Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ARALIK 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Vakıflar satılamaz A<P'nin perakende ve toptan satışlan- na \akiflar Bankası da eklendi, ekleniyor. Önc3 bankanın bir kısım hisseleri satışa çıka-ıldı. Bir adım sonrasında da çoğun- luk hsseleri blok halinde "dış yatınmcı'la- ra brakılacak... Enekli Anayasa Mahkemesi Başkanve- kili Güven Dinçer'in haklı bir sorusu var. "Kirr, kimin malım özelleştiriyor? Vakıf malım kim, kime satıyor?" Bı denli yalın bir sorunun o denli kesin yanılını da yine Güven Dinçer veriyor: "Va\fa ait emlak ve malvahığı kamu ma- lıdır, fakat devlet malı değildir. Devlet, keno'ne ait malvarlığına kendi yasa/an içinöe istediğigibi tasamıfedebilir. Vakıf mallsn ise devletin koruyuculuğunda ve gözetimindedirler. Ancak, vakıf mallar devletin tasarrufu altında değildirter. Bu mallar, vakıfkurallan gereğince Vakıflar Ge- nel Müdürlüğü'nce yönetilirler. Vakıflar Bankası'ndaki toptan yüzde 75 nispetin- dekiA ve B grubu hisselerin yönetimi de vakıf olarak Vakıflar Genel Müdüriüğü 'ne aittir. Vahflar Bankası satılamaz. Z/ra, banka- nın yüzde 75hissesi vakfa aittir. Vakıfma- lın satşyasağı Vakıflar Bankası'ndaki va- kıf hisseleri için de geçehidir." Gü\en Dinçer, bankadaki yüzde 55 maz- but vakıf hissesinin yabancı yatınmlara satılması düşüncesinin ise daha da "kor- /o/nç"olduğunuvurgulayıpuyanyor "Ya- bancı fonlann arkasında çoğu kez Kato- lik kilisesi, Israil fonları, Hıristiyan Avrupa veAmerikan fonlan vardır. Buna, Osman- lı Imparatohuğu'nun medeniyetdünyası- na armağan ettiği bütün mimari eseheri put sayarak bunlara düşman olan Vaha- bi Suudlann sermayesini de ekleyebiliriz. VakıflarBankası 'nın satışı ve özellikle ya- bancılara satışı, hukuk dışıdır. Satışa im- kân tanıyan yasa kurallan da anayasaya aykındtr. Aynca, tarihi mirasa ve ulusal kültüre ihanettir." IŞIK KANSÜ Yarımca üzerindeki hortum Anavatan Partisi'nden Gök- sal Küçükali, Meclis kürsü- sünde, Dubaili Şeyh Mak- tum'un diziye dönüşen Türki- ye maceralanndan bir bölümü- nü anlatıyor "Yanmca Limanı, özelleştirme Idaresi tarafından 30 milyon dolara bir firmaya verildi. Daha sonra bu fırma ödeme güçlüğü içerisine düş- tü ve oradan da Ereğli Demir Çelik fabrikalanna 82 milyon dolara verildi. EreğliDemirÇe- lik fabrikalan bunu 82 milyon dolara aldıktan sonra Şeyh Maktum'a 105 milyon dolara sattı." Peki ne olmuş da, özelleş- tirme idaresi Başkanlığı Yanm- ca Limanı'nı 23 milyon dolar fazlasına, Dubaili Şeyh Mak- tum'a devretmiş ya da Şeyh Maktum niye burayı almış? Göksal Küçükali'nin heyecan- lı öyküsü süruyor: "Araştırdığınızda, Haydar- paşa Limanı'nın projesinin ya~ pıldığı ve sonra da özelleştiril- diği zaman, buradaki kontey- nır limanının Yanmca Lima- nı'na kaydınlacağı meydana çıkıyor; çünkü, en yakın liman Yanmca. Böylece Yanmca Li- manı'nın bugûnkü değeri mil- yartarca dolara çıkıyor. Hay- darpaşa Limanı'ntn da, Şeyh Maktum'a vehleceği bu işlem- lerden sonra anlaşılıyor." Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hortumlan kestik, damardan girdik" savını anımsatan Gök- sal Küçükali, sözlerini şöyle bağlıyor "Şimdi, ana arterierden ye- ni hortumlar döşeniyor." MUMT J ^ ^ rA SEVDJ.'- Bir yerierde iyi insanlar övgüye de- ğer işler yapıyorlar, ama cafcaflı ma- gazinleşmenin çığırtkanlığı, dingin ama gerçek sesleri duyulmaz kılıyor. Halime Odağ Psikanaliz ve Psikote- rapi Vakfı'nın sesini ömeğin... Prof. Dr. Celal Odağ, başkanı ol- duğu vakfm kuruluş sürecine ilişkin bilgi verirken bize, "196O'lı yıllann sonlanndaAlmanya'yagittim. Oza- manlarbana, Avrupalı, üstûn bir var- lık gibi görünüyor, Alman vatanda- şını Sartr, Kamu, Russel, Hamsun ile eş tutuyordum" diye girdi konu- ya: "O zamanlar Avrupalının iki, ûç, beş yüzü, Avrupalının çirkin yüzü ya da Holokaust hakkında bir bilgim yoktu. Deneyim kazanma tutkum ir- deleme yetilerimi çok sınırlandırmış- İnsan için çalışanlara örnek tı. Avrupalıyı bunca yüceleştirirken o zamanki değerlendirmelerime gö- re kendim önemsiz, güçsüz bir kişi Idim. Bana herhalde iş vermeyecek- ler ve ben gerisin geriye Türkiye'ye döneceğim düşüncelerim benikay- gılandırıyordu. Bu kaygılardan uzun süre kurtulamadım. Sonra yıllariçin- de beklemediğim bir gelişim yaşa- dım. Biraz da şaşırarak kendimi seç- kin bir üniversitede yeri olan bir ho- ca olarak buldum. Konuşmalanm dinleniyor, düşüncelerim ciddiyealı- nıyor, bu da bana keyif veriyordu. Birsüre sonra 'Derslerini neden Tür- kiye'de vermiyorsun 1 sorulan kafam- da canlandı. Zamanla bu sorulanm bir suçlamaya dönüştü... Buca'ya gelip, doğduğum yerde eğitim vak- fı kurmam, bu suçlanmanın birürü- nüdür." Vakıf eğitim amacıyla kurulmuş. Doktor, psikolog, psikiyatriar, normal ruhsal gelişimi, ruhsal hastalıklan ve bunların sağaltımını en yeni kuram- lara göre vakrfta öğreniyorlar. Izmir, Manisa, Aydın, Denizli, Bursa, Sıvas üniversiteleri, Izmir Atatürk Devlet Hastanesi psikiyatri asistanlan eği- tim adaylannı oluşturuyor. Prof. Dr. Ce- lal Odağ, "öğrenim oldukça duyar- lı bir süreç. Ozel koşullar gerektiri- yor" diyor, "Gelir sağlama tutkusu böylesi kuruluşlann ömrünü çok kı- saltıyor. Ama öğrenim biriikten, bü- tûnlükten, ülküsel amaçlardan, ders- lerin niteliğinden de etkileniyor. Tek birhocaya bağımlılık ve Türkçe ya- yın eksikiiği öğrenimin olumsuz et- menlerinden sayılıyor. Tek birhoca- ya bağımlılık tekdüzeliği de birlikte getiriyorçünkü, tekyanlılığı da..." Vakıf; binasınıyapmış, Fransa'dan, Londra'dan, Düsseldorftan, Saarb- rücken'den, vlrginia, Boston, Fila- delfıa'dan, Ankara'dan seçkin bilim insanlannı eğitim kadrosuna katmış, yedinci kongresini düzenlemiş, yedin- ci kitabını yayımlamış... öz kaynakları ve gönüllü doktor- lan ile ayakta duran Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapı Vakfı, bir sa- at gibi çalışıyor, zamanı insancı boyuta ayariıyor... ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL Devler ve Cüceler Ben, Cumhuriyet'e 1956 yılının mayıs ayında girdim. tlhan SELÇUK'la tanışmam, Cumhuriyet'te *Pencere"sini açtığı 1962 yılının Nisan ayıdır. Son günlerde Cumhuriyet'teki anılannı anlatan bir gazeteci- nin, "ortaoyunu" benzeri bir gösteri ile yeni kitabı tanıtıldı. "tngiliz Krah" bile Türkiye'ye geldiğinde böyle bir "merasim- le" karşılanmamıştı. Bir kitabı tanıtmak amacına dönük, senaryosu önceden ha- zırlanmış. oyunculan özenle seçilmiş bu "ortaoyununun". "k> tap tanıtmak olmadığL, Cumhuriyet'in toplumdaki saygınhğ»- na. Cumhumet düşmanı bazı çevrelerin duyduğu nefretin, bir stıçluluk duygusu içinde dışavurumu olduğunu" herkes anladı. llhan Selçuk'un "tutarsız söylemlerle" eleştiri yağmuruna rutulduğu bu "ortaoyununda", hedefin Cumhuriyet olduğu apaçık belliydi. Dolduruşa getirildiğinin ve "konu mankeni" gibi kullanıldı- ğının aynmında olmayan kitabı yazan gazeteci, ezberlediği "çanak sorulan", bir bir yanıtlıyordu. Sorulara verilen yanıt- larda, Cumhuriyet'te ünlenen kendisini tanıdığım bir roman- cımızın da adının geçmesi beni çok üzdü.. Bu söyleme göre ünlü romancımız, llhan Selçuk'un Cum- hunyet'e yazar olarak alınması için aracı olmuş, NadirNadi'ye öneride ve ricada bulunmuş ve Nadir Nadi de onun ricası ve önerisi üzerine tlhan Selçuk'u Cumhuriyet'e yazar olarak al- mış... Ben o konuyu iyi bilenlerden biriyim. O günlerde (Nisan 1962) Nadir Nadı Cumhuriyet'te yetişip ünlenen romancımızı. "elçi olarak" Valan gazetesinde saygınbir köşesi olan llhan Selçuk'u Cumhuriyet'e göriişmeye davet etmek için görevlendirmıştir. Nadir Nadi, daveti kabul eden tlhan Selçuk'u karşılamış. ça- lışma odasına almıştır. Böylece, iki bilge yazar bir araya gel- mışlerdir. Nadir Nadi. llhan Selçuk'a Vatan gazetesindekı kö- şeyazılanru, tt alüavdırbeğeni>1eokuduğunu''söyleyerek Cum- hunyefte birlikte çahşmaktan çok mutlu olacağını, Cumhuri- yetin ikinci sayfasında bir "köşe >azan" olarak yazmasını ken- dısı rica ederek önermiştir.. tlhan Selçuk da, Nadir Nadi'nin koşe yazarlığı önerisini kabul etmiştir. Bu karşılıklı görüşme- den sonra, llhan Selçuk'un "Pencere r> si, Nisan 1962'de Cum- hunyet'in ikinci sayfasında Cumhuriyet okurlanna açılmıştır.. Nadir Nadi ile tlhan Selçuk fikirleriyle, eylemleriyle ve her- kesın gözü önünde geçen yaşamlan ve de yürekleriyle birer dev- dır. Nadir Nadi, aracı ile Cumhuriyet'e "yazar* aramaz. îlhan Sel- çuk da aracı ile "yazarük" yapmaz.. Olayın aslı esası budur. Nadir Nadi ile tlhan Selçuk'un bu karşılaşmalannı, bir baş- japıt olan "DeliBğe Methiye" nin yazan bilge Erasmus ile yi- ne bir başyapıt olan "Ütopya" nın yazan bilge Thomas Mo- reun karşılaşmalanna çok benzetirim. Cumhuriyet, "çadır tiyatrolannda" oynanan bu tür "ortaojTin- hnyla* ilk kez karşılaşmıyor. Bundan önce de Cumhuriyet'in S3ygınlığına yönelik böyle saldınlar olmuştur. Cumhuriyet'e \^)ilan bu tür saldınlan tezgâhlayanlarla, rol alanlan kamu- c\u Türk basınının, çöp sepetine atmıştır. Cumhuriyet bir devler ülkesidir. Bu devler ülkesinden, ara- dabir cüceler de çıkar. Onlar da "şuçluluk duygusunun" verdiği ağırlığın altında kîhp, ezilip giderler. KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK behicak" yahoo.com.tr i i HARBİ SEMİH POROY QÜOD ÜDÜD DDOD • DDD DDDD • DDd •'•'» • QD QDD DDD DDD DDD HAYAT EPİK TİYATROSU MVSTAFA B/LG/A hayatepikfo mynet.com Sn.Zeynep OkAL'ın 18 aroitk ESİNTÎLER yazısından sonra yem'den.. i i OTOBÜSTEKİLER KEMAL VRGENÇ k_urgenc(âyahoo.com BESNİ tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAVZİH İLAMDIR Dosya No: 2003 35 Tal. 02.12.2005 tarihli Cumhunyet gazetesinde yayımlanan satış ila- mnda 1. satış gününün 20.01.2006 günü saat 10.00'dan 10.30'a ka- <k, 2. satış giinünün 30.01.2006 günü saat 10.00'da oldufu belırtil- mış olup, sehven 2. satış gününün bitış saatı belırtihnemiştir. 2. satış sününde gayrimenkulün saat 10.00-10.30'da ihalesi yapılacaktır. llan iiunur. 12.12.2005 Basın: 59862 BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKtMLÎĞİ'NDEN EsasNo:2005'1215 KararNo: 2005 1073 Oiyarbakır ili, Merkez, Fatih Mah. Cılt No: 10, Hane No: 57'de ınfusa kayıtlı Selün kızı Halime'den 04.06.1975 d.lu Dılek ve Selim ta Halıme'den 13.02.1977 d.lu Ayşe Öztürk'e aynı hanede nüfiısa kayıtlı ağabeyleri 16.09.1970 d.lu Erdal Öztürk vasi olarak tayin edilmıştir. llan olunur 17 11.2005 Basın: 59806 TARIHTE BUGUN MLMAZ ARIKAN 19Arahk tnnc.nuuntaz-arikan.com HAWAIIADALARI.. , İ K A Bİ8L£ŞİKPEI/LE7l£ltİ, HAWAII(HAVAİ) ADALAR GHU8UNU TANlt»&INI İİL- PtePİAÇIKlAAM gİRTİCAKBrANlAŞAAAOtyu* YAPILMIÇTy.. 17f8'pe,fCAPTWICOOtC Ğ ADAIARMKI' tNSAMLAÇ OLDUMÇA /K£l B/f? KA8İLE >AŞASJTl£t /ÇİNDeYPİ.AVRUPALILAZ- CA Sİ8ÜKTEHERŞEY ALT ÜSr OLACAKTt*.. AMEŞİKA'MN HAWA/f İLE OLAN TtCARET/ÜÇtJ- L££İ GİO&lEK P£6İÇTİ.AMlAg 1893'TEKİ **D oeı/cer XU£MA* ve "ozeüeuJk" îs- TEKLERİ 19Sa'A OBSİN OYACANACAtC,SONUH DA SO- DEI/LET OLA&VC A8Q'NE AUNAKAK İS TAAAAMLANACAKTIR. SAGNAK NtLGÜN CERRAHOĞLU Lagendijk: '301den kuptulun!' Yeni TCK yürüriüğe girmeden önce bu yasayla AB yo- lunun yürünemeyeceğini, bu sütunda defalarca dile ge- tirdim. Yalnız ben değil, benim gibi çok sayıda gazeteci ve ülkenin en donanımlı hukuk adamlan bu uyarryı yap- tılar, yasadaki tutarsızlıklara dikkat çektiler, hukukun te- mel prensipleri ile çelişen hatalan vurguladılar ve de en önemlisi yasadaki muğlaklıklan, boşluklan eleştirdiler. Bu gidişle kafamızı duvara toslayacağımızı defalarca belirttiler. Sami Selçuk hiç unutmuyorum, "Yüreğim sızlıyori" demişti. Ama ne yazık ki bu uyanlar, bu tartışmalar bo- şa gitti. AKP ülke içinden yükselen tüm seslere kulak tı- kayarak göğsünü gere gere yeni TCK'yi çıkardı: "İlk defa kendikanunumuzu, kendibünyemize uygun yaptık. Brükselyeniyasayı inceleyip onay verdi. Vertıe- ugen de çok beğendi!" diye bir övünme payı da çıka- rarak "ekerteleme taleplerini" geti çevirdi. Oysa AB'nin yeni yasaya alkış tutması diye bir şey söz konusu değildi. 17 Aralık öncesinde Kopenhag Kıiter- leri'ne uyum çerçevesınde yeni ceza yasasının çıkması bekleniyordu. AB Komisyonu, Türkiye ile müzakereleri açmak konusunda difenen ülketerin eline bir siiah daha vermekten kaçınmış ve işi fazla uzatmadan "Uygulama- ya, maddelerin yorumuna bakacağız!" demeyi tercih etmişti. "SeWe gör" potitikasinı seçmişti. Ancak komısyonun bu tavnnı paylaşmayan, "Per- şembenin gelişi, çarşambadan bellidiıi" şeklinde düşü- nen bir grup Avrupa partamenteri de vardı. Yeni TCK'de sorunlu maddelere dikkat çeken bu parlamenterlerden biri AB-Türkiye Karma Pariamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı Joust Lagendijk olmuştu. Pamuk duruşma- sının ardından kendisıyle konuştum. Ve "AB'nin sorum- lulukpayı" hakkında ne düşündüğünü sordum: "Ben ve AP'de çok sayıda üye, yeni TCK'nin pek çok alanda ilerleme kaydettiğini, ancak 'ifade özgürlükleri' bağlamında hıçbiraçılım getinvediğinı başlangıçtan iti- baren söyledik. Yeni ve eskı yasada sorunlu maddele- re ilişkin cümlelerhemen hemen aynı. Tek fark şu: Eleş- tiri serbest bırakılıyor. Hakaret cezaya giriyor. Ama iki sinin arasındaki çizgi ince ve çok sübjektif. Bugün ya- şananlar; gerek AB, gerekse de hûkümet tarafından öngörülebilirdi. AP'deki pek çok arkadaşımla biriikte yeni TCK'ye baştan beriyapılan eleştirileriben hep des- tekledim. Ne yazık ki haklı çıktık!" 'Pamuk'u kurtarmak yetmez' Şımdi ne olacak? Çiçek'm davayı bilinçli bir tercihle önlemedığini dü- şünen Lagendijk; "Yapılması gereken iş alınan hasan ona maktıf." diyor. Nasıl? "Hasar, baştan davaya yeşil ışık yakmamak suretiyle önlenebilirdi. Bu aşamayı geride bıraktık. Şimdi 'ona- nm' aşamasındayız. Yapılması gereken ilk iş: 'Bu dava- ya izin vermemektir.' Ikincısi de, 301. maddeden kur- tulmaktır. Artık Pamuk'u kurtarmak sorunu çözmeye yetmeyecek. Avrupa'dayapılan analizlere bakıldığında, TCK'nin sorun olduğu görülüyor. Meselenin çok daha geniş çaplı olduğu fark edildi. Benzer başka davalar gündeme gelecek. Ergeç301 'ideğiştirmekgerekecek- tir. En iyisi hûkümetin süratle hareket edip; 'Bu yasay- la ilenye doğru hamle yapmak istemiştik. Uygulamada sakıncalar ortaya çıktı. Maddeyi değiştrelim' demesıdir. Dava sürer, Pamuk mahkûm olur, madde sonra değiş tirilirse; hasar daha büyük olur. Bir an önce hareket et- mek en iyisi..." "Konu hükümette 'reformcular' ve 'karşıtlan' arasın- da gösteriye dönüşûrse ne olur" şeklindeki sorumu da Lagendijk şöyle yanıtladı: "Çiçek, Ermeni Konferansı'nı da engellemeye çalış- mıştı. Erdoğan, Adalet Bakanı'nın kolunu büktü, kon- ferans yapıidı. Bugûn olan da aynı şey. Herhangi birAv- rupa ülkesinde başbakanla adaletbakanı arasında böy- le bir durum gerilime yol açar. Çekişmeye yol açan ba- kanın, hükümetten aynlması yadırganmaz. Buna tabii ben karar veremem. Çiçek'in pozisyonu, partide milli- yetçi kanadı kolladığını gösteriyor. Ama bunun ne ülke, ne de partıye biryaran olmuyor. Sadece reformculann işini zortaştınyor Çiçek!" Işte böyle. Verilen mesaj yalnız "Pamuk davasından kurtuHla sınırlı kalmryor. "301 'den ve hatta giderek Çi- çek'ten kurtul!"a dek vanyor. Ne yaptığınızı bilmez, pu- sulayı şaşınrsanız daha böyle çok mesaj verilir. Kafanız- da gerçek bir dernokratikleşme planı, demokrasi refe- ranslan olmazsa, böyle çok uyan yapılır. Dış baskılara hedef olmayı önlemenin tek yolu, "içer- deki uyanlan" hesaba katmak, sorunlara karşı "ön al- maktır". Kendi aydınlannıza, hukukçulannıza, gazeteci- lerinize kulaklannızı tıkayacaksınız ve ülkeyı dünya ba- sınına manşet olan bir krize gebe bırakacakanız, sonra da çıkıp "AB baskısından" yakınacaksınız! Tayyip Erdo- ğan bunu yapıyor. Kimse de çtkıp sormuyor. "Daha önce aklınız nerdeydi?" BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 5 7 8 9 SOLDANSAĞA: U "Aptal, ser- sem" anla- mında argo sözcük. 2/Bir- leşik bir şeyi oluşturan ya- lınç şeylerden her biri... "Kitre" adı verilen zam- kın elde edil- diği dikenli bir çalı. 3/Güneydo- ğu Anadolu'ya özgü bir tür acı kahve... Zaviye. 4/ Çın ve Ja- ponya'dan tüm dün- yaya yayılmış bir strateji oyunu... Co- 5 cukyuvası. 5/Birşey- 6 den kalan kötü iz... 7 Karakter.ö/Kandaki 8 alyuvar sayısının 9 azalmasından ileri gelen ve genellikle genç kız- lardagörülenkansızlıkhastahğı. 7/Birnota... Es- ki dilde ok... Arap abecesinde bir harf. H/ "Bu de- niz bir — deniz / tnsanlar ey nerdesiniz" (Nâzım Hikmet)... Derin üzüntü ya da acı. 9/ Turuncu renkli bir kavun cinsi. YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ Halk dilinde mandaya verilen ad... Bir tür er- kek deve. 2/Zehir... Bir pamuk cinsi. 3/Askıntı, baş belası... Ses. 4/ Belirli bir işi kendi kendine yapabilen otomatik aygıt. 5/ Mert, kalender ve babacankimse... Süpürgeotu. 6/Birbağlaç... "Tan —": Çizerimiz. 7/Osmanlılardaöncelerihalktan yalnız olağanüstü durumlarda, sonralan ise sürek- li olarak toplanan vergi... Derviş selamı. İVKıl elek... Hekimlik. 9/ Amonyak tuzu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog