Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

134-RALIK2005SALI CUMHURİYET SAYF) HABERLER Sirekli eleştirilen, yaşıtlanyla karşılaştınlan ve dinlenilmeyen çocuklar özgüvenini yitiriyor Ailelerfletişhnkııraımyor • istanbuTda yaklaşık 10 rrn aile üzerinde yapJan bır araştırmada, aileerde yüzde 42 orarmda anne-çocuk iletijuninin bozuk oldığu, psikiyatra gönierilen çocuklann yüzce 30'unun sonnlamın nedeninin anne olduğu belirlendi. ADA\A (AA) - îstanbul'da 10 bin aile üzerinde yapılan araştırmada, annelennyüzde 42'sinin çocuklany- la üetışım kurmakta başanlı olama- dığı belirlendi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fa- kültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. OğuzKutiu, bilinçsiz anne baba- nın çocuklanna ıyilik yapmak ister- ken bazen ıstemeden de olsa kötûlük yapabildiklerini söyledi. Kutlu, bilinçsiz anne babalann sü- rekli eleştırerek komşu veya yakın akrabalardaki yaşıtlannı emsal gös- tererek çocuklannı teşvik etmek ıs- terlerken özgüvenlerinın ve benlik saygılannın azalmasına neden olduk- lannı kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kutlu, bunun yanı sıra ebeveynin ço- cuğunu dınlemeyerek onlann ömür boyu hissedeceklen güvensizlikduy- gulan yaşamalanna neden olabildik- leriru vurguladı. Çocuklannın çabalannı görmez- likten gelerek gizli ceza verme anla- yışınuı da sakmcalanna dıkkaü çeken Kutlu, sözlerinişöylesürdürdü' "An- ne baba, çocuklannın düşüncekrini sürekli yöııkndirdiklerinden, özgür- lükvermediklerinden düşünmebece- rilerini ohımsuz yönde etkileyebüi- yorlar. tstanbul'da yaklaşık 10 bin ai- le üzerinde yapılan bir araşorruada. afleterde yüzde 42 oranmda anne-ço- cukiküşiminm bozuk olduğu, çocuk psildyatrisi senisine gönderilen ço- cuklann yüzde30'unun sorunlannın nedenininanneolduğu betirlennıistirf 'Sadece iyi myet yrterii değfl' Kutlu, evlat sahibi olunmasının ye- terli olmadığını, "iyianne baba" olun- ması gerektığını ifade ederek T û m anne babalar elbette ki çocuğunun başanb olmasınıiyi niyeüe ister.Ama sadeceiyi niyetveistenıek vetroez* 1 de- di. Anne babanın neyı, nasıl yapaca- ğını bihmsel venlen dıkkate alarak uygulaması gereknğını belırten Kut- lu şunlan söyledi: "Her anne baba, çocuklannın başansı için evinde hu- zur ortamı oluşturmanuı ne kadar ÖDemü okhığunu bilmeBdir. Unutul- mamabdır ki anne baba obnak ashn- da büyük bir sorumluhık ve aynı za- manda büvük bir nrsatnr." Avnıpa'ya kuş griki telNüdi • BEÜKSEL(AA)- Avrura Birlıği'nin Hastıılc Önlem-Denetim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Johan Gıesecke, " Uzaidoğu kaynaklı kuş gribi saJgınının Avrupa'yı 10 yıliçinde vuracağını" söylea. "Önlemlenmızi alıyoraz" djyen Prof Giesecke, korunma ıçın devleterın yasa çıkar- rnasınn şart olduğunu bildıra. Gıesecke, •"Avrupa'da kuş gribı salguıj olduğunda AB çalışar nüfusunun dörtte biri ış dışı kalacak" dedi. Türtiye'de3 Uşifen 1'i yoksur • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - "13. Yoksullarla Dayanjşma Haftası" nedenıyle Dedeman Otelı'nJe gerçekleşörilen toplantda konuşan Yoksulkra Yardım ve Eğitim Vakfı Başkanı Ibrahirt Ateş, yoksulhgun yıkıcüığına karşj mjcadelenın tüm insanlı|ın görevi olduğunu ifade etti. Ateş, "Ülkenuzde, her 3 kişiden 1 'i yoknıl. 19 milyon kişi yoksulluk, 894 bin kişi de açük sınınnın aJtında "aşıyor'' dedi. •Matetya'nm suyu arttktemiz' Malatya Valısı Osman Derya Kadıoğlu, şebeke suyunda kirlilik lalmadığını ve artık ıçılebıleceğinı bildirdi. Kadıoğlu, düzenlediğı basın toplantısında, yapılan ıncelemelerde, şeiur şebeke suyunun uç ooktalannda yeterli balriye klor miktannın bulunduğunu, Ankara Hıfeıssıhha Enstitüsü ve Malatya tl Sağlık Müdürluğü Halk Sağlığı Laboratuvan'ndaki son mcelemelerde kirlilik tespit edılmediğinı belirttı Parçalanmış cesetbutundu |ERZURUM(AA)- Erzurum'un Tekman ılçesinde, bır ıhban ieğerlendıren Tekman landarma Komutanlığı îkplen, Hacıömer Köyü jıcetaş Mezrası'nda bir zm önünde arama yaptı. tamada, bır torbanın ıçmde parçalanmış kadın :eedi bulundu. Cesedin, tocası Muhammet T. ık Dirlıkte Istanbul'da vzjadıgı öğrenilen Zeynep Fye (19) ait olduğu belir- ıenü. Muhammet T'nın gczaltına alındığı ve olay- iigüi soruşturmanın inlüğü öğrenildi. Çmta ipi oldürdu IKAHRAMAN- Ş öbramanmaraş 'ta, aakez ilçeye bağlı Gö^ınar köyünde, E.D. Iı evde yaüuz olduğu !»sırada annesnıın çan- agyla oynamaya jişiadı. Çantanm ipi joşazına dolanan ve fcümlenen E.D, tofularak hayatını kay- jaa. Anne Hatice D, »cılıkta ifadesinin ıkmasının ardmdan bırakıldı. YURTTAŞLAR ABÖNE MERKEZLERÎNDE ÇİLE ÇEKÎYOR Kayıt alüna al- ma işleminde sona yaklaşıhr- kencihazlan- nmMokeol- masmdan kor- kanbinleree Mirttaş dün abone merkez- lerine akjn etti. Abone mer- kezleri önünde ohışan uzun ku>Tuklarda üginç görüntü- leryaşandL (Fotoğraf: KORAY AVCI Kayıtdışıtelefonda son gün Haber Merkezi - Kayıt dışı cep telefonlannın kayıt altına alınma ışlemleri bu akşam sona ererken cihazlannın de\Te dışı bırakılma- sını istemeyen yurttaşlar, abone merkezlen önünde uzun kuyruk- lar oluşturdu. Kayıt dışı cep telefonlannın ka- yıt altına alınmasını öngören ve 13 Temmuz'da yürürlüğe gıren kanu- nun kayıt için tanıdığı 5 aylık süre bugün bitiyor. Cep telefonu kulla- nıcılan, GSM operatörlennin abo- ne merkezlerinde bu akşama ka- dar ışlemyaphrabilecekler. 12mil- yonu kayıt dışı, 6 milyonu da seri numarası kopyalanmış toplam 18 milyon kayıt dışı cep telefonunun kayıt işlemlerinin yann akşama ka- dar kayıt altına alınması öngörülü- yor. Kayıt altına alınmayan cep te- lefonlan 14 Aralık'tan ıhbaren blo- keedilerekgörüşmeye kapanlacak. Knyrukta kavga çıkü Kayıt altına alma işleminde so- na yaklaşılırken cihazlannın bloke olmasından korkan binlerce yurt- taş dün abone merkezlerine akîn et- ti. Abone merkezlen önünde olu- şan uzun kuyruklarda ilgrnç gö- rünrüler yaşandı. Sıvas'ta abone merkezi önünde oluşan kuyrukta sıra tarüşması ne- denıyle kavga çıktı. Kavga, poli- sin müdahalesıyle yanştnldı. Sam- sun'da sabahın erken saatlerinde ka- çak cep telefonlannm kayıt altına alınması için kuyruğa girenler, uy- gulamaya tepki gösterdi. Kuyruk- ta 4 saat bekleyen bır yurttaş, abo- nelere 5 YTL için çıle çektinldı- ğini söyledi. Abone merkezinde çahşan ilgi- liler de, yoğunluktan şikâyet ede- rek çaresizkalmaktan yakındı. Kay- seri'de oluşan uzun kuyrukta bek- leyen bir genç kız, sıranın kendısı- ne gelmesini beklerken bayıldı. Harem-sdamük kuyruk Kuyruk görüntüleri arasında en ilginç tabloyu çizen illerden biri de Diyarbakır oldu. Telefonlannı kayıt altına almak isteyenler abone merkezlen önün- de harem-selamlık kuyruk oluştur- du. Erkekler ve kadınlar ayn sıra oluştururken bazı kadınlar kucak- lannda çocuklanyla bekledi. Beko'dan çekici firsat! Şimdi çamaşır makinesi alana elektrikli süpürge Beko'dan! Üstelik 42 YTL'den başlayan taksitler ve 17 aya varan vadelerle! KYlLGMttNTi Ünlversftell mutsuz Gençler intiharcı eğiümli lZMÎR(CumhuriyetEge Bürosu) -Ege Ümversıtesı Hemşırelik Yük- sekokulu tarafından yapdan araştır- mada, üniversıte öğrencilerınin önemli bir bölümünün intihan dü- şündüğü ortaya çıktı. Yüksekokulun Psıkıyatn Hemşi- relıği Anabilun Dalı öğretim görev- lilerince, 1992 öğrenci üzerinde ya- pılan çalışmada, katıhmcılann yüz- de 11 2 si. "tntihandüşünüyor mu- sunuz?" sorusuna "Evet" yanıtmı verdı. "Üniversite Oğrencilerinin Öfke Ifadeleri, Ruhsal Belirti Dağı- bmlan ve tntihar Eğiünılerinin İn- celenmesi" adı venlen çalışmaya göre, katılımcılann yüzde 19.6'sıda ailelennde ıhtıhara gınşenler oldu- ğunu bildirdi. "Intiharateşebbiiset- tinizmi" sorusuna yüzde 1.9 oranın- da bır kesım "Evet" derken yüzde 28 'lık bır kesim "mutsuzbir ortam- da bulunduklanm" söyledi. Ana neden aile baskısı "AâenizdedddibirproMemwt mı" sonısuna da katılımcılann yüzde 35'lik bölümü onay verirken "Duy- gu pa>1aşunnıda güçlük çekhor mu- sunuz" sorusuna yüzde 20, "Anne- niz e\ banunı mı" sorusuna da yüz- de 83'Iük oran "Evet" dedi. Sonuç- lan değerlendiren proje yüriitücüle- nnden Yrd Doç. Dr. Ayça Gurkan, öğrencılerin ağniıklı olarak yaşadık- lan aile baskısı nedeniyle intihan düşündüklerini söyledi. Gurkan, gi- rişımde bulunanlann yüzde 78'inin bileklennı keserek üınhan denediği- nin ortaya çıktığım bildirdi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Epken Seçim Seçim yasasının ortaya çı- kardığı garip tablo, Türk seç- meninın büyük bir kısmının içine sinmemiştir. Gerçekten, Batı demokrasilerinin hiçbı- rinde görülmeyen yüzde 10 barajı, Ekim 2002 Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında, oyların yüzde 35'inin (seç- men konumunda olanların yüzde 25'inin), oylarını alan AKP'yı nerdeyse anayasayı değiştirebilecek bir milletve- kili sayısıyla iktidar yapmıştı. Gerçekten bu durum, garip bir durumdu. Fakat kusur, bu saçma yasanın çıkmasından 20 küsur yıl sonra kurulan AKP'de değil; 2002'ye dek iktidar olan Türk siyasal yel- pazesinin tüm partilerinde idi. Muhalefetteyken bu ya- sayı değiştireceklerine dair vaatlerde bulunan partileri- mizden hemen hiçbiri, iktida- ra geldikten sonra bu vaadini anımsamadı. Ve sonunda, 2002 seçim- leri sonrasında, kullanılan oy- ların yüzde 45'inin yöneldiği partiler Meclis dışında kalır- ken; AKR yüzde 35 oyuyla, Meclis'in yüzde 66'sına sahip oWu. • • • Böyle bir tablo, gerçekten insanın içine sinmiyor. Fakat maalesef yapılacak bir şey de yoktur. Kimi arkadaşlan- mız, "Ben bu Meclis'i tanımı- yorum" gibi sert ifadelerle esip gürlediler ama tanımak zorundaydık. Ve çok kısa bir süre sonra, gerek Meclis dışında kalan partilerden ve gerekse CHP'den, "erken seçim" ta- leplen gelmeye başladı. Hat- ta erken seçimi "zonınluluk" olarak görenler de oldu. özellikle AB karşısındaki po- zisyonumuzla ilgili olarak, er- ken seçimi kaçınılmaz gören- ler vardı. Bu konuya daha önce de değinmiştım ama, bu taleple- rin yüksek sesle ve sıklıkla dile getırilmesi; ekonomide, iç ve dış politikada kimi olumsuzluklar ortaya çıkardı- ğı için, bir kez daha değin- mek ve kimi siyasetçılerimızi sağduyulu ve sorumlu olma- ya davet etmek gereğini duy- dum. Zaten biraz aşağıda da değineceğim üzere; erken seçim karan, iktidar partisi ya da partilerinin alacağı bir ka- rardır ve koşullar ne denli ol- gunlaşmış görünürse görün- sün, eğer iktidar bu konuda kendi açısından yarar gör- müyorsa, erken seçim karan aimaz. • • • Siyaset dışı bazı nedenler olmazsa, bır Meclis'in erken seçim kararı alması için ya iktidar partisinin ya da parti- lerinin kendilerini eskiye oranla daha güçlü görmeleri; ya da gitgide itibar yitirdikle- rini anladıklan için, iyice "sı- fırlamadan" ne mümkünse yapmak istemeleri gerekir. (Bizde, Ecevft'in son koalis- yonu bozarak seçim kararı alması, bu kriterlere uyma- maktadır ama, bunu ancak kendileri açıklayabilirier.) Aldığım duyumlar ve çok sınırlı göz\em\erin sonucun- da; şu anda, gerek AKP'nin ve gerekse CHP'nin, biraz oy yitirdiklerini sanıyorum. Bu iki partinin yitirdikleri oylann ne- relere gidebileceği konusun- da hertiangi bir tahminde de bulunmak istemiyorum. Eğer kısa bir süre içinde seçime gidilecek olsa, elbette bazı tahmınler dıle getirebilirim. Ama (görebıldigim kadanyla), seçimlere epey zaman var ve şimdiden yapılacak tahminler insanı mahcup edebilir. • • • Eğer AKP ve CHP; kendi tahminleri doğrultusunda, oy yitirmemiş olsalar bile, bu- günkü Meclis aritmetiğinin ortaya çıkması mümkün de- ğildir. DYP, MHR ANAP ve hatta çok düşük bir olasılık olmasına karşın, dördüncü bir partinin barajı geçmesi durumunda, TBMM'de oyta- nn yüzde 35'ini alan bir parti, 360 küsur milletvekili ile grup kuramaz. Böyle bir grup ku- rabilmelen için oylann en az yüzde 55-60'ını almalan ge- rekir ki; böyle bir beklenti ha- ya/ bile edilemez. Erken seçim karannı zorla- yabilecek ikinci bir olasılığın, partinin gitgide güç yitirmesi ve'daha fazla "tükenme- den", durumunu kurtarmak istemeleri olabıleceğini söy- lemiştim. Görebıldigim kadanyla, AKP biraz oy yitirmesine kar- şın hâlâ güçlü bir partidir ve bugünkü Meclts yapısını oluşturmayı hayal edemese bile, bugün yapılacak bir se- çimden en güçlü parti olarak çıkma olasılığı çok yüksektir. Ve yukarda vurguladığım koşullar altında AKP'nin er- ken seçim karan alması, ken- di çıkarlannın aleytıinedir. • • • Ancak gerek CHP ve ANAP'lı siyasetçilerin ve ge- rekse TBMM dışındaki parti- lerin yöneticılennin sürekli er- ken seçimden söz etmeleri, yazımın başında da değindi- ğim üzere; gerek ekonomik yaşamda belli bir ölçüde te- dirginlik yaratmakta ve ge- rekse iç ve dış politikada za- fiyet ortaya çıkartmaktadır. Olmayacak bir duaya "Amin" dıyerek, bu riskleri göze almaya değer mi?.. Bu kampanya 31 AraitK 2 0 0 5 tarihme kadar geçerlidir. Hedlye olaraK veriîeeef! etefstrikff süpûrçe BKS 126O'ttr. BeHohızmetmerkeıi AAA T 4 0 4 ° 2 1 6 s a s 8 4 0 4 •'•••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog