Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13ARALIK2005SAU HABERLER rtalyan pilotJara Türk eğttimi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Daha önce Birleşik .Arap Emuiiklen (BAE) Hava Kuvvetlen'nin pilot, yer ve bakım personeüıme F-16 eğıtııni veren Xürk Hava Kuvvetlen, aynı eğituni Italyanlara d a sağlayacak. Genelkurmay Başkanlığı ıle ItaJyan Savunma Bakanlığı arasında yapılan anlaşmaya göre eğitimin püot başına maliyeti 637 bin ] 73 dolar olarak belirlendi. Pilotlar, uçak muayenesı ve G-LA_B eğitimini Eskişehir'de, diğer eğitimleri ise Ankara'daki Akıııcı 4. Ana JetÜs Komutanlığı'nda alacak. 1 yıl süreyle geçerli olacak protokol, taraflann fesih talebi bulunmaması halinde 1 yıl daha uzatılnuş kabul edilecek. Almanya'da döner büfesine saldım • BERLİN(AA)- Almanya'nın Potsdam kentı yakınlanndaki Rheinsberg kentinde bir döner büfesine saldın düzenlendi. Potsdam Emniyet Müdürlüğü'nün bir sözcüsü, olayın yabancı düşmanı bir saldın olmasından şiiphe ettiklerini söyledi. Neuruppin Savcılığı da saldın sırasında büfenin ışıklı reklam panosunun kınldığını bildirdi. Söz konusu büfenin 30 Mart'ta bir kundaklama olayı sonucu büyük maddi hasar gördüğü ve bugün yeniden açıldığı kaydedildi. AB, Irak'ta büpo açacak • BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği, Bağdat'ta büro açacak. Birlık Irak'la 2006'da ticaret ve ışbirliği anlaşması ımzalamayı da planlıyor. AB'nin dış ilışkilerden sorumlu komısyon üyesi Benita Ferrero-Waldner, Irak'ın kritik bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde birliğin Irak'ta daha fazla rol oynamayı hedeflediğini söyledi. AB, daha önce Irak'a Avrupa pıyasalarına öncelikli ginne hakkı tanımıştı. Habur'da silah operasyonu • HABUR(AA)-Bir ihban değerlendiren 2. Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı ekipleri, Habur Gümrük Sahası'nda Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan E.E'ye ait 73 ED 439 plakalı TIR'da arama yaptı. Aramada, TIR'ın kasasına gizlenmiş değişik çap ve narkalarda 23 tabanca i e 4 bın 513 Kalaşnikof nermisi ele geçirildi. E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Antikacıda havan nermisi patladı • İSTANBUL(AA)- latih Antikacılar Carşısf nda Mustafa O.'ye ait işyerinde olışan Salih K.'nın, abajura ayak yapmak çin bir havau topu nermisini tüpte ısıttığı ırada patlama oldu. 'atlama sonucu gözüne >abet eden parçalarla ^ralanan Salih K., astaneye kaldınlarak :davi altına alındı. jyeri sahibi Mustafa Ö., olise verdiği ifadede, 5 milimetre çapındaki avan topu mermisini irkaç gün önce oyuncu ,ale Mansur'un ıraktığını ve abajuruna yak yapılmasını ;tediğini öne sürdü. lustafa Ö., patlamanın ntılan merminin içinde alanbaruttan avnaklandığını uşündüğünü söyledi. FBIBaşkanı MueUer'den sonraAnkara'ya gelen Porter Goss üç dosya sundu CIA'nınhedefî Iran• FBI Başkanı'ndan sonra Ankara 'ya ge- len CIA Başkanı Goss'un Türkiye'yi, ozellikle Iran 'ın nük- leerfaaliyetleri ve te- röre verdi- ği destek konusunda uyardığı öğrenildi. Goss 'un aynıza- manda ABD'nin gelecek dö- nemde İran ve Suriye için sistemli bir hava sal- dınsı başlatabileceği mesajı verdiği de id- dia edildL ANKARA(CumhuriyetBü- rosu)-Amerikan Merkezı Ha- beralma Teşkilatı (CIA) Baş- kanı Porter Goss'un Anka- ra'ya Iran ile ilgili 3 dosya ge- tirdiği öğrenildi. Buna göre CIA Başkanı Goss, Türkı- ye'den, Iran'ın nükleer faaliyet- leri konusunda Washıngton'ın politikasına destek vermesini isterken bu ülkenin terorizme destek verdiğini, Türkiye aley- hine faaliyetlerde bulunduğu- nu iletti. Goss'un Ankara'ya, ABD'nin îran ve Sunye'ye yönelik olası bir hava operas- yonuna karşı da hazırlıkh ol- ması gerektiğinı ilettığı belir- tildi. FBI Başkanı Robert Mud- ler'üı ardından Ankara 'ya ge- len CIA Başkanı Goss'un da Iran'ın nükleer sılah ve ener- ji konusundaki faaliyetlerini gündeme getirdiğı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre CIA Başkanı Türkiye'ye ABD yö- netiminin büyük önem verdi- ği 3 dosya gerirdı. Dosyalar- da ozellikle Iran'ın bölgede Türkiye ve ABD'nin aleyhıne hareketlenni içeren raporlar yer aldı. Goss'un getirdiği 3 dosya şöyle: • IRAN'IN NÜKLEER FAALİYETLERİ: Goss'un Ankara'ya Iran'ın nükleer si- lahlan bulunduğu ve bu du- CIA uçaklan ile ilgili haberler kasım ayında gazetelertie yer almıştı. AMERİKAN VVASHINGTON TIMES GAZETESİNİNİDDİASI Avrupa CIA uçuşlarına ikiyıl önce izin vermiş Dış Haberier Senisi - A\rupa Birliği 'nin, ABD'nin merkezi haberalma teşkilatı CIA'nın uçuşlarına 2 yıl önce izin verdiği öne sürüldü. Amerikan Washington Times gazetesi, AB'nin 2 yıl önce ABD'ye suçlulan taşıması için Avrupa hava sahasını ve tesislerini kullarimasına izin verdiğini yazdı. Gazete, bu yöndeki anlaşmaya Atına'da 22 Ocak 2003 'te Avrupa Birliği ve ABD'li yetkililer arasında yapılan görüşmeler sırasında vanldıgını belirtti. Haberde, toplantılar sonunda açıklanan "Yeni Transatiantik Gfindem: Adalet ve Içişleri Czerine AB- ABD toplanösr başlıklı belgede yapılan görüşmelerle ilgili bilgilere yer verildi. Tutanaklara göre, toplantıda terorizme karşı savaş tartışıldı. Washıngton Times'a göre, AB yetkililerinın ABD'ye tüm tesislerini -ozellikle de havaalanlan- kullandırtacağı yönündeki anlaşmanın detaylan yayımlanmadan önce tutanaklardan çıkanldı. 31 yetkilinin kafılımıyla gerçekleştirilen toplantıda teronzmle savaş, uyuşturucu trafıği ve suçlulann iadesi konulan üzerinde duruldu ve taraflann her alanda işbirliği üzerine anlaşmaya vanldı. VVashington Times, AB'nin bu anlaşmayı gizh tutmayı tercih ettiğini iddia etti. Gazete bu haberin, ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın terör zanlılannı taşımak ıçın Avrupa ülkelerinden izin ahndığı yönündeki ısrarlı açıklamalannı da desteklediğini savundu. AB üyesi ülkelenn yetkilileri konuyla ilgili bilgıleri olduğu yönündeki haberleri yalanlamışlardı rumun hem Türkiye hem de bölge devletleri için büyük teh- like doğurdugu mesajım ilet- tiği ifade edildi. Dıplomatik kaynaklar, bu kapsamda Was- hington yönetimının Türki- ye'den, ABD'nin Iran politika- sına uyumlu bir şekılde hare- ket etmesini ıstediğım dile ge- tıriyorlar. Kaynaklar ayrıca ABD'nin Türkiye üzerinden kaçınlan nükleerparçalannın ne kadannın Iran ya da Suri- ye'ye gittiğinın saptanmasını ıstediğinı ıfade ediyorlar. • IRAN'IN TERORİZME DESTEĞI: Ikinci dosyayı ise Iran'ın terorizm konusundaki tutumu oluşturdu. Buna göre CIA, Iran'ın, başta PKK ve El Kaide olmak üzere terör ey- lemlerine destek verdiğini sa- vundu. CIA Başkanı bu kap- samda ABD'nin terörle müca- dele politikasına Türkiye'nin de destek vermesi ve tran'ın teröre bakışı konusunda Anka- ra'nın da tepki koymasını is- tedi. • İRAN'IN TÜRKİYE ALEYHİNEHAREKETVE EYLEMLERİ: Üçüncü dosya ise Iran'ın Ankara aleyhtan tutumu oldu. Goss, Tahran yö- netiminin ozellikle rejim ko- nusunda Türkiye'yi hâlâ düş- man olarak gördüğünü ve bu kapsamda "rejinı ihraa" giri- şuninde bulunduğunu dile ge- tirdi. Goss, PKK'nin Iran'da- ki varlığına da dikkat çekti. SURİYE DE VAR Raporlarda Iran'ın yanı sı- ra Suriye'nın faaliyetlerine de yerverildiğı öğrenildi. Goss'un Sunye'nin teröre verdiği des- tek nedeniyle Irak'ta düzenın hâlâ sağlanamadığını dile ge- nrdiği vurgulandı. Bu kapsam- da CIA Başkanı Goss'un An- kara'dan Şam ve Tahran yöne- tımlenni korur tarzda bir yak- laşmı içerisine girmemesini istediği bildirildi. HAVA SALDIRISINA HAZIRLIKH OLUN' Diplomasi kulislerine göre CIA Başkanı Goss'un da FBI Başkam Mueller'in ardından Ankara'ya gelmesi, ABD'nin bölgeye yakın bir süreçte bir operasyon gerçekleştirme ha- zırlığında olduğunu ve bu kap- samda Türkiye'nin tutumunu kesinleştirmesini istediğini göstenyor. Goss'un da görüş- melerde ABD'nin Iran ve Su- riye için yakın süreçte çok sis- temli bir hava saldınsı başlat- ma hazırlığı içerisınde olduğu- nu, bu kapsamda da Türki- ye'den hazırhkh olmasını iste- diği kaydedılıyor. Goss'un bugün de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ıle görüşmesı beklenıyor. İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MORATINOS: CIA UÇAKLARITARTIŞMASI Bilgi sahibi değiliz! Straw: Kanıt yok MADRtD (AA) - Ispanya Dışiş- len Bakanı MiguelAngeJMoratinos. Amenkan Merkezı Haberalma Ör- gütü'ne (CIA) bağh bu- uçağın ge- çen ekun ayı sonunda Barcelona kentinden Istanbul'a gıttiği yö- nünde bırbilgiye sahip olrna- dığuıı açıkladı. CIA'ya ait olduğu ıddıa edılen DHC-8 tipi ve N-505LL tescil numa- ralı sıvilAmerikan uçağının 31 Ekimtarihınde Bar- celona'dan Istanbul'a, oradan da Bakû'ya gi- derek 15 Kasım'da ye- nıden Istanbul'a tndi- ği ve Hollanda aktar- malı olarak Izlan- da'ya gittiğıne ilişkın haberler, Is- panyol basınında manşete taşındı. Moratinos, bu haberlerle ilgili açık- lamasmda, "Bu uçak, ekim ayı so- nundagefanişgibi gözüküyor,benim kasnn ayında mecüsi bflgflendjrnıem sırasında bu uçakla ilgili bilgimiz \x)ktu. Bu yüzden bilgi vçrmedim. Ben mecliste bu tip uçaklann dene- timinin daha da güçlendirileceği ve verilerin karşdaşnnlması için Içişje- ri ve Bayındırhk bakanlanflesürek- K temasta ohınacağı sözünü verdnn" dedı. Moratınos, Chıcago Sözleş- mesı gereğince, şüphe veya herhan- gi bir ıpucu olmaması hahnde sıvıl uçaklann iniş ve kalkışında yasadışı bır unsur bulunmadığını kaydetti. LONDRA (AA) - Ingiliz hükü- metı, Amenkan Merkezı Haberalma Teşkilatı 'nın (CIA) terör zanlılannı naklederken Ingiliz havaalanlannı kullandığı iddiasma ilişkın bir kanı- ta rastlanmadığını açık- ladı. Ingiltere Dışış- leri Bakanı JackStraw, BBC'ye verdiği de- meçte, Liberty adh si- vil toplum kuruluşu- nun tüm iddialannın araştınldığını ve bu ko- nuda herhangi bir kayda rastlanmadığını bil- du-dı. Straw, Ingil- tere üzennden herhangi bır zan- lı naklı olmadığını belırterek "kayrt- lan mümkün mertebedikkade kont- rolettiklerini, kayıtlardan eideettik- leri bögflerin tngüteretopraldan üze- rindenböytebiruçuşohnadıgmıgös- terdiğiııi" söyledi. Jack Straw, Lı- berty ve dığer kurumlardan elde edi- len kanıtlann araşnnbnasuıa devam edileceğini de hahrlattı. Ingiüz srvil toplum örgürü Liberty ve dığer ku- ruluşlar, 200'ü aşkın zanlıyı nakle- den CIA uçaklannın IngiMz havaalan- lannı kullanmış olabıleceğını ıddıa ediyor. CIA'nuı kullandığı öne sü- rülen havaalanlan arasında, Lond- ra'daki dört büyük havaalanı ıle Kra- lıyet Hava Kuvvetleri'ne ait bazı üs- ler bulunuyor. 'Ziyaret gelîşmelerîn sonucu' CIA Başkanı'nın Türkiye'ye gelişini değerlendiren Hükümet Sözcüsü Çiçek, 'Bölgede önemli hareketlilikler var. Bilgi alışverişinde bulunulması, içinden geçilen sürecin tabii sonucudur' dedi ANK4RA(Cumhuri\çtBürosu)-Hü- kümet Sözcüsü ve Adalet Bakam Ce- mil Çiçek, CIA Başkam PörterGoss'un Türtaye'ye gelişıyle ilgili olarak. "Böl- gede önemü geüşmeler, önemli hareket- MMkfer\ar.DoJavısrvia Türkiye'ninbu an- laımlabflgialışver^indebuhuunaa, için- den geçilen sürecin tabii sonucudur. Kal- dı Id Türkiye'nin, özeUikle bötücü terör örgûtüylefflgitiolarak,ABD'den bekJen- tileri var" dedi. Bakanlar Kurulu'nun ardından açık- lamalar yapan Çiçek, Goss'un ziyare-g tiyle ilgili bir soru üzerine, konunun Ba- kanlar Kurulu'nun gündeminde olma- dığuıı söyledi. Başka ülkelerden istih- barat örgütlerinin zaman zaman bir ara- ya gelebilecelderine ışaret eden Çiçek, "Dobyısıviailkdefo birCIABaşkanı Tür- kiye'ye geh\w değfl" dedi. TÜRKİYE'NİN ABD'DEN BEKLENTİLERİ VAR' Türkiye'nin çevresinde önemli geliş- meleryaşandığrnı anımsatan Çiçek, şöy- le konuştu: "Dolayısıyia Türkiye'nin bu anlamda bilgi ahşverişinde buhınması, içinden geçüen sürecin tabii sonucudur. Benim de kaakhğım birçok toplantıda özeUikle terörle mücadelede, bütün ül- kelerin en fazla vurgu yapbğı şey, terör örgütleriyle ilgili istihbari bilginin pay- laşunuu.terörle mücadeledebirinci şart olarak hep zikretmişlerdir. Bunu birin- ci ÖnceuM konu olarak görmüşlerdir. O nedenieTürldjie'nin zaten hem ABD'jie hem de başka ülkekrle istihbari konu- larda bu anlamda bilgipaylaşüğı, bümen bir gerçektir. Bundan daha tabii bir şey yok_" Türtaye'nin ozellikle bölücü te- rör örgütüvle ilgili ABD'den çeşitli bek- lentileri olduğunu' belirten Çiçek, "Me- seleye, 'istihbari paylaşımdan tutun baş- ka tedbirlere vanncaya kadar, bu çerçe- vede yapılan zıyaretlerdir' dhebakmak doğru olacakor" dedi. Bakanlar Kurulu'nda iç ve dış politi- ka konularmı da ele aldıklannı kayde- den Çiçek, 2005 yüının ilk 3. çeyreğiy- le ilgili büyüme rakamlannın açıklan- dığmı ammsattı. Muhalefetin söylem olarak Türkiye'de işlerin kötüye gittiği yönünde açıklamalar yaptığını söyle- yen Çiçek, 2005'in 3. çeyreğinde ger- çekleşen 7.3 oranındaki büyümenin mu- halefeti yalanladığını söyledi. SALI ORHAN BURSALI Erken Seçim? AKP 5 yıllık süresini tamamlayacak mı, yoksa er- ken seçime mı gidecek? Başbakan'a ve partinin önde gelenlerine bakarsanız, seçimler zamanında yapılacak. Erdoğan bunu o kadar sık tekrarladı ki, insan, "Kendini yalancı çıkarmayacak" diye düşü- nüroldu.. Ayrıca, 2007 Mayıs'ında yapılacak Cumhurbaş- kanlığı seçimlerine Meclıs çoğunluğu ile gitmek ve ekimde de normal seçimi yapmak, mantıki görünü- yor. Böylece Çankaya'ya, beiiriedikieri bır kişiyi oturt- muş olacaklar. Bu normal seçimler tezinde, Cumhurbaşkanlığı, denklemin odak noktasında duruyor.. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimlerini garanti etme- ye çalışırken Ekim 2007'ye kadar iyıce yıpranma, çök- me ve normal seçimlerde çoğunluk partisi olama- ma olasılığı var! Neden derseniz, "Burası Türkiye de ondanl"; bu takım nasıl büyük çogunlukla geldiyse yine "büyük birazınlıkla'öyte gkdebiliri DSP ve MHP ömeğini anım- sayın! • • • Birinci neden, bugünkü koşullardav tabii ki eko- nomi! AKP, uluslararası ve ulusal finansın istekleri doğ- rultusunda ülkeyı yönetıyor. Bu yapının istediği ne- formlan yapıyor, "küresel dünyaya entegrasyon"u neoliberal ekonomi politikalanyla gerçekleştiriyor.. Ve herkes de bunlara "yapısal reform" diyor! Şüp- hesiz "düzgün işleyen bir finans sistemi kurmak" reform sayılabilir! Fakat Türkiye ekonomısinin gereksinimini duy- duğu ana yapısal reform sürecı ortada yok. Bu re- form, "ekonomik büyümeyi rthalata bağımlılık- tan kurtarmak" olarak ısımlendirilebilir. Ekonomik büyüme ve ihracat artışı, tamamen ıthalatın daha faz- la artmasına endekslı.. Ülkeyi, 3-5 yıllık döngülerle krizlere sürükleyen temel bir faktör bu. Bu faktör olduğu gibi duruyor. Cari açık her geçen ay daha fazla artıyor. Ithalata bağımlı ekonomik büyüme, sürdürülebilırdeğildir ve eninde sonunda çökecektir. Sıcak para, sürdürüle- bilir bir finans desteği hıçbır zaman olmamıştır ve olarnaz. Üstüne üstlük, sıcak para, cari açığı belirli ölçü- lerde finanse ederken TL üzerinde müthiş bir bas- kı kuruyor, dolar enflasyon oranında bile değerlen- miyor, fazla değerti TL, ihracatın rekabet üstünlüğü- nü eritıyor... Bu döngünün ucu açıktır ve sonunda hep bır uçu- rum vardır! AKP'lilenn neoliberal ekonomi politıkalan, bu sü- recı tersıne çevırmek şöyle dursun, daha da katmer- leştıriyorolabilir. Şüyümetıkanmaalarmı venyor, İSO Başkanı Tanıl Küçük'ten feryat sesleri duyuyoruz, sanayi rekabet edemez duruma geldi ve gerileme sürecine girdi.. AKP, IMF'nın 10 milyar dolarlık yenı kredısi ile zaman kazanma peşinde. Üstüne üstlük, bu süre ıçınde işsizlık baskısı azal- madı; gelirler arasındakı farklılık büyüyor.. • • • özetle: AKP, 2007 yılı seçimlerine kadar, seçme- nin ekonomik beklentilerini yükseltir mi, yoksa da- ha da çökertir mi? Görünen o ki, ikinci seçeneğin gerçekleşme ola- sılığı çok daha yüksek! Ayrıca siyasal gelişmeler de AKP'yi yıpratacak şekildegelışıyor!.. Kımliklertartışması, Cumhurbaş-, kanlığı tartışmalan ve AB ıle yaşanacak muhtemei tıkanmalar.. Bütün bunlar AKP iktidan için iri iri di- kenler! (*) Bu saptamaları seçim denklemine uygularsak: AKP erken seçime gidecek. Çünkü erken seçimler, ekonomik kriz parlamadan yapılmış olacak.. Uçüncü birparti Meclis'egırse bi- le, AKP'nin yine çoğunluğu elinde bulundurma ve tek başına iktidar olma şansı büyük.. 2007 seçim- lerinde ise bunun garantisi yok! Erken seçimde daha az milletvekili çıkarmış ol- salar bile, yine cumhurbaşkanı seçımlerinde söz kendilerinde olacak... Yani denklem kurarsak: Erken seçim=daha az milletvekili, ama 5 yıl da- ha iktidar garantisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimin- de söz sahıplığı.. Normal seçim: Ekonomik krizin sivrilmesi, Mec- lis'te çoğunluk tehlikesi, hatta duruma göre AKP'nin çökmesi. Tek artısı: Cumhurbaşkanı onlardan.. (*) AKP destekçısi neoliberaller, tam bir utanmaz- lıkla, ülkede gerilimi sanki muhalefet ve ulusalcılar yaratıyormuş gibi yazıp çıziyor.. Ekonomiyi onlar köstekliyor; içkı yasağı, türban, imam hatip liseleri, üniversiteler. bütün bu sorunları muhalefet çıkan- yor ve gerilım yaratıp bulanık suda balık avlamaya çalışıyor; hatta ve hatta askere davetıye çıkarıyor. gibi yazıp çiziyorlar.. özetle, muhalefeti AKP'Iİ olma- makla suçluyorlari Ne fıkır alçaklığı, ne kişi ve ka- rakter bozukluğu, ne dalkavukluk! obursalKS cumhuriyet.com.tr ÖLÜMÜNÜN 2. YILDÖNÜMÜ Aliyev anıldı tstanbul Haber Servisi - Eskı Azerbaycan Cumhurbaşkanı HaydarAliyev, ölümünün ikin- ci yıhnda anıldı. Aliyev içm, Azerbaycan Tür- kiye Işadamlan Birlıği'nce (ATtB) Beşiktaş'ta- ki Haydar Aliyev Parkı'nda tören düzenlendi. ATlB Başkanı Ahmet Erentok ve eski ANAP Genel Başkanı ABTafip Ozdemir, parktaki Hay- dar Aliyev Amtı'na çelenk koydu. Azerbay- can'ın bugünkü seviyeye gehnesini sağlayan Haydar Aliyev'ı anmayı borç olarak gördüğü- nü söyleyen Erentok, parlon yapıünasını sağla- yan Şışlı Belediye Başkanı Mustafa Sangül'e de tesekkür etti. Marmara Vakfi da Aliye\''in ölüm yüdönümü nedeniyle Lütfi KırdarKongre Mer- kezi'nde tören düzenledı. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanhğı Siyasi IşlerYardımcısı ABHa- sanov. Azerbaycan Atatürk Merkezi Başkanı, mil- ietvekili Prof. \izami Caferov ve Marmara Vak- fi Genel Başkam Dr. Akkan Suver, Çankın Mil- letvekili tsmail EriceldL Kafkas Universitesi Rektörü Prof. Erol Oral ve Istanbul Vah Yardım- cısı GaziKayakahldı. 9. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel gönderdığı mesajda, Aliyev'in kaybmm derin bir boşluk buaktığını kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog