Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET YAKFI adma HJHAN SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı tbrahim Yıldız # Sorumlu Mudur Mehmet Sucu#Haber Merkezı Muduru Hakan Kara tstıhbarat Cengız Vıldırım # Ekonomı Hasan Eris # Kultur Egemen Berköz • Spor Abdul- kadır Yucelman # Makaleler Samı Karaoren • Düzeltme Abdullah Yazıcı • Bılgı-Belge Edıbe Buğra # Yurt Haberlerç Mehmet Faraç # Avrupa Temsılcısı Güray Oz YavuıKuıulu tlhan SelçuklBaş- kan) Emre Kongar (Başkan Yardımcısı) Orhan Eruç, Hık- met Çetınka\a, Şukran Soner, tbrahim \ ıJdız. Orhan Bursalı, Mustafa Balba\, Hakan Kara. <\nkara Temsılcısı Mustafa Balbıv Atatuık Buhan \ o 125 Kat4 Bakanlıklar Tel 4195020 (7 hat) Faks 4195027 • tzmır Temsücısı S«rdar Kıak, H ZıjaBlv 13<2S 23 Tel 4411220 Faks 4418"4^« Adana Temsılcısı Çetın \ ığenoğlu, Inonu Cd 5 S Aksogan Iş H Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 15AntaIyaTemsıkısı Alun««OnıçoğiııDenız Mah ÇelıkbaşlşMerkeaKat6 Tel 0242 2480057 Faks 24875 V • tdanveMahtşler BülentVener • Satış Fa- zılet Kuza • Cumhumet Reklam • Gerv' Muduf Özlem A>den • Genel Mudur Yardın r cısı Nazende Pal Tel (0212) 2M 98 74 75 251 98 81 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vasvon (212)343 72 74 Faks 212 343 72 53 \ » « ı ı ı l » \ w \ « K ü ı n « n ^ < m a b ^ ı B a s m e ı x ı Ş Prof NureomMaztıarÖktelSİLNo 2 34181 Şışlıkanbul Te! ıri2ıvrt^n 4 :( hat) Faks ( ( r i 2 | W : 6 4 "lajgm surclıvmin B«!İo:MerkezGa2cteDetgîBaam\avTnahkSaııveTK AS FatihMah. HasanBasnCadSaroandnaKartalîsanbuIDtğıttBi MCTfcezDagmmPazarianıaSa!L\eTıc VŞ *ivw cumhumet com-ff 13ARALIK2005 Imsak5 40 Gûneş -13 Öğle 12 05 Îkındıl4 23 Akşam 1645 Yafcı 18 1 ABD'de 9 balina ile 24 yunus öldü • BREWSTER(AA)- ABD'nın Cape Cod koyunda karaya vuran balınalardan 9'unun, yunuslardan ıse 24'unun olduğu bıldınldı Karaya vuran hayvanlarla ılgıli çalışmalarda bulunan Cape Code Karayavuruş Şebekesı yetkıhsı Knsten Patchett, yaptığı açıklamada, hayatta kalan 5 balina ıle 7 yunus balığının ıse acılanna son vermek amacıyla uyutulması gerektığını belırttı Japonya'da toplu intihar: 4 ölü • TOKYO(AA)- Japonya'da polıs >enı bır toplu ıntıhar vakası tespıt ettı Ulkenın batısındakı Yabu kentınde 4 kışı otomobılde ıntıhar etmış olarak bulundu Polıse gore daha onceden bırbırlennı tanımadıklan anlaşılan uç erkek ve bır kadın, park yenne çektıklen otomobılde karbon gazıyla ıntıhar ettı Bu tur vakalarda 2004 Ekım'ınden bu yana onlarca Japon hayatını kaybettı Dunya Sağlık Orgutu'ne gore Japonya, kalkınmış ulkeler arasında ıntıhar oranı en yuksekûlke lOOtorba kokain yuttu • OSLO (AA) - Gumruk yetkıhlen, oncekı gün Isveç'ten Norveç'e gelen bır yolcu otobusunde seyahat eden 41 yaşındakı Lıberyalının, mıdesınde yaklaşık bır kılogram kokain olduğunun anlaşılması uzenne sınırda tutuklandığuıı bıldırdı Kokain dolu 100 torbayı Almanya'da yuttuğunu soyleyen Lıberyalının, gumruktekı sorgusunda fenalaştığı belırtıldı Caddebostan Kültür Merkezi, aynı anda 3 bin kişiye kültür, sanat ve spor hizmeti verecek Kacüköy'de kültür durağılARKANTEMUR Kadıko> Beledıyesı taranndan yaptın- lan, aynı anda 3 bın kışıye kultur, sanat ve spor hızmetı verebılecek olan Cad- debostan Kultur Merkezı (CKM) once- kı akşam CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal ın katıldığı bır torenle hızmete açıldı Açılış nedenıyle unlu pıyanıst Fazıl Saj da bır konser verdı Kadıkoy Haldun Taner Sokak'ta es- kı Budak Sıneması'nın yenne yapılan CKM'nın açıhşında konuşan Baykal Kadıkoy Beledıyesı 'nın 2 yü ıçflide bı- tırdığı CKM'nın, yerel yonenm tara- fından yapılmasından mutluluk duydu- ğunu belırttı Baykal, "ÇünkuKadıkoy Türkhe'de sanat, kültür \e çağdaş ya- şam bjçüninm en guçlü olduğu \erdır. Kadıkoyluler, sizler i>i ki varsuuz. Sız- lerin sahip çıkûğı değerter, ınanryorum ki Türkrye'nin geleceğine de damgasuu vuracakör" dedı Kadıkoy Beledıye Başkanı Selami Ozturk de Kadıkoy'de her mahalleye bır kultur merkezı yapa- caklannı belırterek "Kadıköy, Istan- bul'un ve özeüUde Anadolu yakasmda, Ataturk ilkevedevrimleriııin, demokra- Merkez, önceld akşam CHP Kderi Deniz Baykal'ın kaöldığı bir torenle hizmete açıldL Açıhş nedenryle unlu pnanist Fazıl Say da bır konser verdL sinin, kültürün, sanaün. sporun açüan bir gûludur. O gunuı beledhe başkanı oknaktan gurur duyuyorunT dedı DoğaRutkay'ın sunduğu gecede Bay- kal, CKM'nın açıhşını Istanbul Valısı Muammer Güler, Kadıköv Beledıye Başkanı Ozturk, sanatçılar MüjdatGe- zen v e Gülriz Surori ıle bırlıkte sembo- lık olarak butona basıp sahne perdesı- nı açarak yaptı Açılışa katılanlar daha sonra, Kadıkoy Beledıyesı Fılarmonı Orkestrası ıle sahneye çıkandunyaca un- lu pıyanıst Fanl Say'ı dınledı Temelı 19 buı metrekarelık alana 5 Arahk 2003 'te atılan Caddebostan Kul- tur Merkezı'nde (CKM) tıyatro, ope- ra ve muzıkal oyunlann sergılenebıle- ceğı 660 kışılık de\ konser salonu, 1148 koltuklu 8 sınema salonu, brn ]26, dığen 122 kışılık ıkı konferans sa- lonu, buyuk sergı salonlan, kutupha- ne, kıtap satış dukkânlan ve en son teknolojı ıle hızmet veren spor sağlık merkezı bulunuyor ÇOCUKLAR RİSK ALTTNDA Obezitesalgın halinegeldi ANKARA (AA) - Dunyadakı 5-17 yaş grubundakı her 10 çocuktan bınnın kılolu olduğu ve bunlann "addı obezi- te'' problemı bulunduğu behrlendı Hacettepe Unıversıtesı Çocuk Sağlı- ğı Enshtusu Sosyal Pedıatn Anabılım Dalı uzmanlannca, "Çocuk ve Obezi- te"konulubırraporhazırlandı Rapor- da, obezıtenın, dunyada "salgm" halın- de olduğu belırtılerek bunun her yaş grubunu etkıledığı kaydedıldı Rapora gore, 5-17 yaş grubundakı her 10 ço- cuktan bın, yanı 155 mılyon çocuk kı- lolu Bunlann yuzde 2-3'undeısecıd- dı obezite var Rapora gore, çocuklann yaşam tarzında ıyüeşnrme yapılmadı- ğı takdırde, obezite ulkenın en akut halk sağlığı sorunu halıne gelecek Obezite, hıpertansıyon, kanda tnglı- sent ve kolesterol yukseklığı ve buna bağlı kalp-damar hastalıklan, kanda pıhtılaşma eğılımı, enfarktus ve felç, şeker hastahğı, safra taşlanna ve bazı kanser turlenne eğılım \ e yatkınlık, ne- fes alma zorluğu, gece uyku apnelen, yorgun uyanma, kas-ıskelet problemle- n, eklem sorunlan ve cılt problemlen gıbı sorunlara yol açıyor Usta îsimler albümde KarikatürcülerDerneği Yayınlan, karikatürsanatının çağdaş isimleri ve unutulmaz ustalannın albümleriniyayımlamaya devam ediyor KültürServiâ-Merkezı tstanbul'da bulunan Kankaturculer Derneği Ya- yınlan, kankatur sanatının çağdaş ısımlen ve unutulmaz ustalannın al- bumlennı yayımlamayı surdüruyor Bu sanatın ulkemızdekı temsılcı- lenmn yapıtlanndan ozenlı bır seç- kının, yaşamoykulenyle bırlıkte su- nulduğu kıtaplara geçen gunlerde beş yenı album daha eklendı Derneğın çıkardığı "NasreddmHo- ca'nın Torunlan" dızısının ellıncı kı- tabında değerlı bır usta, Cafer Zor- lu tanıtılıyor Yenı çıkan kıtaplardan ıkısı ıse 1995 yılında yınrdığımız Ne- har Tublek'ın 36 yıl once yayımla- nan 'Paşaname 1 adlı kankatur albu- munun npkıbasımı Tonguç'unbugün ancak sahaflarda bulunma olasıhğı olan 'Sülüname'sımn tıpkıbasımı da bu kıtaplar arasında Dığer ıkı album çalış- masının bın VaJçınÇedn'ın yaşamı \e kankarurlennı bır araya getuıyor 1977 yılında yaşama veda eden Çetın'ın kankaturlennde ele aldığı Amenkan em- peryahzmı gıbı bırçok ko- nu, bugun de gundemde Derneğın ozel bır album- le anısını yaşathğı ve genç kuşaklara tamttığı bır us- ta daŞaehDmççağ 1983 yı- lında yıtırdıgımız Dınç- çağ'uı albumu de kanka- tur sanatını seven herkes ıçuı önemlı bır yayın nıtelığınde Deraek tarafından, TC Başba- kanhk Tanıtma Fonu Ku- rulu'nun katküany- la temmuz ayında yapılan 25. Uhısb- rarası Nasreddin Hoca Karikatür Yanşması'nı ta- nıtan bır kıtap da yenı çıkanlar ara- sında Bukıtapta,yanş- ma aynnûlanyla an- lahhyor ve odul alan yapıtlann yanı sıra sergılenen kankaturle- re de yer venlıyor (0212 513 60 61) YAZISIZ The Povver of Dreams Honda • • • • için beklenen fırsat, bu fırsat! Eşsiz özeiliklere sahıp Honda Civıc'ler 3.500 YTL*'ye varan özel avantajlaıia Honda Plaza'larda sızi beklıyor. 100km'de5.5Lt. Duşuk Yakıt Tuketımı** 110PS, 1.6 Lt. Motor 0-100 km, 9.2 Sanıye Yüksek Performans Iç mekanı genışleten Duz Arka Zemın 3Yıl/100 000km Tam Mekanık Garantı AOANA Tetba; (0322) 44114 86-87 • ANKARA Bora (0312) 286 83 83 • Be (0312) 397 38 23 Stiowroom Turan Guneş Bulvan (0312) 491 66 76 79 • ANTALYA Şenojlu (0242) 34014 54 AYDIN Yıldınm (0256) 247 09 40 • BAUKESİR Şen (0266) 221 78 68 • BURSA Inallar (0224) 26713 50 - Izmır Yolu (0224) 443 02 05 • ÇORUM Mflfoto (0364) 235 03 03 • DEMİZÜ Kaaı (0258) 268 24 98 • DfYARBAKIR Dumaz (0412) 251 71 00 03 • ELAZIĞ Çelik (0424) 236 95 73 • ERZURUM Çebiler (0442) 235 48 01 • ESKIŞEHİR Ufl* Tel (0222) 217 42 22 GAZİAMTÎP Ateaılar (0342) 337 20 84 87 HATAY Antakya Harin (0326) 241 55 30 Showroom Iskenderun (0326) 618 04 34 • İSTANBUL Maltepe Muttııhan (0216) 459 58 58 Showroom Fenertahçe (0216) 418 37 40 43 • Maslak Çildaırtlar (0212) 286 44 22 • Ataşehır Oamla (0216) 572 42 02 • Guneşlı Part Tel (0212) 693 9410-18 Altu™zadeAyı^uCC16M74 05(W-ToptaP!C«m(021^^^ 59-IZMlRTeratt (0232) 343 3838-Çan*rai;C£232ı 265 5555-l«*AH»WıWAŞHDmw 04-KAYSERlZcrtafTel (0352)245 3131 •KOCA&J tn«übıner(0262)3353705 06-KONYAToro«(0332)236:»03-MAU7YAKodanaıTet(O422)238MM O4Sh*roûm «Hrt&JıaıTa $62) 4326614-SKASAplm (0346) 2 1 8 1 4 4 7 « ( 4 h $ M B d R O * ( ^ 0 w ( C ^ "3 500 YTL. âze< ındınm 1 6 ES otomabk vrtes modeJı ıçın lıste fiyaiı uzennden geçeriKfcr Honda otorobıliennın modet teknık Ğzellık ve renklennde degışıkl* yapma hakkını sakl tular 01 01 2000 .anh nden Iıbarer satılan tum Honda modeten 3 yıl/10O 0OO km garantısıne sahıptır Teslım tarh ndek HONDA TÜRKİYE A.S. tavsye edten oerakende satş f yai geçerlıd r Araç uzerncek j n vergse ve ve g mevzuatnaa ouşan tum değşk ke a aç teslmatnda muşter taraf ndar ka ş aracaktır " 1999 100 EC yen öç^m * *" metodu^a gore şeh dş e dea şartarda elde edlen tesi değe^endr www hoıKta COftl tr AL GÖZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Çaresidiğin derin bataklığında Gunlerdır unutamadığım, gozumu her kapadığım- da aklıma duşen bır goruntu var Yer Kadıkoy Bele- dıyesı Evlendırme Daıresı Salon ve dış alanlar tık- lım tıklım dolu Kadıkoy Beledıyesı ve beledıyenm Kadıkoy bolgesmde surdurmekte olduğu Avrupa Bır- lığı desteklı "tnsanca Yaşam" projesmm ışbrrlığıyle Turkıyelı kaduılann seçme ve seçıhne hakkınm 71 yılmda, fılmıyle, konuşmacılanyla, atolye çalışma- lanyla kadımn sıyasettekı yen ve kadına yonelık şıd- det bıçak altma yarınlıyor O sırada buyuk salonlardan bınnm kapısı açılıyor ve orta yaşlı bır kadm ıçen gınp urkek, korkulu goz- lerle çevresme bakuuyor Kadmm yanmda sekız-do- kuz yaşlannda bu" kız çocuğu var, bu- de elınden tut- tuğu uç yaşlannda bu- oğlan çocuğu Ikı çocuklu bır anneo Kadm kayıt masasma doğru ılerleyıp orada hâlâ ur- kek ve ne yapacağmı bılemez bu- halde oylece duru- yor Ve bırden sekız dokuz yaşlanndakı kız çocuğu, olduğu yerden yıldrnm hızıyla uzaklaşarak kafasmı duvarlara vurmaya başüyor Herkes şaşkın, herkes do- nup kalmış Kadın çevreden ozur dılercesme başmı daha da eğerek kızına doğru yaklaşıyor Kız hâlâ kafasmı olanca gucuyle duvara vuruyor, kadm yaklaşırken elmden tuttuğu kuçuk oğlan çocuğu ağlamaya başlı- yor Kımse, evet kımse bır şey yapamıyor Sonra ka- dm kızına doğru eğılıp "Ne yapmamı istryorsun" dı- ye soruyor, "intihar mı ede\im, olüp gidersem sana kimler bakacak?" Bu sozler ustune kız çocuğu bır- den ağlamaya başlıyor ve buyuk bır sevgıyle annesı- ne sanlıyor Kadmm hıkâyesı, ulkemızdekı yuzlerce kadının hıkâyesıyle hpatıp benzıyor Ekmek parası ıçm Ana- dolu'nun herhangı bır yennden goçup gelmışler Ko- ca ılk zamanlar ıyıymış daha sonra başka bır kadı- na âşık olmuş, kansmı boşayıp onunla evlenmış, şun- dıAnkara'dayaşıyormuş Kansmı boşamış ya, çocuk- lannı da amnda unutmuş Sekız yaşmdakı kızdan bı- raz daha buyuk bu- abla var O bunca kotu koşullar ıçınde okumaya çalışıyor Adam gıttığınde kadın gebeymış Oğlan çocuğunu kaym- valıdesının evm- de onlann yardı- mıyla dogurmuş Ama artık kayın- valıde, sekız ya- şmdakı kızm bu hallennden oturu onlan ıstemıyor- muş Kız gıderek daha da kotu olmuş Şımdılerde dur durak bılmeden, gozlennı kırpmadan her dakıka ken- duu bır yerlere vuruyormuş Çocuklannı hıçbır yere brrakamadığı ıçın kadm hıçbır ışe gıdemıvormuş, ka- yırrvalıde bu"hafta muhlet vermış, "Al çocuklannı, nt reye gideceksen git" demış Kaduı oylesme bır çaresızlık ıçmde kı, tek duşun- cesı mtıhar etmek. ama o ıntıhar ederse okumayı çok seven buyük kıza, bu her dakıka kendme ezıyet eden ganbe, bu uç yaşmdakı oğlana knn bakacak 9 Kadm ne kadar çaresızse, çevresınde kadm ve seç- me seçılme hakkı, kadma yonelık şıddet konulann- da bılgı edınmeye çalışan, kadınlar ıçm fılmler, araş- tumalar yapan, kıtaplar yazan bızler de oylesme ça- resızız Çunku bu kendme sureklı ezıyet eden sekız yaşm- dakı kız çocuğunu gonderebıleceğımız herhangı bır kamu kurumu yok Çunku o mutlaka, ama mutlaka yatarak tedavı gormelı, brrkaç yataklı tedavı yen var ama yataklar dolu Bu kadm, bu anne bu- becen ge- lıştume kursuna yollanmalı, ama nasıl 9 Once bu dort kışılık aüeye bannacak bır yer bulmak gerek, kann- lanm doyurmak gerek Çaresızız, Istanbul'un ortasmda, Kadıkoy'de bız çaresızız Bu çaresızlık karşısında türbandı, kırmızı bolgelerdı, bunlann hıçbınnın anlamı kahnıyor Kun, ne zaman, hıkâyesı brrbrruun tıpkı bu kadınlara ve onlann çocuklanna kol kanat genp sahıp çıkacak 9 Dın kımsemnkanumdoyurmuyor,buboylebılme Vebı- zım elunızden de bu ulkenın yrrmı yılmda keselen- nı doldurup ulkenın geleceğuıı karartanlara lanet oku- maktan başka bu- şey gelmıyor Ve o kız çocuğu ka- fasuıı duvarlara vurmaya devam ediyor isilozgenturk(2 superonline. com Aahi Ahi Nerede o eskı Istıhbaratçılar nerede"7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog