Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

r^Cumhurfyef k^KİTAPLARI KUVAYI MÎLLÎYE'NÎN KURULUŞU Alev Coşkun CajPaarianaA-Ş fto£ NUHME Ma*ar Ûfclel Sk No 2. 343J=5i|ütsanbuL Tel (021:) 343 72 "M (20 hat) ftks (0212)343 n<A Cumhuriyet fjf'Cumhurfyef k^KİTAPLARI TARİHÎN ARKA ODASI AMERİKA Mustafa Balbay ÇagPazariamaA.; Prof \mOTm Mazhar Öklrl St No 2 34381 Şışb.lsanbuLTd (0212)343 72 74(20te)ftks (0212)343 7264 82. HL SAYI: 29289 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 ARALIK 2005 PERŞEMBE Hedef Cumhuriyet Kutsal ittifak isbasuı ^Eşzamanlı olarak hem Doğan Grubu hem de Zaman, Milli Gazete, Vakit, Yeni Şafak gazefelerinde Cumhuriyet'e karşı başlatılan kampanyada yapılan alıntılar özenle seçilmişti. Laik ve demokratik Cumhuriyef karşıtlarının eskiden beri hedefi olan isimlerle ilgili anılar demeti bu ittifakın yayın organlarmda tek tek yayımlandı. Hasan'ın cemali Bir gazefeye "Bugünkü Cumhuriyet'ten hicap duyuyorum!" diye açıklama yapfın. llahi rastlantıya veya komedyaya bak ki, iki gün sonra da gazetelerde Orhan Pamuk'un "Türkiye'de yaşamaktan utanç duyuyorum!" demecı çıktı. ıyetıTürkiye Cumhurı^ Cumhuriyef gazetesınin aynı harçla kanlması mıdır bu or rahatsızlık noktası! Ahmet TAN'ın yazısı 1 0 . V 6 1 1 s a y f a l a r d a îraı'a bir süredir gözdağı veren Washington, üslerdejet yakıtı stoklamaya başladı ABD hazırlanıyor UAKl İŞGALİYÎNE DE SAVUNDU Bush 'tan yanlış istihbarat itirafi A1D Başkanı George Bush, Irak savaşına gırme- enne yol açan istihbaratın çoğunun yanlış ol- iuğunu kabul ettiğini, ancak Saddam Hüse- .dn'in iktidardan uzaklaştınlması karannın hâlâ ioğru bir karar olduğunu söyledi. • 9. Sayfada CIA HABERLERÎABARTILI TürkEl Kaidesi uykuda bekliyor Türkiye'de El Kaide gruplan, "uyuyan hücre" olarak tanımlanan gruplan kapsıyor. Özellikle izlenen bir hücrenin olmadığı, bazı kışılerin yurda gıriş çıkışlannm izlendiği belirtıliyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 8. Sayfada İskenderun DenizTicaret Odası'mn Iskenderun Körfezi Aylık Istatistik Raporu'na göre, ekim ve kasım aylannda îskenderun'daki NATO Iske- lesi'ne iki ayn gemiyle 11 bin 627 tonjet ya- kıtı getirildi. Cumhuriyet'in edindiği bilgi- lere göre, 11 bin 627 ton jetoil, 2 bin 987 ton benzin ile 5 bin 500 ton akaryakıt NATO'nun yeraltı tanklanna boşaltıldı. İskenderun'da görevli bir yetkili, îskenderun'dan Incirlik Üssü, Pirinçlik Üssü ile Malatya'ya yeraltından boru hattı bağlantı- sı bulunduğunu belirterek "Malatya'ya pompalanan yakıtla- nn, Pirinçlik Üssü'nün dışında, Diyarbakır'daABD tarafından kurulan ve her biri 10 bin metreküp kapasiteli tanklara gittiği- ni biliyoruz" dedi. Her gün 10 tanker yakrtm da-K. •ftaktaki üsse gittiği belirtildi. AK3N BODUR'un haberi İfOo>/a<fa ABD'li heyet AKP'yi ziyaret etti Elçilikteıı içkî sorusu rürkiye'deki içki tartışmalan AB'de eleştirilirken konuya ilişlin ABD de AKP'den bilgi aldı. Içki yasağını telefon- la sjran ABD'li diplomatlar, yanıtlan yetersiz görünce AKP genel başkan yardımcılanndan görüşme talep etti. Talebin kabul edilmesinin ardından genel merkeze giden 3 kışilik heyete "tçki yasağı uygulamak gibi bir niyet yok' görüşü iletildi. Bir ABD'li yetkili, "Büyükelçiliğin siyasi büro çalışanlan kimi zarnan bu tür rutin ziyaretler yapır" dedi. MAHMUT GÜRER'in haberi • 4. Sayfada DEVTETBAHÇELİ 'Türkiye kuşatılıyor' Erdoğan'ın ülkeyi par- çalayacak politikalar üret- tiğini vurgulayanBahçeli, Türkiye'nin Kürt konfe- derasyonu ile ûniter dev- let ayrımında olduğunu belirtti. Bahçeli, Türki- ye'nin gerekirse Kandıl'de bir gece görünebileceğıni söyledi. • 4. Sayfada DENİZ BAYKAL: 'Dindar' hırsızlar Bütçe görûşmelen yolsuz- luk tartışmalanna sahne oldu. Hükûmetın yolsuz- luklann parçası haluıe gel- diğini kaydeden Baykal, "Yolsuzluk yapanuı dini, mezhebi olmaz. Lıberal hır- sızlan gördûk, şımdı de din- darlık taslayan hırsızlan gö- rüyoruz" dedi. • 5. Sayfada SIKJ KORl \1A - Hastaneden ambulanla geniş güvenlik önJemJeri altıoda mabkemeye getirilen Prof. Dr. Yiicel Aşkının kilo kaybettiği ve bitkin olduğu gözlendi. Aşkjn asansörün bozuk olması nedeniyle 4. kattaki duruşma sa- lonuna askerlerin desteğiyle çıktı. Aşkın sağlık durumu nedeniyle yeniden hastaneve götiirüldü. (Fotoğraf. AA) îddialan tek tek yanıtladı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Yücel Aşkın ile 9 kişınin tıbbi cihaz alımına fesat kanştu-dıklan iddia- sıyla yargılanmalanna başlandı. Üniversitede fişlen- düderini ilen sürerek davaya müdahil olanlann reddi hâkim istemi kabul edildi. Suçlamalan reddeden Aş- kın, ihalenin kendi döneminden Önce yapıldığını be- lirterek "Nasıl fesat kanştuabilirim?" diye sordu. Fişleme iddialannı da yanıtlayanAşkın, belgeleri OHAL ve YÖK'ün gönderdığuıi ve bu kişilerin zor durumda kalmaması için sakladığını söyledi. Rektör Yardnncı- sı Prof. Ayşe Yüksel de savcılıkta yolsuzlukla ilgili herhangi bir soru sorulmadığını, "Hıristiyanlık propa- gandası yapıldığı, erkeklerle kızlan aynı evlerde tuttu- ğu" gibi sorularla karşılaştığını açıkladı. • 7. Sayfada YOKyargıya taşıyacak Hükümetin imam luıtip manevrası mahkemelik tmam hatip lisesi son sınıf öğrenci- leri ya da mezunlanna, açıköğre- tim lisesinde bir dönem öğrenim gördükten sonra ÖSS'de istedik- leri alandan sınava girmelerinin önünü açan yönetmeliğe tepki gösteren YÖK Başkanı Teziç, yar- gıya gideceklerini bildirdi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Dinçer de "Hükümet bu düzenleme ile, bir anlamda imam hatip lisesi me- zunlannın katsayı düzenlemesin- den doğan puan kayıplannı or- tadan kaldırarak geleceğe yönelik önemli bir seçim yatınmı yapmış- tır" diye konuştu. • 7. Sayfada Bash stres oluştuntyor Çocukların kâbusu:Sınav Harvard Üniversitesi Tıp Fakülte- si'ne bağlı Boston Çocuk Hasta- nesi Çocuk Psikiyatn Dr. Kerim Münir, Türkiye'deki çocuklarda çok yüksek oranda endişe bozuk- luğu gözlemlendiğini söyledi. Münir'e göre bu, sınav kaygısın- dan kaynaklanıyor, aileler de bu kaygılan körüklüyor. FtGEN ATALAY'ın haberi • 7. Sayfada Tüketiciye uzman uyansı Konutkredisi mayıngibi > Uzmanlar tüketicileri konut kredisi sözleşmelerini dikkatle inceleme- leri için uyanyor. Bazı bankalann sabit dedikleri faizlerin değişken olduğuna işaret eden uzmanlar, borcun ödenip ödenmemesine ba- kılmadan bankanın ısterse konutu diledığı fiyata satabıleceğının bile bazı sözleşmelerde yer aldığını belirtıyorlar. • 13. Sayfada ÖZGÜR GÜNDEM'E POLİS BASKINI M 6. Savfada IRAK'TA DIRENÎŞ ARASI SEÇÎM M 9. Sayfada FAİZ TÜRKİYE'Yl ZORLAYACAK M 12. Savfada ISSfJ 1 300-00 GUNCEL CUNEYT ARCA\TJREK İşgalci Türkiye! Son günlerin ucu islama kadar uzanması olası alt- üst sorunu veya Çerkezliğini ilan eden Başbakan'ın ben Türk'üm diyememesinden kaynaklanan tartış- malar, önemli kimi konuların irdelenmesini önledi. Kendi haline bıraktığımız konuların başında RTE hükümetinin "pazarladığı" Kıbrıs'taki gelişmeler ge- liyor. KKTC hükümetinin hazırladığı bırtasarının an- lamını ve olası sonuçlarını dikkatle irdelemek gere- MArkasıSa.8,Sü.''de 54 polise dava 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylemin- de kadınlara yönelik şid- det nedeniyle 54 çevik kuvvet polisi hakkında, 6 aydan 33 yıla kadar deği- şen hapis cezası istemiy- le dava açıldı. Iddıaname- de, polıslenn, zor kullan- ma yetkılerini aştıklan belirtildi. • 6. Sayfada Beşiktaş elendi UEFA Kupası H Gru- bu'ndaki son maçında tur için mucıze arayan Beşik- taş kupaya veda etti. Si- yah-Beyazhlar, Porte- kiz'in Guimaraes takımı- nı deplasmanda 3-1 yen- mesıne karşın Bolton, Sevilla ile 1-1 berabere kalınca grubunu 4. sırada tamamladı. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY CIA Başkam'nın MİT'olojik Zjyareti... FBI Başkanı'nın ardında CIA Başkanı Porter Goss'un Ankara ziyaretı, doğal olarak pek çok yo- rumu beraberinde getirdi. ABD'nin hem iç, hem dış istihbarat örgütünün başındaki kişilerin etkin bir he- yetle art arda Türkiye'ye gelmesı, ortada çok ciddi bir hedefin olduğunu gösteriyor. BArkası Sa. 8, S\ 8 'de f I *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog