Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

•»•» AFU.IK 2006 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA \J 1 O I V I O D I I ^ otomobil(5 cumhuriyet.com.tr SheLl Türkiye Perakende Satışlar Müdürü Ahmet Erdem, ciddi anlamda dizel tüketimi olduğunu söyledi Türkiyebüyüyen bir pazarShell Türkiye tarafından Shell'in Maıchester'da bulunan Küresel Çözümbr Laboratuvan'na düzenlenen basın gerisi kapsamında gerçekleştiriJen toplantca dakonuşan Shell Türkiye Pa- rakende Satışlar Müdürü AJıınet Er- dem yartığı konuşmada, Shell'in Tür- kiye'dek faaliyetleri ve akaryaJat pi- yasasıyk ilgıli bilgi verdi. Müşterilenn genel olarak yakıtta so- run istenediğıni ifade eden Erdem, tek- nolojiyeyakuı müşteri grubunun yakıt- tan beHentısinin ise arttığını, bu gru- bun, kulandığı yakıtın temiz, güveni- lir, sorursuz ve çevik olmasını isteğini kaydetti Bir başka müşteri grubunun ise yakıtan öncelikli olarak güçve per- formans beklediğini anlatan Erdem, Shell'in ie bütün bu müşteri gruplan- na göre czel çözümler geliştirdiğini, bu kapsamca kurşunsuz benzin, Shell V- Power ve Shell V-Power Racing'i paza- ra sundujunu hatırlattı. Türkije pazannın büyüme potansi- yeline de ükkat çeken Erdem, şunlan söy- ledi: "Türkiye pazanbüvümesibeklenen bn-pazar.Hemakaryakıtaçısından, hem dearaçparkıolarakluzh değişenbirpa- zar. Bu bakımdan Türkiye SheU'in AvTupa'daki operasyonlann- dâ önemlibir yer ahyor. Peraken- desatışlaraçısın- dan Türidye,Av- rupa'da3.'büyük pazar. Bunun yanı sıra Türkfve'de cid- di boyutta dizei yalat tüketimi var." Shell Perakende Satjşlar Müşteri Yö- netimi Müdürü David Barnes de Shell'in, Küresel ÇözümlerLaboratuva- n'nda en iyi yakıtı yaratmak ve uygu- lamak için çalıştığınj söyledi. Çalış- malarda bugünün çözümleri üzerine odaklandıklanm, pazara ve duruma ba- karak çahşmalannı sürdürdüklerini an- latan Barnes, "Çevreye önem veriyonız. Kendi bilgilerimiz ve müsterilerimizin bügüeriyle rekabetçi olmanın yollannı anyonız" dedi. Shell Küresel Çözümler Laboratuva- n Yakıt Teknolojileri Grubu'ndan Ad- rian Groves de, SheU'in alternatifener- ji kaynaklan üzerinde de çalışmalar yaptığuu söyledi. Shell şirketleri için teknoloji geliştirme ve kurma çabşmalannda 50 yıldan fazla geçmişi olan Shell Küresel Çözümler Laboraruvarı, bağımsız bir ticari yapı olarak 1997 vılında kuruldu. Bu tarihten itibaren Shell dışındaki şirketlere de sunulan hizmetler, şimdi Fransa, Almanya, MaJezya, Hollanda, Singapur, Dubai, Japonya, Kanada, lngiltere ve ABD'de kurulan ve toplam 4 bin 500'den fazla kişinin çalıştığı > erel merkezler ağı aracılığıyla gerçekleşiyor. Yenilenen Grandis'in dizeli Türkiye'de Mitsubishi Motors'un, ük kezNısan 2004 yılın- da Avrupa'da satışa sunduğu "Grandis", yenilenerek di- zel versiyonuile Türkiye'de İe satışa sunuldu. Sabancı Holding'e baglı, Adana'da kurulu TEMSA A.Ş'den verilen bilgiye gö- re, zengin bir mühendislik ve yanş mirasma, marka dina- mîğını de ekleyerek MPV segmentine bir artı daha ka- zandıranve bunu sportif bir görünüşle birleştiren Mitsu- bishi Grandıs DI-D, Türk otomobilseverlerin beğenisi- ne sunuldu. Geleneksel MPV'lere oran- la daha uzun ve alçak oldu- ğu için, etkileyici bir duruşa sahip olduğu belirtilen Gran- dis, 2001 Space Liner ve Tarmac konsept otomobilie- rinden esinlenerek dizayn edildi. Dinamiğinin yanı sı- ra, zarafeti, yola hâkim görüş sağlayan sürüş pozisyonu ve geniş kabini, 7 kişilik kon- fıgürasyonu ve "Hide-Seat" sisteme sahip üçüncü koltuk sırası ıle kullanıcılannın tüm ihtiyaçlanna cevap veriyor. Tasanmdan tavız vermeksi- zin geniş ve fonksiyonel bir iç hacım yaratmak amacıyla geliştırilen "Hkte-Seat" özel- lıği ılekoltuklan katlama, çı- karma, taşıma ve depolama zorluklan yaşamadan, kolay- ca ekstra bagaj kapasitesinin artınlabıliyor. Otomobil bu özelliğı ıle kısa sürede 6-7 kişi kapasitesine kavuşabi- liyor. Otomobilin sahip olduğu 2.0htre, 136PSdızelmoto- ru ıle yüksek performans, Cruise Control (hız sabitleme) sistemi, MP3 çalar fonksi- yonlu 6 hoparlörlü Radyo- CD çalan ve otomatik kli- masıile keyifli kullamm im- kâm sağladığı kaydedildi. Grandis'in, ayrıca. standart olarak sunulan aktif denge ve çekiş kontrol sistemleri, fren destek sistemi, arka park sensörlen. süriicü ve yolcu ön, yan ile perde hava yastık- lanyla maksimum güven ver- diği vurgulandı. Şampiyon Işık'tan kış için tavsiyeler Türkiye'nin en başan- lı ralli pilotlarından Volkan Işık, kış aylannda sürücülerin zorlu koşul- larda sadece yavaş gitme- lerinin kazalan azaltma- yacağını, tedbir ahnma- dan trafiğe çıkılması du- rumunda önemli hasarlar ve kayıplann yaşanabile- ceğini söyledi. Volkan Işık, kış aylann- daki şartlann birçok sürii- cü açısmdan zorlu geçtiği- ni, özellikle ıslak ve kay- gan zeminlerde ani hare- ketler karşısında doğru hamleyi yapabilmek için 'ileri sürüş' tekniklerine önem verümesi gerektiği- ni vurguladı. Sürücülerin kaza yap- malarında en önemli ne- denlerin başında "Ben iyi otomobil kulanıyorum" mantığıyla hareket etme- lerinin geldiğini kaydeden Işık, her sürücünün özel kurslara gitmesinde büyük fayda gördüğünü belirtti. Bu kurslann sonunda iyi otomobil kullandıklannı zannedenlerin sadece ara- cı hareket ettirdiklerini an- ladıklannı dile getiren Işık, "Örneğin insanlar ralîiyi sadece hız olarak algdıyor. Ancak ralli sörücülere önemli noktalara dikkat etmelerini sağlryor. İnsan- lar araçlarmı yavaş kulla- narak kaza yapmayacak- lan zannediyor. Bu kesin- liklevanhş. Çünkü başta kış ayları olnıak üzere insan- lann birçok şeye dikkat et- meleri gerekB" dedi. Kış aylannda sürücüle- rin kesinlikle kar lastiği kullanmaları gerektiğini söyleyen Işık, kar lastikle- rinin önemine şöyle de- ğindi: "Buaylardaotomo- biller için en önemli unsur lastiklerdir. Sadece karlı zeminlerde değil, ıslak ve özellikle kunı soğuk hava- larda bile sürüş özelliğini kaybetmeyen kar lastikle- ri kullanılrnalıdır. Kar las- tikleri güvenliğinizi art- tıracakür." Renaulfnun prestiji Espace Renault'nun üst modelleri arasındayer alan ve prestij aracı olarak tanımla- nan yeni Espace, Türkiye pazanna su- nuldu. Monospace otomobillerin öncüsü Es- pace, akıcı ve ayncalıklı tasanmıyla sta- tüsünü hemen ortaya koyuyor. Hafifçe yuvarlanlmış ön kalkanı, dinamizmi öne çıkaran yenijantlanyla yolda hemen fark ediliyor. Kesintisiz cam yüzeyleri ve üst sınıf özelliklerini vurgulayan arka di- zaynıyla ayncahk hissi veriyor. Yeni Espace, Renault'nun yeni görsel kimliğinin merkezinde yer alıyor. Daha güçlü kişiliği, kasa ile aynı hizadaki 16- 17 inç tekeriekleri, genişletilmiş teker- lek izleri ve yan bölümleri dinamizm ve denge çagnşımı yapıyor. Yeni Espace'ın şık ve yahn iç mekânı çağdaş mimari ve mobirya dünyasından esinlenmiş. Ara- cın her noktasında mevcut olan yenilik- çüik asla gösteriş niteliği taşımıyor. Al- gılanan kalite açıkça lüks ve prestjli üst segment dünyasının seviyesinde. Yeni Espace'te arka bölümde oturan- lara daha geniş alan sunuluyor. Bu yol- cular üst seviyede bir dirsek genişli- |inden ve tavan >aiksekliğinden yarar- lanıyorlar. Otomobilde uzun bir iç me- kân, 7 koltuk ve 456 litreye ulaşan ve 2 kişilik konfigürasyonda 3000 litreyi geçen bir bagaj hacmi sunuluyor. Espace pasif güvenlikte de olağa- nüstü bir performans sergileyerek, EuroNCAP çarpışma testlerinden en yüksek not olan "Syıldız" aldı. Çün- kü yüksek esneklik limitlerine sahip çelik, katlanabilir ön ve arka gövde yapısı, darbe emici ve kabini korumak için tasarlanmış programh deformas- yonlu kaporta yapısı otomobilin içın- deki herkese eşit güvenlik sunuyor. Espace'nin Türkiye'deki satış fiyatı, 69 bin YTL'den başlayacak. Aybar: Espace volüm aracı değil enault Maıs Genel Müdürü İbrahim -Aybar, yaptığı konuşmada, Rena- ult'nun Türkiye'de her kesım ve zevke hitap ettığini, Espace'in üst segment ara- cı olduğunu. bu araçtan sonra Lagu- na 'nin da üst gam projesi ıçinde yer ala- cağım söyledi. Aybar, üst gam projesinin temel 3 un- suru bulunduğunu belırterek, bunlardan birinin, gelişen pazarlarda reel müşten ilişkileri yönetimi uygulamalan oldu- ğunu, bu kapsamda Espace ıçın yılın belli zamanlannda kişiye özel kampan- yalar düzenleneceğini kaydetti. Espace'te yabancı misyon sahipleri ve yabancı işadamlaruıı hedef kitle ola- rak gördüklerini dile getiren Aybar, bu nedenle aracın satış noktalannda konu- ya hâkim yabancı dil bilenlerin müşte- nlere hizmet vereceğini ifade etti. Ibrahım Aybar, leasing ve kredi bağ- lantılannın da araçla birlikte müşterinin hizmetine sunulacağını söyledi. Pazarlamada marka imajının öne- mine değinen Aybar, "Biz bu araçla marka imajımızı daha da arttır- maji hedefliyoruz. Espace, bizim için bir volüm aracı değil, hem imaj hem de üst segmentteki en prestij- li ürünümüz" dedi. GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHANERİNÇ Hukukumuzun Çelenk'i Ne yazık ki dönüp dolaşıp "Hukukmu, gugukmu?" tartışmalannın ön plana geçtiği bir sürece girdik. Hukuka politika bulaştırma alışkanlığı, çok partili dönemle daha da öne çıktı. Işin kötüsü yasa yapma yetkisini kazanan her siyasal parti, kendi siyasal gö- rüşünü yaşama geçirme hakkını da kazandığını var- saymaya başladı. Böylece de uygar dünyadan soyutlanmış bir hu- kuk düzenimiz oldu. Avrupa Birtiği kazanımlannı ge- çerii kılma iddialarını kâğıt üzerinde bırakmaya niyet- li yöneticilerimiz nedense hiç eksik olmadı. Hukukun söyleyecekleri ile siyasetin söyleyecek- lerinin eşdeğerde sayılması yanlışından bir türlü kur- tulamadık. Siyaset, örgütlenme açısından kimi kişiler için ol- mazsa olmaz bir niteliğe dönüştürülünce sanıldı ki hu- kuk da aynı değişime ayak uyduracak, Oysa hukuk herkes için gerekliydi ve ona göre de örgütlenmeliydi. Kurallan yansıtacak yasalarbu yak- laşıma göre oluşturulmadığında bugürt yaşadıklan- mızla karşılaşmamız da kaçınılmazdı. Hukukta kullanılacak sözcük ve kavramlan kolye yapan usta bir kuyumcu gibi seçmek ve sıralamak yerine politik cümleleri yeğlemek, sonra da suçu baş- kalanna atarak kurtulmaya çalışmak bize özgü bir ge- leneğe dönüştürüldü. Sırtında yumurta küfesi taşımadığına inanan siya- setçilerimiz var oldukça bu geleneğin değişecegi de yok denebilir. Hukukta geçerii kılınacak sözcükleri seçmedeki özensizliğimiz, siyasette de kendisini gösteriyor. Baş- bakan'ın, Pamuk davası için Istanbul'a geten Avoı- pa Birliği (AB) ve Avrupa Parlamentosu (AP) yetkili- lerini eleştirmek için söylediği şu sözler, kulaklara kü- pe olması gereken bir değerde: "Aynı şeyıAvrupa In- san Haklan Matıkemesi'nde (AİHM) de yapsınlarya, orada niye yapmıyorlar. Orada hak hukuk çiğneni- yor, orada niye yapmıyorsunuz?" Bu cümlelerin amacı, söz konusu mahkemeye tür- ban karan nedeniyle duyulan kızgınlığı dile getirmek. Ama altından çapanoğlu çıkacağı düşünülmemiş. Çünkü bu cümleler, istemeden de olsa Türkiye'de 'hak ve hukukun çiğnendiğini" de ifade ediyor. Tıpkı ya- saJar yapılırken verilen bir önergeyle maddelere so- kulan siyasal görüşlerin, bugün başımıza açtığı dert- ler gibi. • • * Hukukumuz, sanki bir kör dövüşü görüntüsü ver- meye zorlanıyor ama Allah'tan karamsarlığa düşme- mizi önleyen hukukçulanmız var. Bunlann en önde gelenlerinden biri de Avukat Ha- lit Çelenk. Atatürk Cumhuriyeti ile yaşıt bir hukuk abi- desi. Türkiye Insan Haklan Kurumu, kendisine 10 Ara- lık 2005 günü düzenlenen törenle Insan Haklan ödü- lü verdi. Hukuk alanında ustalann ustası olan Çelenk'in ko- nuşması, aynı zamanda insan haklan konusunda önemli uyanları ve saptamaları da içeriyordu. "Bu toplantı, Amerika'nın başını çektiği uluslara- rası emperyalizmin insan haklannı vahşice çiğnedi- ğibirdöneme rastlamaktadır. Amerikan ve Ingilizpa- ralı askerferi, Afganistan'ı ve Irak'ı işgal etmişler, yüz binlerce insanı katletmişler, Mezopotamya uygartı- ğının yapıtlannı yağmaya açmışlar, Guantanamo 'da ve Ebu Gahb'de Irak halkına en vahşice işkencele- riyapmışlar, yakın zamanda öğrendiğimize göre bu işkenceleri uçaklarda birçok ülkeye yaymışlar, Ce- nevre Sözleşmesi'ni çiğneyerek hukuk tanımazlığın yeni örneklerini vermişlerdir. öyle ki Amerika 'nin bu ûlkelere demokrasi ve öz- güriük götürme yalanı karşısında kimi çevreler, bu tutumu kara mizah olarak, insan haklan emperyaliz- mi olarak nitelemiş ve alay konusu yapmışlardır." • • • 82 yıllık bir yaşam sürecini ve 0 süreçte demokra- simize, hukukumuza yaptığı katkılan anıtsal bir çe- lenk olarak nitelemek haksever olmanın bir gereği- dir. Bu duruma ancak kendisini tanıyor ve aynı ga- zetede yazı yazıyor olmanın gururunu ekleyebilirim. Çelenk'in özelliklerini en kısa biçimde eşi Şekibe Çelenk özetliyor: "Halit'in tanıdığımdan beri en başta gelen özelliği, inancından, düşüncesinden bir gün dahi taviz ver- meden aynı çizgide bugüne kadarileriemiş olması." "Yeni Opel yeni şasi Avrupa'nin en çok satılan orta sınıf sedanlannın başında ge- len Opel Vectra, 2006 model yıhy- la birlikte yol tutuşunu ve dinami- ğini arttıran IDS Şasi ile satışa su- nulacak. Şasi teknolojisinin tüm yenilik- lerini banndıran EDS sistemi araç- larda hem yol güverüığini hem de zor koşullarda performansı üst se- viyede tutuyor. Yeni Opel Vectra, her alanda güvenliği ön planda tutma- sının yanında segmentinın konfo- runu da yansıtmaya devam ediyor. Elektroriik konrollü şasi sistemle- rinin 'tnteraktifSürüş Sistemi', Ye- ni Vectra'da daha da geliştirilerek sunulacak. Bu sistem araca birçok alanda avantaj sağhyor. Örneğin; aracın ani hareketlerinin ardından savruknasını en aza indiriyor. Vi- rajlarda ve ani yol değişirnlerinde aracın hızım kendiliğinden ayarla- yan sistem her koşulda üsrün sürüş ve güvenhği sağhyor. Ük olarak Opel Astra'larda kul- lanılan şasi sistemi me- kanik araçlarda verdiği olumlu sonuçlanndan ardından Ye- m Vectra'larda uygulanmış. Bir di- ğer mekanik yenilik de EPS Plus (Elektronik Stabilite Kontrol Prog- ramı) sistemi. Aracın ani reaksi- yonlannda saMoıknayı yok eden EPS sistemi, lastikleri ayn ayn ola- rak frenliyor. Spor Sürüş Modu sayesinde tek araçta ikd farklı sürüş keyfı aynı an- da yaşatıyor. Elektronik destekli Sürekli Süspansiyon Kontrolü ve Entegre Şasi Kontrollü IDS Plus Şasi. 2006 ile birlikte Yeni Vect- ra'nın 1.9 CDTı, 2.0 Turbo ve 2.2 YH motor seçenekleri ile birlikte su- nulacak. Sürüşe Duyarlı Ön Farlar(AFL), sürüş konforunu arttınyor. AFL'nin "Viraj Lambası" özelliği ile, viraj- larda araç hızı ve direksiyon açısı- na duyarlı olan farlar 15 dereceye kadar seyir yönüne ışık yayarak, sabit farlara göre yolu yüzde 90 da- ha iyi aydınlatarak görüş mesafesi- ni arörmakta. Alto'da kampanya Alfa 159 Türkiye 'de Alfa Romeo 156'sının yerini alması için ürettiği sportif Italyan tasanmı 159 üç farkJı motor seçeneğiyle Türki- ye'deki yerini alacak. Yenilikçi teknolo- jiyle geliştirilen 159, konforu ve yüksek performansı birlikte sunuyor. 159 yakıt sarfiyatını arttırmadan mak- simum motor gücü ahnayı hedefleyen enjektör sistemiyle çalışıyor. 159'da 7 hava yastığı, ABS ve EBD standard olarak sunuluyor. Alfa Romeo 159 genış ıç hacminin yanı su^ çarpıcı ön görünümünü üçlü farla destekliyor. Ergonomik iç tasanmıyla 5 kişinin ra- hatlıkla seyahat etmesinin hedeflendiği 159, katlanabilir arka koltularla bagaj hacmini genişletiyor. 9 ayn renk seçene- ğiyle piyasaya sunulan 159, sahip oldu- ğu hava sensörü sayesinde yolculara da- ima temiz hava sağlarken olumsuz ko- kulan da hissertirmıvor. Suzuki 'nin güvenlik, konfor ve düşük yakıt tüketimiyle A segmentinde öne çıkan mo- delı ALTO, 16.500 YTL' ye çe- kilen fiyatıyla tüketiciler için cazibesini biraz daha artırdı. Ekonomi ve sürüş keyfıni bir- leştiren Suzuki Alto, aile otomo- biline ihtiyacı olanlar için fiya- tını 17.924 YTL'den 16.500 YTL'ye indirdi. Aileler, gençler ve bayanlar için son derece uygun bir oto- mobil olan Alto modem çizgi- leri rahatlığı ve iç tasanmının şıklığıyla dikkat çekiyor. 3,495 mm uzunluğu, 1,475 mm genişliği ve 1,455 mm. yük- sekliğe sahip Alto yuvarlak hat- lan ve akıcı çizgileri, hareket ka- biliyeti yüksek, şehir içi kulla- nımı için ideal bir araç. Bu özel- liklerini teknolojisi ve konfor ekipmanlanyla ispatlayan Alto, kullanıcısına oldukça yüksek ekipman donanımı sunuyor. ABS, çift hava yastığı, kJi- ma, merkezi kilit sistemi, immo- bihzer, halojen farlar, ışıklı anah- tar unutma uyansı, 3. stop lam- bası ve kapı içi çelik barlar Su- zuki Alto'nun standart donanı- mı içersinde yer alıyor. Alto'nun 1.1 Motoru 62 hp güç üretiyor. Şehir içinde 100 km'de 6.5, şehir dışında da 4 litre yakıt tüketen Alto, ortala- ma 4.9 litrelik yakıt tüketimiy- le sınıfındaki en ekonomik oto- mobiller arasında yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog