Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19ARAUK2005PAZARTE** 10 dishab@cumhuriyet.com.tr Cfıerie Blair Ruırtan kızdırdı • LEFKOŞA(AA)- Kıbns Rum yönetimi Dışişleri Bakanlığı, îngiltere Başbakanı Tony Blair'ın avukat eşi Chene Blair'in, îngiliz David Chaıles Orams ^ e eşı Linda Elızabeth Orams'ınKKTC'deb mülkıyet hakkıru savunma karan nedeniyle açıklama isteyerek Ingiltere'ye protesto girişimınde bulundu. Bayan Blair, Orams çiftinin savunmasını üstlenmesı nedeniyle Rum kesiminde "kukla" olarak nitelendirildi. Rum lider Tasos Papadopulos, "Dışişleri Bakanlığı'nın, Ingiltere'ye yönelik yoğun girişimlerde bulunduğunu" b«lirterek "Bayan Blair'in hareketının duygularuu tahrik ettiğini" söyledi. Hûkümet, "lngiltere'nin çok ciddi bir siyasi konuya bu denli kanşmasını kabul edilemez ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi. Metro uyarısna kıriak asrtmamış • LONDRA(AA)- Ingıltere'de yayımlanan The Sunday Times gazetesı, Hükümet- Istihbarat Ortak Komitesf nin, Londra'da 7 Temmuz'da düzenlenen saldınlar hakkında Başbakan Tony Blair'i önceden uyardığını öne sürdü. Raporda, metroya saldın beklendiğinin yer aldığını yazan gazete, "Blair'in geçen hafta kapsamlı ve kamuya açık bir soruşturmayı reddetmesının ardında, bu ıstıhbaratı değerlendırme eksiğinin ortaya çıkması korkusu etkdlı olmalı" görüşünü savundu. Telekulak haberiyle birlikte muhabirin kitabının reklamı da yapılmış ABD'de 'reklam' kriziDış Haberler Servisi - New York Tımes gazetesınin, ABD Başkanı George Bush'un onayıyla Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) ya- sadışı bir şekilde ûlke içinde tele- fon konuşmalannı ve e-posta ha- berleşmelennı izledığı haberini ya- yımlayarak muhabirin piyasaya ye- ni çıkacak kitabının reklamını yap- tığı da ortaya çıktı. Iktıdardaki Cumhuriyetçi Parti üyesı Senatör John Cornyn, gaze- teyı, kıtap reklamı yapmak için ABD'nın güvenliğini tehlikeye at- makla suçladı. Drudge Report inter- • New York Times'taki yasadışı dinleme haberi, muhabirin kitabımn bölümlerinden birini oluşturuyor. Cumhuriyetçi Senatör Cornyn, gazeteyi kitap reklamı uğruna ABD'nin güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. net sitesi, habenn aynntıh bir biçım- de ulusal güvenlik muhabıri James Risen'ın "Savaş Durumu: CIA'nın GizK Tarihi ve Btısh Yönetimi" adlı yeni çıkan kitabında yer aldığını, ha- berle birlikte kıtabın reklamının da yapılmış olduğunu yazdı. Cornyn de, "Bu, utanç verici bir durum. Bu gazete haberi, tam da yurttaşhk yasasının süresinin uzaü- lacağı oylamanın Senato'da yapıla- cağı gün yayımlayarak bir ldtabm sa- üş kampanyasnu yürütmeyi uygun gördü. Bu yüzden yasanın yürür- Hikten kalkması veülke güvenKğinin tehlikeye girmesi söz konusu" dedı. Cornyn, sırf bu haber yüzûnden bazı senatörlerin yurttaşlık yasası- nın süresinin uzatılması yönünde oy kullanmadığuıı öne sürerek bu- nun sorumlusunun gazete olduğu- nu söyledi. Senatör, gazeterun önemlı muha- birlerinden Risen'in kitabının yaknıda piyasaya çıkacağmı kay- dederek gazetenin esas amacının, haberi kritik bır zamanda yayımla- yarak bu kitabın reklamını yapmak olduğunu savundu. Senato'da cuma günkü oylamada, terörle savaşımda yönetime olağa- nüstü yetkiler veren yurttaşlık ya- sasuıın süresinin uzatılması kabul edilmemışü. Yasa, süresi uzanlmaz- sa yılbaşında yürürlükten kalkacak. MORALES FAVORI Bolivya'da kritikseçim Dış Haberier Servisi - Bolivya'da halk dün yeni devlet başkanını seç- mek ıçin sandık başına gitti. Favori başkan adayuıın Venezüella lideri Hugo Chavez üe Küba lideri Fldel Castro'ya yakınlığıyla tanınan solcu Evo Morales ohnası, dikkatlen bu ülkeye çevırdı. Seçilırse Bolivya'nın ilk "yerti" devlet başkanı olacak Mo- rales, koka çiftçilennin "SosyaJizme Doğru" (MAS) hareketının İıden Yaptıklan eylemlerle 3 kez ıktıdar devıren ışçi ve yerlı hareketlerinin diğer bölümlennın de desteğinı alan Ayamara kökenli Morales'ın seçilme- si halınde, ABD'nın ve Bohvya'da- ki zengın ortaklannın ülkeye müda- halesinin gündeme gelebıleceğı belirtihyor. Bolivya'daki halk hareketının öne çıkan talepleri, doğalgaz ve petrolü- n kamulaştınlmasıydı. Sol muhale- fetin bir bölümü, Morales'ın bu ko- nudakı politıkalan uygulamakta güç- lük çekeceğinı düşünüyor. Ancak Morales'in 12Ekun'deyapılanbirmi- tingde açıkladığı öneriler, bu konu- da daha cesur bir yol ızleyeceğinin ışareti olarak görülüyor AGAINST RACISM Irkçılığa geçityok Avustralya"nınSydne> kentindege- çen hafta meydana gelen ırkçı şid- detolaylanprotestoedildL S>dnev, Melbourne ve Brisbane'de binler- ce kişi yürüdü. Sjdney'inmerke- zinde düzenlenen \ürii\üşe2 bin ki- şi kauldL Newcasde semtinde de yüzlerce Idşisahile viirüdü. Güven- İik öniemlerini en üst dereceye ç> karan Sydneypoiisi,mokttofkokteyi- leri ve molotofkokte>li yapunın- da kullamlabilecek malzemeler ta- şıyan 7 kişm gözaltınaaldı. \apı- lan aramalarda kıhçlar, bıçak- lar, battalar ve kurusıkı tabanca- brbnlundaCMaviar, Sydney'deırk- çıbeyazlannOrtadoğululanısakhr- masıvla paüak vennişti. (AP) GÖRÜŞME YAPACAK Schefferde Ankara'da ANKARA(CumhurtyetBûrosu)- FBI ve CIA başkanlannın ardından Ankara, NATO Genel Sekreteri Ja- apDeHoopScheffer'ı ağırlıyor. Dün Ankara'ya gelen De Hoop Scheffer, eşi Jeannine de Hoop Scheffer ve Türtaye'nın NATO daımı temsilcisi Ümit Pamir ile birlikte ındiğı Esen- boğa Havalımanı'nda Ankara Valı Yardımcısı Fanık Işık ve Dışişleri Bakanlığı NATO Daıresi Genel Mü- dürü Tomur Bayer tarafindan karşı- landı. NATO Genel Sekreteri, bugün Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışış- len Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ve Millı Savunma Ba- kanı Vecdi Gönül ıle bir araya gele- cek. De Hoop Scheffer, aynı gün Tür- kiye'den aynlacak. Görüşmelerde, PKK ıle mücadele, Kıbns ve Afga- nistan konulannın ele alınması bek- leniyor. Görüşmelerde, Türk tarafi- mn, NATO Genel Sekreten'nden, NATO'nun terör lıstesuıe, PKK'nin de dahil edilmesini isteyeceği belu-- hliyor Scheffer'e, artan PKK terö- rüne karşı uluslararası alanda etkın mücadele beklentisi dıle getinlecek. BIÇAK SIRTI EROL MANtSALI Ophan Pamuk Nobel'i Garantiledi... Orhan Pamuk meselesin- de olan biteni serinkanlı görme- ye çalışıyorum. Pamuk, kitap- lan çok satan popüler bir ya- zar. "Pamuk meselesi" bun- dan mı kaynaklanıyor? Hayır, onun sözde Ermeni Soykırımı meselesinde, "ABDveAB'nin siyasi çevrelerinin görüşlerine destekvermesinden" kaynak- lanıyor. Aynca, bu desteği venrken de Türkiye'yi aşağılayıcı bir üslup kullanıyor. - Başkan Bush Ortaköy'de yaptığı ünlü konuşmasında Or- han Pamuk'tan övgü ile söz ediyor. - Brüksel siyasi ve bürokra- tik çevreleri de onu çok sevi- yorlar. Her an arkasındaJar. Pamuk'un sözde Ermeni Soykınm tezleri konusunda söylediklerine bakıyoruz: Batı- lı bilim adamlarının çoğunluğu da bu görüşlere karşı çıkıyor- lar. Eskilerden bir anı; Mayıs 1978, Prof. Stanford Shaw ıle LosAngeles'ta randevum var. Ama ancak 10-15 dakika gö- rüşebiliyoruz.. Çünkü evi bir gün öncesin- de Ermeni terörıstler tarafin- dan bombalanmış, adam Tür- kiye'ye kaçıyor. Fransız mah- kemesi birkaç yıl önce Prof. Bemard Levvis'ı suçlu buluyor. Çünkü o, kıtaplannda Avrupa Parlamentosu'nun aldığı siya- si kararlara "uymamış"] Aynı komik durumu, Türk Ta- rih Kurumu'nun başkanı Isviç- re'de yaşıyor. İçinde terör ve fa- şizmin yer aldığı hukuk dışı bir durum. Orhan Pamuk, Amenkalı ve Avrupalı bilim adamlannın bir- çoğunun katılmadığı; buna kar- şılık VVashington'ın ve Brük- sel'in sıyasilerinin ve bürokrat- lannın dayatmak ıstedikleri em- peryalist tutuma destek veren açıklamalar yapıyor. Başkan Bush'un ve Brüksel çevrelerinin Orhan Pamuk'a verdikleri desteğin nedenlerı de ortaya çıkıyor. Ben söylemi- yorum, kendileri söylüyorlar. Bir parantez açıp ABD ve AB'nın soğuk savaş sonrasın- da Türkıye ve Ortadoğu politi- kalanna bakalım. Avrupa Par- lamentosu'nun kararlarına, ABD organlarının tutumuna baktığımızzaman Kürdistan ve Ermenistan projelerinin devre- ye sokulduğu anlaşılıyor. AB ülkelerinin her biri art ar- da "soykınm kararian" çıkarı- yor. Bunlar, Lozan'ı Sevr'e ta- şımaya yönelik kararlar ve po- litikalar. Bu arada Irak; ABD, Ingilte- re ve kimı diğer AB üyeleri ta- rafindan işgal ediliyor. 21. yüz- yılın en büyük soykınmı başla- tılıyor. Şimdi Orhan Pamuk kalkıp Batılı tarihçilenn bıle destekle- mediklen: Yeni emperyalizmin, Brüksel'in ve VVashington'ın ağzından dıle getirdiği görüş- leri tekrarlıyor. Ve bu nedenle Bush'tan ve Brüksel'in memurlanndan des- tek aJıyor. EmperyaJizmin çırkin yüzünün ıçimıze yansıyan çar- pıklığını yaşıyoruz. Orhan Pamuk acaba Irak'ın işgaline karşı çıkan bir yazar ve düşünür olsa durum nasıl olurdu? Bush ve Brüksel me- murları Pamuk'a hangi gözle bakariardı? Yüzüne bile bakmazlardı, adını bıle hatırlamazlardı. Em- peryalizmin görüşlerine des- tek verdiğiniz zaman sizi gök- lere çıkarırlar. Çünkü onlaria "çıkarortaklığına" girmişolur- sunuz. Işın en acı ve çarpıcı yanı da şu; sömürgecilenn ekmeğine yağ sürüyorsunuz ve bunu öz- gürlük adına, demokrasi adına diye pazarlıyorsunuz! Türkiye ve bölge ülkelerine karşı Batı emperyalızmınin yanında yer alıyorsunuz. Ne acı... Olayın en çirkin ve rahatsız edici yanı bu. Sevgili Turgut Özakman, sevgılı Yücei Aşkın sızlenn ar- kasında Bush'laryok, Brüksel yok, ne mutlu size... Arkanız- da bu topraklann ınsanları var, yolunuz açık olsun... www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali Hediye almak istersiniz di mi?di mi tabi tam tum ArasPuantum. Zaten kargo gönderiyoruz di mi? Her gönderimde puan toplasak, hediyeler kazansak çok iyi olur di mi? di mi tabi tam tum ArasPuantum. ArasPuantum Card Türkiye'nin ilk ve tek armağanlı kargo gönderimi! www3raspuantum.com 0216538 55 55
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog