Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

13AFIALIK2005SALI CUMHURİYET SAYFi HABERLER Öz-He-Bir burs verecek • Iğptim Servisi - Özel Dersaaneler Birliği Denegi, (Öz-De-Bir) kurukışunun 20. yılında 2006öğrenciye burs verecsrk. 2006-2007 öğrerj3i yılı için verilecek olan bursu almak isteyenler, 17-18 Aralık 2005 tarihinde, Istanbul'daki Öz-De-Bir üyesj dershanelerde sına\a girecekler. îlkögretim 6. ve 7., lise I. vettse2. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınav sonucunda, 1003 ÖSS, l O03 de OKS adayı Sgrenciye burs verilecek. Bu sınavlara katılmak isteyen öğrenciJerin, 16 Aralık 2005 tarihine kadar, üye dershanelerden birine, 2005 tarihine kadar başvuruda bulunmalan gerekivor. (JNICff'ten yeniyılsergisi • ANKARA (AA)- LTNICEF Türkiye Milü Ksomitesi "Haydi Kızlar Okula" kampanyası yaranna "Yeni Yıl" sergisi düzenledi. Bilkent Üniversitesi Sanat Galerisi'ndeki sergide 14 sanatçıya ait 54 karma eser yer aldı. Sergiden elde edilecek gelir "Haydı Kızlar Okula" kampanyası için kuUanılacak. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof Talat Haİman, Türkiye'deki çocuklar için gelir elde etmeye çalıştıklannı kaydederek "Birçok alanda çocuklara yardım ediyoruz. Çocuklann sağlıklanyla ve eğitimJeriyle ilgileniyoruz" dedi. Kampanya yaygınlaştmlıyop • ANKARA (AA) - Milli Eğitim BaJcaru Hüseyin Çelık, balen 53 ilde uygulanan Haydi Kızlar Okula kampanyasının gelecek yıl tüm illere yaygınlaştınlacağını .çıkladı. Çelik mesajında, kampanyanın 3 yıldır devam etrigini belirterek, olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını bildirdi. Çelik bu yıl, 62 bin 500 kız çocuğunun daha okula gıtmesinın sağlandığını, kampanyarun basladığı günden bugüne kadar bu rakamın 175 bin 451 'i bulduğunu kaydetti. Kavram Olimpîyatiarı • Eğitim Servisi-12. Geleneksel Kavram Olimpiyatlan'na kayıtlar başladı. Fen liseleri, Anadolu liseleri, resmi ve özel liselerde öğrenim gören lise 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin katılabileceği oHmpiyatlar, "sayısal", '•eşit ağırlık" ve "sözel" olmak ûzere üç alanda yapılıyor. Olimpiyatlara başvurular, 24 Aralık 2005 tarihine kadar yıpılabilecek. Oümpiyatlar, 25 Aralık 2005 Pazar günü Kavram Dershaneleri'nin 43 şıbesinde eşzamanlı okrak yapılacak. Sınavda bj^anh olan öğrenciler, bsşan derecelerine göre Kavram Dershaneleri'nde bcrs ve üniversiteye hizırlık ayları boyunca destek kredisi ile öcûllendirilecekler. Onmımara devretti | ANKARA (AA)-On Nanara Oyunu'nda 10 b:en çıkmayınca 125 bin 99YTL20YKrhaftaya cbTetti. Numaralann; 6 7,8,12,13,20,23,26, £ 37, 38,45,48,49, 50, 5*. 55, 63, 67, 68, 75 ve 7-olarak belirlendiği çadlişte 9 bilenler 1665 YX 60'ar YKr, 8 bilen- İ£r9OYTL65'erYKr, 7 kenler 10 YTL 45'er Yîr, 6 bilenler 1 YTL V'şer YKr, hiçbir mnarayı doğru tahmin emıeyenJer 1 YTL l*er YKr kazandı. 28 yazar, istifa eden Çocuk Yayınlan Kurulu başkanı ve sekiz üyesine destek verdi kitaplannıçektiANKARA /İSTANBUL (Cumhuri- yet)- Aralannda Gülten Dayjoğlu, Mu- zaffer tzgü ve YalvaçUral'ın da bulun- duğu 28 çocukkitabı yazan, Milli Eği- tim Bakanhğı'nın (MEB) kendi kitap- lannı yayımlamasuıa izin vermeyecek- lerini açıkladı. Yazarlar, MEB Çocuk Yayınlan Danışma ve Yayın Kurulu'nun 8 üyesi ve başkanının istifa gerekçele- rini desteklediklerini belirterek bakan- lığın "çocuk kitabı yazan ve çizerleri- ıımbulıışmasnuengdkyen ilkesizbir tu- tum" sergilediğini vurguladı. 28 yazar, dün yaptığı ortak yazılı açıklamada, MEB Çocuk Yayınlan Danışma ve Yayın Kurulu'nun 8 üye- sinin ve başkanının, 29 Kasım 2005 ta- rihinde istifa ettiğini anımsattı. "Mil- li Eğitim Bakanlığı Çocuk Yayınlan Damşmave Yayın Kunıhı'nun istifage- rekçderini destekfi}oruz" denilen açık- lamada şunlar kaydedildi: "llgfli kıı- rulun, çağdaş çocuk edebiyatumzın seckin örnekiermi yaynnlamak amaay- la haarladıgı Bır Yazar. Bir Kitap' projesi için çocuk yayınlan editörlû- ğünün gerektirdigi özenin gösterflme- yeceği düşüncesinden hareketie, ba- • Yazarlar, bakanlığın "çocuk kitabı yazan ve çizerlerinin buluşma- sını engelleyen ilkesiz bir tutum" sergilediğini vurguladı. Yapılan açıklamada, "Bir Yazar, Bir Kitap projesi için çocuk yayınları editörlü- günün gerektirdigi özenin gösterilmeyeceği düşüncesinden hareketle, bakanlığın kitaplannıızı yayrmlamastnı uygun bulmuyoruz" denildi. kanlığmkitapJannııay^Trnlaınasmtuy- gun bulmuyoruz. Bakanbgın, çocukla- rtnua iyiedebiyatia bufuşturmak ama- cıileçocukkitabı yazan veçizerlerinin buluşmasuu engeİleyenilkesiz tutumu, yenilikçi çocuk edebrvaümızı göz ardı etmek anlamına gehnektedir. Bundan böyle bakanlık taraflndan yayımlana- cak çocuk kitaplannııı taldpçisi olaea- ğunıa saygı ile kamuoyuna duyurma- yı, çocuklan ciddrve almanın gcreğika- bul ediyoruz.'' KITAPLARINI ÇEKEN YAZARLAR AçıkJamaya göre, MEB Yayınla- n'ndan çekilen kıtaplar ve yazarlan şöy- le: AbdüIkadirBudaktBirGül Çocuk), Ahmethan Vılmaz (Karanfilli Dev Amca), Ali Püsküllüoğiu (Nasrettin Hoca), Ayia Çınaroğlu (Şıır Gemisi), Aysel Giirmen (Selen'in Öyküleri), Ayşe Kilimci (Laklakçı Kaplumbağa- lar), Ajtûl Akal (Babam Duymasın), Cafer Özgül (Su Kuzusu), CahitUçuk (Türk Ödzleri), CahitZarifoğhı (Kafır Aslan), Fatih Erdoğan (Kemancı Ayı Masalı), Feridun O a l (Kirpi ile Kes- tane), Gökhan Özcan(62'de Tavşan), Gülten Dayıoğhı(Dünya Çocuklann 01- sa), Kemalettin Tuğcu -ailesinden izin alınarak- (Küçük Adam), Leyfa Sak- pmar (Resimle Keşfet), Mehmet Ba- şaran (Yağmur Gelini), MelekGüngör (Flüte Saklı Müzık), Meviana Idris Zengin(Kirpiler Şapka Giymez), Mus- tafaRuhi Şirin (Guguklu Saatin Kum- rusu), Muzaffer Izgü (Gelin Bebek), Necati Zekeri\'a (Bizim Sokağın Ço- cuklan), NusretOzcan(Birkaç Güzel Gün), Sadık Yalsızuçanlar (Düş Bah- çesi), Safih Zengin (Devekuşlan Plan Yapmaz), Seza Akso>f (Tomurcuk ve Pembe Kedi Altın Peşinde), Süreyya Berfe (Çocukça), Yaivaç Ural (Gözü Boynuz Izi Yaldız). Yalvaç Ural, konuya ilişkin olarak şunlan söyledi: "Bir yıl kadar önce MEB'den aradüar, •kitabuıızı basmak istiyoruz' diye. Sonra da birisi telefon etti, 'kitabın resimleri var mı' diye sor- du. En basit vajTBevuıde bilebirya>ın- cıhk ilkesi vardır. Ne bir sözleşme var ne de başka bir şe>. Böyle bir ilkesiz- lik olmaz. En üzüldüğüm şev şu: Ba- kanlık yazanyia sözleşme yapmazsa korsanla mücadeJe yapamaz," Milli Eğitim Bakanlıp Çocuk Yayınlan Da- nışma Kurulu ÜyeliğTnden istifa eden yazar Gülten Dayıoğlu, "Biz iki yüa yakuı süre bo>ıınca eleştirilen eserte- ri kaldırdık. Çağdaş içerikh' projeler hazuiadık ancak aylardır yapbğunız projderleügflenınrv'orlar''dedi. Yazar Mehmet Başaran da "Bugünkü Mil- ü Eğitim Bakanlıgrrun başından mil- li keümesini kaJdumak gerek çünkii uJusal bir eğitim veribniyor. Şimdiki eğitim küçük Amerika olmak için düzenlenmiş" diye konuştu. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Oğrencüerin Avrupa'da büyük başansı CANHACIOĞLl' ESMtŞEHİR-Türkiye'de sa- deceAnadolu Üniversitesi bün- yesinde bulunan Sivil Havacı- lık Yüksekokulu, hazırladığı proje ile Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin katıldığı "Le- onardoda Vinti" programında 214 projenin içinde ilk 6 ara- sına girmeyi başardı. AB ülkeleri ve aday ülkeler arasında mesleki eğirime yöne- lik bir değişim programı olan Leonardo da Vinci'ye "Hava trafik kontroDüğü eğitiminde yenimetotveteknoktjilerin ka- zanımı" projesi ile katılan Si- vil Havacılık Meslek Yükse- kokulu'nun çalışmalan dikkat çekti. 214 proje arasından ilk 6'ya girmeyi başaran projenin yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Öz- nur Usanmaz, Leonardo da Vinci programıyla AB ülkele- rinin mesleki eğitim ve kuru- luşlannın dünya ilerekabet ede- bilecek hale getirilmesinin he- deflendiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Usanmaz, "Projeincelemeleriyaidaşıkbir vılsürirvwr.Projesa%>eânde,Av- rupa Birtiğfneüyeülkderin çe- şitli kuruşlan ile işbuüği ola- naklannuz gelişi>or. Btzim ko- numuzda faalrvet gösteren Av- rupa'mn birçok kuruhışu bize işbiriiği önerdi" dedi. Programa bu yıl da "Avru- pa'datekhava sahaa ırvgulama- lan doğnıltusunda ha\a ve tra- fikhizmederindekiyeniKklerin kazanımı" konulu çalışma ile katılacaklannı anlatan Usan- maz, "Bu projemiz ile de dere- ceyeginneji umutediyoruz.So- nuçlan önümüzdeki \ıl açık- knacak" diye konuştu. Ortaöğretim kurumlanna ve özel okullara giriş sınavı birleştirildi Tek smav tek sans Oğrencilerle bir araya gelen Muğia Ünhersitesi RektöriiProf. ŞenerOktik. "CMaAin ünhersitemizin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Kimse ünrversite üzerinden siyaset yapmasın'* dedi (AA) Muğla'dayinekavga Üniversitede çıkan kavgada Kürtçe konuştuğu öne sürülen öğrenci bıçaklandı, 13 kişigözaltına alındı FİGENATALAY ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA- Muğla Üniversitesi'nde öğ- renim gören O.T. adlı öğrenci, arkadaşla- nyla Arapça konuşurken Kürtçe konuştu- ğunu iddia eden bir grup ülkücü öğrenci- nin saldınsına uğradı. O.T. adlı öğrenci bı- çaklanırken olayı protesto eden arkadaş- lan, Muğla Ülkü Ocaklan Şubesi'ni taş- ladı. Polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Muğla Üniversitesi'nde dün yaşanan gerginlik, bir grup ülkücü öğrencinin, ar- kadaşlanyla Arapça konuşan O.T'ye Kürt- çe konuştuğunu iddia ederek sataşmasıy- la başladı. Tartışmanın büyümesine üze- rine çıkan kavgada bıçakla yaralanan O.T, hastaneyekaldınldı. O.T'ninbıçaklanma- sı üzerine Cumhuriyet Meydam'nda top- lanan arkadaşlan olayı protesto etti. Slo- ganlar atarak Muğla Ülkü Ocaklan Tem- silciliği önüne kadaryürüyen yaklaşık 100 kişilik grup, temsilciliği taşlamaya başla- dı. Ülkü Ocaklan'nda bulunan birgrup öğ- renci de göstericilere karşılık verdi. Öğ- rencileri ikna etmeye çalışan polisler, atı- lan taşlardan güçlükle korundular. Bu arada olay yerine gelen Muğla Em- niyet Müdürü MehmetEmin Körpe, gös- tericilerle konuşarak olaysız bir şekilde dağılmalanm istedi. Körpe'nin konuşma- sından sonra Ülkü Ocaklan önünden ay- nlan grup, Sınırsızlık Meydam'na gide- rek akşam saatlerine kadar oturma eyle- mi yaptı. Grup, daha sonra olaysız bir şe- kilde dağılırken yarah öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ortaöğretim Kurumlanna Giriş Sınavı ile Özel Okul- lara Giriş Sınavf nın birleş- tirihnesi, öğrencilerin sınav kaygısını azaltacak. Ancak, sınavda çıkacak so- rulann niteliği ve smav sonrasında yapılacak yer- leştirmeye yönelik kaygılar henüz giderilmiş değil. Yer- leştirmenin nasıl olacağı ve iki sınav arasındaki soru farklılığı ile ilgili sorunla- nn nasıl aşılacağı merakla bekleniyor. Bir devlet il- köğretim okulunun müdü- rü, iki sınavın birleştirilme- siyle ilgili olarak şunlan söyledi: "İki sınavın birleşmesi daha iyi oldu. Çocuklar iki sefer değil, tek sefer sarhoş ola- caklar. tkinci bir stres yasa- ma>acaklar. Ancak, yerleş- tinnekrle ilgüi sıkınb ya- şanmaması için rehber öğ- retmenJerin çok rvi çahşma- sı lazun. Veh'ye, öğrenche her okul hakkında yeteıü bilgiyi vermesi lazun. Diyelim ki, çocuk istediği Anadolu Ksesini kazanama- mış ama Robert Lisesi'ne puanı yetiyor. O zaman ne olacak? 2. tercih hakkı ola- cak mı? Ounayacak mı? Bunun dışında, iki sınavın büieştirilnıesi çok iyi oldu." Özel Okullar Birliği Baş- kan Yardımcısı Cem Gülan, tek sınavın çocuklann smav stresini azaltması açısmdan olumlu olduğunu ancak şanslannı da "tek"e indir- diğini söyledi. Gülan, "özeJ okullar için ayn, Anadohı hseleri için ayn sonuç çık- mah. Öğrenci ya devlet hak- kmı ya da özeldetd hakkuu kuliansm" dedi. Topbaş'arektörlerdentepki İstanbulBüyükşehirBelediye Başkanı'nın üniversitelerin kent dışına çıkanlması istemine karşı çıkan öğretim üyeleri, sorunun öğrendlerde değil altyapı eksikliğinde olduğunu söylediler EMELKHJÇ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kentin araç ve insan yogunluğunu art- tırdığı gerekçesiyle, kampuslann kent dışma çı- kanlması önerisine üniversite rektörlerinden tep- ki geldi. Münar Sinan Güzel Sanaîlar Ünrversi- tesı Rektörü Prof. Dr îsnıetVüdan Alptekin, "ls- tanbul'daki 100 bin öğrenci mi trafiği altüst edi- yor? Ilkögretinı öğrencilerinin sayısı 3 nıilyon. Bu kadarÖğrenciyişehirdışmda mı okutacağK?" de- di. Prof. Dr. Alptekin, Topbas'ın, "Istanbul'daki üniversiteler master. doktoradüzeyindeeğitim ve- ren birimler olmah" sözlerini ise şöyle eleştirdi: "'Her üniversiteihtisasüniversitesi olamaz.Üniver- siteler, özelhklerine göre yer ahr. Mimar Sinan, kent merkezinde yer alrvor. çünkü güzel sanadar ağu-hkh eğitim veren bir üniversite. Üniversite öğ- rencilerinin sosyal ihtiyaçlan kentte karşılamyor. Bir üniversitenin kent dışına taşuunası için en az 100 mihon dolargerekiyor. 10 üniversitenin taşm- ma maliyeti 1 milyar dolar. Üniversitelerin taşın- ması için aynlacak ödenekle onlann ihtiyaçlan karşdanabilir, kapasiteleri artnnlabinr." ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ RENKTİR Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sü- hevl Batunı da "Biz bunu denedik, altyapı eksik- ögi nedeni iie sorun ofu>or. Kampus ünrversitele- rinin kent dışında bulunmaa çok zor. Çünkü ula- şunhizmetlerismrdıyebiliriz''dedi. Prof.Dr.Ba- tum şöyle devam etti: "Öğrencflerin çevreleriile karşıhkh etkileşimi var. Anadolu'dan gelen Öğ- renci,tstanbuTda değişrvür. Bir de\ükstk lisans öğrencisi az. Sadece yüksek lisans, master öğ- rencisinin İstanbuJ'da kalması, yoğunhığu or- tadan kaldırmıyor. O halde, ilk ve ortaöğretim öğrencilerini de kent dışma çıkara- lım. tstanbul'da üniversiteöğren- cilerirenktir, beürtiticaretfaaB- yetieri kent dışına topianabî- Br.Ancak ünhersitelerşeh- rin içindeolmah, üniver- siteler kültürveyaşam biçimi veriyw, bu da şehirde ohır." DUZYAZI ORHAN BİRGİT Diinyada Van Derken Ahrete İmanscz Gitmeseler... 10 Sanıklı, 418 mağduriu ve 112 tanıklı bir da- vanın ilk duruşmasına yann Van 3. Ağır Ceza Mah- kemesi'nde başlanacak. Kamuoyunun Prof. Dr. Yücel Aşkın nedeniyle nektör davası olarak isim- lendirdiği yargılamanın ilk duruşmasını ızfemek ama- cıyla CHP milletvekillerinden oluşan bir göz- lemci heyeti, yine YÖK adına birgözlemciler eki- b/ rektörter, Ankara ve İstanbul baro başkanla- n, öğretim üyeleri, çarşamba günü Van'da olacak- lar. Sanıklan, özellikle adalet literatürümüze yeni gi- ren "mağdur"\an, tanıkian ve hem savunma hem de müdahil avukatlan ile belki de Guinness rekor- lar kitabına geçecek kadar çok sayıdaki ilgilisiyle, Yücel Aşkın davası uzun süreden beri ülke günde- minde önemli bir yer alıyor. Van 3. Ağır Ceza Mah- kemesi'nin, eski deviet güvenlik mahkemeterinin gö- rev ve yetki alanına girdiği için Ceza Muhakemele- ri Usul Kanunu'nun 250. maddesinde yazılı suçla- ra bakmak için görevlendirildiği biliniyor. Herkesin anlayacağı dil ilesöyleyelim. Adı DGM olmayan, ama başta haksız ekonomik çıkar sağlamak amaayia ku- rulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar olmak üzere, bu mahkemeler bir tür uzmanlık mahkemesi sayılıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü YüceJ Aş- kın ile dokuz arkadaşı, demek ki o 250. maddede yazılı suçlan işlemekten sanıklar. Yine 250. madde uyannca görevlendirilmiş özel bir cumhuriyet sav- cısı, rektör ile arkadaşlan için, kendisine "Bir Va- tandaş" imzası ile 5 Nisan 2005 günü gönderilen suç duyurusu dilekçesine göre açtığı soruşturma- yı yannk'ı duruşma için hazırladığı iddianamede ör- gütlü suç olarak sergileyecek. Kanadoğlu ne demişti? O, örgütlü suçluluk durumunu Cumhuriyet okur- lan, 9 Aralık 2005 günü, Yargıtay Onursai Başsav- cısı Sayın Sabih Kanadoğlu'nun yetkin kalemin- den okumuş olmalılar. Sanınm ilgili savcı, yannki du- ruşmada Kanadoğlu'na gerekli "bilimsel" yanıtlan vererek öncelikle kendisine yöneltilen yargıyı siya- sallaştırma suçlamalannı yüz geri edecektir. Etme- lidir de. Yoksa bu konuda adalete yöneltilen suç- lamalar, bir kartopu gibi büyüyerek çığ haJini ala- caktır. Nitekim, özellikle üç Islamcı gazetenin öncülüğün- de Yücel Aşkın ve arkadaşlanna yöneltilen ağır suç- lamalar, isteyenler kabul etmese bile o sanıklar ara- sında bulunan Enver Arpalı'nın yaşamına kendi el- leri ile son vermesi ile sonuçlanacak o feci durumu yaratmıştır. Duruşma dosyasında olduğu söyleni- len ve Arpalı'nın imzasını taşıyan tutukluluk duru- muna itiraz dilekçeleri, dürüst ve namuslu bir ka- mu görevlisinin adım adım nasıl kendi yaşamına son verecek şekilde direncinin kırıldığını gösterdiği için, bu duruşmanın da çok hızlı bir şekilde tamamlan- ması beklentisine kulak verilmelidir. Bir üniversite rektörü, görevi nedeniyfe sanınm ilk kez yargılanıyor. O yargılanmaya yol açan suç du- yurusununsahibi, birvatandaş"imzasının gerisin- de kendisini başan ile gizleyecek kadar marifet sa- hibi. Belki gerçekten görevini yapan bir vatandaş. Belki de bir "muhbiri sadık". İnsan olarak merak etmez misiniz? Onu adalet belirleyecek. Ama o belirleme sıra- sında hakkında 3167.5 yıl hapis cezası istenilen Yü- cel Aşkın ile arkadaşlannın sağlık durumlan nasıl bir seyir izleyecek? Aşkın'ın ve arkadaşlannın dostla- n ya da düşmanlan olmanız fark etmez. İnsan ola- rak merak etmez misiniz? Dün sabah bir grup meslektaş, o merak içinde Van'a gitmiş, ilgililerle görüşmüş, natta dosyayı in- celemiş iki yetkin hukukçu dost ile bu konu üstün- de düşünce alışverişi yaptık. İstanbul Barosu Baş- kanı Avukat Kâzım Kolcuoğlu ile önceki başkan Avukat Turgut Kazan'ı dinledik. Söyleşimize İstan- bul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy da katıldı. Gürsoy, Aşkın'ı tutuklu olarak yattığı Van Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret eden bir hekim olarak gözlemlerini anlattı. Büroma döndüm. Bilgi- sayanmda Van Sağlık Emekçileri Sendikası'nın, kentin Tabip Odası Başkanı'nın, Yücel Aşkın'a kin kusan açıklamalannın sağlıksız olduğunu anlatan bildirisi vardı. DSP Genel Sekreteri Avukat Tayfun Içli, Aşkın'a yönelik uygularnalan ele alarak "yargı- nın intikam için kullanılamayacağını" birilerine anım- satmayı görev saymıştı. Sabih Kanadoğlu'nun yazısı. Baroda, yargının si- yasallaşmasını sağlamak isteyen AKP iktidannın tehlikeli gayretleri üstüne yapılan söyleşiler. O ara- da Adalet Bakanı'nın yargıya 4000 yargıç alınması için düğmeye basmış ofması. Ve 2000 yeni yargı- cın, özellikle içlerindeki avukat adaylar için barola- ra sorma gereğı duyulmadan işlemlerinin tamam- lanmakta olması. Türkiye'deki her durumdan kendisine görev çı- kartan AB yetkililerinin Van'da Atatürkçü ve çağdaş bir üniversite oluştururken başına gelenler nedeni ile Rektör Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın aylardır süren tu- tukluluğunu merak konusu yapmaması için nedü- şünüyorsunuz? Yoksa, AB yetkilileri Van'ı dünya- da tanıtmak isteyen o "imzasız vatandaş" rnektu- bunu da, o mektuba dayanılarak açılan davayı da duymadılar mı? "Dünyada Van" sözcüğünün yanında bir de ah- rette iman eklemesi var. Ki, özellikle kimileri için unutulmaması gerekiyor. Cem Vakfı'ndan MEB'e dava AıNKARA (Cumhurrjet Bürosu) - Cem Vakfı, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Alevilikle ilgili bilgilerin de yer almasıyla ilgili olarak bugün Ankara Bölge Idare Mahkemesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aleyhinde dava açacaklannı duyurdu. Cem Vakfı 'ndan yapılan açıklamada, 22 Haziran 2005'te Milli Eğitim Bakanlığı 'na birdilekçeyle, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Alevililde ilgili bilgilerin de yer alması yönünde talepte bulunuldugu ve buna bakanlıktan olumlu yanıt alındığı belirtildi. Konuyla ilgili kitaplarda uzmanlartarafından yapılan incelemelerdeAleviüğin yer almadığmın görüldüğü belirtilen açıklamada, "Bu nedenle Milli Eğitim Bakanhğıaleyhine 13Aralık2005Şahgünü Ankara BöJgeIdare>lahkHnea'ndeda\aaçılacaknr'" denûdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog