Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

y'Cumhurlyel k^KlTAPLARI SÖYLEVI-II H.V.Velidedeoğlu CCPEartamîAS Praf Nurcam Mazhar Ötei Slc.Mo 2 34381 Şa-tODbijLTd (0212)343 7274(20h«)Faks (»212)343 7264 Cumhuriyet IJr'CumhuriYet Prof NuratmMaztarCtad St No 2 T d~<ft2Uj>üaj4( jato)fatıı (0212)343 7264 8 2 . YL SAYI: 29293 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-799?) 19 ARALIK 2005 PA2ARTESİ AB'nin Garip Bakışları? AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagen- dıjk, hazır Türldye'ye gel- mişken, Uginç açıklama- lar yapmış; şu görüşünü de dilegetirmiş: "Ordu provokasyona geçti. PKK de buna sılahla cevap verdı. Ordu PKK ile çatışmayı sevıyor. Bu da or- duyu merkezde ve gündem- de tutuyor." Bu sözleri söyleyen kişi- nin AB-Türkiye Parla- mento Komisyonu Eşbaş- kanı olabilmesi şaşırtıcı değilmi? Havsalaya sığamayacak bu gibi fikirleri ÂB'de Türkiye açısından önem- li bir yerde bulunan kişi- nin dile getirmesi anlam- lıdır. tçerde ve dışarda aske- re düşmanlık elbirliğiyle öyle bir düzeye tırmandı- rıldı ki bu gidişi kaygı duymadan izleyebilmek olanaksız. Terörü ve teröristleri suçlamak ve lanetlemek yerine, bir devletin banşı, "ıkuku.yasal düzeni sağ- lanıaya çaüşan, bu yolda nice kayıplar veren ordu- sunu suçlamayı yeğleyen AB-Türkiye Karma Par- lamento Komisyonu Eş- başkanrnın amacınıdoğ- rusu merak ediyoruz. • Konuyu bu noktadan Orhan Pamuk davasına da getirmek istiyoruz; AB bu Uginç dosyaya olağanüstü ilgi gösterdi. Biz fikir özgürlüğüne sonuna dek saygılı bir dü- zenin savunucusuyuz. Orhan Pamuk'un fıkir içeriği taşımayan birkaç kışkırtıcı tümcesinden yargılanmasını da gerek- siz buluyoruz. Ancak bu alanda so- rumlu olanlar ne savcıdır, ne yargıçtır; doğrudan si- yasal iktidardır, AKP hü- kümetidir. Pamuk yeni Ceza Yasa- sı'nın 'Türklüğe hakaret'i içeren 301 'inci maddesin- den sorgulanıyor. 301'inci maddenin dü- zenlenmesi sürecini AB'nin yakından takip ettiğini biüyoruz; ilgilile- rin bu süreçte yaklaşım- lan ilginçtir; ifade özgür- lüğüniin kısıtlanmasını öngören maddelere des- tekvermişler, bu kapsam- da AKP iktidarını uyar- •nak zahmetine girme- •nişlerdir. • Öyle görünüyor ki yal- uz AKP iktidarı değil, 4B-AKP ilişkileri de, ya ftilinçli bir Uginç polirika- yı ya da bir şaşkınlık ve karmaşayı vurguluyor. Bununla birlikte şu ger- çeğin altının çizilmesi de rorunludur: Türkiye Cumhuriye- ti'nde oîan bitenlerin tek sorumlusu hükümettir, \leclis'tir,AKP Urtidandır. MArkasıSa. 8,SiL l'de Cumhuriye< Hedef Cumhııriyet Geçmişten • Cumhuriyet'e sövgü ve saldırı harekâtı sürüyor... Hangi gün başlamıştı?.. Meğer medyacılarımızın içi Cumhuriyef'e karşı ne kadar doluymuş... İlhan SELÇUKun yazısı Hele Fethullahçılar.. Dinciler.. Dönekler.. Yaza yaza bitiremiyorlar... Hepsini bu sayfalara aktarıyoruz. 1 1 Psikolog kanepesi Nadır Bey'le Berın Hanım Edırnekapı'da yan yana yatıyorlar Uğur da Cebecı Mezarlığı'nda. Bir gun onları ziyaret edecek cesareti içinde bulabılmeni diliyorum Bızlerin de sonunda gideceğı yerler oralar Bunca hırs, onca imalar, 32 yıl boyunca hapsedılmiş kınler, ofkeler, intikam duyguları Hasan'ın cemalı bu olmamalıydı Ahmet TAN'ın yazısı s a y f a d a . - . TSK'ye ağır eleştiriler yönelten AB yetkilisi Lagendijk'e AKP hükümetinden yanıt gelmedi Tepkî ınııhalefettenJ&' ^ ™ ^ V '<^fc JOOST İAGENDÎJK '301 'den kurtulun' Lagendijk "Yapılması gereken ılk iş: l Bu dava- ya ızın \ ermemektir.' Ikincısi de 301. madde- den kurtulmaktır. Artık Pamuk'u kurtarmak sorunu çözmeye yetmeyecek. Avrupa'da yapı- lan anaİızlere balüldığında, TCK'nın sorun olduğu görülüyor. Meselenin çok daha geniş çaph olduğu fark edildı" diyor. NİLGÜN CERRAHOĞLU'nun yazısı • 17. Sayfada İNGİLİZ VEKÎL KIZDI Ayetullah suçlaması Orhan Pamuk davasını iilemek için geldiği Is- tanbul'da mılliyetçi bir avııkatın saldınsına uğradığını söyleyen Ingiliz mılletvekılı ve Avrupa'dan sorumlu eski bakan Denis MacShane, "Türkiye'nin yenı ayetullahla- n, laık ulusal devletı koruduklannı öne sü- rüyor, ancak Iran'daki dını sansürcülen tak- lıt ediyor" ifadesını kullandı. • 6. Sayfada Joost Lagendijk. 'Hezeyan ÖrneğV Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kendi- ni önemlı göstermek için PKK'nin eylemlerinden mem- nun olduğunu iddia eden Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı'na sert tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Lagendijk'in sözlerinin "tam bir hezeyan örneği" olduğunu belirtti. Öymen, La- gendijk'in Türkiye'ye karşı bölücü emeller besleyenlerin etkisinde kaldığmı ve tarafsızlığını yitirdiğini söyledi. 'İçİşlerimİze müdahale' DYP Genel Başkan Yardım- cısı Nüzhet Kandemir, bu tür açıklamalann artmaya baş- ladığına dikkat çekerken hiçbir tutuma tepki koyamayan hükümetin gelişmelerden sorumlu olduğunu savundu. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Ercan Çitlioğ- lu da Lagendijk'in sözlerinin Türkiye'nin içişlerine doğ- rudan müdahale olduğunu belirterek, AB'ye üst düzeyde tepki gösterilmesi gerektiğini vurguladı. • & Sayfada Şehitler arasında çok sayıda Kürt kökenli asker ve polis de var Terör,kardeşkatiliŞırnak'ta 10 Aralık'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerin cenaze törenlerinde analarm acılanm kendi dil- leri ve kültürleriyle yansıtması, terörün çarpık yüzünü bir kez daha gösterdi. Iki cenazenin Niğde'de, Türkçe ağıtlar- la toprağa verildiği saatlerde doğu kentleri Ağn ve Bitlis'te ise analar Kürtçe şivan ediyor, teröre lanet yağdınyordu. Son 21 yılda 33 bin can kaybına neden olan PKK saldınla- rında, aralannda kamu çalışanı ve koruculann da bulun- duğu binlerce yurttaşm dışında, Diyarbakırlı, Urfalı, Adı- yamanlı, Gaziantepli, Mardinli ve Vanlı 362 asker ve 72 polisin ölmesi, terörün kendi kardeşini de vurduğunu göz- ler Önüne seriyor. MEHMET FARAÇ'm haberi • 6. Sayfada Gösteriler tüm hızıyla sürüyor Hong-Kong'da düzen- lenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplan- tısı küreselleşme kar- şıtlannın gösterileri al- tında sürüyor. DTÖ toplantısma katılan, aralannda Türkiye' nın de bulunduğu üye ül- kelenn delegelen, kü- resel tıcaretin serbest- leştirilmesini amaçla- yan tıcaret anlaşması- nı, diğer adıyla Hong- Kong Deklarasyo- nu'nu resmen onayla- dılar. • 13. Sayfada Trabzonspor'a tnönü'de 1-0 yenildi Beşiktaş 'dondu' Turkcell Süper Ligi'nde ilk yan dün oynanan maçlarla sona erdı. Istanbul lnönü Stadı'nda yo- ğun kar yağışı altında geçenmaçtaTrabzonspor, Beşiktaş 'ı 1 - 0 yendi. Günün diğer maçlannda ise şu şonuçlar alındı: Ç.Rize-Gençlerbirliği: 1- 1, Ankara-K.Erciyes: 1-1, Konya-Vestel Mani- sa: 1-1, Dıyarbakır-Samsun: 0-0. MSpor'da îstanbul, Kırklareli, Edime ve Tekirdağ Okullara kar tatili Etkisini arttıran soğuk hava ve kar yağışı, yurtta yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu hafta hava sıcak- lığı 12 derece düşecek. Marmara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle îstanbul, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi. Koç ve Beykent üniversiteleri de eği- time 1 gün ara verme karan aldı. • 8. Sayfada BAKAN TUHAF KONUŞTU Çelik: Din eğitiminin amacı laiklik Milli Eğitim Bakanı Çelık, ilk ve orta derece- li okullarda dinı eğitim yapılmadığını, din dersi okutuldugunu öne sürdü. Din dersinin anayasanın 24 maddesınin amır hükmü kapsamında okutuldugunu kaydeden Çelik, "Din kültürü ve ahlak bılgısi dersı yoluyla laikliğin öğrencilere benımsetılmesıne çalı- şılmaktadır" dive konuştu. • 5. Sayfada Cumhurlyet'le birlikte. 'YAKIŞTIRMALAR SİLİNECEK' Erdoğan'dan 'gâvur îzmir' göndermesi tzmir Buca'da partilileriyle buluşan Başba- kan, terimi kullanmadan "gâvur Izmir" sö- züne göndermede bulundu. Seçimlere işa- ret eden Erdoğan, " Izmir'e zaman zaman yakıştınlan bazı ifadelervardırya. Inşallah o yakıştırmalan da silip atacaktır Izmir. Biz böyle bır ifadeye hiç ınanmadık" dedı. HAKAN DİRİKin haberi • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye Uzerinden Geçen ABD-lran Gerîlim Hattı! ABD'nin nefesi ensemizde büyükelçisi Ross Wil- son'ın, CIA ve FBI heyetlerinin ziyaretinden sonra düzenlediği basın toplantısı, Bush yönetiminin Tür- kiye'den istemlerini büyük ölçüde açığa çıkardı. Ankara'yı aylardır büyükelçisiz bırakan ABD, Wil- UArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog