Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

13#RALIK2005SALI CUMHURİYET SAYFA KULTUR kultur(« cumhuriyet.com.tr 15 Coı Mansur yönetimindeki Akbank Oda Oıkestrası'nın aralığın ilk konseri bu akşam Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde 2006 Mozart'ın yılıAYJA TEZER O m Mansur yönetimindeki Akbank O- da >rkestrası, 'Dünden Bugüne' konser dizş-inı bu yıl da sürdürüyor. 'Gece Sefa- sı' aşlıklı aralık konserlerinin ilki bu ak- şansaat 19.30'daTuzla'dakı Sabancı Ünı- verıtesi Gösteri Merkezi'nde. Yann saat 20.ıO'de Kadıköy Halk Eğitim Merke- zı'rJe, 15 Aralık Perşembe günü saat 19..O'da Cemal Reşıt Rey Konser Salo- nu'ıda yinelenecek olan konserler, her za- maık;i gibi Cem Mansur'un söyleşisiyle başayacak. Konserin solısti ıse son yıllar- da c^ellikle çağdaş müzik alanında kazan- dığıuluslararası ödüllerle dikkat çeken pi- yan> sanatçımız Toros Can. Mozart'ın 'Küçük Bir Gece Müziği' adlıserenadıyla başlayacak konser, Ispan- ya'a iç savaş çıkması üzerine sürgüne gi- derdc Ingıltere ve Amerika'da çalışan Ka- talaı besteci Roberto Gerhard'ın lirik ve çarjıcı piyano konçertosuyla sürecek. Prorramın ikınci yansında ise A. Dvorak ve .oseph Suk var. Orkestra, Dvorak'ın nokürnunden sonra, öğrencısi ve damadı Sukun serenadını yorumlayacak. peçlşlkllk ve karşıtlık blr arada Atbank Oda Orkestrasrnın dığer orkest- raladan en önemlı farkının her konsennin bell bır konusu, bir öyküsü bulunması ol- duğınu söyleyen Cem Mansur, "Konsere gelcmlerin evde dinlenen müziğin vere- mejeceği bir deneyim yaşamalarını sağ- lamıya çalışıyoruz. Her programın ken- di iunde tutarlı olmasına dikkat ediyo- ruz. Bir yandan da hikâye açısından ye- terikadar değişiklik ve karşıtlık olması gertkiyor. Bu karşıtlık bilinen-bilinme- yen besteciler, çağdaş-gotik, barok-ro- • Akbank Oda Orkestrası'nın diğer orkestralardan en önemli farkının her konserinin belli bir konusu, bir öyküsü bulunması olduğunu söyleyen Cem Mansur, "Konsere gelenlerin evde dinlenen müziğin veremeyeceği bir deneyim yaşamalannı sağlamaya çalışıyoruz. Her programın kendi içinde tutarlı olmasma dikkat ediyoruz" diyor. Mansur, aynca, 2006'nın Mozart'ın 250. doğum yıldönümü olması dolayısıyla her konserlerinde mutlaka Mozart'ın bir yapıtının çahnacağım vurguluyor. mantik dengesi olabilir. Programların tek bir besteciye, tek bir düşünceye odaklanmaması da önemli. Orkestra- nın repertuvarına katmayı gerekli gör- düğüm yapıtlar var. Bir de belli dönem- lerde yayh saz repertuvarında bulunan başyapıtların çalınması gerekiyor. Çünkii tekrar çalmak, yapıta başka bir derinlik. başka bir ayrıntı katıyor" di- ye programlan neye göre belirlediğıni KAMUOYUNA DUYURU Üstlenmiş olduğu rektörlük görevini, Atatürk ilke ve dev- rimlerinden ödün vermeden, demokratik ve sosyal hukuk dev- leti ilkelerinden asla vazgeçmeden yürüten, ödünsüz yurtse- ver Saym Prof. Dr. Yücel Aşkın'm, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere ve hukuka aykın düşe- cek bir şekilde karşılaştığı haksız uygulamalar, kamu vicda- nını derinden yaralamıştır. Hırsızlar, mafya babalan, uyuşturucu tacirleri, karakol ba- sanlar, hortumcular, vurguncular, kara paracılar dışarda elini kolunu sallayarak dolaşırken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni çağdaş, laik Cumhuriyet üniversitesine dönüştüren, kendini mesleğine, sanata, doğaya ve dostluğa adamış, düzenlediği uluslararası sempozyumlarla Van'ın ve ülkemizin adını yurt- dışmda da duyurmuş olan bu Rektörümüze yapılanlar, onun şahsında Cumhuriyet devrimlerine, laik ve çağdaş üniversite- lere, bilim ve insanlığa karşı saldırıdır. Yaşanan bu olay, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokrat ve bilime açıkyapısmın nerelere sürüklenmek istendiğini göz- ler önüne sermiştir. Halen yoğun bakımda bulunan ve sağlık durumu ciddiyeti- ni koruyan Sayın Rektör Prof. Dr. Yücel Aşkın'a sağlığına kı- sa zamanda kavuşması yolundaki içten dileklerimizi iletiyor, kendisine olan güven ve desteğimizin sürdüğünü kamuoyuna duyuruyoruz. Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursa Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi, Bursa Eczacı Odası, Bursa Çağdaş Eczacılar Derneği, Bursa Ziraat Mühendisleri Odası, Bursa Jeofizik Mühendisleri Odası, Bursa Elektrik Mühendisleri Odası. açıklıyor. Gelecek solistlere, diğer orkestralar gi- bi, "Gel de ne çalarsan çal" şeklinde de- ğil de "Bizim o ayki konumuza uygun bir yapıt çal" dediklerine değinen Man- sur, bazen de solistlerin repertuvannda bu- lunan ilginç yapıtlan programlanna kat- tıklannı sözlerine ekliyor. 2006'nın Mozart'ın 250. doğum yıldö- nümü olması dolayısıyla her konserlerin- de mutlaka Mozart'ın bir yapıtının çalına- cağını vurgulayan Mansur, mayıs ayında da Sabancı Üniversitesi'nde 'tyi ki Doğ- dun Araadeus' başhklı bir program yapa- caklarını söylüyor. 'Salzburg'dan Doğuya Doğru' başhk- lı ocak ayı konsennin solistinin Japon ke- man sanatçısı Mayumi Fujikawa olacağı- nı belirten Mansur, "Konserde Mozart ve Türk Konçertosu'yla onun Doğu'ya ba- kışını yansıttıktan sonra, Japon sanat- çıyla bağlantılı olarak da T. Takemitsu adlı Japon bestecinin sinemayla ilgili i- ki yapıtı çalınacak" diyor. Sokaktan popüler kültüre Yaşayan bırçok tanınmış bestecinin kon- çertolar yazıp adadığı îsveçli trompet sa- natçısı Hakan Hardenberger'ın solist olarak katılacağı şubat ayı konsennin baş- lığı ise 'Viyana Sokaklarından'. Konser- de, yeniçeri müzığinden esinlenen Viya- nalı besteci J. J. Fux'un 'Yeniçeri Senfo- nisi' ile H. K. Gruber'in hem trompet so- lo hem de orkestra için yazdığı, sokağı ve popüler kültürü konu alan yapıtının ardın- dan, Mozart ve Haydn'ın daha çok sokak- larda çahnmış eğlencelik müzikleri yorum- lanacak. Mart ayı için 'Ustalar ve ÇırakJar' baş- hklı bir program hazırladıklannı dıle getı- ren Mansur, konserin solisti îngiliz viyo- lonselci Natalie Clein'ın Haydn'ın Re Majör Viyolonsel Konçertosu'nu çalaca- ğını söylüyor ve ekliyor: "Haydn, Mo- zart'ın dostu olmasının yanı sıra bir dö- nem de hocasıydı. Haydn ve Mozart'ın birer yapıtını seslendireceğiz. Aynca, tn- giliz besteci Benjamın Britten'ın hocası Frank Bndge üzerine Çeşitlemeler'i ile, Frank Bridge'ın bir yapıtını yorumla- yacağız. Özetle. bu programda özellikle usta-çırak ilişkisi üzerinde duracağız." Bu yılki 'Dünden Bugüne' dizisini ni- san ayında piyano sanatçısı Christian Blackshaw'un solist olarak katılacağı 'Karanlığın tçinden' başhklı konserle so- na erdıreceklenne değınen Cem Mansur, E. Z. Ün'ün yıllardır çahnmamış, timpani ve yayh sazlar için 'Beyaz Geceler' adlı çok ilginç bir yapıtını çalacaklannı belir- tiyor. Konserde aynca, Schönberg'in 'Verklarte Nacht' adlı postromantik çok şiirsel bir yapıtı ile Mozart'ın piyano kon- çertosu ve Faure'nin bir noktürnü seslen- dirilecek. 2006 yılında yurtiçi ve yurtdışı konser- lerine ağırlık vereceklerini belirten Cem Mansur, "Avrupa'nın çok iyi orkestralâ- rının turnelerini düzenleyen bir acen- teyle anlaştık. Cumhurbaşkanlığı Senfo- ni Orkestrası'nın da aynı acenteyle bağ- lantısı var. Ocak ayında CSO ile birlik- te tspanya turnesi yapmıştık. 2006'da da bu konserleri sürdüreceğiz" diyor. KISA FÎLM ÖYKÜ YARIŞMASI Ayna ayna \ söyle banal Kültür Servisi- 9. Uçan Süpürge I Uluslararası Kadın Filmleri Festivali her yıl olduğu gıbı yuıe 'Kısa Film Öykü Yarışması' ile başhyor. Kısa filmin gelışmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, filmlerde kadın bakış açısınuı geliştirilmesini ve bu bakış açısuıa sahip yeni yazar ve senaristlerin sinema sektörüne kazandınlmasını amaçlayan yanşmanın konusu belli oldu. 'Ayna Ayna Söyle Bana' başhklı yanşmada, kahramanı kadın olan, 'güzel ve çirkin olma' durumu üzerine yazılan ve günümüzde geçen masal türünde kısa film öyküleri yanşacak. 10 Şubat'a kadar göndenlecek öyküler Seçil Büker, Gülden Treske ve înci Demirkol'dan oluşan seçici kurulca değerlendirilecek ve aralanndan seçilen 10 öykünün yazan festival kapsamında yapılacak 3 günlük 'Senar>o Nasıl Yazılır?' konulu atölye çalışmasuıa davet edilecek. Katıhmcılardan biri de atölye çahşması sonunda ikinci bir ödül alma şansına sahip olacak. 10 senaryo ıçinden, Mine Vargı ile Işıl Özgentürk'ün seçeceği 'En İyi Senaryo', Filma-Cass tarafından fılme çekılecek ve bır sonraki festıvalde gösterilecek. Fantastik Türk filmleri • Kültür Servisi - Tenedos Cafe'de, FSA Fotoğraf Sinema Ankara'nın ışbirliği ile gerçekleştirilen 'Fantastik Türk Filmleri' özel gösterimleri devam ediyor. Perşembe akşamlan saat 19.00'da ücretsiz olarak yapılan gösterimlerin bu haftakı filmi, 'The Wizard of Oz' (Oz Büyücüsü) filminin yerli versiyonu olan 'Ayşecik ve Sıhirli Cüceler Rüyalar Ülkesınde'. Yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı 1971 yapımı filmde Zeynep Değirmencioğlu, Süleyman Turan, Metin Serezli ve Ali Şen'in yanı sıra 'Pamuk Prenses filminin hakiİci cüceleri' de rol alıyor. 29 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da Hulki Saner'in yönettiği 'Turist Ömer Uzay Yolunda' gösterilecek. (0 312 425 16 16) 'Atatürk Şiirleri Antolojisi' • ANKARA (AA) - Sanat ve Sanatkârlar Topluluğu Kültür Derneği tarafuıdan Cumhuriyetin 82. yıhna armağan olarak hazırlanan 'Atatürk Şiırlen Antolojisi' dün satışa sunuldu. Antolojide, şair Coşkun Ertepınar'ın ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'in de aralannda bulunduğu 62 şair ve ressamın şiirleri ve yağhboya Atatürk resimleri yer alıyor. 'Meslekte Başarı ÖdüHi1 • Kültür Servisi - Orfeon Oda Korosu, Ankara Oran Rotary Kulüp-Derneği tarafından 2005-2006 Dönemı 'Meslekte Başan Ödülü'ne değer görüldü. 1994 yıhndan bu yana hiçbir kuruma bağh olmadan çahşmalannı sürdüren koro yurtıçinde ve yurtdışında ^00'ün üzerinde konser verdi. Topluluk, ulusal ve uluslararası 15 ödülün sahibi. Şükran Kurdakul anılıyor • Kültür Servisi - Türkiye Yazarlar Sendikası ile Evrensel Basım Yayın, 1940 kuşağının önde gelen şair ve yazarlanndan Şükran Kurdakul'u, 1. ölüm yıldönümünde mezarı başında anacak. Çarşamba günü, saat 14.00'te Kadıköy Sahrayı Cedit Mezarlığı'ndaki anmada Mustafa Köz, Hayri Erdoğan, Eray Canberk ve Öner Yağcı birer konuşma yapacak, Mehnzat ıse şairin şiirlerini seslendırecek. Yarışma için başvurular başkadı • Kültür Seoisi - İlkı bu yıl yapılacak olan 'Ulusal Manisa Mesir Karikatür Yanşması' başvurulan başladı. Amatör ve profesyonel karikatürcülere açık olan yanşmada, yapılan çizimlerin A3 boyutta, daha önce yayımlanmamış ve ödül almamış olması gerekiyor. Karikatürler, 20 Ocak 2006 tarihine kadar Manisa Belediyesi Cocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ne elden veya posta yoluyla göndenlecek. Tan Oral, Eray Özberk, Cem Koç, îbrahım Atabey, Ekrem Aylanç ve Mustafa Keskin'den oluşan seçici kurul tarafından 26 Şubat 2006'da açıklanacak sonuçlar ile birinciye 1500 YTL, ikinciye 1000 YTL. üçüncüye 750 YTL verilecek. önce desen vardı... • güzel sanatlar fakültelerinin ilgili bölümlerine hazırlanmak, • kendinizi desen konusunda geliştirmek, • yaşamınıza boyut katmak, istiyorsanız... hafta içi ve hafta sonu grupları ile gün içerisinde veya akşam saatlerinde gerçekleştiriten desen çalışmalarımıza 1 sizleri bekliyoruz. ayrıntılı bilgiyi vakfımızdon edinebılirsiniz. UOUİARAŞTIRMACI Sî^îE I I K Parıs Caddesı No 14 Kavakiıdere - Ankara Tel: (0312) 417 77 20 pbx Faks (0312)417 57 46 e-posta.umag@urnag org tr www umag org tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog