Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

13 AF*ALIK2005SAU CUMHURİYET SAYFA HABERLER Aksu: İstatistiki bilgi yok • AıVKARA (ANKA) - lçişlerî Bakanı AbdüLkadir Aksu, CHP Tekirdag Milletvekili Enis Tütüncü'nün soru önergesini yanıtlarken ruhsatlı silahlann sayısıyla ilgili bir çalışma yaptıklannı ancak bakanlığında ruhsatsız silahlann sayısıyla ilgili bir bilgi olmadığını açıkladı. Aksu, maganda kurşunu veya serseri kurşunla yaralanan veya hayatıru kaybedenlerle ilgili de istatistiki bilgi ohnadıgını bildirdi. DBIAP il başkam tutuklandı • VAN(AA)-Kendıni fesheden Demokratik Halk Partisi'nin (DEHAP) eskı Hakkâri İl Başkanı Sebahattin Suvağcı, tutuklandı. Alınan bilgiye göre Suvağcı, 15 gün önce Roj TV'ye yaptığı açıklamanın ardından dün Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Suvağcı, savcıhktaki ifadesinin ardından çıkanldığı mahkemece tutuklanarak Hakkâri Cezaevi'ne gönderildi. Snırda 267 aaçak yakalandı • EDtRNE(AA)- Edıme'de, jandarma ve polisin yaptığı kcntrollerde son 2 günde yasadışı yoldan sının geçmek isteyen Somaü, Filistin, Moritanya, Pakistan, Irak ve Gürcistan vatandaşı olmak üzere toplam 267 kişi ile bu kijilere kılavuzluk etriği belirtilen 6 Türk vatandaşı yakalandı. Türk vatandaşlannın,' "msan kaçakçılığı" suçundan gözaltına abdığı, yabancı uynıklulann ise sınır di?ı edilmek üzere Eürne Emniyet Müdürlügü Pasaport ve Yibancılar Şubesi'ne gmderildiği bildirildi. v Btelenemez arunluluk' • ANKARA (AA)- KP Genel Sekreteri Tıyfun îçli, Adalet Rkaru ve müsteşannın, üikimler ve Savcılar TJksek Kurulu'ndaki (HSYK) üyeliklerine saı verilmesi ve öellikle Adalet fîkanlığı'nabağlı l:fti§ Kurulu'nun acil oarak HSYK'ye hğlanmasının artık «nelenemez bir zrunluluk olduğunu svundu. Îçli, yaptığı MZIII açıklamada, }jrgıya yapılan hiçbir hkuk dışı müdahalenin febul edilemeyeceğini ^ırgulayarak yargının svasallaşmaması prektiğini belirtti. îçli, 'Yargı hiçbir şekilde ıtikam operasyonu nn, siyasal gerekler aı kullanılamaz, dlanılmamalıdır. •ma teşebbüs edenler, örşılannda onurlu, iffefli Türk savcı ve jrgıçlannı "jacaklardır" dedi. Ankara Barosu, 'kırmızı sokak' genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı İçki yasağımahkemelikANKARA(OumhuriyetBü- rosu) - Ankara Barosu, Içişle- n Bakanlığı'nın belediyelere gönderdiği içkili yerlere ilişkin "kınnızı sokak" genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurul- ması istemiyle Danıştay'da da- va açtı. Dava dilekçesınde, ge- nelge ile kamu yarannın sağ- lanamayacağına ışaret edıle- rek genelgenin toplumda kamplaşmalarayol açabılece- ği vurgulandı. Ankara Barosu adına avu- kat Kemal Viıraldoğan tarafin- dan Danıştay'a açılan dav anın dilekçesinde, genelgenin ana- yasadaki hukuk devleti ilkesi- ne aykın olduğu vurgulandı. • Danıştay'a açılan davanın dilekçesinde. genelgenin anayasadaki hukuk devleti ilkesine aykın olduğu vurgulandı. Dilekçede genelgenin kamu yafan sağlamayacağı gibi toplumda kamplaşmalara yol açacağı tehlikesine de işaret edildi. Genelgenin yasada olmayan "içkfli yer bölgesi ve içki veri- lebilecekişyeri" ka\Tarrunı ge- tirdiği için de Belediye Yasa- sı ile anayasaya aykın olduğu kaydedildi. Genelgenin ana- yasanın eşitlik ilkesine aykın- lığı şöyle anlatıldı: "Yasaya aykın bir şekilde umuma açık istirahat ve eğlen- ce yerleri ile alkollü içkilerin verifcbfleceği işveri aynmı yap- mak ve alkollü içkilerin verik- bfleceği tşyerierinin ancak ken- tin belirii bölgelerinde açuabil- nıesini olanakh kümak eşitlik ilkesine aykmdır." Genelge ile kamu yarannın sağlanamayacağı belirtilen di- lekçede, "Basın vayınorganla- nnda tarnşmalara yol açmak- ta, içkili yer bölgesi tespiti ya- pdmasuun tophımda kamplaş- malara yol açabfleceği, ülke tu- rizmini ohımsuz yönde etkile- yeceğiifade edilmektedir. İçki- li yer tespitine ilişkin genelge- nin yaratögı tarûşmalann Tür- kiye'ye, ülkenin toplum ve ça- lışma hayatına zarar verdiği açıknr. Ülkeye zarar veren bir düzenlemeyle kamu yarannın sağlanması mümkün değüdir" denildi. Genelgenin anayasadaki "Ça- lışma herkesin hakkı ve ödevi- dir" hükmü ile temel haklan sınırlayan düzenlemelerin öl- çülü olması gerektiğine ilişkin hükme de aykın olduğu belir- tildi. Dilekçede, şöyle denildi: "Hukukun üstünlüğünü ko- rumak Ankara Barosu Baş- kanbğı ve Ankara Barosu Yö- netim Kurulu'nun görevidir. Başkanhk, anılan görevin yeri- ne getirflmesL, hukukun üstün- lüğü kavTamına işlertik kazan- dınlması amacryla davaiı ida- renin hukuka a\ kın işleminin iptatini talep etmektedir. Baro- muz açtiğı bu davayla, idari iş- lemin etkin ve yaygm biçimde hukuka uygunhıkdenetiminin sağlanması, anayasal ilkelere uygunluğunun tartışılması amacrvla idari yargıyı hareke- te geçirmekte,dotayısnla huku- kun üsrünlüğüne işleriik ka- zandırmaktadır.'' Dilekçede, önce genelgenin yürütühnesinin durdurulması ve daha sonra da iptaline ka- rar verihnesi istendi. ÜSKÜDAR BELEDİYESI Topbaş raporu iade edecek GÖKÇE UYGUN Istanbul Büyükşehir Belediyesı (İBB) Baş- kanı KadirTopbaş. Üs- küdar Belediyesi'nin içki satışlannı belirii alanlarla sınırlayan "tç- kin yerier krokki ve ra- ponTnu iade edeceği- ni belirterek diğer bele- diyeleri de IBB 'nin ka- rannı beklemeden ha- zırlık yapmamalan ko- nusunda uyardı. ÎBB Meclisi'nin ara- lık ayı toplantılan, dün Saraçhane'deki beledi- ye binasında Topbaş başkanhğında başladı. Son günlerde tartışma- lara neden olan içki ya- sağı konusuna değinen Topbaş, Üsküdar Bele- diye Meclisi'nin içkili yerlerle ilgili yaptığı düzenlemeyi onayla- mayarak geri göndere- ceğini söyledi. Topbaş, "Diğer ilçe betediyele- rimiz de büyükşehirin konuyla UgUi smniaruu befirlemesinibekksinler. Çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarmın da davet edileceği bir komisyon kurarak ko- nuyu değerlendirece- ğrc" dedi. Meclis top- lantısında sözlü bir önerge veren CHP Grup Başkanvekili Ke- mal Akar da içki yasa- ğı konusunda, îstan- bul'un kültür başkenti olmaya aday bulundu- ğunu anımsatarak "Bu adayhğa uygun adım- lar atılmah ve hoşgörü olmalı. Eğlence yeri ile lokanta aynmı iyi ya- pümalı. Aynca büyük- şehirin gayrimenkulle- rinin kinuanmasmı dü- zenleyen yönetaeMkte- ki, 'içki içilemez' hük- mü de kaldırümaü" diye konuştu. Konuyla ilgili yazılı bir önerge de veren CHP grubu, Üsküdar Belediye Meclisi'nde onaylanan karara göre daha önce içki içilen yerlerin bu kapsam dışına çıkarıldığını anımsatarak yasaya ay- kın olan bu karan Top- baş ' ın onaylamamasını istedi. Doğu Perinçek, partisinin tstanbul il başkanlığında basın toplanbsı düzenledi. (Fotoğraf: AA) İP Genel Başkanı Perinçek, Başbakan'ı 'bilgisizlikle' suçladı 'Erdoğan Nutuk'u okumamış' İstanbul Haber Servisi - Işçi Partisi (ÎP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Basbakan Recep Tayyip Erdoğan ın tt Dinçimentodur" görüşünü "Erdoğan, Atatürk'ün Nuruk adh eserini okumamışür. BUgisizlik içindedir" diye değerlendirdi. İP İstanbul İl Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Perinçek, "kulağa üiknen laflarla ülke >önetikligini" savunarak "Basbakan ın konuşmalan 300 kelinıe>i aşamamaktadır. Iktisat, coğrarya, tarih, anayasa bibneden ülkevi yönetmeye çahşmaktadır" dedi. Erdoğan'ın görüşlennın, Kemalızme düşmanca bir tavır ile 12 Eylül döneminin Kemalizmini yansıttığını ifade eden Pennçek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının üst kimlik olmadığını, yalnızca üst kimliğin siyasal unsurlanndan biri olduğunu söyledi. Etnik gruplar ile mezheplerin ortaçağa ait olan kımlikler olduğunu ifade eden Perinçek, "Atarürk, Medeni Bilgiler kitabında Türk milleanin çimentosunun din değU, miDi bağ okhığunu beurtmis ve 'Dın birliğinin de bir millet teşkilinde etkilı olduğunu söyleyenler vardır. Fakat biz, bizim gözümüz önündeki Türk milleti tablosunda aksini görmekteyiz' demişur" dedi. Temel Haklar ve Özgürlükler Dernekleri Federasyonu, Şemdinli olaylannı protesto etti 6 Susurluk AKP fle devam ediyor' • Adana'da AKP il binası önünde eylem yapan federasyon üyeleri, Şemdinli ve Yüksekova'da meydana gelen olaylann sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu ileri sürdü. İSTANBUL/ADANA (Cumhu- riyet)- Demokratik kitle örgütleri, sendika ve sıyası partı temsilcile- rinden oluşan Şemdinli Heyeti, "10 Arahk Dünya İnsan Haklan Gü- nü"nde Şemdınh'ye gınşlennin engellenmesı hakkında "Hükü- met bir kez daha çözümsüzlükten, çetelerden ve çete pratiginden ya- na tercihini kuilannuşnr*" değer- lendırmesınde bulundu. Adana'da da Temel Haklar ve Özgürlükler Dernekleri Federasyonu üyelen AKP il binası önünde eylem yap- n. Insan Haklan Derneği (İHD) İs- tanbul Şubesi'nde konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, temsilciler adına konuşan Demok- ratik Toplum Partisi (DTP) Kuru- cu Yönetim Kurulu Uyesi Musta- fa Ava, Şemdinli halkının, çetele- n suçüstü yakaladığını ve devlete teslim ettiğini belirtti. Avcı şunla- n söyledi: "Şemdinli halkunn tu- tumuna karşuık,ugihlere. çetelerin adreslerine inmekve deşirre etmek sorumiuluğu düşmektedir. Ancak bu görev AKP hükümetine bıra- küma>acakkadarönemHv% kutsal- du". Bizler, insan haklannın en çok a>aklar altma almdığL insan hak- lannı hiçe sayanlann suçüstü ya- kalandığı yer ŞemdinH'de, hallda dayanışmak. çetekri açığa çıkar- mak \e Kürt sorununun demokra- tik çözümüne katkıda bulunmak için bölgeye gittik. Şemdinh'ye gi- derken arama kontrol noktakrm- da saatlerce bekletildik. Antide- mokratik muamekye maruz kal- dık. Hükümetbir kez dahaçözüm- süzHikteo, çetelerden ve çete prati- ginden yana tercihini kuüandL'" Adana'da Temel Haklar ve Öz- gürlükler Dernekleri Federasyonu üyelerinin AKP il binası önünde- ki eyleminde. Şemdinli'de meyda- na gelen olaylann "devletini^" ol- duğu ileri sürüldü. AKP ıl binası önüne, "Halkız, hakuyız, kazana- cağız", U AKP halka hesap vere- cek", "Şemdinli halkı yalnız deği)- du-", "SusurlukAKPUedevamedi- yor" sloganlan atarak gelen grup adına açıklama yapan MehmetBd- dırcın, AKP iktidannın halka yö- neük terör uyguladığmı da savla- yarak "Şemdinü'de bir suçhı \Ttr- sa, o da AKP iktidandır, Susurluk devietidir. Çünkü Susurluk AKP ile devam ediyor" dedi. Açıklamanın ardından beş daki- ka oturma eylemi yapan katılımcı- lar daha sonra "Susurluk AKP'yle devam ediyor! AKP'den hesap so- rahm" başlıklı broşürleri kent mer- kezinde dağıttı. 'HAYATA DONUŞ' DAVASI Cezaevinde keşif yapma isteğireddedüdi tstanbul Haber Servisi - Tecride karşı başlatılan ölum orucu eylemıru sona erdirmek amacıyla düzenlenen operasyonlann ardından, Ümraniye Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında açılan davaya devam edildi. Duruşmaya katılan sanık a\aıkatlan, Ümraniye Cezaevi'nde keşif yapılmasını talep ettiler. 19-22 Aralık 2000 tarihinde, "Hayata Dönüş" adı verilen ve 32 kişinin yaşamını yitirdiği operasyonlann ardından, haİdannda dava açılan 399 sanığın yargılanmasına devam edildi. Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya haklannda "cezaevi idaresine karşı süahh ayaklanma, patiayıa madde bulundurmak. faih' gavii mua>yen şekilde adam öldürmek ve \aralamak Ue bu suçlara işrirak" suçlanndan da\a açılan sanıklardan 3 "ü katıldı. Sanık avukatlanndan GüçKi SevimM, Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve aynı suçlardan haklannda dava açılan polis ve jandarma görevlilerinin yargılandığı dava sona erene kadar, bu davanın durdurulmasını talep etti. F tipi cezaevlerinde tutuklu bulunan ve ifadesi alınmayan sanıklann da mahkemeye çağnlmasını istediklerini dile getiren Sevimli, operasyon sırasında jandarma tarafından çekilen görüntülerin dosyaya eklenmesini ve Ümraniye Cezaevi'nde keşif yapılmasını da istedi. Sanık avukatlannın taleplerinin reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. TBMM İNSAN HAKLAR1 RAPORU İtirafçdarbölgeden derhaluzaklaştırılmalı y ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - TBMM İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu'nun Şemdinü'de 9 Kasun'da Umut Kitabevi'ne yapılan bombalı salduıyla ilgili taslak raporunda, devletin yanı sıra bölge halkı da eleştinidi. TBMM Insan Haklanm inceleme Komisyonu içinde Başkan Mehmet Elkatmış başkanlığmda oluştunılan alt komisyonun Şemdinli'de yaptığı incelemeler sonucunda taslak rapor hazn"landı. Taslak raporda, Şemdinü'de Umut Kitabevi'ne yapılan saldınnm "faili meçhul kaİmamasr istendi. Komisyonun raporunda itirafçıüğın bölgede bir sorun haüne geldiği vurgulanarak •*itira f çı olarak büinen haber eletvianlan, kanuni görevlerini yaptıktan sonra yeni kimnkleri verilerek bölgeden derhal ıi7aklaştınlmaMır. Bu kişikrin devlet veya devlet içindeki bazı gruplarca kuDanıkhğı izlenimini veren devlet-itirafçı Uişkisine son verihneüdir" denildi. Raporda, bölgede meydana gelen faili meçhul olaylara bazı güvenlik görevlilerinin kanştığırun daha önceki Meclis komisyonlannca da tespit edildiği \oırgulandı. Bölge halkının da eleştirildiği raporda, patlamamn ardından güvenlik görevlilerinin evlerine yönelik saldınlann hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması anlamma geldiği ve bunu ihlal edenler hakkında yasal işlem yapılması gerektiği kaydedildi. POLİTtKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA FBI, CIA ve Ankara... ABD Haberalma örgütü (CIA) Başkanı Porter Goss, 22 ajanla birtikte Ankara'da... CIA Başkanı Goss'un FBI Başkanı Robert Mu- eller'ın ardından Ankara'ya gelmesi bir rastlantı mı- dır? Sanırım değildir? O zaman insanın aklına şu soru geliyor: "Ankara'da neler oluyor?" CIA Başkanı Goss, Basbakan Erdoğan ve MİT Başkanı'yla da görüşecek... CIA Başkanı'ndan önce Ankara'ya gelen FBI Başkanı Mueller, Türk yetkililere ne demişti, anım- sayalım: "Türkiye'de El Kaide bağlantılı çok sayıda şir- ket var. Bu şirketlerin çalışmalan durdunılmalı, malvarlıklanna el konulmalı." FBI'ın Türkiye'de 165 çalışanı varmış. Bunlann büyük bölümü Ankara'da ve Istanbul'da çalışıyor- muş... Burada işin önemli bir boyutu var kanımca. El Kaide bağlantılı şirketlerin durumu... Acaba bu şirketler, özellikle Istanbul'da mı? Konu önümüzdeki günlerde kamuoyunda daha fazla tartışılacak... ABD istihbarat örgütlerinin Ankara'da, Türk yet- kililerle ağııiıklı olarak PKK, El Kaide, Kuzey Irak, Suriye ve Iran'ı kapsayan sorunlan masaya yatı- racaklan kesin. Bazı gözlemciler ise şu kanıda: "Pazarlığın geri planında ABD'nin Suriye'ye müdahalesi öncesi bir altyapı hazıriığı olabilir." • • • Bu arada Sunday Times gazetesinde yer alan bir haber yorum ise çok ilginç... Sunday Times'ın haber yorumunda Israil Baş- bakanı Ariel Şaron'un mart ayında Iran'ın nükle- ertesislerini vuracağı yer alıyor... ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Ross Wîl- son'ın "PKK'yle ilgili yeni planlanmız var" açık- lamasının ardından FBI ve CIA başkanlannın Tür- kiye'ye gelmesi, aynı tarihlerde ABD Dışişleri Ba- kan yardımcılanndan Matthew J. Bryza'nın Brük- sel'deki şu sözleri oldukça çarpıcı: "Başta Belçika olmak üzere bazı AB ülkelerinin PKK'yle mücadeleyi etkinleştirmeleri, militanlan adalete teslim edip örgütün destek tabanını çö- kertmeleri gerekir." Bryza, Brüksel'de Kıbrıs konusuna değinirken de şöyle dedi: "Türkiye'nin Iimanlannı Güney Kıbns'a açması için AB akıllı davranmalıdır. örneğin AB Türki- ye'ye cazip teklifler sunmalıdır." Olup bitenler çok düşündürücü... AKP iktidanyla ABD arasındaki soğukluk sona mı eriyor? ABD'nin PKK'ye bakışı açık değil... Bryza, ABD'nin Kandil Dağı'nda PKK'ye karşı bir askeri operasyonunun doğru olmayacağını söylüyor... Gerekçesi ise şu: "Kuzey Irak, ülkenin en istikrahı ve sakin bir bölgesi. ABD'nin ve Türkiye'nin burada stratejik çıkarian bulunuyor. Muhatap olarak Irak alınmalı PKK konusunda. Sorunu ABD'nin desteğinde Türkiye ve Irak kendisi çözmelidir. Bu konuda ABD asıl muhatap görülmemelidir." ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ne demek istiyor? • • • Her şey açıkça ortada... Kuzey Irak'ta otonom haline dönüşen bağım- sızlığını neredeyse açıklayacak duruma gelen Kürt yönetimini Türkiye tanımalıdır... ABD Türkiye'ye şu mesajı da veriyor: "Türkiye'deki Kürtsorununu devletleşmeye ça- lışan KuzeyIrak'tan ayn tutamazsınız. Türkiye'nin artık böyle bir şansı kalmadı." AKP iktidarı böylesine önemli sorunlan nasıl aşacak? AKP "Meclis Grubu"nda ABD'nin Irak işgaline karşı olanlann sayısı hâlâ fazla... Bakın Türkiye'nin gündeminde "imam hatip li- seleri"ne "açık lise farkı", "kırmızı sokak" tar- tışması var... Terör Güneydoğu'yu vuruyor... Işsizlik ve yoksulluk artıyor... Istanbul'da, Izmir'de kapkaç ve soygun olay- lan sürüyor... AKP ise bunları seyretmekle yetiniyor... hikmetcetinkaya </ cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 343 72 69 TÜRK-İŞ GENEL SEKRETERİ: Sol, tek çatı altında toplanmalı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-Iş Genel Teşkiİatlanma Sekreteri Çetin Alrun, Türkiye'nin ulusal nitelikü sol politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu kaydetti. Altun, yaptığı yazılı açıklamada, iktidann politikalannın toplumsal kesimler arasmda sorunlann artmasına ve gerginliklerin tırmanmasma neden olduğunu bildirdi. Dünyada değişimlerin yaşandığmı ve Türkiye'nin çok önemü bir süreçten geçtiğüıi belirten Altun, "Böyle bir ortamda Türkiye'nin ulusal niteUku sol politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" dedi. Son günlerde "Solda Yenflenme" adıyla toplantılar yapıldığmı kaydeden Altun, solu tartışmanm, farklılıklan ortaya çıkarmarun, belli kesimlerini ya da . isimlerini dışlamanın Türkiye'ye ve sola hiçbir şey kazandırmayacağmı vurguladı. Altun, solun tüm unsurlannm aynı çatı altmda toplanması gerektiğini kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog