Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurîyet K İ T A P L A R I IRAK BATAKLIĞINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ Mustafa Balbay Çag Pazariama \.Ş Proi Nuretün Mazhar Öktel Sk, \o 2 34381 SışhîstanbuLTel (0212)343 72 74(20haüFaks (0212(343^2 64 Cumhuriyet rifCumhurlyet L^KİTAPLARI ZELİŞ (Tötün Zamanı 1) 7 Necati CumalıÇa£PazriamaAŞ Prof NurannMazharOkttlStNo 2 İ4381 Şrflartal. Td. (0212) 343 T4(28 ha) Faks. 102121343 72 64 82. YIL SAYI: 29288 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (7924-J945jB/^MZ4flf. NADİR NADİ (1945-1991) *14 ARAL1K 2005 ÇARŞAMBA Hedef Cumhııriyet S a l d ı r ı n ı n b e l g e l e r i Doğan Grubu ile Said-i Nursi - Fefhullah'ın gazetesi Zaman, Cumhuriyet'e ortak saldırı ve sövgü harekâtı başlattılar. Saldırı birinci sayfadan başlayarak iç sayfalarda ve pazar eklerinde sayfa sayfa sürdürüldü. Cumhuriyet'e yönelik büyük çaplı kampanyanın görsel belgelerini yayımlıyoruz. Hurrıye Radikaı ZAMAN /Cumhuriyet AB'ye nasıl bakıyor? /Cumhuriyet darbeleri destekliyor mu? •^Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilişki içinde mi? * Cumhuriyet niçin laik, demokratik Cumhuriyeti savunuyor? B u g ü n Cumhuriyet ' t e Ankara'ya göre 'îran, Washington ile ilişkilerin kötüleşmesine değecek bir ülke değil' Hava salchrısına yeşfl ışıkCIA Başkanı Porter Goss'un Ankara temas- lannda Iran konusu öne çıkarken Türki- ye'yi Tahran yönetimini korur bir tavır ta- kınmaması konusunda uyardığı öğrenildi. Goss, nükleer çalışmalarını durdurması çağnlanna uymaması durumundaABD'nin tran'a sistemli bir hava operasyonu düzen- leyebileceğini söyledi. Ankara'nın yanıtının ise "îran ilişkilerimizi bozamaz" olduğu öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Merkezı Habe- ralma Teşkılatı (CIA) Başkanı Porter Goss Ankara 'dan Iran ve Suriye'yi korur nitelik- te bir tavır takınmamasını is- terken bu ülkelere sistemli bir hava saldınsı yapılabı- leceği mesajını verdı. Goss'un buna karşılık Ankara"dan "lran,ABD ile ilişkilerimizi kötüleştirmeye değecek bir ülke değü" yanıtını aldığı belirtilıyor. CIA Başkanı Porter Goss, dün sabah saatlerinde ılk olarak Anıt- kabir'ı ziyaret ettı. Goss ve bera- berindeki heyet, Atatürk'ün kab- nni ziyaret ederek saygı duruşun- da bulundu ve çelenk bıraktı. He- yet, daha sonra Misak-ı Millı Ku- lesi'ne geçtı. Goss, buradaAnıtka- bırÖzel Deften'nı ımzaladı. Goss buradan Emnıyet Genel Müdürlü- ğü'ne geçti. Emnıyet Genel Mü- dürlüğü Dış Ihşkıler Daire Başka- nı Recep Gültekin tarafından kar- şılanan Goss, daha sonra Emniyet UArkasıSa.9,Sü.5'te • 'TÜRKİYE'DE CIA CEZAEVÎ VAR' • 9. Sayfada Ülkede yeni meclisin belirlenmesi için yapılacak seçimler, parçalanma sürecini hızlandıracak Irak adım adımbölünüyor Erkan Mumcu: Ortalığı birgaz kokusu aldı Kimlik tartışmalan nede- nıyle Erdoğan'ı eleştıren ANAVATAN lıderi Mumcu, "Dınımızı, kımlığunızı bılı- yoruz. Sen, Soçı'de ne ko- nuştun, bunu bılmıyoruz" dıye konuştu. Mumcu, "Or- talığı bir gaz kokusu aldı. Din ve kimlik tartışmalan içinde tarihın en büyük yol- suzluklanndan bıri göz ardı ediliyor" dedı. • 4. Sayfada Özkan ve Önal 4.5 yıl hapis istemi Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcısı Ok, Yüce Dıvan'da, eskı Başbakan Yardımcısı Özkan ile eski Bakan Ö- nal'ın Halkbank'tan "usul- süz kredi verilmesıne göz yummak" \ e "görevı kötüye kullanmaktan" 4 5 yılakadar hapsıni ıstedı. • 6. Sayfada LOJMAN CtNAYETlNDE ILGÎNÇ ÎHBAR M 6. Sayfada ABD'DE NOBEL ADAYI tDAM EDİLDÎ M 8. Sayfada 'BU DÖNEMI DE KRlZStZATLATTIK!' • 12. Savfada ' "7 1 3 O Küreselleşme karşıtları eylemde Örgütü'nün (DTÖ) 6. Bakanlar Konfe- ransı çerçevesinde, aralarında Türki- ye'nin de olduğu gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G-33 Grubu üyesi ülkeler bir araya geldi.Toplantıda alınan karar, bir basın toplantısıyla duyuruldu. Yapılan açıklamada, "tanm ürünlerinde aşırı fiyat düşme- si, aşırı ithalat yapüması halinde ülkelerin ek vergiler koyabilmesine olanak sağlanması" istendi. Açıklama- da, bu durum kabul edilmeden tarımda müzakere usullerinin kabul edilmeyeceği bildirildi. Ilk defa sivil top- lum örgütlerinin biitün toplantılara katümasına izin verilirken küreselleşme karşıtlannın konferans mer- kezinin yakınında ticaretin liberalleşmesine karşı yaptıkları gösteriye 2 binin üzerinde kişi katıldı. (REUTERS) GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dut Yemiş Bülbüller Sessız kalıyor medya, siyaset adamları, yargı or- ganları, demokratik kuruluşlar... Yargının bağımsız- lığı deyince mangalda kül bırakmayan bütün çev- reler. Bir süredır Orhan Pamuk sorunu yaşanıyor. AB doğrudan ilgileniyor Pamuk'la... ilgilenmekle yetinmiyor, Türkiye ile ilişkilerinde soruna çeviriyor. mArkasıSa.9,Sü.l'de Sünnilerin seçımlere katılması, Kürtlerin ve Şi- ılenn meclisteki paylannı azaltacak. ABD'nin des- teklediği Allavi'nın oyla- nnı yüzde 20'ye yükselt- mesi bekleniyor. Parça- lanmış bir meclisin, I- rak'ın birlığini koruyabil- mek için anayasanın yeni- den düzenlenmesi konu- sunda uzlaşma sağlaması olanaksız gözüküyor. Ülkenin dini, klan ve et- nık temelde bölündüğü bir ortamda, ulusal bir or- du kurmak da zaten ola- naksız. Tüm bunlardan devlet, hatta bir federas- yon bile çıkmaz. Gerçek şu kı artık Irak diye bir şey yok! Güneyde Şiiler, ku- zeyde Kürtler kendi dev- letlerıne kavuşacaklar. ERGİN YILDIZOĞLU'- nun yazısı • 4. Sayfada • ASKERÇEKME SEÇİMDEN SONRA • PKK PARTİLERİ SEÇİM PUSULASINDA • TALABANİADAY OLMAYACAK • 8. Sayfada Notaro'nun esin kaynağı Anadolu Picasso'nun öğrencisi ün- lü îtalyan ressam Domıngo Notaro, Ankarah sanatse- verlerle bir araya geliyor. Sanat üzerine geliştirdiği kuramlarla adından söz et- tirenNotaro, "Anadolu kül- türünden çok etkilendiği- ni" söyledi. Notaro, "Anka- ra'da gördüm ki benim çağdaşlanm benden 8 bin yıl önce yaşamış" dedi. • 14. Sayfada Fanatikler stüdyo bastı İzmir'de yayın yapan Ege TV Spor Mü- dürü Suavi Yardımoğlu'nun hazırlayıp sunduğu "Futbol Dosyası" programı sırasında, televızyon binasına gelen yaklaşık 15 kışi, güvenlığı aşarak bına- ya girdi. Canlı yayında program sunu- cusuna ve yorumculanna hakarette bu- lunuldu. Tehditler savurup Karşıyaka lehınde tezahüratta bulunan grup ka- çarak stüdyoyu terk etti. 4 taraftann gö- zaltına alındığı açıklandı. ^1 Spor'da CHP VE YÖK ÜYELERÎDE VAN'DA Aşkın 2 ay sonra yargı önünde Tıbbi cıhaz alımında usulsüzlük yap- tığı ıddiasıyla tutuklanan Van Yü- züncü Yıl Ünıversıtesı Rektörü Prof. Yücel Aşkın bugün ilk duruş- masına çıkacak. Duruşmayı izle- mek için CHP'den veYÖK'ten bi- rer heyet de Van'a gitti. CHP grup toplantısında konu- şan genel başkan Baykal, bu davanın hukuk sıstemı ve - yargının güvenilirliğinın, siyaset-yargı ilişkisinın hangi noktada olduğunu ortaya koya- cağını söyledi. • 7. Sayfada 4.5 MÎLYAR DOLAR VERDÎ Telsim îngiliz Vodafone'un Türkiye'nin ikinci büyük GSM operatörü Tel- sim, büyük çekişme yaşanan ihale- nin ardından 4 milyar 550 mıl- yon dolara Vodafone'un oldu. Vodafone, parayı peşın ödeye- ceğinı açıkladı. Beklentilerin ak- sine teklifler 5 milyar dolan geç- mezken Ulaştırma Bakanı Yıl- dınm, "fiyatın güzel olduğu- nu" savundu. GSM sektörü son ihaleyle yabancılann eline geçmış oldu. • 13. Sayfada ALICIAÇIK KONUŞTU: Sıcak para için her şey satıldı Gemlik Gübre'yi Özelleştirme Idaresi'nden alan Ali Rıza Yıldn-ım, zamanlama yanlışı yapıldığını belirterek "Aym mal bugün sa- tılsa. değerinin iki katma satılırdı" dedi. Yıl- dırım, ıdarenin sıcak para gelsın diye her şe- yi sattığını belirterek "Bugün de aynı yan- lış yapılıyor. Pazara fazla ıspanak sürerse- niz, fiyatı yükseltemezsinız" dıye konuştu. MURAT KIŞLAU'mn haberi • 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog