Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13ARALIK2005SALI OLAYLAR VE GORUŞLER "İki koyunu güdemez- \er." Bu sözü ilksöıyieyenSü- leyman Demirel'di. Söz konusu ettiği kişi, Bülent EcevJtti! "Çoban SülO", iki ko- yunu da, koskoca sürüyü de gütmüştü çocukluğun- EYET / HAYIR OKTAY AKBAL İki Koyun Gütmek!.. da... Bu işi iyi bMiyordu, büyüdü- ğünde, önemli ^erlere geldiğin- de, insanları, yığınlanyönetme- yi, yönlendirmeyi ustalıkla ger- çekleştirmişti... Ama tju söz, Tayyip B«y'e ya- ktşmıytMi öyie bir koyun, keçi güt- rtiüşlüğü yok! Rize'de doğmuş, - Kasımpaşa'da büyümüş. Nerde ' .toyun, nerde iki-üç koyun?.. O günlerde yaşamadığını günümüz- - de yaşiyör! Eliyle seçtiği bir kad- % roytfistediği yönde, istediğj dü- f c e y l e güdüyor, milyonlarca seçmeni de amacı için kullanma- yı beceriyor. "Demokrasi bizim için amaç değil araçtır" diye di- ye... Gerçekten zor mudur iki-üç ko- yunu gütmek? Koyunlar söz din- ler, ittiğin yere gider, ipinden çek- tiğinde seni dinler... Zor olan, in- sanları koyun sürüsü sanmak, kullanmaya kalkmaktır. Kimi iki koyun güderek bunu öğrenir, ki- mi de koyun moyun bilmeden. Yalnız lafını etmeyi marifet saya- rak... Ben de çocukluğumda keçi güt- müştüm! Bir dost bana bir yavru keçi armağan etmişti. önce bah- çede gidip geldi, ot çiçek yedi bi- tirdi. Bu kez bağladık, ama ipini kopardı. Ağabeyimle akşamüst- leri Şehzadebaşı Camisi'nin av- lusuna götürmeye başladık. Ne yapsan tutamazdın, kaçardı, söz dinlemez bir başkaldıncı!.. So- nunda bahçesi bostanı olan biri- ne verdik de kurtulduk... Ama be- nim ağlayıp sızlanmalanm sürmüştü bir iki gün.L Koyun gütmeyi bece- renler insanları da istedik- leri yönde yürütmeyi, ya- şatmayı bilirier mi? Bakın iki koyunu güden politika- cıtar, yığınlan da yönetme- yi (hiç değilse belli bir sü- re) başarmışlardır. Ecevit gibileri kent çocuğu olduğundan mıdır nedir, bu işte o denli başarılı ola- mıyorlar! Tayyip Bey gibi koyun ke- çi gütmeden, yalnız lafını ederek ayakta kalmasını bilenler de van1 Tayyip Bey yalnız ulusunu güt- meye kalkışmakla kalmıyor, gezi- lere çıkıp dünyanın önde gelen kişilerini de kendi vücut diliyle ka- zanmayı beceriyor ya da öyle sa- nıyor! Oysa o, yüzüne gülenlerin, arkasından belki de kıskıs güldü- ğünü aklına bile getirmiyor!.. Bir daha "İki koyun güdemez- Ier" diyerek üstünlük taslamasın! "Koyunlar değil, insanlardır be- nim tek adam olarak yönetmek, yönlendirmek istediğim" dese, çok daha haklı olacak! Bilim Adına... Prof. Dr. Osman INCİ R ektörbir üniversiteyi yöneten, o kuru- mun en üst noktasındaki yetkin, pro- fesör unvanlı bilim insanıdır. Unvan ola- rak, eğitimi. öğretimi. teknolojiyi, araştırma- yı. bilinu ve bügıyi temsil etmektedir. Bir ör- nek kimlik, dürüstlük abidesi olmak duru- mundadır. Profesör olarak da pek çok sınav, ölçme-değerlendirme, bilimsel yayın, akade- mik performans aşamalanndan geçmiş, insa- run ulaşabileceği en yüksek bilim unvanına sahiptir. Üniversitelerde verilen bu unvan çok ciddi sorumluluklar ve yükümlülükler getir- mektedir. Her şeyden önce, bilimsel doğru- nun arkasında duracak, her türlü koşulda ger- çeğı savunacak. sırtıru doğrulara dayayıp ge- rektiğinde dünyaya meydan okuyacak düzey- de omurgalı ve yüreldı olmayı zorunlu kılmak- tadır. Bilim adamı aydın, çağdaş olmak du- rumundadır. Günümüzde aydın olmak kadar aydın kalmak da çok önemlidir. Dünyada bilim ve aydınlanma adına, bilim- sel doğrulan savunmak ve gerçeği söylemek uğruna pek çok bilim adamı ve yönetici ış- kence görmüş, mahkûm edilmiş. can vermiş- tir. Dört çocuğunu kaybettikten sonra tek oğ- lunu korumak uğruna (oğlunun canını bağış- layacaklannı söylemelerinekarşuı) Hitkrfa- şizmini öven bildiri yayunlamayı reddeden, bilim tarihıne altın harflerle yazılan ünlü bi- lim adamını hiç kimse unutamaz. Yüzüncü Yıl Üniversıteıniz Rektörü Prof. Dr. Yûcel Askın. yirmi birinci yüz>il bilim ta- rihinde onurlu yerini almıştır. Türkiye'de tu- tuklanarak yargılanan. iki kişilik çete kuran (B^ıverArpah'yı saygı. sevgi ve rahmetle ana- rak). arama karan talep yazısından önce ve- rilen (savcılık evi arama talebinde 8 Tem- muz'da bulunuyor, oysa hâkim 7 Temmuz'da karar vermiş) kendisı Türkiye'de iken evi aranmayıp hatta karardan 7 gün sonra aranan, evi arandığında yurtdışında iken \-urduna dö- nen, ancak kaçar diye tutuklanan, arama ka- ran kapsamı dışmdaki bazı antik eserlere el konan, son bilgilerle mağdur olduğu öne sü- riilen 448 kişinin davaya davet edildıği, bu sü- rede adliyede bir kapının açüışına da davet edi- len, savcının yasalara aykın olarak hakkında • Arkası 8. Sayfada PENCERE Once Saldıpının Çapını Görelim 'Cumhuriyet şimdiye dekbasın ve de medya ta- rihinde eşine rastlanmamış bir sövgü ve saldın ha- rekâtı karşısında bulunuyor...' Bu yazının yukandaki ilk tümcesi soyut bir sav (Osmanlıcasıyla mücerret bir iddia) değildir. Yaşanan olayın çapını ve içeriğini ortaya koymak, kamuoyuna anlatmak, yarınlara kalacak biçimde belgelemek için bu 'sövgü ve saldın harekâtmı' Cumhuriyet'in sayfalannda toplu olarak yayımla- yıp sergileyeceğiz. Bu tutumumuz da dünya ve ülke basın-yayın ta- rihinde şimdiye dek görülmemiş bir davranış ola- caktır; okurlanmız bize karşı beş gazetede birden düzenlenen ortak saldınnın kanıtlannı kendi gaze- telerinde görecekler... Hiçbir şeyden çekinmiyoruz, kendimizi sakınmı- yoruz... Saldınyı düzenleyen Doğan Medya Grubu için- de yuvalanmış Cumhuriyet düşmanlan hak ettik- leri yanıtı elbette alacaklardır. • Bu sövgü ve saldın harekâtının gerekçesi nedir?.. İki boyutu vardır: • Demokrasinin 'o/mazsa olmaz' koşulu özgür 'Dördüncü Kuvvet'in yapısındaki tekelleşme hır- sı ve yozlaşma süreci... • Siyasal yaşamda Türkiye'yi dinci bir devlete dönüştürmek ve parçalamak isteyenlerin -bilinçli bilinçsiz- güdümüne girmiş olanlann tezgâhı... Her iki ıtici güç bırieşmiş, Cumhuriyet'e karşı bir harekâtı ortaklaşa yürürlüğe koymuştur. Dünkü Başyazımızda belirtildiği gibi bir demok- raside üç kuvvet vardır; yasama (Meclis), yürütme (Hükümet) ve yargının yanı sıra 'Dördüncü Kuv- vet' (medya) basın-yayındır. Bugün medyada kartelleşme ve tekelleşme üze- rine bir kavga yürüriüktedir.. Bağımsız Cumhuriyet bu ortamda birdenge un- suru işlevini sürdürdü ve sürdürüyor.. Medyada Turgay Ciner'in Sabah Grubu vardır... Mehmet Emin Karamehmet ın Akşam Grubu vardır... Her iki grup da Doğan Medya Grubu'nun Cum- huriyet'e karşı yürüttüğü sövgü ve saldın harekâ- tının dışında kalmışlardır... Doğan Grubu'nun harekâtına katılan ve işbirliği yapan gazete Said-i Nursi-Fethullah Gülen'in 'Zaman 'ıdır. • Cumhuriyet 199O'lı yıllarda medyada yaşanan, bugün de süren büyük kavgayı tüm boyuttanyla içinden bilmektedir... Bu kavga laik ve bölünmez Türkiye Cumhuriye- ti'nin yazgısını çokyakından ilgilendiren bir içerik- tedir ve gündemdedir... 'Dördüncü Kuvvet' nasıl bu duruma düştü?.. Cumhuriyet'ten başka hiçbir gazete bu konuda gerçekleri yazamaz... Hele önce bize karşı saldın ve sövgü harekâtı- nın yazılı belgelerini sergileyelim, sıra 'Dördüncü Kuvvet' faslına da gelecektir. TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN AYDINLIKGELECEĞI İÇİN BtRLlKVAKFi EL ELE, OMUZ OMUZA 2005 KİŞ BULUŞMASI GELENEKSEL 68'LİLER DAYANIŞMA YEMEĞ1 16Aralık2005 İZLENCE Açılış : Sönmez TARGAN (Vakjf Başkanı) Konuşmacı : llhan SELÇUK Çeşitlı Müzik Dinletileri Tarih : 16 Aralık 2005 Cuma Saat: 20.00 Yer : Armada Oteli - Ahırkapı Restoran Adres : Cankurtaran Çıkışı Sahil Yolu Eminönü-lstanbul lletişim : 0212 51418 08 - 0532 325 85 90 0536 68166 98 -0532 204 8029 www.68liler.org e-posta68lilerfattnet.net.tr LİMİTSİZ İÇKİ Lütfen Yer Ayırbnız 30.İKTİSATÇILARHAFTASI HKTİSATVEY0KSUU.UK" 15-16-17 Arrtk 2005 Lûtfl Kırdar Uhslararaa Konye ve Sergl Sarayı/HafUyB Vahap AcıvamartlFMC Genel Ba*arai Ptof Dr EsSenOBfK=rknazl'ktsatiılaVaWıMûtewllt Heve(:B3*»») Prof Dr MnratZefaDınçerilÜklisalFalartBsiDeKaııı) MMMKMOM SMfOJJO OUffym Bagkant taUr. SarfttJ» Obrum Ba?<anı t6/HUlK»mC«U Otururn Başkanı IOtS*TVEaa*BÛLÛŞÜMÛ " ' Hasan Basn Afcian Pro) Dr Tuncer&Jutay Ooç. Dr Hah*tewrt Prof Dr Izzmnûnder UıstafaSonmal VOKSJUJUâllTM» VE SOSKLOK »ÇOHKi Pıol Dr GûtenKazgar Tafa Akyd. Prof Dr KcctculSoraa, Prol Dr MubeccelKıray Prof DrÜnsıÜMgy M(.Dr.llmtl •F, DflMYA BMKA9 VE KÜRESB.GBJR tUÛLM Dr Irnr» 1 Aylcuî Prof Dr Ça61arKe>«f ProtOr Mer>eraKor^ Pral Dr Türtel H*r*a& FW.a.AHlaVa»(a - S-İUM Parelsier msAn sBTaiBt DBHKMSI VE VOKSULUK Prol Dr Metır <,tna Prof Dr Memıe- Ataı>. Prol. Or Mermf Ali KıHçDay Dr Naıl Saflıgan Prof Or Taner Tımur SMIOUO Otırjm Ba^icant y<x t E M t S Ohrum Ba^am Prof Dr Es*ender KortnKB Praf Dr tanftJuul Opç.tt.FuaErcan Ooç Dr AhmetOr ABTÜHKflTE VE TOMUUİK - OmerOaiırNuhoğlu CanBoytiaroı MerratOllgar. Prof Dr Hasar KjmanoOlu. Dr.OnurCyrıen Ak7İSM)lff? Giriş Scrbesitir. - 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog