Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

f^Cumhuriyef LS-. K I T A P L A R I O KEZ DÜŞMANIN ADI TERÖR Türkel Minibaş t ^ PazariaımA_Ş Prof Numnn MazharÖtel SfcNo 2 J«5SI Sı^sanhil Td l<V212)343 72 ^(20tot)Faki 10212)343 7264 Cumhuriyet C Cumhurfyet l / İ T i D l A D I ^ K İ T A P L A R I NÂZIM HÎKMET Taha Toros ÇagPazariamaA.Ş Pn>£ NurettmMaziarÖfad Sfc No 2 34381Şı*laanbuLW(M12)343 72 74(20halFlb (0212)343 7264 SAYI: 29290 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 ARALIK 2005 CUMA Hedef Cumhurivet id-i Nursi-Fethullah Gülen gazetesini yurt düzeyinde dağıtıyor diye Doğan Grubu'nu sorgulamam, ama satış tablosunda Posta'dan sonra Hürriyet'ten önce ikinci sırada yer alan bir tarikat-cernaat gazetesi tüm yurt sathında nasıl bedava dağıtılıyor diye Fethullahçılara sorarım. İlhan SELÇUK'un yazısı Kutsal ittifak isbasmdİN Neden 19 yıl ve üstüne de 1 3 yıl bekledi? Bu olsa olsa bir yazarlık hazırlığı olabilir. Artık Tanrı'nın hiçbir kulu veya Babıâli'nİn herhangi bir kurdu çıkıp da Hasan'ın kitabını da başkası yazdı diyemez. 6u kez gelen gerçekten ilham! Ahmet TAN'ın yazısı 1 0 . v e 1 1 . s a y f a l a r d a Dışl)asın, AKP'nin uygulamalannın 'îslamcı köklerine dönme kaygısı' yaratüğını yazdı Baü sorgııluyorABD'iin AKP'den bilgi istemesi ve AB'nin eleşırilerinden sonra Batı basını da Türki- ye'dtld içki yasağı girişimlerine geniş yer ayıru.. Uluslararası haber ajansı AP'nin, la- iklikkarşıtı uygulamalan öraeklerle duyur- masnın ardından Ingiliz Independent gaze- tesi,ııikümetin içki yasağı önerilerinin Er- doğn'ın îslamcı köklerine dönmekte ol- duğı kaygılannı gündeme taşıdığını yazdı. Dış Haberler Servisi - AKP hükümetı- nin içki yasağı gınşımleri ABD'nin ardın- dan fngilız basınında da yankı buldu. Uluslararası Amerikan haber ajansı AP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın la- iklik ilkelerine bağlı olduğu yönündeki açıklamalarına karşın, AKP'li belediyele- rin içki kısıtlamaJanndan örnekler verdi. îngiliz bağımsız yayın kuruluşu The Inde- pendent kent merkezlerinde içkinin yasak- lanmasının "iktidar partisinin Îslamcı köklerine dönme kaygısı" yarattığını yazdı. AKP ıktıdannın, içkiyi kısıtlama ya da içki içilen yerleri kent dışında belli böl- gelerde toplamaya yönelık uygulamalan ABD ve Ingiltere'de "kaygı" uyandırdı. Amerikan haberajansı AP'nin konuya iliş- kin haberinın ardından dün de Ingilız The Independent gazetesi konuya geniş yer ayırdı. içki yasagına ilişkin haberinde, "Türk hükümetinin kent merkezlerin- de içki yasaklama önerileri, Başbakan Recep îayyip Erdoğan'ın iktidardaki partisini Îslamcı köklerine döndürmek- te olduğu kaygılannı alevlendirdi" ifa- desine yer veren Independent, hükümetin uygulamalanna karşı Ankara Barosu'ndan bir grup avulcarın yasal yollara başvurdu- ğunu anımsartı. Independent gazetesınde- MArkasıSa.8,Sü.3'te Tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı davada deliller kesin v€ inandıncı bulunmadı RektörÂşkın'a ilkberaat TRAFtKYOĞUN Haluz da gellyor ABD'nin Iran'a hava sal- dınJtnda bulunmaktan söz ettıü günlerde FBI ve CIA başkanlannın ardından Is- railın en üst düzey askeri yetialisi Türkiye'yi ziyaret •edı>or. Israil Genelkurmay Bajicanı Korgeneral Dan Hahız, Ankara'da günübir- jık zıyarette bulunacak. ~Böigesel gelişmeler değer- lenârılecek. • 8. Sayfada DlYAİtBAKIR Kürt irvesi K. Irak'ta devletleşme ça- balnnı kazanun olarak de- fermdıren PKK karşıtlan, FKk'nın önerileri dışında ç5zân iiretmek için "Kürt Uijal Demokratik Çahşma Grou" adıyla bir araya ge- Lya MEHMETFARAÇ'- n bberi • 6. Sayfada Irak seçimine yüksek katılım Irak halkı ülkenin ABD işgali sonrasındaki ilk kalıcı hükûmetini seçmek üzere dün sandık başına gitti. Saldırılara karşın seçime katılım bu kez yüksek oldu. 275 sandalyeli meclis için yapılan yarıştan îslamcı partilerden oluşan Şii ittifakının yine birinci,laikKürt ittifakınınsa ikinci çıkması bekleniyor. Ancak hiçbir gruba tek başına iktidar şansı tanınmıyor. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Ergenç, birçok ihlai tespit et- tiklerini söyledi. Ergenç, Kerkük'te demografik yapıyı değiştirmeye çahşan ve şehrin güvenliğini elinde bulunduran Kürtlerin, bölgeye taşıdıkları insanlara oy kullandırdıklarını ileri sürdü. • 9. Sayfada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rek- törü Prof. Dr. Yücel Aşkın, ko- leksıyonculuk yaptığmı ve evindeki tarihi eserlerin de ka- yıtlı olduğunu söyledi. Mah- keme ıddialann inandıncı ol- madığını belirterek Aşkm'ın beraatına karar verdi. Duruşması sırasında, bıtkin'ol- duğu gözlenen Aşkın, adliye çıkışında kendisini destekle- yenlere el salladı. Grup, Aş- kın'ı 10. Yıl Marşı ve "Rektör tarih yazıyor" sloganıyla uğur- ladı. YUSUF ZİYA CANSE- VER'in haberi • 5. Sayfada Hukukçular tepkili 'Çelişkiler yumağı J Hukukçulara göre Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkındaki tıbbi cihaz alunıyla ilgili iddiana- me tekniğe aykın yazılmış. Id- dianamedeki savlar 'Bir va- tandaş' imzalı ihbar mektubu- na dayaıularak kuruluyor. Başka mektup ile ihbarda bulu- nan, adı belli olan bir kişi, var- lığı soruşturulmadan iddiana- meye eklenmiş. YÖK Başka- m Teziç de adil yargılama uya- nsında bulundu. IŞIK KAN- SU'nun haberi • 5. Sayfada Tarihteki ilk başkaldıran kadın olarak bili- nen Anrigone'nin trajedisini konu alan oynn, dramatik yapısına karşın içinde mizahi öge- ler de barındınyor. (KORAY AVCI) Antigone perde açtı Sofokles'in ldasik yapıtı "Antigone", Güngör Dilmen'in çevirisi ve gaze- temiz yazan Ayşe Emel Mesci'nin rejisiyle önceki akşam ilk gösterimi- ni yaptı. Irfan Şahinbaş Atölye Sah- nesi'nde gösterime giren oyunda, "devletin yaşatılması ile aile içinde- ki birlik ve bütünlük arasında kalmış bir krala karşı çıkan yürekli bir kızın" öyküsü anlatılıyor. • 14. Sayfada AB 'nin gözüPamukdavasında 'Türkiye de yargılanacak' "Türklûğû alenen aşağılamak" iddiasıy- la 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan yazar Orhan Pa- muk bugün yargıç önüne çıkacak. Da- va için Avrupa'dan heyet gelırken AB komiseri Rehn, davanın Türkiye için bir test olacağını belirterek "Mahke- mede yargılanacak olan Pamuk değil, Türkiye'dir" dedi. • 6. Sayfada ÎTÜ'de Ermeni sempozyımu İddia sahipleri katılmadı "Türk Ermeni llişkilerinde Tarihi Ger- çekler" konulu sempozyum başladı. Ermeni iddıasını savunan tarihçilerin çağnlara karşın katılmadığı sem- pozyumda, iddialann çarpıtma ve Tür- kiye üzerinde oynanan oyunlann bir parçası olduğu belirtildi. • 6. Sayfada CEPTE KAYIT KALKABlLlR • 3. Sayfada . AB'YE 'KAPIDA SHKLETME'DAVASI M 6. Sayfada BUSH: IRAN GRÇEKBlRTEHDıT • 9. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYL REK II TC Milletindenim! Bir aydır sergiledığı ınadını bütçe görüşmelerinin başladığı gün Meclis kürsüsünde de sürdürdü. CHP lideri Deniz Baykal konuşurken kürsünün ar- kasındaki duvarda "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Mil- letindir"yazjsını gösteriyor ve RTE'ye soruyor: "Han- gi millet bu?" Prof. BozkurtGüvenç'in "TürkKimliği" adım ver- mArkasıSa.8,SiLl'de 4 8O'li ydlar darbe vurdu' TÜSİAD "Türkiye Ekonomisinde Ser- maye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme: Uluslararası Karşılaştırma ve AB'ye Ya- kınsama Süreci" başhklı raporunu açık- ladı. Raporda, verimlilik ve büyüme iliş- kisinin sanayi sektöriinde 1980 sonrasın- da koptugu belirtildi. Işgücü venmlili- ğinın artmadığı ve sermaye venmliliğinin gerilediği vurgulandı. tf 13. Sayfada Adam kaçırma Beşiri^yi gerdi Eski Batman ANAP Milletvekili Burhan Isen'in ıki yeğenınin sılahlı ve maskeli kı- şilerce kaçınlması kentte gerginlik yarat- tı. Beşiri ilçesindeki Jandarma karakolu- na yürüyen yüzlerce kişi, yetkililerin Ma- şuk ve Yunus Isen'in gözaltına alınmadı- ğını ve olayınjandarma ile ilgisi bulunma- dığını açıklamasından sonra dağıldı. ARİFARSLAN'ın haberi • 5. Sayfada GUNDEM *&'•£" MUSTAFA BALBAY Kimlik Bütçesi Artarken... Başbakan övüne dövüne şöyle bir demeç verme- yi hak etti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kimlik bütçesini arttır- dım," Yüzde kaç arttırdı, kestirmek zor ama, kimlik artı- M.4rkastSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog