Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 2005 PAZARTE*» 14 J V U L 1 U JLV kuttur(Scumhuriyet.com.tr Bütîin yaşamı haksızlıklara, sömürüye karşı savaşımla geçen büyük yazarımız yarm 90 yaşmda Aziz Nesin'lereözlemle... Usta yazar Aziz Nesin, imza gününde okurlarıyla sohbet ederken... TARSUS 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo 2OCM,665Tal Sanİmasrna Karar V enlen Gavnrnenkullenn Cma. Nıtelığı, Kjvmeo Adedı, Önenüı Özellıklen Bır borçtan doiayı ıpoteklı bulunan. Meran tİL Tarsus tlçesı. FevTiçakraak Mah 'de kaın ve tapunun 2097 ada. 9 Parselınie kayttlı bulunan Un Fabnkaa nıtelıgındekı gavnmenkul ve fafcnkanın, mütemmım cüzü \e telerruan nıtelığınde bulunan makıne ve techızatlar. tesısaılaı SaOşa sunulacak olan taşmmaz Adana Caddest. Berdan Çayı na yakın bır verdedrr Tasınmaz üzennde Ln Fabnkası buiunrcakia olup, halıhazır durumda faalıyette de- ğıldır Fabrika brrtası depo. yan acık depo, ıdare bınası ve çehk konstnksüyon depodan olusmaktadrr Taşınmazın özellıklen aşağıdakı gjbtdrr -Arsa Tarsus- -VdanasoluüzenNo 160"Obulunmaktadır Toplam vüzölçümü V O merrekaredır Sanayı tölgesı ıçensınde v? kat somiandmlrnası yokrur \vncaara- zınnı altyapı çalışrnalan sayesınde yerden yükselrme yapılarak Tarsus Çavı'nın sel basma ıhumaluıe karşı onlemı almmışnr Elektnk ve suyu altyapı hızmetlennden vararla- nır dunımdadır Tarsus Otogan 'na \-akmJigi, çevre yoluna vakınlıgı nedenıv le arazırun metrekare bedelı serbes pıvasa koşullarmda 80 OÖO 00 YTL etmektedn- Arsa ılce hızmetlennden yararlanacak konumudadır ve sanıyı bölgesındedır Muhammen Bedelı. 21 4 400 00 YTL dır Taşınmaz üzerande bulunan fabnka ıse asagtda btleralen böTümlerden oluşnakta olup yuıe aşağıda önemlı özellıklen belımlnuştır - 1dan Bına, Zcmm * 2 kat üzenne ınşa edılmışnr Toplam ınşaat alanı 201 metrekaredır Cepoe kaleterastt sıvalı \e boy^lıdır Dts pencere P\ C dır lc. kapılar mobılya kaplıdrr Yerler kaıt> dösenmrsnr !dan bölumler mutfak. bayno ve vvc vardır Inşaal Muhammen Bedelı. ^0 250 00 YTL ' i r - Kamelya. 1dan bınarun varunda 46 metrekare cKurumlu ahşaptan yapıimış, üstu kıremrt kaplı, onasmda süs havuzu bulunmaktadır Insaaı Muhammen Bedelı. 3 220 00 YTL'dır - L n ve kepek bölümü, Betonarme karkas olarak ınsaa edılmışnr Zemın * I kal olarak ınsaa edılmısar Toplam ınşaaı alanı 400 metrekaredır Bınanın taban doşemesı karo. merdıvenlen ıse mozaık kaplamadır Pencelen, raerdıven torkulukJan demır profildır Duvarlann ıç ve diş sıvalan vapılmışnr Iç duvartar plastık bovalı. dış duvaıiar ıse setpme boy-aİKtar Elektrik ve suyu mevcurrur Inşaal Muhannneo Bedelı. 80 000 00 YTL dır • Sundurrria (I), L'n ve kepek bölûmûne btüşık olarak 3 tarafi açık bır tarafi kapalı ver saha beıonu ık kaplı. çan ortûsü ıse profil ızgaralar üsrüne galvanızlı sacör \laru 2Wmeoekaredır tnşaai Muhammen Bedelı, 15 330 00 YTL is - Bekçı Kulûbesı. PVC olarak ınşaa edılmışar Tek kat ınşaa edılmışnr Toplam ınşaat alanı 4 metrckaredır Elekmk mevcutlur Inşaat Muhammen Bedelı. 60000 YTL'drr - Sundurma (2). 5 katlı bınava bıtışık oiarak 3 tarafi açık bır taran kapalı. vcr saha betonu ıle kapb çaü örtüsü ıse profil tzgaraiar ûstûne galvanızlı sacdır Alanı 75 metre- karedır Inşaal Murjammen Bedelı, 11 250 00 YTL 'dır - Buğdav Deptrüi. Bınanın 3 kolonu harç dıŞer kolanlan profiiden ı^pılmıştır 3 tarafi açık bır tarafi öıtülüdür Zmııne saha hetonu dökûlmûs^ür Çansı kunı profilden galvanızlı sacdır Kapalı alan 1128 mefrekaredır Insaat Muhammen Bedelı 169 200 00 YTL 'dır - Fabnka bmaa. Un Fabnkası olarak betonarme karkas olarak ınşa edılrmşor Zemın • 3 kat, Zemın * 4 kat olarak ın^a e<Wmı$nr Toplam ınsaat alanı 1158 metrekare- dır Bınanın taban döşemea karo. merdı\enlen ıse mozaık kaplamadır kapı. pencerelen, merdı\«n korkuluklan demır profildır Duvarlann ıç ve dış sıv alan vapümışor !ç duvarlar plasuk boy-alı dış duvarlar ıse serpme ba\-alıdn Elektnk ve SUTO me\cuttuı Fason kuyudan dalgıç pompa ıle su temmı yapümaktadır Inşaaı Muhammen Bedelı. 277 92000 YTL'chr - Buğdsy Sılosu. teas ıçınde 100 ton sılo bulunmaktadır Muhammen Bedelı 10 000 00 YTL 'dır -Sundurma (3), 2 tarafi açık. 2 tarafi kapalı. ver saha betonu ıle kapb, çan ortûsü ıse profil ızgaralar ıızenne galvanızlı sacdır Aianı "4 metrekaredır tnşaat Muhammen Bedelı. 5 18000 Y T L dır - Kantar Betonamıesı. 2"1 06 metrakare alana ımalat yapümışnr tnsaat Muhammen Bedelı. 4 000 00 YTL 'dır -ÇevTeduvan. Toplam uzunkıgu2l8metredır Inşaat Muhammen Bedelı. 6 000 00 \TL 'dır - Fason kusu 25 melre dennlıgınde bulunmaktadır tnsaat Muhammen Bedelı. 6 000 00 YTL dır -Büıbonı. ISOmetreuzunlugunasahıpOr tnşaaı Muhammen Beledı. 6 000 00 YTL'dır Fabrikanın mütemmım cüzS ve taiemıaJı nıtelıfmdekı makıne. teçhuatlann ısımlen v e özellıklen ıse aşağıdakı gıhdrr Sıra No Makıne l a n ı 1 Posta Çöp Sasörû 2 Yıkama Çöp Sasört 3 KabukSoyucu 4 Hava Kamlı 5 Dık ^ı ıkaına Kunama Vlabne 6 LhraTnvör "I Y aş Kabuk Soyucu 8 SüperTaıar 9 Aspırator 10 Tav Makmea 11 23'lûk Dıkev Kovalı Efevator 12 Bugdav Dozajlama Matanesı 13 Cebn f av Nfakmesı 14 Mal Teslım Bonılan 15 i\ırtonıc V als 16 Kepek Fınpısı 17 Rotoflo» Sılo Boşaltası 18 Takatuka Makınesı 19 > üksek Taz. Pnömarik Fan 20 Pnömank Hava Tertiban 21 KaraElek. 22 Sûpersonık Fıhtre 23 \ ala\ Kooveyor (Helezon) 24 Elekfnk Motoru 1 5 Hp 25 Elekmk Motoru 15 Hp 26 Eletnk Motoru lOHp 2" Elekmk Motoru" 5 Hp 28 EtektrikMo<oru5 5Hp 29 Elekmk Motoru 125 Hp 30 Elektnk Motoru 5 5 Hp 31 Eleknrk Motoru 15 Hp 32 Elekmk Motoıu 20 Hp 33 Elekmk Motoru 25 Hp 34 Elekmk Motoru 30 Hp 35 Elektnk Motoru 4 Hp 36 Elekmk Motoru 40 Hp 37 Elektnk Motoru 7 5Hp 38 Elektnk Motoru 2 Hp 39 Rediktor2Hp 40 Redıktör3Hp 41 Rediktör2Hp 42 Redıktör3Hp 43 RediktörO5Hp 44 Rediktör4Hp 45 RediktörO5Hp 46 RedıktörO5Hp 47 Redıklör2Hp 48 VıbroMotor05Hp 49 VibroMotorO^SHp 50 Vibro Motor 2 Hp 51 ^raçKanan(ESTTmarka) 52 Kanor(CASMarka) 53 Kompresor(KomsanMarka) 54 Kavnak Maianesı (ÖZEN Marka) Fabnka Içınde Buhındu|u Kısım 5 kat 5kat 5 kat 5 I l.kat 2 kat 4Kat 3 katve5 katlar 4 ve 5 katlar 3 kat Zemın kat 4 kat 5 Ut 5 kanandıferkaüara 1 kaı 2 kat 5. kat 2. kat 4. kat 4 kat 3 kat 3 kat Zemm, 2 kat\e5 kat Makıne ûzennde Makıne üzennde Makme Czennde Makıne üzennde Makıne ûzennde Makıne ûzennde Makıne üzennde Makıne üzennde Vlakme üzennde Makıne üzennde Makıne ûzennde Makıne üzennde Makme ûzennde Makme üzennde Makıne üzennde Makıne üzennde Makme ûzennde Makıne üzennde Makıne üzennde Vlakme üzennde Makme üzennde Makıne üzennde Mahne üzennde Makme üzennde Makme üzennde Makıne ûzennde Makıne ûzennde Fabrika amşınde 1 kat 2 kat Adet I 1 1 4 1 1 2 3 3 1 10 6 1 Komple 10 3 4 1 1 20 3 1 75 4.125 3 1 6 1 2 3 4 6 6 4 5 8 2 1 ğl l 2 3 10 3 l 6 5 3 4 l 3 l l Bınm FıvatYTL 7 -00 •^oo 3 850 600 9350 8250 5.200 4000 3 000 2 200 3000 1200 3 5~5 21 000 24 200 2 300 1650 1 375 11000 600 12000 -500 125 500 450 350 290 230 3 300 230 450 750 900 950 160 980 I 115 210 275 345 275 345 175 385 175 175 275 180 195 265 21 000 825 2 750 2640 Toplam FıvatYTL 7 700 T T» 3 850 2400 9^0 8 250 10400 12000 9000 2-200 30 000 -200 3 575 21000 242000 6900 6600 \rs11000 12000 36 000 7İ00 9 3-5 1 350 350 P40 230 6600 690 1 800 4 500 5 400 3 800 800 1 840 2230 420 1375 345 Vi 690 525 3 850 525 175 1650 900 585 1060 21000 24^5 2^50 2640 Tusar 14.250 3 100 9300 5 700 4 700 800 1600 22400 12000 9000 8 500 Fabnla ıçınde Fabnkanra mütemmım cüzü ve tefemıan mtelığındekı elektnk tessannın özellıkien ıse aşağıdakı eibıdır Fabnka ıçınde be>leme kablolan, daâram ve kumanda ponalan, aydmlatma ve kuvvet tesısan mevcut olup, SıraNo Cmsı Mıloar 1 400 KVA. 30 KV Dırek Tıpı Trafo tesısı 1 2 ÖlçüPanosu (Komple I 1 3 3*15070mm2\ 'ı Y kablo 200metre 4 ^ G Dağıtım Panosu 1 5 K.ompanzasvon Panosu 1 6 3*12O'7 Omm2N\ Y kablo 40metre 7 Kumanda Panolan 2 8 Yıkama K.umanda Panosu 4 9 Enerjı Besleme Kablolan çeşıtlı 10 Aydınlarma tesısan Komple 11 Elekmk tesısan montajı Komple TakdırEdılenDeger Gaynmenkulun arsa bedeb üzenndekı ınsaatm lakdır edılen degen toplam 919 350 00 YTL GaynrDenkuKin mütemmım cüzü ve tefemıan nıtelığmdekı makıne ve teçhızatlann degen toplam. 546 445 00 YTL Gaynmenkulun teferruatı ve mütemmım cuzu nıtelıgındeb elektnk tesısatınm toplam degen 9135000 YTL olup BirİMûnhahndesatışaarzedıkcegmdenFabnkanın Toplam Değen 155" 145 00 YTL dır tmar Durumu Tasınmaznı ımar durumu bılgısınde, - IK.D K.Ç \ ) Konut Dışı Kentsel Çalışma Ahnma (Emsal 0 50 yükseklık serbest) ısabet etüğı anlaşılmakiadır SaOş şırtîan: 1- Sanş 622006 gûnü. saat 1000 de 1010 arasında Tarsus Beledıyes Mezat Salonu adresmde açık artnrma suretı ıle yapılacakur Bu armrroada tahmın edılen kıyTnenn 0 ıı60'ını verüçhanlıalacaUılarvarsaalacaklantoplanıırıı ve satış gıderlennı geçmek şaru ı)e en çok artnrana ıhale olunur Boylebırbedellealıcıçıkmazsa en çok araranın taahhüdû saklı kahnak şamyla 162 2006 günü. saat 10 00 ıle 1010 arasında aynı adreste üancı arrnrmava çıkardacakür Bu armrmada da. tahmın edılen defcnn *o40'ıru rûçhanlı alacaklılar var ıse alacaklan toplamını ve sans gıderlennı geçmesı şarty la eo çok arttrana ıhale olunur 2-~\nnrmaya tsürak edeceklena tahmın edılen kıymetm °«20'sı oranında pey akçesı veya bu mıktar kadar banka temmat mektubunu v^rmelen lazımdır Satış peşın para ıledır AIKI ıstedığınde 10 günü geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellahye resnu, damşa venpa, tapu harç ve masraflan aİKiya aıtnr Bınkmış vergıler satış bedebndetı ödenır "»18KD\ alıcısına aımr 3- lpotek sahıbı alacaklılarb dıger ılgıblenn (*) bu ga\Timenkul üzenndekı haklannı Szellıkfe faız ve aderlete daır olan ıddıalanra dayanağı belgeler ıle (151 on be> gım ıçınde daıremıze büdırmelen lazımdır ^daı lakdırde haklan opu sıcüı ıle sabıı olmadıkça paylaşmadan hanç bırakıIacaklardiT 4-Sattşr«delıhenıenveyavenlenmuhletıçırKkodenmezselcravetflasKanununun 133 maddesı geregmce ıhale fesbedılır Ûa ıhale arasmdakılarklanve 0 »10 faızden akı ve kefillen mesul tutulacak ve hıç bır hiime hacet kalmadan kendılennden tahsıl edıleceknr 5- Şartname ılan tanhınden ıtjbaren berkesm görebılmesı ıçın daırede açık olup gıden v enldıgı takdırde ısteyen ahcıya bır örnegı göndenlebılır 6- SaOş» ısorak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecannı kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak «eyenlerm 2004*665 Tal savılıdosvanumarasıvlarnüdûr- tûğûtnüze başvurmalan ılan olunur 5 12-20051tc lf K_ 126) lş bu ılan ıknen teblı| yenne geçer |*)llgılıleTtabınneırtrfakhakkısahıplendedahıkiır Basın 59853 ATAOL BEHRAMOGLU Aziz Nesin'i, onu yakından ta- nıma mutluluğunu yaşamış her- kes gıbı, ben de çok özlüyorum... Sadehgıni, doğalhğını, zekâsı- nı, mızahını, açık sözlülüğıinü. sıvri dıllıhğiıu, ancak yakından ta- nıyanlaruı tanık olabıleceğı ro- mantızmını, duygululuğunu, ço- cuksuluğunu ve herkesçe çok ıyı bılınen kahramanlığını.. Bu topraklann yetıştırdığı en- der bır uısandı. Eşıne az rastlanir bınydı. Bambaşka bir adamdı Olağanüstülüğu olağanhğın- daydı Hepimızdenbiri,bizdenbı- n gibıydi.. Onu her isteyen, ıstedıği zaman. elıyle koymuş gıbı bulurdu... Ne sekreter, ne telesekreter.. Ayru zamanda burosu olan Ni- şantaşrndakı evınin, orada değıl- se, Nesın Vakfi'nın telefonunu çe- vırdiğinizde, kimı kez (çalışmay- la geçmış uykusuz bır gecenın so- nucu) azıcık kısık, ama her zaman canlı sesıyle karşınızdaydı: "Evet?" Bu soru \wgulu evetleri unuta- mıyorum Bu demektı ki, dünyanın nere- sınde, hangi haksızlık var? Benım yapabıleceğım bır şey Mızahçı \e yüreğının bır yanı acılarladelikdeşık... Bu acılann kışısel olanlannı belkı en yakınlanna bıle açmaz- dın. Toplumsal olanlannı herkes bı- lıyordu Çünkü bütün ömrün onlara kar- lannı, azıcıkbüyüdüklerinde, dü- şündürecek, utandıracak bir fo- toğraftır bu. Fakat kuşkuluyum bundan... Çünkü tüm ömriinü adadığın ül- kemızın geleceğinden kuşkulu- • Aziz Nesin'i her isteyen, ıstediği zaman, eliyle koymuş gibi bulurdu... Ne sekreter, ne telesekreter... Telefonunu çevirdiğinizde, kimi kez azıcık kısık, ama her zaman canh sesiyle karşınızdaydı: 'Evet?' Bu soru vurgulu evetleri unutamıyorum... Bu demekti ki, dünyanın neresmde hangı haksızlık var? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Çok işim var, ama hemen geleyim mi?.. var mı.' Çok ışım var. ama hemen gele- yımmı 11 Ey se\gılı Aziz Nesın! Boyle bınydin sen . Çocuksu ve kahraman... Duygulu \e gerçekçı şı savaşımla geçtı.. Sıvas'ta yangın merdiveninden ınerkenkı fotoğrafın, bu ülke var olmayı sürdürecekse eğer, top- lumsal belleğın en dennıne kazı- hdır. Bu gunün bebeklerinı, çocuk- Hıçbır şey bu kadar yozlaşma- mış, bu kadar ayağa düşmemışti... Sıvas katliamındakı günlerde bıle.. Kahramanlık kahramanlık, al- çaklık alçaklıktı Her şeym kendıne yaraşan bir adı vardı. Bugün öyle bir yere gelindi ki, cellat kurtancı, köktendınci de- mokrat, yurduna ve yurdunun ın- sanına se\-gısız kışi aydın sayılı- yor... Seni ve senın gibılen özlüyo- ruz... Yalanla doğrunun, sahteyle ger- çeğın, sanalla hakikinin yer değış- tirdiğı şu günlerde, özellıkle... Aralık 2005 H A F T A N I N S A N A T Ç t Z E L G E S İ • 'Çekim Merkezt' - 8 Ocak'a dek - Istanbul Modem (I) 21? 334 73 2") • 'Tunç Çağının Gizemli Kadınlan' - î0 Man'a dek - Yapı Kredı \ edat Nedım Tor Muzesı'nde Ki 212 252 47 00) • '30 Yeni YıP - karrna - Maçka Sanat Galensı - 31 Aralık'a dek (0 212 240 H0 23) • Jochen Proehl - 7 Ocak'a dek - Mıllı Reasürans 10 212 230 19 76) • Ortıan Yayta - 'Sıcak lşık' - fotoğraf - 31 Aralık'a dek - Istanbul Fotoğraf Merkezı 10 212 23H 11 60) • Lorraine Burret, Peter Ljversidge, A n t o n i o Riello - Eğlencevle Uğrasanlar' - 21 Ocak'a dek - Bonısan Sanat Galensı (I) 212 336 32 HO) • '10 Yıl Önce 10 Yıl Sonra' - Kızıltoprak Sanat Galensı - 20 Aıalık'a dek 10 216 41\3S 06) • Fazilet Karaca Kendircı - resım - 20 Aralık'a dek - Istanbul Kultûr Onıversıtesı (0 212 63V 30 24) • J e a n Dubuffet - baskılar v e resımler - 8 Ocak a dek - Pera Mtoesı (0 212 211 41 IHI) • ArtroJ - tMSG - M Aralık'a dek 11)212 2!>H 4* 4S> • N u z h e t Kutluğ - Donemlerden Kesıtler II' - resım - 20 Aralık'a dek - Cey Guzel Sanatlar lO 212 202 64 00) • Alman Mimarlık Müzesi Sergisi - ^1 \ralık'a dek - Garantı Galerı 10 212 2S>3 63 '1) • Leonardo de Mango - re^ım - 15 Ocak'a dek - Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu (0 212 252 4" 00) • Nilüfer Ç o l a k - resım - 6 Ocak'a dek - Aladogan An Galler. (0 2/2 224 19 *2> • K. Deniz Pıreci -28 Aralık'a dek - Almelek Sanat Galen^ı (0 212 26V Sw 14) • Fırat Engın, Erdal Dman, Tansel Çeber, Rrfat Çelik - heykel 22 Aralık a dek - Antık Cıstema Sergı Salonu 10 212 6lx ^A *X) • Karma resim sergisi - 31 Aralık'a dek - Garage of \n lO 212 J W 16 04) • T u b a Inal - heykel - 10 Ocak'a dek - Kare Sanaı Galensı nde 10 212 240 44 \(H U Erol Evgin - resım - 'Mıras' - Ortakov Sanat Galensı'nde - 22 Aralık'a dek (0 212 236 <H> 01) • S a ş a Yan - resım - 30 Ocak'a dek - Cumalı Sanat Galensı (0 212 24H31 6>i • Metin G ü ç l ü - resım - 31 Aralık'a dek - Galerı Artıst (0 212 22^ 6H *2) • K. Denız Pireci - seramık - 28 -\rjık'a dek - Almelek Sanat Galensı nde (0 212 26<s XO 14) • Nuri Y a k u p o v - resım - 31 Aralık'a dek - Sungur Sanat Ev 1 (O 212 227 7 ' 93) • T u b a Inal - heykel - 'Madde \e Bellek - 10 Ocak'a dek - Kare Sanaı Galerı 5i nde 10 212 240 44 4X> • Erkan Özdilek - Resım > asak' - 11 Aralık'a dek - \ akko Beyoğlu Sanat Galensı (0 212 251 40 92) ' • Attred Kılnkan - resım - 31 Aralık'a dek - St George Gallery (0 212 V3 49 00/ • Şevket Sönmez - Çarpışma' - 24 Arahk'a dek - Galen X - lst (0 212 291 77 H4) • G Ü n s e l i K a t O - Balık AgacaÇıktı - 30 Ocat'a dek - G - Art'ta (0 212 216 OH y 6) • Karma resim sergisi - 5 Ocak'a dek - Galen tkı \ta\mun (O 212 291 3X mı • Adil Salih - " Ocak'a dek - Beyoglu AkademılıleT Sanat Merkezı nde 10 212 245 02 29) • Sabrina Fresco - 11 Mart'a dek - Sımya Galen (0 212 2*9 " 40/ • Osmanlı Fermanlan Sergisi - 3 Ocak'a dek - Vlaksut Varol Sanat Galensı (0 212 246 U) 24ı • Gülcan Karadağ - La Femme' - resım - 22 Ara) k a dek - Artsumer (0 212 263 *6 2; ı • Irfan Önürmen • Gn 3' -10 Ocak'a dek - Pı \rtworU Hı 212 236 68 53) • Cansen Ercan - resım - 25 \ralık'a dek - Harmonv Sanat Galensı (0 216 551 21 f>~> • T e m u r K ö r a n - resım - 22 Aralık'a dek - t v ın Sanaı Galerısı (O 212 265 XI *H, • ' F r e k a n s ' -takı - Avşe Takı Galensı (D212 343 2! '4ı • Z u h a l N e c c a r - resım - 20 Aralık'ta açılıyor - 5 Ocak a dek - Cemal Reşıt Rey K.onser Salonu -uayesı IO 212 232 9S 30) • A h m e t N e j a t - resım - 20 Aralık'ta açılıvor - 5 OcaK 3 dek Cemal Reşıt Rey Konser Salonu Fuayesı (0 212 232 9H 30) • Bülent Turan - resım - t l Aralık'a dek - Pastoral S^nat Evı (1)216 360 11 *\ • Nezaket Ekici - " Ocak'a dek - Karşı Sanaı Çalışmalan <O 212 245 15 OM) • Taner Ceylan - resım - 7 Ocak'a dek - Galenst 1(1 2 '2 244 82 30) • S e l i m Altan - resım - 6 Ocak'a dek - Tem Sanat Gale-iM (0 212 24^V,H 99) Tİ YATRO] • Istanbul Devlet Tıyatrosu Oda Tıvarrosu'nda \ angın Duası . Taksım Sahnesı nde Tartufle , Azız Nesın Sahnesı nde Benercı Kendını NıçmÖldürdu" Buyuk Salon'da 'Kuvavı Vlıllıve' sahnelenecek (0212 251 56UO-3'2) • Istanbul Şehir Tryatroian Harbıye Muhsın Ertugrul Sahnesı nde 'K^ntocu', Kadıköy Haldun Tan>*r Sahnesı nde 'Ay' Uvuyormuydun' , Ijskudar Musahıpzade Celal Sahnesı nde Ferhad ıle Şınn Fatıh Re&at Nun Sahnesı'nde Kım Kımı Kımınle , Lmranıve Sahnesı'nde 'Dosva' Gazıosmanpaşa Sahnesı nde Sava$ ve Kadın' ızlenebıhr • Kenter Tiyatrosu nda carşamba. perşembe gunu saat 20 00 de. pazar gunu saat 15 00 te ' Kumarbazın Seçımı adlı oyun ızleyıcısıy le buluşacak (0 212 246 35 19ı • rryatro Pera cuma günü saat 20 00'de \ anlışuklar Komedısı , cumartesı gunu saat 20 00'de pazar gunu «at 1 g 30 da "Dobnnıa'da Dugun adlı ovımlan sahnelevecek /() 2ı2 245 44 60) • Oyun Atölyesı nde cuma. cumartesı gunu saat 2U 30'da Othello pazar gunu saat 16 00'da Tı\atıotern'ın " Alem Buvia Kral Cbu' adlı o\-unlar sahnelenecek 10 216 345 39 39) • Tıyatro Oyunevi bugun. yann ve çarşamba gunu saat 20 30 da Ovun Atölyesı nde cumartesı gûnu saat 20 30'da Kenter Tıyatrosu nda "Tol" adlı oyıınu sahnelevecek lO212 4''1l)6l)t>ı • Dostlar Tıyatrosu cuma gûnû saat 20 30'da cumartesı gunü saat 18 00'de 'Aymazoğlu ve ICundakçılar' adlı oyunu Muammer Karaca Tıyatrosu'nda sahoeleyecek. 11)212 2^2 59 35) • Dot'ta perşembe. cuma. cumartesı gunu saat 20 <0'da.pazar 16 00'da'Aşkve Anlavış'adlı ovun ızlenebılıı «) 212 251 45 4SI • Ateş Tiyatrosu nun Fnda Yasasın Hayat' adlı ovunu vann saat 20 30 da Profilo Kulrur Merkezı nde sahnelenecek ıfl 212 216 40 ~0ı • Semaver Kumpanya'nın cuma. cumartesı gunu saat 20 Mj da, pazaı gunu saal lSJÜ'da 'Murtaza' adlı o-.unu ızlenebıhr (0212 *>\5 'M 1M • Akbank Sanat ProdOksıyon Tiyatrosu nda Ordek Muhabbetlen' adlı oyun cuma gunu saat 20 00 de cumarte->ı gunu saat 17 00 de ve 2U 00'de > enı Kuşak Tıvatro nun 'AşkDelısı adlı ovıınu her pazar saat 15 30ve 18 00 de sahnelenecek ın 212 252 35 00) • Yeditepe Oyunculan nın Adı Vok' adlı oyunu her cuma ve cumartesı gunu saat 20 '0 da pazar gunu saat 15 30 da Hadı Çaman Tıvatrosu nda ızlenebılır fO 2/2 246 1' "~; Tryatro Kedi nın vann saat 20 30'da Yunus Emre Kulrur Merkezı nde. perşembe. cuma gunu saat 21 00'de cumartesi gunu saat 15 30 ve 21 00 de Kadıkoy Halk Ejtıtım Merkezı nde Casablanca çarşamba günü saat 21 00 de Sabancı Unı\ersıte»t nde 'Salıncakta lkı K151 adlı ovunlan ızlenebıhr '0 212 216 93 14) • Oyuncular Tryatro Grubu'nun Bınbır Gece adlı ovunu her cumanesı saat 20 00 de Cem Safran Sahnesı nde ızlenebılecek (0212 245 13 14/ • Ortaoyuncutar bugün saat 20 00'de Ferhangı Sevler' cuma. cumartesı gunü saat 20 00'de, pazar gunu saat 15 OO'te 'Kıralık Oyun' adlı oyunlan sahnelevecek (0 212 2U 116^ • Bakırköy Betediye Tıyatrolan ;arşamba. perşembe gunü saat 20 ^0 da Sezuan ın İyı Insanı cuma gunu saat 20 'U da 'Klakson. Borazanlar v e Bırtlar cumartesı gunu >aat 11 00'de Çıc.ek Patron ve Bocek' saat 20 30 da 'Lutfen Kızımla Ev lenır nusınız pazar gunu saat 11 00 de 'Banş Ormanında Yanş', saat 15 30'da "Teneke adlı oyunlan sahnelevecek (0 212 661 3X 94-9V ' • Yapı Kredı Kültur Sanat Merkezi Sermet Çiiter Salonu nda çarşamba gûnü saat 18 'O'da Levent Çalıkoglu'nun yonetecegı. Banu Karaca'nın konuşmacı olarak katılacaği 'Çagda^ Sanat K.onuşmalan IX Çagdaş Sanat Dun\asında Modemlık SoyleTilen'konulu söyleşı perşembe gunu saat 18 30 da Ahmet Cemal m konuşmacı olarak katılacağı 'Bachmann' konulu söyleşı, cuma günu saat 18 30'da Mehmet Nemmlu nun yonetecegı. Metın L'lku. Hasan L ;arsu. Ozkan Manav 'ın konuşmacı olarak katılacağı 'Çagdaş Muzıkte Eskı-V enı Uzerıne konulu muzıklı soy leşı zlenebılır (O 212 252'4~ 'ifll • Ortıan KemaJ II Halk K ü t ü p h a n e s ı ' n d e yann saat 14 OO'te Prof Dr Incı Engınıın'ün yöneteceğı, Turan Oflazoglu Beşır Ay\azoğlu. Prof Dr Kazım Yeîış'mkonuşmacı olarak kanlacağı •tsıanbal Şaın "»ahyaKemar konulu Konferans ızlenebılır (0212 51X 10 4^-4X) • AKM de Antonio Pırollı vonetımındekı Istanbui Dev let Senfcnı Orkesrrası run cuma günü saat 19 30 ve Lumartesi gunu saat 11 00 de verecegı konserlenn solistı Efe BaltaciEil'vıvolonsell (02122^1 ^60ftı • Bo^azıçi Üniversitesı Albert Long Salonu nda ssrşambd gunu saat 19 50 da Esra Pehlıvajıiı iMTOİat ve Marko Kassl'm I akordeon)' Passıon of Reason konsen dınlenebılır fi 212 21'02 C/ • CRR de bugün saaı 20 00'de Cınuçen Tannkorur u Anma Konsen'. vann saat 20 00'de Matna Rosa Zaragoza çarşamba günü saat 20 00'de Hakan Şensoy un vöneteceğı Cıhat A5kın ınlkemanl solıst olarak k.atılacagı Istanbul Oda Orkestrası nın Mınya"ürler' adlı konsen perşembe gunu saat 20 00 de Graf Mourja keman resitalı. cuma günü saat 20 00 de Ah-ı Galıb konsen cumanesı gunü saat 20 00'de Erkan Ogur (gıtar perdesız gılar^ Turgut \lpBekoglu tdav-ul>,llkmDenız m(bas) Tehin konsen pazar gûnû saal 20 00 de Fazıl Say ın pıyano resıtalT dınlenebılır (0 212 212 9~ı 30) • Akbank Sanat ta çarsamba gûnû saat 20 00'de Husevın Sermet'ın (pı\ano) konsen dınlenebılır m 212 252 i S OOj B Lütfi Kırdar da perşembe günu saal 20 00 de Gurer Avkal v onetımındekı Borusan Istanbul Fılarmonı Orkestrası nın konsennın solıstı Ernre Sçn 1 pıyano). Feryal Turkoglu (soprano) ıl)J/i5^69XOflı m Kadıköy Halk Eğrüm Merkezi nde çarşamba gunu scjr 2' 1 0* 1 de Ourer A\ kal \ onetımındekı Bonısan îstanbul Fılarmoro Orkestrası nın soıisü Emre Sen (pı\ano). Feryal Turkoglu I soprano) 1(1216 556 9X00) B KaVe de v ann çarşamba v e perşembe günü saat 20 30 da Cena. özennç, cuma, cumartesı gunu saat 20 00'de L emal Özennç. saat 23 OO'te Bob Je^er dmlenebılır (0 212 251 413lı OPERA* BALE FATİH DÖRDÜNCÜ ASLİYE HUKUK HÂKİMUĞÎ'NDEN DcsvaNo2OJ573 Davacs Istanbul Vakıflar Bölge Müdüriutü \ebli tarafindan davaiı Kay>im kanbul Defıerdan aleyhıne açıimış bulunan gaıphk vettscılda- vasında, Fanh. Hacı Evtaddtn Vlah. ZenberekSok-332 pafta. 10"9 ada. 1 parsel sayılı Imrahor üvasbey mah- Mûezzınıne Meşnıa vakiiada taşın- mazm 1 2 htsssı Kıgork oglu Bed- ros. 12 hıssesı Avans oğhı Bedros adlarma kayıtlı olup. tasmrtıazm mu- tasarmiannın uzun vülardan ben or- Bİıkta görünmemesı ve tasmmazırı sahıpsız kalması sebebıyle Istanbul Defterdan kayyım otarak taym edö- mıs. lasınmazm kayyımla on yıllık ıdarc süfesmm oklugıı ve taşınmazm \ahf ofanası sebebıyle vakfi adına tescılı ıstenılmıs oldu&ndan. taşrn- den obıası veya vanssız ölûmû ha- hode 2888 sayıh kanun ıcabı mahlu- len v-akti adına mtıkal edeceğuıderı. Oşmmaan mutasamflannın gaıplı- groe karar venlmek suretryle taşm- mazrn mahlulen vakfi adına tescıl »;m bu davamn açılması zaruretmın dcıgdugunu. adı geçenlenn hayat ve mematlan haklannda hıçta bılgı alv- namad^mdan bu sebeple ölmûş ai- dolunarak gaıplıklenne karar venl mesı talep edıimıs olrfiakJa. "î ukan- da ısrnı belunlen şahıslann hayat ve mematlan hakkmda bılgı ve görgüsü bulunanlarm M K nun M maddesı geregmce 6 ay lık sûre ıçınde Fanh 4 Aslıve Hukuk Mahkemesı nın 200573 esas sayılı dosvasıra müra- caatlan ügılılere ılanen dırvijrulur 13 12.2005 Basın. 59881" KÜLTÜR • SANAT • AKM'de îstanbul Dev let Opera ve Balesı yann saat 20 00'de 'Gıselle' balesını. cuma gunû saat 19 30 da Fantastık' gençlık muzskalını. cumartesı gûnü saat 11 00'ae "Lyuyan Güzel çocuk muzıkalını. saat If 30 da Manon Lescaut' operasmı sahnelevecek iO 212 251 56 00/ 10212) 293 «9 7a SOKSfR r 1 LM NÜKHETRUACAN NEŞETRUACAH 20 ARALIK SAU 20-30 MIRCÂN GROUP J. ETHNIC 23 ARALIK CUMA 20:30 59'DAN ONCEDEVRIMIN YOLLARI 27 ARALIK SALI / 30 ARALIK CUMA 19 45 « t B t C A 19-20 Arallk 20:30 / Oyun Atolvest 0216 345 39 39 Ik Arallk 20:30 / Kenter Tıyatrosu 0212 2İ6 35 89 tıcfcatturk. comTOt|WR(Q212^ 478 0 000 t JLTUF V« TlJBfZM BAKANLHjl NH MACO1 KATKILAfltYLA E F E S PUsea'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. • E F E S Pilsea'in kültür ve sanata katkıları artarak süretek. (O212) 293 •* 7« Istiklal Cad. No 186/2 Beyoğlu, Istanbul (Galatasaray Lısesı karşısı) • Tel: (212) 251 61 21 info@onaysanat.com • www.onaysanat.com Sanat ve kültür etkinlikleri için kiralama oianağı > Sergi > Resital > Oda Müziği Konserlerı > Atolye Çalışmaları - Kurslar > Provalar > Hizmet Içi Eğitim > Açılış - Tanıtım - İmza Günleri > Konferans - Söyleşi - Panel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog