Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

f Cumhurfyet - . K İ T A P L A R I BAHÇE BlZİZ GÜL BÎZDEDlR Miyase îlknur Pıo£ Nuremn Vtahar Öbd Sk. No 2 Cumhuriyet Cumhuriye* K İ T A P L A R I YEDICANLI CUMHURİYET Özdemir înce Pro£ NuıannMazjarÖtaelSk. No 2 34381 ŞısMaanbul Td. (0212)343 72 ^4 (20 ta!)Fafa (0212)343 7264 8 2 . Y t SAYI: 29291 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 ARALIK 2005 CUMARTESİ Hedef Cıımhıırivet Bu Tür Yayının Bir Eşi Daha Var mı?.. sayfalarda okurlarımızın da gördükleri gibi değişik türlerde yazılar yayımlanıyor.. Ama tümü Cumhuriyet gazefesi üzerinde odaklanıyor.. Olumlu ya da olumsuz.-. Saldıran ya da savunan.. Şimdiye dek Türkiye'de, belki de dünyada görülmemiş bir şey yapıyoruz.. Medyada Cumhuriyef'e dönük savaşım kampanyasının tüm ürünlerini hiç gocunmadan yayımlıyoruz... İlhan SELÇUK'un yazısı Gül cemalin hatırı yimdi Cumhuriyet'i, İlhan Selçuk'u ve ölüp gitmiş başyazarını, eşini ve o gazeteyi gazefe yapanların başında gelen Uğur Mumcu'yu yargılamak için elinde kendi beraat kararının olması lazım. Evet, beraat kararı. Ahmet TAN'ın yazısı 1 0 . v e 1 1 . s a y f a l a r d a . . AKP'li belediye 'Alevi misin, Sünni misin, Türkçe dışında anadil biliyor musun' sorulannı yöneltti DiniA K P Genel Merkezi'nin anketlerini gerçekleşti- ren Pollmark şirketı, Ankara Yenimahalle Bele- diyesi adına yaptığı ankette yurttaşlara 'dini ve etnik kimlik' bilgilerini içeren sorular yöneltti. Belediye, ankete ilişkin bir bilgilerinin olmadı- j*ını savunurken, sorulann bulunduğu kâğıtlann üzerinde belediyenin adının olması dikkat çek- ti. Aynca belediyenin, muhtarlıklara, anketin yapılması için 'yardımcı olun'dediği öğrenildi. anketMAHMUT LICALI •ANKARA - AKP'nin aylık anketlerini ger- çekleştıren Pollmark araştırma şirketi tarafın- dan AKP'li Yenimahalle Beledıyesi adına ya- pılan. "Yenimahalle llçesi Toplumsal Gös- tergeler ve Belediye Performansı Araştirma- sı" adlı ankette yurttaşlara "Alevi" ya da "Sünni" olup olraadıklan ile Türkçe dışında başka bir "anadil" bilip bilmediklen soruldu. PollmarkAraştırma Daruşmanlık Eğitim Şirke- ti tarafından Yenimahalle Beledıyesi adına ya- pılan ankette yurttaşlara "mezhep" ve "etnik kimlik" sorulannın yöneltilmesi dikkat çekti. 450 bin nüfuslu Yenimahalle ılçesınde 5 bin ki- şilik bir örnekleme uygulanan anketin "Görü- şülen KJşi ile tlgiü Bilgiler" başlığı altında bulunan 17. ve 18. sorularda, yurttaşlardan bağ- lı olduklan mezhep ve ailelerinde Türkçe dışın- da bilınen başka bir "anadil" olup olmadığı so- ruldu. 17. soruda, "Siz ya da anne-babanız Türkçe dışında Kürtçe, Arnavutça, Zazaca, Arapça gibi bir dili anadil olarak biliyor rau? Biüyorsa hangisini?" sorusu yöneltildi. "Hayır bilmiyoruz" ile "Evet biliyoruz" şık- lannın venldiğı yanıt bölümünde aynca altbaş- lıkta anadil olarak, "Kürtçe, Zazaca, Arna- vutça, Boşnakça (Balkan dilleri), Arapça, Çerkezce, Diğer"lerinden hangılerinin bilın- M A r k a s ı S a . 8 , S i L 3 ' t e ''•'*_ Yegor Gaydar 'AB'ye uyelığınız çok zor' Yegor Gaydarbir ekonomist. Rusya'nın eski maliye, eko- comik kalkınma bakanlann- dan ve eskı başbakan yardım- ası. "AB'yle temaslar bir an- lımda cehennem azabıdır" ayen Yegor Gaydar, "Müza- kreler başladığında onlarla taş edebilmenin ne kadar zor dduğunu esas şimdi, işleri rasıl yokuşa sürdüklerini, ferçek sorunları göreceksi- nz" diye konuşuyor. LEYLA T4VŞANOĞLL 'nun söyle- şsi • 7. Sayfada Habere de sansür ABD'de telekulak skandalı lash'un II Eylül son- ssında NSA aracılığıyla •jsadışı bir şekilde binlerce jnerikahyı dinlettıği or- lya çıktı. Telekulak skan- alını ortaya çıkaran New 7 orkTimes gazetesi, Beyaz jray'ın isteği üzerine, ha- eri bir yıl yayımlamadığı- ı da bıldırdı. • 9. Sayfada 13OO-O934OO oo' 11O934O5 Orhan Pamuk davası durduruldu Gergin duruşmaYazar Orhan Pamuk'un "Türklüğu ale- nen aşağılamak" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı da- va durduruldu. Dosyanın Adalet Ba- kanJığı'ndan dönmesi beklenecek. Davayı izlemeye gelen AP heyeti, dava- daki kararla Türkiye'nin AB yolunda iyi bir sınav vermediğini belirtti. Du- ruşma sonrası bir heyet üyesinin tar- taklanması da "not edildi". AB organlan Türkıye'nın önemli bir fırsa- tı kaçırdığını bildirdı. Açıklamalarda Rektör Aşkın davasının da yakından iz- lendiği ve adıl yargılama beklendiğı vur- gulandı. HİLAL KÖSE ve ELÇİN POY- RAZLAR'm haberleri • 5. Sayfada PAMLK VE AP HEYETİNE SALDIRI - Adliye binası önünde MHP Istanbul U yöneticUerinin de aralarında bulunduğu bir grup, Pamuk'a, AP heyetine, mahkemeyi izleyen gazetecilere taş, yumruk ve yumurtayla saldırdı. Duruşma sonrası Pamuk'un bindiği araca yumurtalar atıldı. Bu arada hızını alamayan bir gösterici (!) otomobilin ön canuna yumruk attı. (Fotograf: VEDATARJK) Wilson: Politikalarmıız öıtüşüyör ABD'nin yeni büyükelçisi, PKK sorunu için ellerinde sihirli değnek olmadığını, bir anda çöziüemeyeceğini belirtirken Washington'ın, İran ve Suriye'yle ilgili politikalannınAnkara ile aynı çizgide olduğunu söyledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD'nin yenı Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, Türkiye ileABD'nin İran ve Su- riye'ye yönelik yaklaşımlannın temelde örtüştüğünü belirterek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışışleri Bakanı Ab- dullah Gül ile yaptığı temaslarda da bu durumu teyit ettiğini söyledi. Wilson, FBI Başkanı Robert Mueller ve CIA Başkanı Forter Goss'un temaslannda uluslararası terör ile Suriye ve îran'ın du- rumlannın da görüşüldüğunü ifade etti. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Wilson, Büyükelçilik Konutu'nda gaze- tecilerle bir araya geldi. Wılson, Gül ile görüşmesinin "son derece yararlı oldu- ğunu ve neredeyse iki iilkeyi ilgilendi- ren tüm konulann görüşmede ele aün- dığmı" kaydetti. Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden farklı olarak Gül ile Kıbns konusunu da ele aldıklannı dile getırenWılson,ABD veTürkiye'nin Kıb- ns konusunda aynı temel bakış açılanna sahip olduklannı, gerek ABD'nin gerek- se Türkiye'nin konunun iki tarafin da ka- bul edebileceği bir çözüme kavuşmasını ve bu çözümün BM çatısı altında bulun- masını istediklerini söyledi. Erdoğan ile görüşmesinin, Başba- kan'ın şehit ailelerini kabulünden sonra- UArkası Sa. 8, Sü. 3'te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yasağın Püf nioktası Ufak tefek olaylar, satırlararasında yitip giden, oy- satartışılan konunun belkemiğinıteşkileden kısabir cümle önemli sonuçlar doğuruyor, farkına bile varıl- mıyor. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, söyleşiye uygun gazetecilere zaman ayırabilıyor. Bu arada -tabii sık- mabaşlı eşi nedenıyle sözü açıldığında aslanlar gi- bi kükrediği türban sorunu dışında- kimi konularda MArkasıSa.8,Sü. l'4e Altın kurallar Doğru davranış işinizin eh- lı ohnaktır, görevi doğru ve hızlı bitirmek yeterli değil- dir. Ekıbiyle anlaşan, onla- ra saygılı, düzgün ahlaklı olmak sizı başanya götürür. îşyerinde tüm davranışlan- nız hep izlenmektedir. So- nuçlar kariyerinızı etkıler. BETÜL MARDtN'in va- zısı • 12. Sayfada G.Saray iyi bitirdi Galatasaray ilk yannın son maçında Kayseris- por'u 3-1 yenerek devreyi ikinci sırada tamamladı. San - Kırmızılı ekıbın gol- lerini Necati, Ümit Karan ve Cihan atarken ev sahibi takımın tek sayısı Gök- han'dan geldi. Maçta za- man zaman gerginlikler yaşandı. • Spor'd-c Başbakan Erdoğan gazetecileri atlattı Konya'da Nakşi şeyhine riyaret Başbakan Tayyip Erdo- ğan, Konya ziyaretinin ar- dından gazetecileri atlata- rak Nakşibendi tarikatının Türkiye 'deki en önemli temsilcilerinden "Ribat grubunun" temelini atan isimlerdenTahir Büyükkö- rükçü ile yaklaşık 45 daki- kalık bir görüşme yaptı. Büyükkörükçü'nün oğlu Abdurrahman Büyükkö- rükçü, Erdoğan'ın Kon- ya'ya her gelişinde babası- ru ziyaret ettiğini söyledi. FIRAT KOZOK'un ha- beri • 8. Sayfada Bütçeprotesîosu Emekçi meydana çıktyor Sendikalar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler bugün Ankara'da yapıla- cak mitingle AKP hükü- metinin hazırladığı bütçe- yi protesto edecek. Miting komitesi, emekten yana bir bütçenin mümkün ol- duğunu, bunun için önce- likle IMF ve Dûnya Ban- kası'nın programlannın reddedilmesi gerektiğini belirtti. • 6. Sayfada Lokalbashnı Çakıcı'ya 15yü hapis Karagümrûk Spor Lo- kali'ne yönelik silahlı baskın davasında, ülkücü mafya lideri Alaattin Ça- kıcı, 14 yıl 9 ay 20 gün ha- pis cezasına çarptmldı. Cihan Çakıcı'ya 8 yıl, di- ğer sanıklara da 5 ay ile 7 yıl 5 ay 10 gün arasında değişen hapis cezalan verildi. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY İ-kinci CumhupiyetçBik! Bana "İkinci cumhuriyetçilik nedir" diye sordukla- nnda şöyle derim: - Uzun söze gerek yok, VA/nc/'nin başmdaki 7'yi atın, arta kalan neyse, odur! Son dönemde yasadığımız olaylar bunu daha da açık ortaya koyuyor. İkinci cumhuriyetçiliğin sağı-so- lu, ilericisi-gericisi yok. Ortak özellik şu: Türkiye Cumhuriyeti'nin yarattığı bütün degerieri UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog