüstü ge- nel kurulunda dün yapılan se- çimlerle yeni yönetim belir- lendi. ÇGD genel başkanlığı- na Ahmet Abakay seçilirken yönetim kuruluna Mehmet Açıktan, Nusret Doğruak, Ekrem Meral, Berhan Soner, Ayşe Karabat, Ebru Dönmez, Ömer Leventoğlu, Tank Ha- tipoğlu; denetleme kuruluna Ahmet Timurtürkan, Behzat Miser, Adile Homan seçildi. FMV'nin yıldönümü • tstanbul Haber Servisi - Fevziye Mektepleri Vakfi (FMV)IşıkOkullan'ıun 120. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı. Nişantaşı'ndaki FMV Özel Işık Lisesi'nde dü- zenlenen törende konuşan FMV Yönetim Kurulu Baş- kanı Murat Binark, "Laik, de- mokratik, insancıl, bilimsel düşünceyi özümsemiş, çevre- si ve kendisi ile banşık, çağ- daş bireyler yetiştirmeyi a- tnaç edindik" diye konuştu. Lagendijk'e sert tepki CHP'li Onur Oymen, Joost Lagendijk'in bazı ifadelerinin 'hezeyan örneği' olduğunu belirtirken DYP'li Nüzhet Kandemir, gelinen aşamanın sorumlusununAKP hükümeti olduğunu vuıguladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Sılahh Kuvvetleri'ne (TSK) ağır eleştiriler yöneltenTürkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Jo- ost Lagendijk'in açıklamalan tepki gördü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Lagendijk'in yurtiçin- de ve dışında yıkıcı ve bölücü emeller besleyen çevrelerin etkisinde kaldığını söyledi. Lagendijk'i kınadığını belir- ten Öymen, bazı ifadelerinin "tam bir hezeyan örneği" olduğunu kaydetti. DYP Genel Başkan Yardımcısı Nüzhet Kandemir, gelinen aşamanın sorum- lusunun hükümet olduğunu vurguladı. Stratejist Ercan Çitüoğlu ise AB'nin iç politikada bir partiyi destekleyerek tarafsızlığını yitirdiğini kaydetti. Öymen yaptığı yazılı açıklamada, T- SK'ye ağır eleştirileri yönelten Türki- ye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagendijk'e tepki gösterdi. Öymen, Lagendijk'in yurtiçinde ve dı- şında Türkiye'ye karşı yıkıcı ve bölü- cü emeller besleyen çevrelerin etkisin- de kaldığının anlaşıldığını söyledi. La- gendijk'in TSK'ye, Türk yargı organ- larının kararlanna ve CHP'ye "haksız ve düzeysiz" eleştiriler yönelttiğini vurgulayan Öymen, bu açıklamalan şiddetle kınadığını dile getirdi. 'Tarafsızlığı terk etti' öymen, Lagendijk'in TSK'nin P- KK'ye karşı verdiği mücadeleyi "ke- yif için yaptığı" yolunda sözler sarf etmesi ve PKK'yi haklı bulan bir tavır ıçine girmesinin "tam bir hezeyan ör- neği" olduğunu söyledi. Öymen, La- gendijk'in AİHM türban karanna iliş- kin görüşlerinin uluslararası yargıya karşı ne kadar saygısız bir tutum için- de olduğunu ortaya koyduğunu da be- lirtti. Öymen, şunlan söyledi: "Yurtiçinde ve dışında ülkemize karşı yıkıcı ve bölücü emeller besle- yen çevrelerin etkisinde kaldıgı anla- şılan Lagendijk, bu sözleri ile göre- vinin gerekrirdiği tarafsızlığı terk et- miş ve irimadımızı tümüyle kaybet- miştir. Halkımızın tam güvenine sa- hip olan kuruluşlarımıza ve CHP'ye karşı bu saygısızca görüşleri sergile- yen Lagendijk'in aynı konuşmasın- da AKP'ye övgüler yağdırması dü- şündürücü. AKP'nin bu sözlerden övünç değil, utanç duyması gerekir." DYP Genel Başkan Yardnncısı Nüz- het Kandemir, son dönemde bu tür açıklamalann artmaya başladığına dik- kat çekerken hiçbir tutuma tepki koya- mayan hükümetin gelişmelerden so- rumlu olduğunu söyledi. AB ile müza- kerelerde AKP'nin her şartı itiraz dahj etmeden kabul ettiğine dikkat çeken Kandemir, "AB de hükümetin bu ru- tumunu gördü. Şimdi Türkiye'ye yö- nelik söylemlerini iç politika maİze- mesi olarak kullanıvorlar" dedi. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniy- le ulaşımda zorluklar yaşa- nıvor. Kapıkule Sınır Kapı- sı'ndan Türki- ye'ye giren bir TIR'ın kayarak elektrik direği- ne çarpması üzerine meyda- na gelen kaza sonucu trafik akışı 3 saat bo- yunca kesüdi. (Fotoğraf: AA) Istanbul, Edirne, Kıridareli ve Te/drdağ'da okuttarbirergün tatiledildi Türkiye karakışa teslim oldu Haber Merkezi - Etkisini giderek arttıran soğuk hava ve kar yağışı yurt- ta yaşamı olumsuz etkiliyor. Yeni haf- tayla birlikte yurt genelinde hava sı- caüklığı 12 derece düşecek. Istanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da okullar birer gün tatil edildi. Istanbul Valiliği, Istanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya baş- layan kar yağışının ulaşım ve genel hayat üzerinde yaratacağı olumsuz et- kiler nedeniyle il genelinde ilk ve or- ta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. Koç ve Bey- kent üniversiteleri de eğitime birer gün ara verdi. Istanbul Büyükşehir Belediyesi, yağış uyanlan üzerine çe- şitli önJemleraldı. Dün akşam saatle- rinde kar yağışı başlamadan önce be- lediye ekipleri ana arterler ve katılım noktalannda tuzlama çalışması yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, bin personelin 490 kar küreme ve tuz serpme aracıyla 204 müdahale nokta- sında hazır bekletildiği kaydedilerek "İrfaiye Daire Başkanlıği ekipleri, Sağük Daire Başkanlığına bağü ambulanslar olumsuzluklara karşı alarmda olacaklar" denildi. Karkalınlığının 8 santımetreyi geç- tiği ve yağışın bugün de etkili olma- snıın beklendiği Edirne'de, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düşebileceği bildirildi. Kar kalmlığının 5 santimet- reyi geçtiği Kirklareli'nde de bugün aralıklı olarak kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, yağışlann yanndan itiba- ren sona ereceğini, sıcaklığın artaca- ğım bildirdiler. Başta Bursa olmak üzere, Istanbul, Tekirdağ, Bandırma, Kütahya, Aiyon, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Bolu ve Düzce çevrelerinde sobadan sızan gazla meydana gelen zehirlenmelere karşı dikkatli olunması uyansında bu- lunuldu. Bursa'da 123 kişi sobadan sı- zan gazdan zehirlendi. Van ve Eskişe- hir'de 2 kişi zehirlenerek öldü. BÜTÇE GÖRÜŞMELERÎNE DEVAM EDÎLDÎ TBMM'de 'aynmcûık' fotoğrafi ve türban tarUşması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe gö- rüşmeleri sırasında CHP'li kadın mil- letvekilleri, Ulaştmna Bakanı Binali Yıldınm'ın eşi Semiha Yıldınm'ın erkeklerden ayn tek başına yemek ye- diği fotoğrafa dikkat çekince tartışma yaşandı. Devlet Bakanı Ninıet Çu- bukçu, "Kadına yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmak adına, bir kadı- na yönelik tutumu rencide edici bu- luyurum. Kadınlann davet edilme- dikleri her yer açısından aynı hassa- siyet gösterilmeli" sözleriyle türban- lı eşlerin davet ediknediği Çankaya re- sepsiyonlarına dikkat çekti. Devlet Ba- kanı Mehmet Aydın "kadınlara ay- rı caminin akıllannın ucundan bile geçmeyeceğini" söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda dün Di- yanet Işleri Başkanlıği, SHÇEK, Özürlüler Idaresi Başkanlıği, Aüe ve Sosyal Araşürmalar Genel Müdürlü- ğü ve Kadının Statüsü Genel Müdür- lüğü bütçeleri göriişüldü. CHP'li Ha- lilAkyüz, "Cemevlerim niye ibadet- hane kabul etmiyorsunuz? Milvon- larca insan, ibadet yöntemim bu, di- yor. Cemevlerinde îbaret edenler vergi ödemiyor mu? Bu inanç gru- bu da Diyanet'te temsil edilmeli" de- di. CHP îi Gaye Erbatur, "sosyal hiz- metlerde bir geriye gidiş yaşandığı- nı, SHÇEK'ninAKP'nin "yanlış sos- yal politika anlayışına ve kadrolaş- maya kurban edildiğini" söyledi. CHP Istanbul Milletvekili Güldal Okuducu da Ulaştırma Bakam Bina- li Yıldınm'ın eşinin fotoğrafina atıfta bulunurken "Bugün ayn okul, ayn havuz, a>n cami, kararlar ulemaya sorulsun diyenler, yarın çağdaş cumhuriyetin kadınlarına acaba Suudi Arabistan'daki gibi 'Oy kul- lanmayuı' mı diyecekler? Bah- reyn'deki gibi 'Doktorlar aynadan ka- dınlan muayene etmelidir' mi diye- cekler? Kadıniar burka giymedi di- ye saldınya mı uğrayacak?" dedi. Bakan Çubukçu ise kadrolaşma sav- Iannın doğru olmadığını söyledi. CHP'lilerin SemihaYıldnım'ın fotoğ- rafi ile ilgili eleştirilerine tepki göste- ren Çubukçu, "Kadına yönelik ay- nmcılığı ortadan kaldırmak adına, bir kadına yönelik tutumu rencide edici buluyorum. Kadınlann davet edilmedikleri her yer açısından da aynı hassasiyet gösterilmeli" sözle- riyle türbanlı eşlerin davet ediknediği Çankaya resepsiyonlanna dikkat çek- ti. Bakan Aydın da "kadıniar için ay- n cami diye bir şeyin söz konusu ol- madığını" söyledi. Aydın, Diya- net'ten AleviJerin dışlanması ile ilgili eleştirilere de "Diyanet'in üzerine düşmeyen bir şey Diyanet'ten talep edüiyor" karşılığını verdi. Kandemir, Lagendijk'in çok önceden beri bu tür demeçlerde bulunduğuna da dikkat çekerken "Türkiye'nin bun- dan böyle daba kendine güvenir, dik durmasmı bilen ve şartlannı iyi an- latabilen bir politika sahibi olması gerekir. Ancak bu yaklaşım artık AKP için olası değil" dedi. 'Içişlerine müdahale' Bahçeşehir Üniversitesi öğretim gö- revlisi Ercan Çitlioğlu da, Lagendijk'in konuşmalannın Türkiye'nin içişlerine doğrudan müdahale olduğunu savun- du. AB'ye üst düzeyde bir tepki göste- rilmesi gerektiğıne dikkat çeken Ercan Çitlioğlu, "Lagendijk, 'Türk ordusu PKK ile savaşmayı seviyor ve bununla öneminin artmasmı sağlıyor' diyor. Bu bakış açısı inanılmaz yanlış. Türk Ordusu 'nu Türkiye'deki önemini ko- nımak için mensuplannı ölüme atan bir kurum gibi değerlendiriyor. Bu açıklamalarTSK've açık bir saldırı- dır" değerlendirmesini yaptı. Ercan Çitlioğlu, TSK'nin bölgeden çekilmesini önerecek kişinin Lagen- dijk olamayacağma da dikkat çekerken şöyle konuştu: "Bunun ötesinde Lagendijk'in, AKP'nin önümüzdeki seçimlerde büyük bir başan kazanacağı ve ikri- dannı sürdürmesi gerektiği konu- sundaki söylemleri de Türkiye'nin iç politikasına açık bir müdahaledir. AB, Türkiye'deki siyasi yelpazede bir partinin arkasına desteğini koya- rak, tarafsızlığını yitirmiştir. Eğer AB'nin demokrasi anlayışı hukukun üstünlüğü anlayışı buysa,AB'nin te- mel kavramlarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor." MHP: Haddini aştı MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır, Lagendijk'in açıkla- malanyla haddini aştığını belirterek "Bu açıklamalar karşısında siyasi iktidar suskun kaimıştır, bu da La- gendijk'in tasvip edildigi anlamına gelir. Asıl sorgulanması gereken ko- nu budur" diye konuştu. Türkiye'yi savunması gereken AKP iktidannın birçok konuda suskun kal- ması üzerine önüne gelen AB sözcüsü- nün Türkiye'ye hakaret ettiğini kayde- den Şandır, şu görüşleri dile getirdi: "AB, bölücü ayrıhkçı Kürtlere de akıl vermektedir. Teröre bulaşma- mak kaydıyla AB'nin şemsiyesi al- tında bölücülüğün siyasallaşmasına ve yasallaşmasına teminat vermekte- ler. Muhtemeldir ki bunun sözünü de AKP iktidanndan almış bulun- maktalar. Çünkü Sayin Başbakan'ın açıklamalan da Türkiye'ye hakaret edenAB sözcülerinin açıklamalann- dan içerik itibanvla farklı değildir." 'IZMİR BU YAKIŞTIRMAYI SlLtP ATACAKTIR' BaşbakanErdoğan'dan 'gâvurîzmir'göndermesi HAKANDİRÎK İZMİR - Başbakan Recep Tayyip Erdoğac, AKP teşküatmın "dertîeri- ni" çok iyi bildiklerini dile getirerek, "Kimse bizi gaza getirmeye çalış- masın. Biz gaza ne kadar basacağı- mızı çok iyi biliyoruz. L nutmayın, sağlıkb bir doğum, 9 ay 10 günde olur. Her şey bir yol haritası içerisin- de yürüyecektir" diye konuştu. Erdo- ğan, terimi kullanmadan "gâvur tz- mir" sözüne de göndermede buluna- rak, "O yakıştırmalan bir şekilde si- lip atacaktır Izmir. Biz böyle bir ifa- deye hiçbir zaman inanmadık. Yann da inanmayacağız" dedi. Başbakan Erdoğan, Izmir'de katıldı- ğı açılışlarda TÜPRAŞ 'ın özelJeştiril- mesine karşı çıkan petrol işçilerinin protestolanyla karşılaşrı. Aliağa'daki törende, TUPRAŞ'uı satışı nedeniyle Petrol-Iş Sendikası üyelerinin protes- tosuna uğrayan Erdoğan'ın ilçeye ge- lişinde işçiler, "IMF değil, çalışan- lar yönetsin", "Faize değil halk için bütçe", "TÜPRAŞ halkındır satıla- maz" sloganlan attı. Polisin güvenlik önlemi altındaki işçiler, Erdoğan'a "aracüar" yoluyla mektup iletti. Buca Gölet'te parti örgütüyle bir araya gelen Erdoğan, burada daha çok örgüte yönelik mesajlar verdi. Erdo- ğan, UNTVERSIADE'ın kendileri sa- yesinde kotanlabildiğini savundu. Te- rimi kullanmadan, kentin "gâvur tz- mir" diye anıldığnn vurgulayan Erdo- ğan, önümüzdeki seçimlerde bunun da değişeceği yönünde söylemler öne sürdü. Erdoğan, "Izmir'in üzerinde- ki o zaman zaman yakıştırılan bazı ifadeler vardır ya, bu ifadelerin ol- nıadığı da görüidü. Çünkü tzmir'in hakkı bu değil. O yakıştırmalar de- ğil. İnşallah o yakıştırmalan da bir şekilde silip atacaktır Izmir. Ben bu- na inanıy orum. Biz böyle bir ifade- ye hiçbir zaman inanmadık. Bugün de inanmıy oruz.Yarın da inanmaya- cağız" diye konuştu. Yine adım an- madan "türban" ve öteki konularda örgütten "sabırlı" olmalannı isteyen Erdoğan,"Şunu unutmayın, sağlıkb bir doğum, 9 ay 10 günde olur" di- yerek, şöyle konuştu: "Bazılarının tahriklerine sakın aldanmayın. Biz dertliyiz. Biz nerde, neyin, nasıl dertleri olduğunu biliyoruz. Ama her şey bir yol haritası içerisinde yü- rüyecektir. Öyle, kimse AKP'yi ga- za getirmeye çauşmasın. Bizim gaza gelmeye myerimizyok. Burada gaza basan biziz ve gaza ne kadar basa- cağımızı da iyi biliyoruz. Bu gaza, ben Örgütüme de söylüyorum, özel- Ukle dikkatli olun. Ne siz millervekil- lerimize baskı yapın, ne milletvekil- lerimiz bize baskı yapsın." GÜNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada son'ın göreve başlamasından hemen sonraart ar- da gönderdiği heyetlerle 2006'ya ilişkin pek çok müjdesinin olduğunu gösterdi. ABD'nin, Saddam yönetimine uyguladığı psikolojik savaşın bir ben- zeri Iran için çoktan başlamış durumda. Tıpkı Irak gibi, Iran konusunda da Türkiye kilit ülkelerden bf ri. Bush yönetimi, AKP iktidarını şimdiden yeni ge- lişmelere hazırlıyor olmalı! Büyükelçi VVİIson'ın basın aracılığıyla verdiği mesajların satır başlarını aktaralım: - Iran ve Suriye konusunda Türkiye ile aynı dü- şünüyoruz. Ancak yapılması gerekenlerle ilgili çö- züm farklılıklanmız var. - PKK için elimizde sihirli değnek yok. Terör ör- gütünün para kaynaklannı araştırmaya başlarsa- nız, karşınıza Avrupa çıkar! - Kıbrıs'ta yeni adımlar atılmalı. • * • Her 3 mesaj da Cumhuriyet'in geçen hafta ver- diği haberleri doğrular nitelikte. Şimdi mesajlann karşılıklı masaj bölümüne geçelim... FBI ve CIA heyetleri Ankara'ya birkaç dosya bı- rakıp gittiler. Ağırlık Iran ve ABD'nin karşı karşıya kaldığı terör girişimleri üzerineydi. ABD'Iİ yetkili- ler Iran için Ankara'ya şunu söylediler: "Elimizde Saddam yönetimine karşı yûrüttüğü- müz psikolojik harekâttan daha sağlam veriler var. Dönya kamuoyu arkamızda. Nükleer araştırmalan yapan kurumlar da bizim tezlerimizi doğruluyor. Onagöre!" Bu mesajın anlamı açık: - Eğer, Iran'a yönelik politikalarımızın arkasında olmazsanız daha da yalnızlaşırsınız! Erdoğan'ın buna karşılık söyledikleri ise özetle şöyle: "Iran bildiğimiz bir ülke. Söylediklerinizde haklı- sınız. Ama, uzunca birzaman tanıyalım!" Uzunca zaman tanımı, Bush yönetiminin sözlü- ğünde yok. Ne anlama geldiğini de bilmiyorlar! Ankara, Tahran'a kaç VVashington'a tut politika- sı izlemeyi en azından zaman kazandırıcı bir yön- tem olarak düşünüyor! • • • Geçen hafta da vurgulamıştık, ABD heyetinin ana gündemi PKK değildi. Büyükelçinin düzenle- diği basın toplantısında kullandığı ifadeler de bu- nu doğrular nitelikteydi. VVilson'a soğuk bir hoş geldin demek istemeyiz ama, "PKKiçin elimizde sihirli değnekyok" sözü- ne şu karşılığı vermek geliyor içimizden: "Ama ortalıkta birzehihideğnek var..." VVİIson'ın PKK terörüne ilişkin yorumu burada bitmiyor. Diyor ki: "örgütün para kaynaklan Avrupa'da..." Bunu da şöyle okumak gerekiyor: - Bana laf edeceğinize önce girmek istediğiniz Avrupa Birliği'ne söz geçirin. örgüt oradan bes- leniyor. Bu sözde doğruluk payı var ama, biz de çok '/• biliyoruz ki, Türkiye'nin güney komşusu ABD. Te- rör örgütü de güneyimizde serpilip gelişiyor. Yeniden CIA heyetine dönersek... Arkadaşlar, uzun uzun Iran'ın yapıp ettiklerini anlattıktan son- ra bize bir durumu daha anımsatmışlar: - Iran, PKK terör örgütüdür demedi! Buyurun cenaze namazına... ankcum'/ cumhuriyet.com.tr BEYtN KANAMASI GEÇlRDÎ ArielŞaron hostaneye koldırüdı KUDÜS (AA) - Israil Başbakam Ariel Şa- ron'un hafif bir beyin kanaması geçirdiği, an- cak hayati tehlikesi bulunmadığı ve bilincinin yerinde olduğu bildirildi. Şaron, dün akşam kendisini kötü hissetmesi üzerine, yardımcılan ve korumalan tarafindan Hadassa Ein Kerem Hastanesi'ne kaldınldı. Şaron'un durumunun yapılacak testler ve çekilecek röntgenlerden sonra netük kazanacağını belirten doktorlar, Şaron'un hafif bir beyin kanaması geçirdiğini kaydetti. Şaron'un yardımcılanndan biri de en- dişe edilecek bir durum olmadığını ifade ederek "Herhalde bir halsizlik söz konusu" dedi. Şa- ron'un götürüldüğü hastanenin acü servisi nere- deyse tümüyle kapatıldı. Hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, giriş çıkış- lar denetlenmeye başlandı. Şaron'un hastaneye kaldınldığı haberlerinin duyulduğu Gazze'de, bazı kişilerin sokaklarda havaya ateş açarak se- vinç gösterilerinde bulunduklan öğrenildi. ACI KAYBIMIZ Merhum Bekir Sıtkı Bulut ile Merhume Fevziye Mualla Bulut'un oğlu, Tarık Bulut ve Merhum Çetin Bulut'un kardeşi; Erol, Kenan Bulut'un, Beril ve Kemal Sevilla ile Idil ve Bruno Schneider'in amcaları, Yörük ve Aynur Kabalak'ın ağabeyleri, Yalçın ve Naoko Bulut ve Aydın Bulut'un babaian, Yağmur ve Miray'ın dedeleri, özden Bulut'un eşi Dr. METİN BULUT (Adli Tabip) vefat etmiştir. Cenazesi 19.12.2005 Pazartesi günü (bugün) Üsküdar Selimiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecektir. AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog