Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

-SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 2005 PAZARTES» HABERLER _Ana muhalefet lideri Baykal, dünyanın hiçbir yerinde 5 yılda bir sandığa gidilmediğini savundu CHP seçimiçinbastınyor Baykai, tarihi Sille Mahaflesi'ndeki SU- le Konağı'nda kahvalü yapü. (AA) SABİTHORASAIS KONYA- CHP Genel Başka- ru Deniz Baykal, her yıl Türki- ye'de 1 mılyon gencin seçmen- lik hakkı kazandığını ve bunla- ra oy kullanması içın firsat v e- rilmesi gerektiğini belirterek "5 yılda bir seçim dünyanın ne- resinde var" dıye sordu. Şeb-i Arus törenıne katılan ve geceyi Konya'da geçıren Baykal, dün sabahKonya'nın ta- nhı Süle Mahallesı'ndekı Sıl- le Konağı'nda kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrasında gazetecıle- nn sorulannı yanıtlayan Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan' ın "Biz yeüdyi miDetten at- dık, Deniz Baykal'dan değiT şeklındekı açıklamasmın anım- • 4 yılm milletin verdiği karan gözden geçirmek için makul bir süre olduğunu söyleyen Baykal, "Zaten AKP'liler de anayasanın 5 yılda bir seçime gitme hükmünün 4 yıla indirilmesi için bizden talepte bulunuyor" dedi. satılması üzerine, milletin ıktı- ye bir zortamaya tabi tutmtıyo- dara getınyor olmasının, bir da- ha milletin önüne gitmemek için bir gerekçe olamayacağı- nı ıfade ettı. Bugüne kadar Tür- kıye'de tüm ıktıdarlann 4 yıl- da seçime gıttiklennı vurgula- yan Baykal, "4 yıl, miDetin ver- diği karangözden geçirmekiçin makul bir süre. Zaten AKP'B- ler de anayasanın 5 yılda bir se- çime gitme hükmünün 4yıla in- dirilmesi için bizden talepte bu- lunuyor. Biz milletin verdiği sü- rebitmeden (seçimegkMm) di- ruz" dedı. Baykal, sözlerine şöylede\am ettr "Bugüne kadar tüm iktidar- lar 4 yılda bir seçime gitmedi mi? Ozal'ı, Demırd'i, Çıller'i, Yılmaz'ıgitaıedimi?Her>Tİül- kemizde 1 müyon genç seçmen- lik hakkı kazanıyor. Bu 4 mil- yon insana oy kullanması için firsat venneklazım. Zaten pek çok söz vermişsin, sözünü tut- mamışsın, bunlann da bir de- ğerlendirümesi lazun. 5 yılda bir seçim neredevar, dünyanın neresinde var?" Baykal, 4 yılın seçim için makul bir süre olduğunu, mil- letin anlayışı ve ıhtiyacının da bu yönde oluştuğunu behrterek seçim taleplerinin istikrarsız- lık talebı anlamına gelmedıği- nı söyledı. Başbakan Erdo- ğan'ın "Baykal bizi yetkilen- dmnedT dedığını behrten Bay- kal, şunlan söyledr "Doğrudur, herkesi millet yetkilendirir. Biz dünyadaki ev- rensd doğnıyu söylüyoruz. YoW suzluk iddialanyla ilgili,' mah- kemeye gıtsınler' demiş. Do- kunuhnazlığı kaldır, ö>1e gjde- lim. Benim önüme niye il ve ü- çe başkanlannı aüyor? Erkek- se kendisi çıksın." IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr AB-Türkiye Karma Pariamento Grubu Eşbaşkanı Joost Lagen- dijk'le Türkiye-AB ılişkileri üzerine merak edilen her şeyi bir pazar ge- zintisı srasmdaenıne boyuna konuş- tuk. Lagendıjk Hollandalı. Orhan Pamuk davasını izlemek için gelen gruptaydı. Onunla pazar günü bir Adalar tuıu yaptk. Adalan ilk kez gö- rüyordu. Adalann sessizliğine ve gü- zelliğine hayran kaldı. Bu gea verilenyle ben ona sordum, o da bana. Gmeğin ben ona "Ne- den Profesör Yücel Aşkın davası- nıizlemeyegelmiyorsunuz' diyeso- runca, o da bana dönüp şöyle de- di: "YücelAşkın'ın yolsuzluk nede- niyleyargılandığını öğrendık. Bizım yolsuzluk davalarını da izlememiz mümkün değıl. Ben de size şunu so- racaktım: Yücel Aşkın davası siya- si mi? ömeğin AKP hükümetinin onun hapse atılmasında parmağı var mı? Eğer sizler bu davayı siya- si görûyorsanız, biz de ona göre değeriendirip takibe alabiliriz." ••• Lagendıjk'e ıkincı sorum Türki- ye-AB ılışkılerinin geleceği üzeri- neydı. Şunlan söyledi: "Buyılmart- nisan ayına kadar müzakereler da- Joost Lagendijk'le AB Üzerine ha çokpolitik olmayan konularda, sağhk, istatistik gibi konularda yo- ğunlaşacak. Bu süreyi kolay atlata- bıliriz. Ancak bu dönemde ortaya çı- kan siyasi sorunlar ılışkileri zoriaş- tınyor. Pamuk, Dink davalan, Şem- dınlı olaylan ve Pamuk davasında yaşananlar, Avrupa'da olumsuzbir ımaj yaratılmasına yol açıyor. Hükümet Pamuk davasında ha- ta yaptı. Işlerin normal işleyeceği- ni sandı. Fakat ortaya çıkan tablo, yargılamanın normal bir ortamda yürüyemeyeceğini gösterdi." ••• Lagendıjk, AKP'nın ve hüküme- tinin geleceğıne ılışkin de ılgınç de- ğerlendirmelerde bulundu: "Hükû- met 3 kanaldan gelen talep ve bas- kılaha karşı karşıya. Birinci kanal milliyetçi baskılar. BunlarAB karşı- tı, sorunlann çözümüne engel bir ağırlık oluşturuyorlar. Ikinci kanal AB 'den gelen demokratikleşme ve AB'ye uyum taleplerı. AB olarak bizler, yasalann çıkanlmasını mem- nunıyetle karşıladık. Ancak uygula- mada cıddı sorunlar bulunduğunu sizler de görûyorsunuz. Aynca Tûrk CezaKanunu'nun301.ve306. mad- delerinm nelere yol açabileceğıni gördük. Bunlann da hızla değıştinl- mesi gerekıyor. Bu konuda Adalet Bakanı Cemil Çiçek'/n tutumu da pekgüven verici görûnmüyor, Hü- kûmete üçüncü baskı kanalı, AKP tabanı. Bu tabanın da türban, ımam hatip okullan konusunda hüküme- ti sıkıştırdığını görüyoruz. Hükümet bu üç kanaldan gelen talepleri dengelemeye ve durumu idare etmeye çalışıyor. Bu müm- kün değil. AB'ye güvenmeliler. AB'nin demokratikleşme konusun- daki beklentileri, Türkiye'nin gele- ceği açısından hayati önemde. Mil- liyetçıliğe ödün vererek, partı taba- nına hoş görünerek, böyle bıryol- da yürünemez. Hükümet tercıhle- n'ni net yapmalı. 17 Aralık'tan bu yana bir tutukluk ve kafa kanşıklığı içinde olduklan gibi bir izlenim için- deyiz." ••• Lagendıjk'e Başbakan Tayyip Erdoğan ın eleştınlerını aktardım. Avrupalılann, kendisi yargılanırken ılgı göstermediklennı, şımdı Orhan Pamuk davası gibi davalara geldık- lenni ifade ettığını söyledım. Lagendıjk'ın cevabı şöyle oldu: "Başbakan Erdoğan 'la 2002yılın- da karşılaştığımızda bana bunlan söyledı. Ben de kendisıne şu ce- vabı verdim: 'Ben o zaman parta- mentoda yoktum, ancak arkada- şım Cohn Bendit, tutuklanmanı- za karşı bir bildin yayımladıklannı ifade etti. Aynca diyelim kı o za- man hata yaptık, şimdi gelmeye- lim mi? Türkiye'de düşünce b'z- güriüğû konusunda duyahılık gös- termeyelim mi?" ••• Joost Lagendıjk, türban konu- sunda da kendı yorumunu şöyle ak- tardr. "Ben türban/ savunmam. Ba- na Fransa'dakı sıstem, liselerde türban yasağı olmalı üniversiteler- de serbest btrakılmalı, türü uygu- lama daha uygun geliyor. Yalnız bu konuda bir AB standardı yok. Her ülke kendisine göre bir yol be- lirtiyor. Avrupa Insan Haklan Mah- kemesi'nin karan da bunu Türki- ye'nin iç hukukuna bırahyor. Bu ko- nuda nasıl bir yol izleneceğine ve nasıl bir uzlaşma sağlanacağına Türkiye 'dekı siyasi ırade karar ver- rnelı." Lagendıjk'e son sorum Kıbrıs üzerıneydı. Şunlan söyledı: "Orta- ya çıkan siyasi durumdan ben de hayal kınklığına uğramış durumda- yım. Her konuda Kıbns (Rum) yö- netimi, sürecin normal işlemesine engel olacak, blokajlar yapıyor. Her seferinde 24-1'e rağmen iş- leryürümüyor. Bu konuda AB'nin etkiliülkelen'nin, Fransa'nın, Ingil- tere'nin ve Almanya'nın Papado- pulos'a dur demelerı gerekiyor. Demryonar. Fransa, bırtafam sorun- lan Rumlar üzerinden yürütmeyi tercih edıyor. Ingiltere, Kıbns'taki üslen nedenıyle çekıngen davra- nıyor. Almanya'da ise iktıdar de- ğişti. Omeğin Magosa Limanı üzerin- dekiambargo kaldınlsa Türkiye bir adım atabilir. Kıbns sorunu, her konuyu zorlaştınyor." Lagendijk, "umudumuzu koru- yalım, çabalanmızı sürdürelim" dı- yerek düşüncelerını noktaladı. 2000 Lt YILLARDA ERDAL ATABEK Pablo Picasso 'Picasso Istanbul'öa'... Buyük resım ustası Picasso'nun sergisının Sabancı Muzesı'ndeaçı- lışı topluma böyle duyuruldu. Pab- lo Picasso Istanbul'daydı. Böyle bir serginınlstanbul'agel- mesi elbette buyük bir sanat ola- yıdır ve bu büyük kentin kültürü adına kıvanç vencıdır. Sabancı ai- lesı de bu kıvancı haklı olarak ta- şımaktadır. Picasso, yırmınci yüzyılın sanat dehalannın en onemlilennden. Ho- ward Gardner, 'Çokluzekâ' kura- mında uzam zekâsının pariak örne- ği olarak Pıcasso'yu gostermıştır. Ama keşke resımlen yenne Picas- so gerçekten de istanbul'da, bu- rada, aramızda olsaydı. işte o za- man bu büyük sanatçının dünya gö- rüşünü de öğrenırdık. Çünkü Picasso sergısını gören- ler bu ünlü sanat olayına bir yenn- den katılmanın mutluluğunu yaşı- yorlarama onun yaşama ilışkın gö- rüşlerinı, tutumunu, davranışlannı öğrenemiyoriar. Picasso, insandan yana, emek- ten yana, ezılenlerden yana bir sa- natçıydı. ispanya İç Savaşı'nda Cumhu- riyetçiler'den yanatavır koymuştu. Franko diktatörlüğüne karşıydı. Hrüer rejımıne karşı çıktığı ıçın Na- zı'leronunsanatını 'yoz sanat' ola- rak nıtelemıştı. Kore ve Vıetnam savaşlanna karşı çıkmıştı. Pablo Picasso 1944 yılında Ko- münist Parbsı'ne üye otrriuştu. Onun çizdiği güvercin dünya banş hare- ketinın simgesi olmuştu. Ünlü tab- losu 'Guernica', Almanlar tarafın- dan zalimce bombalanan Cumhu- nyetçi Ispanyol kasabası Guemı- ca'nın anısına yapılmıştır. Picasso'yu anlamak içın onun kim olduğunu, yaşamında neler yaptığını da bilmek gerekryor. Onun 'mavi dönem'\, 'pembe dönem'\, kübızmı, sürrealizmı, büyük bir de- hanın arayışlandır, cesaretidır. Picasso, renge ve çızgiye oldu- ğu kadar yaşama da cesaretle mu- dahale etmtştir. 0, kışısel çıkannı çok aşan büyük bakışıyla yaşamı gö- rebilen ınsandır. Bu yanı görulme- den resmıne bakmanın çok da an- lamlı olmaması bu yüzdendir. Einstein da büyük bir bılım de- hası olarak çok anılır.. ama onun dünya banşı için yaptıklan da pek • •• bılınmez. 0 da büyük bir banşçıdır, insandan yanatavıralmış, bunu da her zaman cesaretle açıklamıştır. Bılimın ve sanatın öncüleri, insa- nın da, insan emeğinın de, barışın da yılmaz savunuculandır. Onları sadece buluşları ve yaratılarıyla anıp diğeryanîannı görmezden gel- mek doğru bir bakış açısı değıldır, toplum külturune de gereğınden az şey katar. Picasso gerçekten İs- tanbul'da olsaydı... Van'a gıder ve Rektör Yücel Aş- kın'tn duruşmasındabulunurdu. 0 duruşmadan çıktıktan sonra da; işkence çeken soylu bir insan res- mı yapardı. Picasso gerçekten İs- tanbul'da olsaydı... Bir yanda vur patiasın çal oyna- sın yaşayanlara bakar, bir yanda da akşam pazar yerlerine gidıp ucuz yiyecek alan ya da pazar artıklan- nı toplayan ınsanlara bakardı. Bu insanlık dramının resımlen olarak kım bılir neler yapar, geleceğe ne- ler bırakırdı? Picasso gerçekten Is- tanbul'da olsaydı... Dünyanın en guzel kentlennden bırının nasıl yağmalandığına bakıp şaşardı. Burada nelenn yaşandı- ğını anlamaya çalışırdı. Her koşe ba- şında, her sokak içinde sömürünün bın bir çeşidinin nasıl yaşandığını gorürdü de resmıne, heykelıne, se- ramığıne nelen katardı? Picasso gerçekten İstanbul'da olsaydı... Bu güzel kente hayran olup da atolye aramaya kalktığı zaman, ara- dığı yerin kırmızı çizgilenn içinde mi dışında mı olması gerektiğini bir türlü anlayamazdı. Atölyesinde şa- rap içmek isterse kimden nasıl izın alınması gerektığıne akıl erdıremez, çıplak başını kaşımakla yetınırdı. Ama Picasso gerçekten İstan- bul'da değil. Buraya resımleri gelmiş, Istanbul halkı da bu resımlere bakıyor. Çoluk çocuk kuyruklara gıriyor- lar, Picasso'nun resımlenne bakı- yorlar. Sonra da günlük yaşamlarına donuyorlar. Picasso gerçekten de burada değıl. Belli oluyor. e-mail: erdalatak ' superonli- ne.com erdalatak ' gmail.com / www.erdalatabek.com tTÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANUĞI İTC Yemek l^letmelen Şube Müdurlûğü'ne 50 000 kg yoguıt 15 000 kg SÜL 60 000 adet avTan, 150 kg kaşar pey- nın ve 100 teneke (1 ~> kg'lık) bevaz peynır ahmı \%\ açık ıhâle usulû ıle ıhale edıltcektıı îhalekayıtno 2005 196598 l.Idaremn a)Adresı Maslak. Istanbul b)Telefon-faksnumarası 212285 39 84-212285 71 55 c) Elektıoıuk posta adresı (vaua) celıkcen6ıtu edan 2. thale konusu malın a) N'ıtelığı, türü ve mıktan Yemek tşletmelen Şube Müdurlügü'nde kullanılınak üzere süt ve süt ûrünlen satın almmasiişı b) Teshm yen (len) ITÜ, Ayazaga Kampusu 75 Yıl Ögrencı Sosyal Metkea Yemekhanesı merkez ambanna, Maçka Gûmüşsuyu ve Tuzla Yemekhanelenne ıstenılen gütı ve mıktarlaıda pamler haknde teslım edılecekür c) Testan tanhı lsteklı firma sözleşmenın ımzalandığTtanhten ıtıbaren 1112 2006 tanhıne kadar 3.Öıalenın a) Yapılacagı yec tTCj, Saglık Kûltür v e Spor Daıre Başkanhğı Toplantı Salonu Maslafcistanbul b)Tanh-saaû 24 012006-1000 4. thaleye katüabıhne şaıtlan ve ıstenılen belgeler ıle V"eterlık de^ertendırmesınde uygulanacak knterier 4 1 Dıaleye kaulma şaîtlan ve ıstenılen belgeler 4 1 1 Tebhgat ıçın adres beyanı ve a>Tica utbat ıçın telefcn ve vaısa faks numarası ıle elektronılc posta adresı. 4.1 2 MevTuatı gereğı kavitiı olduğu Tıcaret ve\e>'a Sanayı Odası veya Meslek Odası belgesı. 4121 Gerçek kışı olması halmde. ılk ılan veya ıhale tanhının ıçensınde bulundıığu yılda almmış ılgısıne göre tı- caret ve'veya sanayı odasına veya ılgılı meslek odasına kayıtlı olduğunu gostenr belge, 4122 Tüzel kıs.ı olması haknde. mevzuatı gerejı rûzel kışılıgın sıcılme kavntlı bulundugu Tıcaret ve veya Sanayı Odası'ndan, ılk ılan veya ihale tanhının bulundugu yilda alınraış. tüzel kışılıgın sıaie kavıtlı olduguna daıı belge. 412 3 thale konusu ış ıle meslekı taalıyetın sürdürûtroesı ıçın ılgılı nKvzuab uyannca gereklı belgebılgı lsteklı finna mallann TC Tanm ve Köyışlen Bakanlığı'ndan aldıgı üreûm ızmlennı ıbraz edeceknr 4124 Ihale konusu mala ılişkın mevzuan geregı öngörülen mecbun standart belgebılgı lsteklı finna Tûrk Gıda Kodeksı Yönetmelıgi'nm ılgıb hükümlenne. 'Tûrk Gıda Kodeksı Çığ Süt ve lsü Işlem Görmûş tçme Sûtlen Teblıgı"nde (TebhgNo 2000.6) ve •Tûrk Glda K.odeksı Fermente Sutler Tebhğı"nde (Teblığ No 2001 12) behrtılen esaslanna ve TS 11077 numaıah'1ş Yerien-SûtÜrünkn Irnal Yerlen-Genel Kuruliar" stan- dardına uygun olacaktır 4.1 3 Teklıfvenneye yetkıh olduğunu göaeren ımza beyannamesı veya ımza srrkülen. 4.1.3 1 Gerçek kışı olması halmde. noter tasdıMı ımza beyannamesı. 413 2 Tüzel kışı olması halınde. ılgısıne göre tüzel kışılıgın ortaklan, uyelen veya kuruculan ıle tüzel kışılıgın yöneümmdeta görevhlen belımlen son durumu göstenr Tıcaret Sıcıl Ga2Wesı veya bu hususlan tevsik eden belgeler ık tüzel kışılıgın noter tasdıklı ımza sırkulen, 4 14 4734 sayılı kanunun 10 maddesınm (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (ı) bentlennde sayılan dunnnlarda olunmach- ğma ilışkın yazılı taahhûtname. 4.1.5. Şeklı ve ıçenğı ıdan s/ artnamede belrrlenen teklıf mektubu, 416. Şekh ve ıçengı ıdan sartnamede belırlenen geçm temınat, 41.7. Q\ak konusu alımm ışmıamarmveyubııkjsrıuahv^iUenıcılereyapınlaTnaz 41.8 Ihale dökûmaıunm satın alındıgına daır belge 4 1 9 Gerçek veya tüzel taşı olması durumuna göre ortagı olduğu şahıs şırketlen ıle sermayesının yansından tazla- sına sahıp olduğu sermaye şuketkrme dışkın beyanname, 4 110 Tüzel kışı ısteklı tarafından sunulan ış deneyım belgestnm. aynı tüzel bşınm yansından fazla hıssesme sa- hıp ortagına aıt olması halınde sunulacak ış deneyım belgesınm başka bir tüzel kışıye kullandınlmayacağına ılışkin ta- ahhütname 4J. Ekonomık ve mah yeterlıge ılışkin belgeler ve bu belgelenn taşıması gereken knterler 42 1 Bankalardan temın edılecek belgeler Teklıf edilen bedelın yüzde 5'ınden az olmamak ûzere ıstekh taıafbı- dan beurlenecek tutarda, bankalar ne^dındekı kullanılmamış nakıt kredısı veya kullamlmamış temınat mektubu krech- sını ya da serbest mevduatrnı göstenr. yerlı veya yabancı bankalardan alınacak belgeler 4J. Meslekı ve teknık yeteriığe ıkşkm belgeler ve bu belgelenn taşıması gereken knterler 4 3 1 Iş deneyım belgelen tsteklrnm son beş yıl içinde yuroçmde ve yurtdışında. kamu vev^ özel sektörde gerçek- leşdnlen ve ıdarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ıhale konusu alım veva ıhale dokümanında belrrlenecek benzer nıtehToekı ahmlaria ılgıh denevımı gösteren belgeier Ihale konusu ışın ozellığme göre ısteklıler tarafindan teklıf edi- len bedelm yüzde 50 oranında. ıhale konusu alrm veya ıhale dokümarunda belrrlenecek benzer nıteuktekı ahmlara aıt tek sözleşmeye ılışkin ış deneyım belgesı ıbraz edıleceknr 43 2 Orenm. ımalat kapasıtesı. araşnrma-gelıştume faalıyetlennı belırlemeye yöneUk belgeler lsteklı firma satocı ıse üreücıfirmadanaJdığı yetkılı satıcı belgesı aranacaktır \ enlmesı 4 3 3 Kalne kontrolden sorumlu olan ılgılı teknık personel veya teknık kuruluşlara ılışkin belgeler ıhaleye ıştrrak edecek ısteklıfirmadaHACCP (Tehlıke Anaha ve Knnk Kontrol Noktalan) belgesı (HACCP uyguiandıgını gösteren plan ve dokûmanlar da kabul edılecekar) 1SO 9001-2000 kalne belgesı, son yÜın ara kontrol deneamı yapordığma daır belge flSO belgesının aldıgı kurumdan) aranacakür 4 4 Bu ıhalede benzer ış olarak. kamu veya özel sektore süt ve süt ürünlen sabşmı gösteren belgeler 5. Ekonomık açıdan en avantajlı tekuf. en düşükfiyatesasına göre belırlenecektır 6. Bıaleye sadece yerlı ısteklıler katılabılecektrr 7. Ihale'dokümani tTÜ. Saglık SCültür ve Spor Daıre Başkanlığı Sannalma Şube Müdürlugû Maslaktstanbul adre- smde görülebılır ve 50 YTL mılyon TL karşılığı aynı adresten temın edılebıhr Ihaleye teklıf verecek olanlann ıhale dokümanını satın armalan zorunludur 8. Teklıfier 24 01 2006 tanhı, saat 10 00'a kadar İTÛ Saglık Kültür ve Spor Daıre Başkanlığı Toplann Salonu Maslak. tstanbul adresme venlebıleceğı gıbı. ladelı taahhütlü posta vasıtasıyla da göndenlebıhr 9. tsteklıler teklıflennı. mal kalemkalemlen ıçın teklıf bınmfiyatlarüzennden v ereceklerdır Öıale sonucu, üzenne ıhale yapılan ısteklıyle ış kalemlen ıçın teklıf edilen bınm fiyatlann çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzennden bınmfivatsözleşme düzenleneceknr Bu ıhalede. ışın tamamı ıçın teklıf venleceknr 10. fsteklıler teklıf etnklen bedelın yuzde 3'ünden az olmamak üzere kendı belırleyeceklen tutarda gecıcı temınat v ereceklerdır 11. Venlen tekhflenn geçeriık surest ıhale tanhınden lubaren en az 60 takvim günü olmalıdır 12. Konsorsıyumlar ıhaleye teklıf veremezler Basın. 59918 KÜÇÜKÇEKMECE1. AİLE MAHKEMESt'NDEN EsasNo 2003 1997-Karar No 20042452 Nezıre Demırtaş'a llanen Teblıgat Mahkememızın 12 10 2004 tanhh karan ık Sınop ılı Avancık ılçesı Yarenler koyu C 69 H '8'de nüfusa kayıt- lı bulunan 01 05 1963 d lu Orhan Demırtaş ıle aynı ver nuiusuna kavıtlı eşı SaduV ve Sultan'dan 30 04.1971 d.hı Nezıre Demırtaş ın kadının zınası nedemvle boşanmalanna, tarafiann müşterek çocuklan 24 07 1989 dju Gülhan Demrrtaş'ın ve 12 06 1991 dlu Erhen Demırtaş'ın. 15 03 1993 d.lu Reyhan Demrrtaş'ın velavetlennın babalanna venlmesıne karar venlmıştır Kûçükler ıle anne arasında şahsı ılışkı kınulmasına ver olmadığına. harç. vargılama gıderkn v e avukallık ûcretmırı dav alıdan alınmasına. Daha önce duruşma gununu bıldınr açıklamalı dav a dılekçesı de davalıya ılanen teblığ edılmış olduğundan bu ılanın vayımlaranasından ıtıbaren 15 gün sonra gerekçelı karar da- valı Isezıre Demırtaş'ateblığ,edılmış sayılacağı ve bunu takıp eden 15 gün ıçensınde karan temvız edebıleceö. ak- sı ralde boşarmıa k^ranmn kesınleşecegı davalı Nezıre Demrrtaş'a ılanen tebiıg olunur Basın 599^7 YALOVA tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZEV AÇIK AKTTIRMA tLANI Dosya No 2003 6242 Saulmasına karar venlen taşınmazm ansı. rutehgı. kıvmeü adedı. onemlı özellıklen aşagıda belırtılmış olup, mü- dürlüğümuzce açık artürma suretıv le satılarak para\B çevnlecektır Satış ılanı ılgılılenn adreslenne gondenlmış olup. adreste teblıgat vapılamaması veya adresı bılınmevenler ıçın de ışbu satış üanmın ılanen tebhgat yenne karm olacagı ılan olunur Tapu Kaydı Yalov^. Termal ılçesı, Akköv kövû, Saksagan Bogaa mevta, pafla. 17, ada. 0, Parsel 556 savılı (Sa- manh-Akköy yolu üzen \o 64) 3280 00 m2 yüzölçümlü taria vasıflı taşınmann 126 6^2 hıssesı ıle 20480 32''680 hıssesı borçlulara ajtor îmar Durumu Termal Beledıye Başkanlığı'ran 30 117004 tanhlı vazılannda. taşınmaDn muca\ır saha ıçensmde, ımar planı smırlan ıçeniinde. tanmsal nıtehğı korunacak alan içinde kildığı bıldınlmışür Halıhazır Durumu Taşınmaz. Samanlı köyu verleşık alaruna çok yakın. altvapısı mevcut, Samanh-Akköy yoluna cepheh, üzennde; 1800x43 00ebatiı, 7740Öm2 alanlı, (ek katlı betonarme koknlar üzenndeçeuk konsnüksryon çan makaslı. etemıt kaplama çanh, P\ C bant pencerelı. yer doşemeM paledyen mermer kaplı, murfak dolap vs ıma- lalhanesıılebunabıtışık 1400m x4300m.ebam.60200m2alanlı.boy-ahâne-yemekhanemutfak-duş\VC(yerdö- şemelen mermer kaplı) larrunant mutâk dolaph ve bunlann gunev tarafinda 12 00 m. x 3200 m ebatlı 38400 tn2 alanlı, dermr dograma çatı makas üzen sac kaplı sundurma bulunmaktadıı Degen Hacızh gavnmenkulün borçlulann hıssesıne ısabet eden toplam degen 91 614 00 -YTL'dır S»üş sartbn: 1- Satış 14 02 2006 günü saat 11 30'dan. 11 40 a kadar "> alova Icra Müdürlûğu'nde. açık artarma surenyle yapüacakur Bu artnrmada tahrran edüen kıymeon 0 o60 ıra ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve saoş gıderlennı geçmek şam ıle ıhale olunur Böyle bir bedelle abcı çıkmazsa en çok arttıranm taahhûdü bakı kalmak şartıyla 24 02-2006 günü ajıu verde ve saatte, saat 11 Wda ıkincı arttırmava çıkanlacaktır Bu arrormada da tahmm edilen değenn %40'ııu, ruçhanlı alacaklılarm alacağını v e satış gıderlennı geçmesı şartıv la en çok artnrana iha- leohmur 2- Armrmaya ışnrak edeceklenn, tahmın edilen değenn o o20 ü oranında pey akçesı veya bu mıktar kadar banka ternmat mektubunu vermelen lazrmdır Saoş peşvn para ıledır Alıcı ıstedığınde 10 günü geçmemek üzere mehıl ven- lebılır Tellalıy^resm^damgav^nas^tapuhatçvernasraflanahcıyaaıttır bınkmışvergılersanşbedelmdenodenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarta dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususryle faız v e masrafa darr olan ıddıalannı davanağı belgeler ıle on beş gün ıçmde daıremıze bıldırmelen lanmdır Aksı takdırde haklan tapu SKI- h ıle sabıt ormadıkça pa\ laşmadan hanç bırakıbcaldardır 4- Satış bedelı hemen veya venlen müddet içinde ödenmezse lcra ve lflas Kjnunu'nun 133"ûncü maddesı geregm- ce ıhale fesnedıhr tkı ıhale arasındakı farktan ve o /ol0 faızden alıcı ve kefillen mesul tutulacak ve hıçbır hükme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecekür 5- Şartname ılan tanhınden ıubaren heritesın görebıbnesı ıçın daıre açık olup gıden venldığı takdırde ısteven alıcı- ya brr ömeğı göndenlebıhr 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevi görmûş ve münderecannı kabul ermış sayılacaklan. başkaca bılgı abnak ıste- yenlenn 2003ı6242 Esas sayılı dosva numarasıyla müdûrlügümüze başvurmalan ılan olunur (*) llaılıleı tabrnne ırtı- fakhaldasahıplendedahıldır Basın 60098 TEKİRDAĞ1. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKUL MALEV AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No 2005 1860 Bir borçtan dolayi sanlmasma karar venlen, gavnmenkulün tapu kaydı ve yen Tekndağ merkez. Yavuz (Alnnova) Mahallesrndekayıtlı tapunun 2337 ada. 392 parsehnde 12492 arsa payh. B2 Blokl kat(5)nolubağrmsızbölümdür Gaynmenkulün ımar durumu Tekrrdag Beledıye BaşkanlığYnın 28 06 2005 gün ve 2005 1546 sayılı yazılannda söz ktmusu taşınmaz ımar planında aynk nızam 5 katlı konut alarunda kalıp TAXS= 0 35, KAKS= 1 75. h=l5 50 m'dır Taşmmazm parsel köşelennde kınlma (terk) olup, yapılaşnğından taşmmaz ıçın ılk ruhsata esas ımar dunımu geçerlı olduğu bıldrnlmıştiT Gaynmenkulün halıhazır durumu Söz konusu gaynmenkul, salon. 3 yarak odası, banyo ve »c seramık (kalebodur), pencerelen ahşap dogramalı. balkonlar PVC camekânİL ıç kapılar ahşap. duvarlar plasok badanalıdır Daıre brut 117 m2 yüzölçümlüdür, bakımlı brr yapı olup. bulundugu bölgede değertı bir sıte içinde kalmaktadır. yıpranma payı yüzde 15mertebesındedrr Gaynmenkulün kıymetı Bu bölgedekı emsal alım sanm bedeUen, sıte ıçındekı konumu, çevre taştnmazlarm değer- len, ınşaat bınm mahyetlen dıkkate alınarak 5 nolu bagımsız bölûm nolu meskenın arsa paylı toplam degen. bu halıy le 45 000 00 - YTL (kırkbeşbın Yenı Türk Lırası) Saoşşarüan: 1-Sanş06 02 2006 günü saat 10 OO'dan 10 10'a kadar Tekırdag 1 lcra Daıresı'run 2005 1860 Esas sayılı dosyasından TekmiaJ 1 tcra Daıresı'nde açık arnrma sureOyle yapılacaktır Bu artnmada tahmm edilen değenn yüzde 60'rnı ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve sanş gıderlennı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdu saklı kalmak şartıyla 16 02 2006 günü Tekırdag 1 lcra Darresfnın 2005 1860 Esas sayıh dosyasından Tekırdag 1 îcraDarresfnde saat 10 OO'dan 10 10'a kadar ıkincı artn- maya çıkanlacaktır Bu arurmada da ruçhanlı alacaklılarm alacağını ve sanş gıderlennı geçmesı şartıyla en çok arttna- na ıhale olunur Şu kadar b . amrma bedelının mahn tahmm edilen laymetnın yüzde 40'ını bulrnası ve sanş ısteyenın alacağma rûçhanı olan alacakkrm toplamından fazla olması v e bundan başka paraya çevırme v e paylaştırma masrafla- nnı geçmesı lazundır Böyle fazla bedelle aha çıkmazsa satış talebı düşeceknr 2- Arünnaya ışürak edeceklenn, tah- mın edilen değenn yüzde 20'sı oramnda pey akçesı veya bu mıktar kadar banka temınat mektubu vermelen lazundır Sanş peşın para ıledır, alıcı ıstedığınde 10 günü geçmemek uzere sure venlebılır Tellalıye resmı, damga venpsı, tapu harç ve masraflan ahaya aıtür Bınkmış vergıler sanş bedelınden öderur 3- Ipotek sahıbı alacakiılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı özellıkle faız v e gıderiere daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle on beş gun ıçmde daıremıze bıldırmelen lazımdır, aksı takdırde haklan tapu sıcıb ıle sabıt olmadıkça pav laşmadan hanç buakıta- cakür 4- Ihaleye kanlıp daha sonra ıhale bedehnı vatmnamak suretıyle ıhalenın feshme sebep olan tum alıcılar ve ke- fillen teklıf etnklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan \e aynca temerrütfeızmdenmüte- selsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrüt faıa aynca hükme hacet kalmaksızm daıremızce tahsıl olunacak, bu fark varsa öncelıkle temınat bedehnden alınacaktır 5- Şartname ılan tanhınden mbaren herkesm görebılmesı ıçm daıre açık olup gıden venldığı takdırde ısteven alıcıya bir ömeğı göndenlebüır 6- Sanşa ışnrak edenlenn şartnameyı görmûş ve münderecannı kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2005 1860 sayılı dosya numarasıvla mü- dürlûğumüze başvurmalan ılan olunur (*) tlgılıler tabınne ımfak hakkı sahıplen de dahıldıı tşbu sanş ılanı tapu kav- dında ad \ e adreslen geçıp de teblığ edıtemeyen ıSgıhlere teblığ yenne kaım olmak uzere ılan otunur Basın 59719 DÜZELTME tLANI tZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 10 12 2005 tanhlı Cumhunyet gazetesınde 58076 sayı ıle yayımlanan ılanımızın 3 maddesının 2 satm sehsen çıkmamışnr Doğrusu aşağıdakı gıbı olacaktır 3. Başvuracaklann, 2547 Sayüı Kanun ık aranan şartlan ve j^bancı dılde (tngılızcel eğıtım-oğretım yapan Y'uksekoğreOm Kurumlarmda_gorev alacak öğretım elemanlan ıçrn ongorü- len atanma şartlannı ve izmır \uksekTeknolou Enstrtüsu Ûğreöm Uyehğıne Y'ükselülme ve Atanma Knterlermı sağlamalan gerekmekte olup soz konusu knterler hrp wwv/ıyteedutrsıtesınden temın edılebılır Basın Tashıhı TEŞEKKÜR Gülhane Askeri Tıp Akademısı Haydarpaşa Eğıtım Hastanesı'ne 24 Ekim 2005 tarihinden ıtıbaren yattığım 55 gün boyunca, hastalığımı teşhıs ederek benı sağlığıma kavuşturan !ç Hastalıkları Servisı öğretım Uyesı Doç. Tbp. Kd. Bnb. Cihan Top'a, Genel Cerrahi Servisı Öğretim Uyelerınden Prof. Dz. Tbp. Kd. Alb. Tuncay Çelenk, Prof. Tbp. Kd. Alb. Mehmet Yıldız, Doç. Tbp. Alb. M. Levhi Akın, Yrd. Doç. Tbp. Yd. Sezai Demirbaş, Yrd. Doç. Tbp. Yb. A. Haldun Uluutku, Yrd. Doç. Tbp. Kd. Bnb. Cengiz Erenoğlu na. Genel Cerrahi Servisı asıstanları, hemşireleri ve gorevlilerine, aile doktorumuz Kaip Damar Cerrahi Servisı Öğretim Üyesı Doç. Tbp. Kd. Bnb. Melih H. Us a sonsuz teşekkür ederim. ERDİNÇ PAKYÜZ Emekli Dnz. Ast. Kd. Bşçvş. KADIKÖY 5. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMEISKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No füO4 6 Satış Sanlmasma karar venlen gaynmenkulün, Tapu Kavdı iudıköv Kuçukbakkalköy Mahallesı 231 pafta. 1900 ada. 2 parselde kayıtlı 565 m2 mıktarh arsanın 325 565 pavı Ahmet Bayrak. 240 565 payı da Nurol Sançıçek adına kayıthdır tmar Durumu KadıköyBeledıvesılmarMüdürlûğü'ndenahnan0401 2005 tanhve 3 sayıh ımar durum yazısmda 231 pafta, 1900 ada 2 parsel sayıli taşınmazm 18 01 1994 T Tlı 1 1000 ölçeklı Kuçükbakkalköv Revızyon'ımar pla- nmda Jeolojik eşık smın ıçensmde kalan konut alaru dahılmde otup. bma yükieklığı ma.\ 9 5u m Kat -\laru kat sayı- sı 1 00 şartlannda yapılanabılır olduğu bıldınlmıştır Gaynmenkulün Evsafi Söz konusu gaynmenkul Kadıkoy Öçesı. Küçûkbakkalköv VîahallesL Malazgm Caddesı ıle Nıl Sokağı'nın kesışnğı köşe başında. Nıl Sokağı'ndan mâhallen 14 kapı no'lu. ıçensmde ıkı katlı betonarme kar- kas bma ıle tek katlı yığma kargrr tarzda metnık bınalann bulundugu parseldır Parseldekı 14 kapı no'lu, betonarme karkas sıstemdekı ıkı katlı bınanm bir tasmı (zemm kana 21 m2. bmncı normal katta 34 m2 olmak uzert) toplam 55 m2 lık kısmı söz konusu parsel ıçmde kalmaktadır Bu bma zemın katta 83 m2 saha üzenne oturtulmuştur Bırmcı normal kafi çıkmalardan dolavi 103 m2 sahalıdır Bınanm zemm katmda tnr saloa ıkı yatak odası. mutfak ve banyo, tuvalet mâhallen mevcuttur Bınncı normal kat zemm kat ıle aynı yapılışta olup salon ve odalar çıkmalardan dolayı daha büyük konumdadır Bu tasmm bahçe bölumûnde 5 m2 alanlı. bınket duvarh kömürlük \ardir Aynca 25 adet muhtelıf cms ve jaşta ağaç bulunmaktadır Soz konusu 2 savıh parselde tek katlı yığma metruk brna. kûllanılamaya- cak dunımda olup kapı ve pencere doğramalan sökütaıûştûr Bınanm ekonomık ömrü tamamlanmıştrr Bahçesınde P adet muhtelıfcıns ve vaşta »fir bulunmaktadır Söz konusu parsel cıvan gecekondu tıpı bmalar ıle çevnlı olup, Ataşe- hır toplu konut alanı ıle TEM oto yolu hağlantısına yakm bir mesafededır Beledıye hızmetlennden kısmen ısnfade eder konumda olup. ulaşım kısıthdır Tahmm Olunan tOymen 310 000 00 -YTL (Üç \ uz On Mıly^r Tûrk Lırasıdır I Saûş şartlan: 1- Bınncı açık artBrması 30.01 2006 Pazartesı günü saat 14 OO'ten 14 15"e kadar Kadıköy 5 tcra Daıresı'de yapılacaktır Bu artırmada tahmm edilen krymenn °o60'ını ve rüçhanh alacaklılar \arsa alacaklan mecmu- unu ve sanş masraflannı geçmek şartıyla ıhale olunur Bov le bır bedelle ahcı çıkmazsa en çok arararun taahhûdü bakı karmak şartıyla 09 02 2006 Perşembe'günu saat 14 00 ten 14 15'e kadar Kadıköy 5 lcra Müdürlüğü'nde ıkincı aror- maya çıkanlacaktır Bu artırmada da bu mıktar elde edılmernışse gaynmenkul en çok aroranın taahhûdü saklı kalmak üzere arnrma ılanında göstenlen muddet sonunda en çok artrrana ıhale etuleceknr Şu kadar la amrma bedelının mahn tahmm edilen kıymetımn o o40'ını bulması ve sanş ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla ol- ması ve bundan başka paraya çe\ırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmaz- sa sanş talebı düşecektjr 2- Amrmaya ışnrak edeceklenn, tahmm edilen kıymenn %20'sı rusbennde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazrmdır Saaş peşın para ıledır Mıcı ıstedığınde 10 günü geçmemek üzere merol veniebüır Tellalıye, tapu satım harcı. bınkmış vergıler saöş bedelınden ödetur Karar pulu, tapu alım harç ve masraflan ve Katma Değer Vergısı (KD\ r ), tahhye masraflan alıcıya aıttır 3- Ipotek sahıbı alacakiılarla dığer ılgılılenn (Dgılıler tabınne ırüfak hakkı sahıplen de dahıldır) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle on beş gün içinde daıremıze bıldırmelen lanmdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıı olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaleye kanlıp daha sonra ıhale bedelım yanrmamak surenyle ıhalenın feshıne sebep olan tum ahcılar ve kefillen teklıf ettiklen bedel ıle son ıha- le bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faızmden müteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızm daıremızce tahsıl olunacak. bu fark varsa öncekkle temınat be- delınden alınacaknr 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesm görebılmesı ıçm darrede açık otup gıden venldığı takdırde ısteyen alıcıya brr örneğı gondenlebılır 6- Sanşa ışnrak edenlenn şartnamevı görmûş ve münderecannı kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 20046 sanş sayılı dosya numarasıyla müdurlüğümuze başvTirma- lan ılan olunur 1212 2005 Basın 59932 KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosva No 2005 8 ^ Davacılar Mustafa Okudur. ^vşe Sönmezdag, Mevlude U«a. Memış Okudur tarahndan davah Yahva oğlu Orhan alevhıne mahkememıze açılan rpoteğın kaldınlması dav asının venlen ara karan uvannca. ^dresı tespıt edılemeşen da- valı Yahva oğhı Orhan'a dava dılekçesı ve duruşma gûnu teblığ edılemedığınden. adı geçerun duruşma gunü olan 24 01 2006 günu saat 10 10'da mahkememızde duruşmaj a bızzat kanlması \ ey a kendısını bır v ektlte temsıl ettırmesı aksı takdırde duruşmava yoklu&mda dev^m edtlerek karar venleceğı hususu dava dılekçesırun teblıfc venne geçerlı olmak uzere ılanen teblığ olunur 06 12 200^ Basm <969<
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog