Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

tg ARALIK 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR kultur(a cumhLirtyet.com.tr 15 HAYATIN ÖTE YAKASI FERtDLTN ANDAÇ BekirCoşkun'uokurmusunuz? HalrtZîya Uşakfıgil afiriıyor • Kültür Servisi -Beşıktaş Beledıyesı Kültür Sanat Platformu tarafindan pazartesı akşamlan Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenJenen 'Ustalara jaygı' etkınlıklen sürüyor. Unutulmaz ısımlerin çeşıtlı yönlenyle anıldığı gecelerın altıncısı, bu akşam yapıhyor. Halıt Zıya Uşakhgı] ıçın gerçekleştınlecek gece, saat 19.00'da, Halıt Refiğ'ın yönettiğı TRT'nin unutulmaz dizisı 'Aşk-ı Memnu'dan görüntülerle başlayacak. Ozan Erol Ayhan'ın sunacağı gecede; Ayfer Tunç, Erol Ulu, Halıt Refiğ, Hami Çağdaş, Rahım Tanm, Salıh Güney, Sevınç Erbulak, Tarık Günersel sahneye gelerek usta uzerine konuşacaklar. Ece Okay ve Ilham Erdoğan'ın Uşaklıgıl'ın yapıtlanndan bolümler okuyacağı etkınlığe, ustanın aılesınden Ayşe Berker ve Emıne Uşaklıgil de katılacak. Faruk Şüyun'un yönettıği 'Ustalara Saygı' gecelen 26 Aralık'ta Azız Nesın, 2 Ocak 2006'da Nâzım Hikmet, 23 Ocak'ta Haldun Dormen ıle devam edecek. Demir Özfü okurlanıyla buhışuyor • Kültür Servisi - Yazar Demır Özlü, Beyoğlu Akşam Sefası Restoran'da okurlanyla bir araya gehyor Bugün saat 19 30'da başlayacak oturumda Demir Özlü'ye, kolaylaştıncı olarak gazetemızın Kitap Eki Editöni Turhan Gunay c^şlık edecek. Yazann öykücülüğü ve anılannın konuşulacağı oturum sonunda Demır Özlü kıtaplannı imzalayacak (0 212 243 28 26) Attila bhan'ı Anma Gecesi • Kültür Servisi - Kısa bir süre önce yaşama \eda eden yazar ve şaır Attılâ tlhan, anısına düzenlenen özel bir geceyle anılıyor. Atılla Birkiye'tun hazırladığı anma gecesi, bugün saat 20.00'de Afıfe Jale Sahnesi'nde yapıhyor Müzıklennı Serdar Yalçın'ın hazırladığı gecede, sahne düzenı Ethem Ozbora'ya, sahne uygulaması da Metın Belgın'e ait. Ilhan'ın kendı sesınden 'Istanbul Ağnsı' adJı şıınnın saydam göstensı eşhğınde sunulacağı gecede, Arsen Gürzap, Yeşım Gül Akşar, Metın Belgın, Bülent Emm Yarar ve Uğur Polat, tlhan'ın şiirlennden örnekler sunacaklar Geceye şarkılanyla renk katacak olan Zafer Erdaş'a pıyanoda Ender Ormanlar eşlık edecek. (0 212 293 90 64) Memet Fuat ÖdiHleri • Kültür Servisi -19 Aralık 2002 'de yitirdiğirruz v *emet Fuat'ın anısına düzenJenen "cleştınînceleme, Deneme, Yayıncılık Ödülleri' cdül törenı ve anma günü tarihi, bu yıl Memet Fuat Ödülleri'nin seçıcı kurulu tarafindan alınan bir kararla, Memet Fuat'ın doğum günü olan 16 Şubat olarak değıştınldı. Artık her 16 Şubat'ta anısını yaşatmak ıçın, onu, çok değer verdığı, her zaman önemsedığı yem nesıle tanıtmak ve adına öûzenlenen ödüllerin sahıplenne sunulması için bir araya gelınecek. Ödül töreninin yanı sıra 16 Şubat 2006'da, Bılgı Ünıversitesi'nde bir de panel gerçekleştınlecek. (0 212 288 62 63) Güne başlarken gazetelen gözden geçınr, okuyacaklarımı bıryana ayırrnm. Arşıvıme gı- rebilecekleri kesip dosyalamadan önce, okuma sırasına aldığım yazarlann ılkı Bekir Coş- kun'dur. Onu, bırkaç yönden okumayı yeğlenm: Hayata bakışı, ele aldığı bir konuvu anlatış bıçnnı, Türkçeyı özenle kullanması. Bir fikra yazannda ohnası gereken üç bırlık kuralı dıyebıliriz buna. Yalın, bir o kadar da özlüdür Bekır Coş- kun'un yazılan. Yığrna bılgıye yüz vermez. Güne/zamana kendı pnzmasından bakarken; hayatı kavrayış bılmcını yüksek rutar, yaşananlara bakışını ör- neklerle pekiştırerek anlamsal bütünlügü ya- kalar. Onun yazısının aurasındakı sezgisel du- ruş, her zaman, çağının çağdaşı bir yazarla kar- şı karşıya olduğumuzu hatırlatır bıze.. Hayata gülümseyerek bakar, Coşkun. Ama o bakışının ardındaİti ıronıde ınsan/toplum ger- çekliğinin ne durumda oldugunu gözlersınız Bilgece bir yam vardır. O bir eda değıl. ya- şama bıçurunden süzülerek gelen ıncelık, do- nanımla yüklüdür. Görünürde ele aldığı bır ko- nuyu hem anlamsal, hem de düşünsel açıdan özlüce yansıtrr. Sız, bir solukta okur, onun dü- şüncelerini öğrerursiniz. Yazıyı okuduktan son- radır Coşkun'un sızde asıl yaşatmak ıstedıği . Üslupçu bir yazardır Yenıden okuma, hatta dıle getınlenlerı bır yerde turma, bıııne aktanp paylaşma gereğını duyarsınız. Bekir Coşkun, üslupcçu bır yazardır. Dene- bilır kı gazetecı-yazar kuşağırun Çetin Altan- lardan sonrakı dönerrun son temsıkılennden. Bildiğını bilen, bunun üzenne sözü olan, her gün kendısıne aynlan yerde okurlanyla söyle- şirken (ki, gazete fikra yazarlığının böylesı bır özelliğı vardır), düşüncelennı aktanrken bazen kendmden bazen de ele aldığı konudan durum- dan olaydan yola çıkarak söylemek ıstedığını özlüce dile getinr. Burada aynı temadaki ıkı ayn yazısını örnek olarak vermek istenm. Hürnyet'tekj 'Onuncu KöV köşesınde 01 Ocak 2005 'te yayımlanan 'Mutlu Olun...' ya- zısına şöyle başlar. Coşkun: "Nasıl mutlu olunur?" Doğrusunu ısterseniz bunu ben de bılmıyo- OKUMA ÖNFRII FRI * Bekir Coşkun: Avukaümı İstiyomnı, 1998, 175 t s., Pako'ya Mektuplar, 2000, 224 s , Cmit " Yayıncılik * Altan Öymen: Bir Dönem Bir Çocuk, 2002, \ 606 s.; Değişim YüTan, 2004, 670 s., Doğan Kıtap. * Serkan Seymen: Amiral Batü / Can Atakh'nm Tanıkhğı, 2001, Metıs Yay., 124 s. f BELLEKKUTUSU "Birim zUuıimiz kiıni zaman kanşu-. Kimi ' konularda ise zUıninıi/ ilelebet kanşıktır. \lisal, ' zenginler bizde sokudur, fakirler sağcı! Aslında, l tümünün özünde bizim köylü oluşumuz yatar. Biz şehirkrde yaşamaya başlamış bir köylü toptumuz. Kö\ lülüğün en belirgûı özefliğidir kaşığın sapını çekecek yapıp ayakkabı giymekte kullanmak.» İslamcılara bizi Baü'ya götürme görevi verilmesi işte böyle bir şey..." Bekir Coşkun rum. Gerçı kıtaplar \ar; 'Mutlu olmanun yollan', 'Muttulukanahtan", 'Nasıl muöu ohnur', 'Mut- lu olnıak için kırk soru kurk cevap' gıbı bırçok kıtap yazılmıştır. Ben o yıllarda okumuştum. Okumadan önce aslında mutlu>dum." Bundan bırkaç gün sonra yazdıfc "Muthıy- muşsunuz Haberiniz Yok~" yazıa ıse şu çar- pıcı tumcelerle açılır: "DİE açıkladı; muthıymuşsunuz. Se\indün. Öyle hemen 'mutsuzum' demeyon.*' Yazısının ana örgüsünü oluşturan düşünce- yı okurken de şu sözlenyle yüzleşrjnz: •\\lutJuluk; memkketin duruma, ekonomi- si. sosyal yaşanu, huzuru, güvenliğj Ue araıuz- daki bir duygu degildir. MutluJuk; vicdaıunız Ue sizin aranızdadır. Vicdanınızrazı>sa, sorun yok. Mutlusunuz." Coşkun, değındiğı birkonuyu çarpıcı biçim- de ele alırken okuruyla ustaca bağ kurabilecek yalınlığı önceler Dolayh söylemeyi sevmez. Ama yalınkatlıktan da kaçırur. tnsana doğru yü- riirken toplumsal yaşamda olup bıtenlere kar- şı duyarlık kıpırtılan gelıştinr Kısa ve öz yazabllmenln yönteml Doğrusu, bız edebıyatçılar gazetelerde yaza- h ben (geçmışte de bu vardı, bugün de var); ya- zarlığımızın rengının adım adım değıştığını gözlenz. Kendı adıma bunu söyleyebıldiğım ga- bı, yakından ızledığim yazarlarda da bunu göz- lemişımdır. Bır gazetecı gıbi yazmak, öyle da\xanmak kay- gısından doğan bır olgu değıldu" bu. En azın- dan ben, şunca yıldır Cumhunyefte, üç yıldır da Dünya'da süreklı yazarken; bir sözüm oldu- gunu, bır şeyler anlatmak gereğini duyduğum içm buralarda da yazmayı seçtim. Kendimı hjçbır zaman gazetecı gibi görmedim. Ama gazetecılıkten, ıyı'usta gazete yazarlaruıdan çok şey öğrendiğimı söylemehyım. Süreklı yazmanın getırdıği bır dısiplin var. Kısa, öz yazabılmenın yöntemını kurma; ha- yatın, dünyada olup bıtenlenn sıkı bır ızleyı- cısı kesılme; okur(uy)la ıletışun kurmanın an- lamı üzennde düşünme . Bekır Coşkun'un yazdıklannı öncelemem- de, dikkatli bır okuru olmamda bu duygu dü- şünce baskındır. Onun yazdıklannda bır yanıyla hayatın gü- lümseyen yüzünü, yaşamanın denn anlamını bulursunuz, dığer yanıyla da yazann nedennı- çm muhalif olması gerektiğının duyarlıklı bı- luıcım gözlersınız. Görüyorsunuz ya Sevgılı okurum, öyle çok da umutsuzluğa kapılmamak gerek Bılıyorum bır çıçekle bahar gelmez, ama Bekır Coşkun gibı yazarlann varlığı bızlen her dem dıri tut- maya yetiyor. Ne dersınız? PEN Türidye'nin basın açıklaması Kültür Servisi - Orhan Pamuk'un davasının ertelenmesı nedenıyle PEN Türkıye Mertezı Yönetım Kurulu Başkanı \ecdi Sayar şu açıklamayı yaptı. "Türkiye PEN Merkezi olarak bugün Orhan Pamuk davasında verilen erteleme karannı üzüntüyle karşüadık. Bu erteleme Ue Türkiye'de ifade özgüıiüğünün önündeki engellerin kaldınlmasına dönük umutlanmız da ertelenmiş oluyor. Şişli Adliyesi'ndeld dava>ı izlemek \e da>amşmalaruu ifade etmek ix istanbuTa gelen AvTupab parlamenterler, yazar örgütleri ve insan haklan örgüöeri temsUcileruıin ivi ni> etli girişimlerine karşı şiddete başvurmakta sakınca görmeyen anlayışı kınıvoruz. Bu gibi davranışlar ve ülkemizin yazarları, \ ayıncılan ve gazetecilerinin üzerindeki tehdiüerin devam etmesi, AB ile bütünleşme sürecindeki Türkiye'nin önünde ciddi engeller oluşturuyor. Son günlerde art arda açılan davalar, ifade özgürlüğü suurlannda bir rahaüama olmadığmı karutlıyor. Eleştiri sınırlan içinde görüşlerini ifade eden yazarlar, Türklüğü, Türk adliyesini, aşağılamak'la suçlanabilivor. Bu da, yasalarda 'eleştiri' ile aşağılama' arasındaki suuriann net olarak çizilmenıesinden ka\naklanıyor. 'Türk' klnıliği yerine 'Türkıyelı' üst kimliğini öneren bilim insanlan yargüanıyor; bir siyasi toplanûda halkj anadOi olan Kürtçeyi kullanarak selamlayan politikacuar suç işlemiş sayılıyor. 12 EvlüTü eleştiren bir yazanmız, orduyu aşağılama suçundan mahkûm oluyor. Ermeni Konferansı'nı erteleyen yargı kararuu eleştiren gazeteciler, sürmekte olan dava hakkında yorunı yapmak suçundan yargılamyor. Bu örnekler, ifade özgürîüğü serüveninde hâlâ yolun başuıda olduğumuzu kanrtlıyor. Demokratikleşme yönünde ciddi adımlar atan, kısa sürede pek çok yasada değişiklikler yapan hükümetimizL \asalann aksayan yönleri üzerinde jeni bir çalışma yapmaya, yargı mensuplannı ise yasa maddelerini yorumlarken çağdaş ölçüüeri göz önüne almava davet edivonız." / İ K KARŞIYAKA BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI 2 0 0 6 "KARŞIYAKA ŞARKILARt" Başvuru Tarihlerl : 2 Ocak 2006 - 20 Mart 2006 Kayıt Yeri : Karşıyaka Belediyesi Kültür Müdürlüğü Tel : 0 232 368 88 68 - 364 52 04 Aynntılı Bilgi : www.karsiyaka-bld.gov.tr Başaracaksımz, çünkii bız varsz. FATİH DÖRDÜNCÜ ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞl'NDEN Dctrva No 2005 ' " Da\acı taanbul Vakıftar Bölge Mudurtugu vekılı larafindan davah Kay-yım Islanbul Defterdan aie\hıne açümış bulunarı gaıplık \e tescıl da\asında. Fanh. Kasap Derrurhun \lah. Hajdar Hamamı Sk. 242 pafta. 2160 ada. 21 parsei >a\ıl] BıçaVçı .*Jaeddın mescıdı tmamına meşmta V aköndan taşınmaznı 1 2 hıssesı Huse\in ojlu Elmas adına kayıtlı olup taşnımazın mutasamflannın uzun yıllardan ben onalıkta gorunmemesı ve taşınmazın sahıpsız kalması sebebıyle istanbuJ Defteıdan lajıim olara); aym edılrraş, taşınmazın Uvyımla m yılîık ıdare sûresının oldugu ve taşınmazın \akıf olması sebebıyle \akfi adına tescılı ıstenılmış oldugundan. taşınmazın muosamflannm gaıp laşılerden olması \e\a vân»su ölümu halmde 2888 sayılı kanun ıcabı mahluien vakfi adına ınnkal edecegınden. taşınmazın mutasamf- lannın gaıplığıne karar venlmek smetıvle taşınmazın mahhılen \akfi adına tescıl ıçın bu davarun açılması zaruraının dogdugunu. adı geçenlenn havat ve mematlan hakiannda hjçbır bılgı ahnamadığmdan bu sebeple olmûş addolunarak gaıplıklenne karar venlmesı talep edılmış olmakJa, ^ ukanda ısmı oelımlen şahıslann hajat ve mematlan hakkında bılgı ve gorgusu bulunanJann M K. nun 588 maddesı geregınce 6 avlık sure ıçınde Faah 4 Adıve Hukuk Mahkeme- sı'nın 2OÖ5 "" esas savılı dos> r a!>ına muracaatlan ılgıhlere ılanen du\wulur 13 12 2005 Ba>ın 598^' Lisans ve Önlisans iğrencüeıinin tüm dersferim föneiik kurslar* Ücretsiz #3nı;manfık hizmetleri* Ücretsiz ders dökümanları *t testleri *Uzman kadro * Her dönemde yaşanan pün«k başan KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR FATİH DÖRDÜNCÜ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No 2005 ^8 Davacı tstanbul N'akıflar Bölge Muduıluğu vekılı tarafindan davalı Kayvim Istanbul Defterdan alevhıne açıl- mışbulunan gaıplık ve tescıl da\asında. Fanh. Cambazıve Mah Hav-va \na Sok 346pafta. 1113 ada. 18parsel sayılı Buyıık \ ezır Şehıt Mehmet Paşa \ akfindan taşınmazın 1 2 hıssesı \lehmet oglu Ismaıl adına kay ıth olup. taşınmazın mutasamflannın uzun yillardan ben ortalıkta gorunmemesı ve taşınmazın sahıpsız kalması sebebıyle tstanbui Defterdan kayyım olarak tayın edıJmış, taşınmazın kayyımJa on yillık ıdare sûresının oldugu ve taşın- mazın vakıf olması sebebıyle vakfı adına tescılı ıstenılmış olduğundan. taşınmazın mutasamflannın gaıp kışıler- den olması veva vânssız olümu haJınde 2888 sayıb kanun ıcabı mahfulen vakfi adına ıntıkai edeceğınden. taşın- mazın mutasamflannın gaıplığıne karar venlmek suretıyle taşınmazın mahluien vakfi adına tescıl ıçın bu dava- nın açılması zanıretının doğduğunu. adı geçenleruı hayat ve mematlan hakiannda hıçbır bılgı alınamadığından bu sebeple olmuş addolunarak gaıplıklenne karar venlmesı talep edılmış. ohnakla, Yukanda ısmı belırtılen şa- hıslann hayat \e mematlan hakkında bılgı ve gorgusu bulunanlann M K nun 588 maddesı gereğmce 6 aylık su- re ıçtnot Faoh 4 Ashye Hukuk Mahkemesrnın 200578 esas sayılı dosyasına muracaatlan ılaldere ılanen du- vurulur 13 12 2005 ' Basın 59880 FATİH DÖRDÜÎVCÜ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 2005 79 Davacı tstanbul V'akıflar Bolge Mudürluğû v ekilı (arafindan davaiı Kayyrnı îstanbul Defterdan aleyhıne açıl- mış bulunan gaıplık v e tescıl dav asında. Fanh. Sofular Mah, Molla Hûsre\ sk 181 pafta. 2451 ada, 35 parsei sa- yılı Elhac Vlustafa Efendı \'aklı ndan taşınmazın. Z9 hıssesı Cemalıfer. 69 hıssesı Haoce Aüfe. 1 9 hıssesı Hayrullah adlanna kayıtlı olup. tasınmazın mutasamflannın uzun yillardan ben ortalıkta gorunmemesı ve taşın- mazın sahıpsız kalması sebebıy le Istanbul Defterdan kayyım olarak tayın edılmış taşınmazın kayyımla on yıllık ıdare sûresının oldugu ve taşınmazın vakıf olması sebebıyle vakfi adına tescılı ıstenılmış olduğundan. taşınma- zın mutasamflannın gaıp kışılerden olması veya vânssız olumu halmde 2888 sayılı kanun ıcabı mahluien vakfi adına mtıkai edeceğınden, taşınmazuı mutasamflannın gaıplığıne karar venlmek surenyle taşınmazın mahlulen vakfi adına tescıl ıçın bu davanın açılması zanıretının dogdugunu, adı geçenlenn hayat ve memaüan hakiannda hıçbır bılgı alınamadığından bu sebeple olmuş addolunarak gaıplıklenne karar venlmesı talep edılmjş olmakla. Yukanda ısmı belırtılen şahıslann hayat ve mematlan hakkında bılgı ve görgüsu bulunanlann M K. nun 588 maddesı gereğmce 6 aylık süre ıçınde Fanh 4 Aslıye Hukuk Mahkemesı'nm 2005(79 esas sayılı dosyasına mü- pcaatlan ılgılılere ılanen duyurulur I ? 12 2005 Basın 59876 EBITIMDE 23.YIL 1 İSTANBUL (VIURAT AÇIKÖGRETİM KURSLARI Açıköğretimliler —Başarıya bizimle koşun. UMUT SERISİ (ANA KAYNAK) UMUTSERİSİ (ANA KAYNAK) * Unıtetenn sade ve yalın anlaBmlan * Unıtetenn pekışmesmı sağlayan omeklı çoz'jmlu ve açıklamalı sorular * Ara Rnal ve Butuntemeye yönelık deneme sınavlan 23.YIL SORU BANKASI SORU BANKASI ışletme, Ikösat ve Kamu Yonetımı Bolumlennın her sinrfına yonelık her dersten ortalarna 550 soru, açıklamalı ve çazumtu yanıttan KPSS • LES - DGS Adli ve İdari Yargı S M M M Staja Başlama Yardımcı Yayınlan Konu anla&mlı omek çorumB ve deneme sorulan 'IES KPDS oes BEŞIKTAŞ Şehit Asım Cad No.29 BAKIRKÖY Hatboyu Cad. No.44 KADIKÖY ÇuhadarağaSok. No.15 KARTAL Ankara Cad. No.92 Kat 1 (212) 227 53 C2 - (212) 227 53 03 (212) 570 74 33 - (212) 570 84 79 (216) 330 09 52 - (216) 330 45 99 (216) 473 35 17 - (216) 473 35 18 MURAT AÇIKÖGRETİM KURSLARI BURSA Alatürk Cad. Orhan Sk. No.4 Kat.2 Heykel (224) 225 63 48 KOCAELİ Fethıye Cad. Latif Bey Sk. No.6 (262) 331 13 19-20 www.muratacikcgretim.com.tr MURAT AÇIKÖGRETİM YAYINLARI Posta İsteme Adresi: GMK Bufvarı No.83/A Maltepe-ANKARA Tel: (312) 231 31 21 Faks: (312) 231 05 50 * www.muratacikogretim.com.tr KİTAP SATIŞI: MURAT AÇIKÖGRETİM KURSLARI BEŞİKTAŞ BAKIRKÖY KADIKÖY KARTAL BURSA KOCAELİ (212)227*3 02 (212)570 74 39 (216)330 09 52 (216)473 35 17 (224)225 63 4« (262)3311319
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog