Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 2005 PAZARTESj HABERLER TunceJi'de terör operasyonu • TUNCELİ(AA)- Tunceli Emniyet Müdür- lüğü Terörle Mücadele Şubesı ekıplennce Per- tek ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgü- tüne yardım ve yataklık ettikleri ıddiasıyla gözal- tına alınan 16 kişı, savcı- lığa çıkanldı. Daha son- ra nöbetçi mahkemeye sevk edilen 16 kişi, tu- tuksuz yargılanmak üze- re serbest bırakıldı. Zan- hlar, 10 Ekim'de Pertek ilçesi Gülbahçe köyü kırsalında güvenlik güç- lenyle girdikleri çatışma sonrası ölü ele geçirilen 3 teröristın üzerinden çı- kan belgeler doğrultu- sunda yakalanmıştı. Kaymakamhk önünde patlama • İSTANBUL(AA)- EsenJer Kaymakamlığı gı- rişine bıraküan şüpheh çantadakı bomba patladı. tstanbul Caddesı'nde bu- lunan kaymakamlık bına- sının yanına gelen kişi ya da kişıler, öncekı gece sa- at 00.25 sıralannda giriş kapısının önündekı merdi- venlere bir çanta bıraktı Çantayı fark eden görevh polis memurunun olay ye- rine çağırdığı bomba uz- manı beklenırken şüpheli çantada bır patlama mey- dana geldı. Patlama her- hangı bır yaralanma ya da maddı hasara yol açmadı. Uzman ekipler, bombadan çevreye firlayan çeşıtlı parçalan toplayarak ince- lemek üzere emnıyete gö- türdü. Pohs, kaçan zanlı- lan yakalamak ıçın çalış- ma başlarh. Tarım Yasası kabul edildi • ANKARA (Cumhuri- yet Börosu) - Tanm sektö- rüne uygulanacak destek- leme programlanru çeşit- lendıren ve fınansman kaynaklannı düzenleyen Tanm Yasası Tasansı, TBMM Tanm Onnan ve Köyişleri Komısyo- nu'nda kabul edildi. Ta- sanya göre tanmsal des- tekleme politikalan, eko- nomik ve sosyal etkınlik ve venmlilik koşullanm sağlayacak programlarla uygulanacak. Tanm des- tekleme programlanna aynlacak kaynak, GSMH'nin yüzde 1 'ın- den az olamayacak. 3 boğuldu • EREĞLİ(AA)-Zon- guldak'ın Ereğli ilçesin- de, "patpat" denilen ta- nm aracınm Kızılcapınar Barajrna de\Tİlmesi so- nucu 3 kişı boğuldu. Ya- kup Başaran'ın (23) kul- landığı "patpat" denilen tanm aracı, Ereğli Demir ve Çelık Fabrikalan'na ait Kızılcapınar Barajı'na devrildi. Kazada Hayriye Başaran (44) ve gelini Deniz Başaran (19) ile Derya Arslan (14) boğul- du. Suda kaybolan sürücü Başaran'ı arama çalışma- lan. dalgıçlar tarafindan sûrdürülüyor. Araçta bu- lunan ve kazadan yara al- madan kurtulan 2 yaşın- daki Sude Başaran ise Ereğli Devlet Hastane- si'nde tedavı altına alındı. Cesetler, aynı hastanenin morguna kaldınldı. Güneydoğu 'nun altı kentinde Kürt kökenli 362 asker ve 72polis de PKK'nin kurşunlarına hedefoldu Terörkardeşini vuruyor• Gabar'da PKK'nin şehit ettiği dört askerden ikisinin batıda, diğerlerinin doğuda kara toprağa verilmesi, dış güçlerin kışkırttığı "Kürt sorunu" ve "alt-üst kimlik" tartışmalannın aktörlerine üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken ilginç bir bilmece sunuyor. MEHMETFARAÇ Türkiye'de son 21 yılda 33 bin can ve 100 miryar dolarhk ulusal servetın yok olma- sına neden olan PKK saldınlannda, arala- nnda kamu çalışanı ve koruculann da bu- lunduğu bınlerce yurttaşın dışında, Dıyar- bakırlı, Urfalı, Adıyamanlı, Gazianteplı, Mardınli ve Vanlı 362 asker, 72 polisin öl- mesi, terörün kendi kardeşini de vurduğu- nu gözler önüne senyor. Türkıye alt-üst kunlik tartışmalanna boğulurken aynı sı- lahın şehıt ettiği askerlerin anaJan banda ağıt yakıyor, doğuda şıvan etmeye devam edıyor. Şırnak'ın Gabar Dağı Yağızoymak mev- kıinde 10 Aralık'ta terönstlerle çıkan ça- tışmada şehit olan Piyade Asteğmen Omer Fîdan, Piyade Onbaşı MetametAB Erçetin ıle piyade erler Cihan Olhan ve Mehmet Duru'nun cenaze törenlennde analann acı- DttARBAKBl 121 a 2 1 '»3, i. / MABDİN L 6 U 9 I Asker Toplam 362 Polis-Bekçı 66 a öğretmen 35 lanru kendı dillen ve kültürleriyle yansıt- ması, terörün çarpık yüzünü göstermesı açısından ilginç örnekler olarak tanhe ge- çıyor TURKÇE ACIT Terör kurbanlanndan Ömer Fidan ve Mehmet Duru'nun cenazelen Turkıye'nın batısındaki Nığde'de. Türkçe ağıtlarla top- rağa venlırken, şehıt babalarından An Fî- dan, "Vatan sağ olsun" dıye bağınyor. Aym saatlerde PKK'nin Kiirdıstan rüya- sını yaşama geçirmeye çalıştığı doğu kent- lerınin ikisinde ise analar Kürtçe şıvan edı- yor, teröre lanet yağdınyor. Terhısıne 44 gün kala şehit olan Cihan Olhan'ın yakınlan- nın Ağn Askeri Hastanesi'nde düzenlenen törende Kürtçe ağıt yakması yureklerdekı ateşı büyütüyor. Olhan'ın " Vatanı bölmek isteyen hainlerle girilen çaüşmada şehit düş- tüğünü" belirten Hava Üsteğmen Gatip Bilgin. "Şehidimizin manevi haürası Türk halkı tarafindan daima canh tutuiacak ve sonsuza kadar vaşanlacaknr" dıyor. KÜRTÇE ŞİVAN? Şehit er Mehmet Ali Erçetin'in Bitlis'in Adılcevaz ılçesındekı cenaze törerunde de analar Kürtçe şivan ederken baba Ketnal Erçetin, "Oğhım 7 ay asketük vapmışa. As- keriiğinin kalan lasmnu benyapmak istiyo- rum" diye ısyan edıyor. Gabar'da PKK'nin şehit ettiği 4 askerden ıkısının batıda, diğerlerinin doğuda kara toprağa venlmesi, dış güçlerin kışkırttığı "Kûrt sorunu" ve "alt-üst künük" tartış- malannın aktörlerine üzennde, dikkatle düşünülmesi gereken ilginç bir bilmece su- nuyor. Aslında bu bılmecenin her bıri ay- n doğrular içeren çok sayıda yanıtını gör- mek içın PKK eylemlennın en yoğun ol- duğu kentlerden yalnızca 6'sında teröre kurban gıden bölge ınsanlanyla ilgili rakam- lara bakmak yeterlı oluyor. Bır sanayı kentı olan ve Güneydoğu'da- ki diğer ıllerden göç eden on binlerce Kürt kökenlının ıstıhdam edildiği Gazıantep, PKK terörüne en çok şehit veren kentlerin de başında gelıyor. Teröristlenn şehıt etti- ği Anteplıler arasında 158 asker, 23 polis, 5 öğretmen ve 2 ımam da bulunuyor. Abdullah Ocalan başta olmak üzere ör- güt kadrosunun büyük bölümünün doğum yen olan Urfa'da dünyaya gelen ve Doğu ve Güneydoğu'da şehit düşen 57 asker, 4 polis, 1 bekçi ve 2 öğretmenin ailelen de PKK terörüne lanet ediyor. PKK tabanının en güçlü olduğu Dıyar- bakır ise kendı kardeşlennden 56 asker, 21 polis ve 21 öğretmeni örgütün eylemlerin- de kaybediyor. Adıyaman'da Kürt kökenli 38 asker, 3 po- lis, 33 korucu, 1 muhtar ve 49 vatandaşın annelerinin şivanlan yıllardır dinmiyor. Mardinli 15 asker, 2 polis, 4 bekçı, 121 korucu ve 9 öğretmenin ailelen de kendi topraklanndan çıkan ateşle yanmaya devam edıyor. Van ise 38 asker ve 8 polısini teröre kur- ban veren kentlerden biri olarak öne çıkı- yor. ACI BİLANCO Türkıye'de 1984'tenOHAL'insonaver- dığı 30 Kasım 2002'ye ve örgütün ateşke- se son verdığı 1 Hazıran 2004'ten bu güne kadar güvenlik güçleriyle girdikleri çatış- mada ölen PKK'lılerin sayısı 24 bine ulaşıyor. Müitanlann öldürdüğü, aralannda kamu görevlilerinın de bulunduğu yurttaş sayısı kesin olmamakla bırlikte 4 bin 485 olarak veriliyor. Çatışmalarda şehıt olan güvenlik görev- lısi sayısı ise 5 bin 50 olarak açıklanıyor. PKK'nın kurşunlanna sının bekleyen toplam 362 Kürt kökenli asker, kentlerde güvenlığı sağlayan 72 Kurt kökenli polis hedef oluyor. Kürt kökenli çocuklar için çırpınan 37 öğretmen de teröre kurban gjdiyor. "Günev- doğıT, "PKK" ya da "Kürt sorunu" adı altında sosyal, sıyasal ve coğrafi temeller- de geüştirilen tarrjşmalara girenlenn, terorün çelışkisini de ibret vencı bıçımde yansıtan bu tabloya dikkatle bakması gereİdyor. AHKEMENİN 301. MADDE YORUMU 4Tİ? 1 •• •• 1 •• w •• Ifade ozsurluguc*> <s korunmalı' ANKARA (ANKA) - Ankara 12'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Gazeteci Rahmi Yıldırun aleyhi- ne Genelkurmay Başkanlığı "nın şi- kâyeri üzerine TCY'nın 301 'ıncı maddesine göre açılan davada, be- raat karannın gerekçesıni AİHM ölçütlerine dayandırdı. Genelkurmay Başkanlığı'nın şikâyeti üzerine 301'mcı madde kapsamında yargılanan gazeteci Rahmi Yıldınm hakkındaki be- raat karannın gerekçesı hazırlan- dı. Edinilen bilgiye göre, Ankara 12'nci AsHye Ceza Mahkemesi gerek- çelı karannda, "Or- du mensupiarmın tu- tum ve davranışlan- nı eteştirirken sanı- ğmkuDannuşoiduğu sözcükler sert sars- cı ve incitkidir. An- cak, ifade özgürlü- ğünün korumasın- danyarartandmima- İMhr" demldı. OrbanPamukve Hrant Dink'ın de aralannda olduğu çok sayıda kişiyi de ılgılendıren TCK 301'inci maddesıyle ilgili gerekçeli kararda, 12'inci Asliye Ceza Mahkemesi, eleştin hakkı ve ifade özgürlüğünün her şeyin üstünde olduğunu bıldırdı. Mah- keme, A\Tupa Insan Haklan Mah- kemesi (AIiIM) ölçütlennin gö- zetilmesinin yasal zorunluluk ol- duğunu da anımsattı. Gazeteci Rahmi Yıldınm hakkındaki be- raat karan 301'inci madde kapsa- mında ilk beraat karan oldu. Mah- kemenin beraat karannın gerek- çesinde, insan haklannın değer- lendirilmesinde AİHM ölçütlen- nin gözetilmesının artık yasal zo- runluluk olduğu vurgulanarak AÎHM kararlannda sadece olum- lu karşılanan ya da kimseye sal- dırgan gelmeyen ya da insanlann kayıtsız kalabildiği bilgi ve fikir- lerin değıl, özellikle kamu otori- telerine yönelik saldırgan, sarsıcı, rahatsız edici fıkirlerin de demok- ratik toplumun, çoğulculuğun ve hoşgörünün gereği sa- yılarak korunduğu anımsahldı. Yıldınm hakkındaki berat ka- rannda, aynca 301'in- • Ankara 12'nci Asli- ye Ceza Mahkemesi, 301. madde kapsamın- da yargılanan gazeteci Rahmi Yıldınm haklan- cımaddenıngerekçe- daki beraat karannın s u l d e de "Yargrta> ve gerekçesinde "Eleştiri hakkı ve ifade özgürlü- ğünün her şeyin üstün- de olduğu, AİHM öl- çütlennin gözetilmesi- nin deyasal zorunluluk olduğu" belirtUdl Avrupa lnsan Hakla- n Mahkemesi'nin ka- rarlannda da belirtil- diği üzere ağır,sertve- ya incitici niteiikte de olsa eieştiri hakkı ku- lanıldığında kişiye yapünm uygulana- mayacağL çoğulcu de- mokrasinin vazgeçilmez bir gere- ğidBr" görüşüne yer verilerek Av- rupa însan Haklan Sözleşmesi' ne ve AİHM içtihatlanna göndenne yapıldığı belirtildi. Bu arada. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldınm hakkında- ki berat karannı temyiz etti. 30 l'in- ci madde kapsamındakı ilk berat karan için Yargıtay'ın vereceği karar, öteki davalar için de emsal oluşturacak YeniABD elçisiîstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçiaolarak kısa bir süreönce göreve başla\-anRoss V\U- son. İstanbul'da Topkapı Sarayi'm, Müze Müdürü Prof. Dr. tlber Örtavt eşüğin- de gezdi Bü>ıikeJçi Ross,ABD Dışişleri Bakanı Rice'dan Ankara Bü>ükek;isi ola- rak atanacağuu öğrenince çok mutiu olduğunu belirterek "Çünkü bu bizim için en prestijli makamlardan birisklir" dedi Türkiye'nin .ABD'nin ilgili olduğu bir- çok ülkeyle sunn olduğunu söyleyen VVîlson, "Bunlann en önemlisi Irak kL 160 bin ABD askeri şu an halen o ülkev e daha güvenü ve müreffeh bir demokrasi sağ- Iama>a yardımcı olmak için orada bulunuvvr* di>e konuşru. (Fotoğraf. A.A) •NGİLTERE MİLLETVEKİÜ MACSHANE 6 Türii ayetuDahları Iranlüarı taklit ediyor' • îngiliz milletvekili Denis MacShane, The Observer gazetesindeki na sürgüne gitmesinin gerekli olup olmadığını BASK: Bağımsız yargı etki altına alınmaya çalışılıyor ANKARA (AA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikalan Konfederasyonu (BASK) Başkanlar Kurulu. "Orhan Pamuk davasmda, gerek AB ülkelerinin. gerekse bir kısım yabancı hayranı kişi ve kuruluşlann, bağımsız VBrgrvi etki altına alma> a çahşüklannı" savundu. BASK Başkanlar Kurulu'nca yapılan yazüı açıklamada, "Orhan Pa- mukun. Türk miDetini ve devietini rencide edki ifade ve irhamlan dolavısıv la bağnnsız yargrva intikal eden olayda, gerek AB ülkelerinin gerekse bir kısım yabancı havranı kişi ve kuruluşlann, anayasanın bazı maddelerini de açıkça ihlal ederek bağımsız yargıvi etki alüna almaya çalışûklan ve Türkive Cumhurrveti'nin bağımsız ve egemen bir dev- let olma özelligini tehükeye soktuklan" öne sürüldü. Bu müdahalenın milletı derinden yaraladığı ıfade edilen açıklamada. "Orhan Pamuk'un miDetimiz için söylediği sözleri kmıyoruz. Aynca hükümetimizin de yargunız üzerinde her ne surette olursa olsun bas- kı oluşrurulmak istenmesine göz yummasuu endişe ile karşüıyoruz" denildi. LONDRA (ANKA) - tngı- liz milletvekili ve Avrupa'dan sorumlu eskı bakan Denis MacShane, istanbul'da izle- diği Pamuk davasımn ilk du- ruşmasını degerlendırırken "Türkiye'nin yeniayetullahla- n,laikulusal devteti koruduk- lannı öne sürüyor. ancak İran'daki dinisansürcüleri tak- lit ediyor" ifadesini kullandı. MacShane, pazar günleri tngiltere'de yayımlanan The Observer gazetesinde, "Ne- den Büyük Bir YazannVargılan- ması Hepimizi EtWByor''başlık- h bır makale ka- yazısında, "Pamuk, ba- leme aldı. "Dün- ya çapuıda oku- nanTürkvazan , „.. , , OrhanPam'uk'un sordu. Boyleolmayaca- ğmı umuyorum. Türkı- ye, Avrupa 'ya ancak Voltaire kazanırsa ve ayetullahlar (laik ve dinciler) kaybederse gi- ralıliberalsolcu- recek" yorumunu yaptu nunpoiitikgörüş- leri var, ancak onun için tek önemli olan şey roman >az- mak" ifadesım kullandı. MacShane, Pamuk için Türk tarihinın *tabu" alanlanna gir- menin bir risk olduğunu, an- cak yazarlann köktendinciler ve aşın mıllıyetçilerin alev- lendırdiğı sansüre karşı koy- malannın beklendiğıni belir- terek şunlan yazdı. "Türkiye'nin yeni ayetul- lahlan. laik ulusal devieti ko- rudukiannıöne sürüvor ancak bir romanı bu Noel'de popüler yen MacShane, Pamuk için "Pa- Iran'daki dinisansürcükri tak- litediyor. Ermeni kadiamlan. Atatürk'ün Türkiye'yi moder- nizeetmek için vapüğı hanıle- yi başlatmasından on \ıl önce meydana geldi ve Atatürk Müshıman köktendinciler içjn birinci tarihsel düşman olnr yı sürdürüyor. Çünkü Türki- v«'vilaikleştirdi ve Müshıman Türklerin barlarda içki içme- sine izin verdi ve kadınlaria dans edilmesini cesaretlendir- dL" MacShane, Türkiye'nin modemızasyo- nunun artık AB demek olduğu- nu. Türkıye"deki aşın mıllıyetçi- lerin ise "ege- menliğin payla- şılmasıanlamına geldiğr gerekçe- sıyle AB'den hoşlanmadıkla- rını belirterek "Mahkemesalo- nunda nefreri yansıtan kelime 'Avrupalı' idi. MUnyetçiler, Avrupa Parla- mentosu ü\ elerine hakaret et- tiler, bağırdılar ve milhyetçi bir avukat benim viizüme vur- du" diye yazdı. MacShane, "Duruşmadan sonra korku içindeki Pamuk, banasürgünegitmesiningerek- li olup olmadığmı sordu. Böy- le olmayacağmı umuyorum. Türkiye,Avrupa'ya ancak Vol- taıre kazanırsa ve ayetullah- iar(laikve dinciler) kaybeder- se girecek" yorumunu yaptı. ZONGULDAK 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL A Ç K AKTIRMA İLANI [)os>aNû 2001 4 W Satılmasuıa karar veriiea g«>rimenkulün cinsi. knmeti, adedi. evsth: lcra konusu ta,mmaz Zonguldai: ılı. Kjlımlı beldesı. Hısararkası me\kımde kaın. ta- punun 80 ada. 52 parsel, Hûr Evler Konıa Yapı Kooperanfi Bl Blok (zanın-4katij) 3 kaı. 4 no'lu bağımsiz bolumdür Isımıa sıaemı iobafıdır Vlunan olarak 2 oda, salon. mıaftk. banyo. WC \e 3 adel balkon şeklınde dızaşn edılmışnr Odalarm zemın döşemelen marie>, kapı \e pencereler ahşap doğramadır Bıraz ba- knnsızvedenrmanzaralıdır Kullanılanfâydalı " I 8 90m2o!up>iîidaşık 15yıllık\apıdır Muhammen bedelı 18i 000.00 YTL'dır SaOşşartlan: SanşOl 032006günüsaat 11 15'ten 11 3O'akadar2 toa MudurlüguKalenu onündeaçıkartırma suretıvİeyapılacaktır Buartımıadatahmaı edilen kivmeon °o60'mı \e rûçhanlı alacakhlar \aisa alacaklan mecmınınu \e sanş masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıtanazsa en çok aıtıranın taahhüdü bakı kalmak şaroyla 10 03 2006 günû 11 15'ten 11 3û'da ıkmcı amrmava çıkanlacaknr Bu artırmada da bu mıklar elde edılmemışse ga\- nmenkul en çok aıtıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arOrma ılanında göstenlen muddet -onunda en çok arürana ıhale edılecektır Şu kadar kı amrma bedebnın malın tahmm edilen taymetmın °o40'ını bulması ve satış ısteyenm alacagına ruçhanı olan alacaklann loplammdan fazla olması \e bundan başka paraşa çe\ırme ve pa>laştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bojle fazla bedelle alıa çıkmazsa sanş talebı duşecekîır 1- 4rtırma\a ıştırak edeceklerm. tahmm edilen kıymetın •»20'sı rasbetınde pe\ akçesı \ero bu rmktar kadar banka temınaı mektubunu \ermelen lazımdır Saüş peşm para ıledır .-Mıcr ıstedığınde 10 gûnü geçmemek uze- re mehıl venlebılır Teilaiıye resraı. ıhale pulu. tapu harç \e masraflan aucıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır 2- Ipotek bahıbı alacaklılarla dığer ıl- gılılenn (*) bu gaynmenkul uzermdekı haklannı hususıyle ıaız \e masrafa daır olan ıddıalannı davanagı belgeler ıle on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmelen la- zımdır Aksı takdirde haklan tapu sıcüı ıle sabıt otmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 3- thaleye kanlıp daha sonra ıhale bedelını \atırmamak surenvle ıhalenm feshme sebep olan rüm alıalar ve kefillen teklıf ettıİJen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan \e dığer zararlardan \e a\nca temerrüt faızınden mu- teselsılen mesul oJacaklndır Ihale farkı ve temermt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl oluracak. bu fark temınat bedelmden alınacaktır 4- Şartname ılan tanhınden mbaren herkesm gorebümesı ıçın daıre açık olup gıden venldığı takdirde ısteven alıa>a bır ömeğı gondenlebılır 5- Satışa ışörak edenle- rın şartnameyı görmûş \e munderecatrnı kabul etmış sajilacaklan başkaca bılp almak ıstoenlenn 2001 40û^ satış sa>ılı dosya numarasıvla müdürlüğumuze başv-urmalan ılan olunur 6- Sanş ılara ılgılılenne tebhge göndenlmı^ olup. adreste teblıgat vapılması \e>a adreslen bürnmejenler ıçın de ışbu satış ılanııun ılanen tebhgat yenne kaım olacagı ılan olunur 15 11.2005 (*) tlgıhler tabınne ırufak hakkı sahjplen de dahıldır Basm 59930 FATtH DÖRDÜNCÜ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 2005 "4 Davacı Istanbul Vakıflar BolgeMüdûrlüğu vekılı tararindan davalı Kavyim tstanbul Defterdan alejhıneaçılmış bulunan gaıplık ve tescıl davasında, Fatıh, Kocadede mah. Çarşamba sk. 351 pafla. 1378 ada. 11 parsel :a>ılı Sultan Mehmet \ akfindan taşınmazın > ugoslavya Tb Mustafa oglu fbrahım adıııa kajitlı olup. taşınmaan mutasamflannm uzun yıllardan ben ortalıkta gdrünmemes: \e taşmmazın sahıpsız kalması sebebıvle Istanbul Defterdan kavyim olarak tayın edılrruş. taşınmazın kavyımla on yıllık ıdare suresımn olduğu ve taşınmazın vakıf olması sebebıvle vaktı adına tesalı ıstenılmış olduğundan. taşınmazm mu- tasamflannın gaıp kışılerden olması veya vânssız ölumu halınde 2888 savilı kanun ıcabı mahJulen vakfi adına mtıkal edeceâınden, taşınmazın mutaiarnflannın gaıplıgıne karar venlmek sureoyle taşınmazın mahlulen vakfı adına tescıl ıçın bu davanın açılması zaruretmın dogdugunu. adı geçenlenn havat ve mematlan hak- lannda bçbır bılp alınamadığmdan bu sebeple olmüş addolunarak gaıplıklenne karar venlmesi talep edılrruş olmâkla Yukanda ısmı belırtılen şahıslaraı havat \e mematlan hakkında bılgı ve görgusû bulunanların VIK nun 588 maddesı gerejınce 6 avlık süre ıçınde Fatıh 4 Asliye Hukuk Mahkemesı'nın 2005 74 esas sayılı «ıdosyasınamüracaathnılgıUere ılanen duyurulur 13 12.2005 Basm 59K8 ÇANAKKALE AYVACIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DoivaNo 2004 38 Auacık Aalıve Hukuk Mahkemesı'nın 1994 152 esas. 1998 84 karar sayılı keîinleşmış ılarra ıle tahakkuk eden top- iam 145 015 000 TL mahkeme masrarı. aviikatlık ucren ve gecıkme faızı olarak vme avıu ılamda Gülpınar Kovıı. 2556 parsel kapsammda kalan ve kıvı kenar çızgısıne tecavuzlü 456 m2'hk kısmın kumsal olarak stturlandınlmasına ve bu kı- sım uzennde -\ harfi ıle göstenlen 6 m2. B ıle göstenlen 9 ^0 rrC'hk yapılann kalıne san renkJe göstenlen vola ve kıvı- \a tecavuzlü 91 80 m2'lık mavı renkle göstenlen vola tecavuzlü 54' m2'lık kısımlardan taşinmazdan men'ıne toplam 145.9 m2 mıktanndakı mşaarnı kalıne karar venhnış. hükum kesınlesrnıstır Infazın gerçekleştınlmesı ıçın davalı borçlu- lar Avla Çefle ve Husevin Avan'a Ömek 53 ve 54 No'lu ödeme emırlennın ılan tanhmden ınbaren ^ gün ıçınde varsa m- razlannı bıldırmelen, aksı halde ıcra takıbının kesınleştnleceS ılan olunur 05 12J005 Basm 59458 ERZURUM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas \ o 2005 350 Davacı Botaş vekılı Av ^bdullah A Karakılıç tarafindan hasımsız olarak mahkememıze açılan veraset davasımn vapılan yargılaması iirasında venlen ara karan uvannca. Erzurum ılı, Dıca ılçesı. Alaybeyı Kövu C ""), H 1 'de ka- vıtlı olarak bulunduğu sırada 13 04 1992 tanhınde dul olarak ölen Tevfik ve Fahnve den olmi 1320 dlu tzzet Erçı- kan'ın nûftıs kavit tablosunun tetkıkınde ve mahkememızce vapılan araştrrmalar ve tum aramalara rajmen mırasçıla- nnın bulunmadığı anlaşılmakla MK ^94 maddevi gereğuıce mıras bırakanın mırasçısının olup olmadığı, mırasçılan varsa son ılan tanhınden ıtıbaren en ge<; bır yıl ıçmde mırasçılık sıfatlannı bıldırmelen. ılan süresmde başMirulmazsa ıstıhkak davası açma haklannm saklı kalmak uzere VfK 501 maddesı geregınce mırasın devlete geçeceğı hususu da- vetıyevennegeçmekuzere ılanen teblığolunur 17 11 2005 Basın 59563 MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2004 156 Davacı O\a Tekiaş vekılı taraimdan davalı Osman Tektaş aleyhıne açılan boşanma davasımn vapUmakta olan vargılamasında venlen ara karan geregınce. Davalı Osman Tektaş'a dosyada mevcut adresienne çıkanlan teblıgatlar gen gondenlmış. vapılan araşnrmalar sonunda da teblığe elvenşlı adresı tespıt edılememış olup, adı geçen davalıya dava dılekçesı ve duruşma gununun ılanen teblığ edılmesıne karar venldığrnden. HİfMK'nun 213 v e 33 7 maddelen geregınce dav alrnın durusmanın bırakıldığı 29 12.2005 gûnü saat 09 45 'de Muğla 2 As- liye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendısını bır vekıl ıle temsıl etnrmesı. aksı halde duru^Tiava voklugunda devam edılerek karar venleceğı ılan ve teblığ olunur 3105 2005 Basın 29^86 KLÇUKÇEKMECE 2. AILE MAHKEMESİ'NDEN NİMET ADİL'E İLANEN TEBLIGAT Esas No 2005 395 - Karar \ o 2005 1043 24 10.2005 tanrüı karar ıle \ ozgat ılı. Sankaya ılçesı. Azapbaşlı MahallesıKoyu. C "". HN 31 de nufusa kavıtlı Duran ve Gulu- zar'dan olma 01 01 19"0 dlu Nımet Adıl ve aynı ver nuiüsuna kayrtlı eşı Mustafe ve Nazımet'ten olma 01 03 1965 d lu Fuat Adıl'ın boşan- malanna karar v enlmışür Daha once duruşma günunu bıldınr açıklamab dava dılekçesı de davalıya ılanen teblığ edılmış olduğundan bu ılanının yayımlanmasnı- dan ıtıbaren 15 gun sonra gerekçelı karann davalı Nımet Adıl'e teblığ edılmış sayılacağı ve bunu takıp eden 15 gun ıçensınde karan temjız edebıleceâ. aksı halde boşanma karannın kesınleşeeeö daıaiı \imet Adıl'e ılanen teblığ olunur 24 11 2005 Basın 59"3Ö FATIH1. SLXH HUKLTC MAHKEMESİ'NDEN Esas\o 2004 10İS Karar No 2005 573 Davacı Istanbul Cnıversıtesı Rektorlüğu Velalı tarafindan davalılar HaBce Kurnaz. Turker Kumaz ve Vlahmut Turgutdan Istanbul Lnı- versıtesı'nın alacağı olan 1 38" 238 000 -TL 'nın tahsılı ıstenmış olup 2^ 06 2005 tarıhlı karanmız ıle davanın kabulu ıle 1 387 24 - YTL "nın 08 01 2003 tanhmden ınbaren vasal faıavle bırlikte davalı- lardan müştereken ve müteselsılen alınıp. davacıva venlmesıne karar venlmış olup. Denızköşkler Mah Çav^uşoğlu Sok Anıl Apt No 7 Avcılar-tstanbul adresınde bulunan davalılar vapılan tüm aramalara rağmen buhınarnadıldanndaa karann kencblenne ılanen teblığıne ka- rar venhnış olup suresı ıçınde temyiz etmedıklennde bu davalılar yö- nunden karann kesınleşeceğı ılan olunur 02 12 2005 Basın 59871
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog