Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

•y'CumhurlyeC ^-.KİTAPLARI KUVAYI MlLLlYE'NÎN KURULUŞU Alev Coşkun ÇaJPa22riamaA.Ş Prof \watm Mariar ÖBd Sk No 2. 343815ı$hlsonbul.Td (0212) 343 "2 74(20 bayfiks rt»212) 343 72 64 Cu m hur iye82. TIL SAYI: 29286 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZABI: NADİR NADİ (1945-1991) V Cumhurryet ~ K İ T A P L A R I Hedef Cumhurıvet 'Dördüncü Kuvvet?' Bir demokraside, her- kesin bildiği gibi, üç kuv- vet \ardır: Yasama.. Yürütme.. Yargı.. İkinci Dünya Sava- şı'ndan sonra bu üç kuv- vete artık ders kitaplanna da geçen bir 'Dördüncü Kuv^et' eklendi: Basın. Teknolojik devrim bası- nı medyaya dönüştürdü, 'Dördüncü Kuvvet'in gü- cünü artırdı. Demokrasinin var ola- biltnesi için -yargı gibi- medyanın da özgürlüğü şarttır, 'olmazsa olmaz' koşuludur. • Bir iilkede medyanın özgürlüğü ya da bağım- SLZİığı fikir özgürlüğüyle _,değerdedir.. Peki, bu özgürlüğü Idm kısıtlayabilir?.. Hangi tehdit ve baskı demokra- sinin bu 'olmazsa olmaz' koşulunu ortadan kaldı- rabilir? Tehlike iki yönden gele- bilir; iki baskı gücü de- mokrasinin Dördüncü Kuvvet'inin bağımsızbğı- nı tehdit edebilir: 1) Devlet.. 2) Sermaye.. Devlet gücünü elinde tuian iktidar medyanın özgürlüğünü kısıtlayan önlemler alabilir, ortam antidemokratik içerik ka- zaadı mı iktidar demok- rasiyi rafa kaldırmış de- mekrir. Bunun yanı sıra medya- nın bağımsızlığını ve fUdr izgürlüğünü tehdit eden ikinci tehlike sermayeden ka>naklanabilir; tekelleş- me ya da karteUeşmenin gerçekleştiği bir medya demokrasiyle taban taba- nazıtlaşır. Demokrasilerde med- \aaın tekelleşmesine ya da kartelleşmesine karşı \asal önlemler abnmıştır. • Türkiye'de durum ne- dir? Clkemizde ne yazık ki medyayı ildye ayırmak ge- rekiyor; çünkü son yıllar- da gittikçe güçlenen bir dinci medya söz konusu- dar. Tarikatlar veya ce- maatler olağanüstü para- saJ güçlerle medyaya gir- oüslerdir; bugünkü du- ramda henüz ağıruklan sınırlıdır. Ancak, dinci kesim de dakil olmak üzere,Türki- »e'deki 'Dördüncü Kuv- ••et in, tekelleşme tehdidi iltuıda bulunduğu da gö- rilüyor. Tekelleşme tehlikesi iztllikle basın açısından İArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Cumhuriyef Cumhuriyet gozetesi bugün bir kısım medya tarafındon neden hedef gösteriliyor, omoç ne? /Cumhuriyet AB'ye nasıl bakıyor? «/ Cumhuriyet darbeleri destekiiyor mu? VTürk Silahlı Kuvvetleri'yle ilişki içinde mi? •^Cumhuriyet demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin savunucusu mu? / Cumhuriyet niçin laik demokratik Cumhuriyeti savunuyor? ı n Cumhuriyet ' t e /Medya Lozan Anflaşması'na niçin tu kaka diyor; Rum, Yunan, Ermeni ve ayrılıkçı Kürtlerin arkasındaki güçlerin laik Cumhuriyetle hesapları ne? / AKP takıyyeci mi, değil mi? / Said-i Nursi - Fethullah Gülen'in gazetesi Zaman niçin Cumhuriyet'e savaş açıyor, Cumhuriyet yazarlarına saldırıyor? / 'Türk" kavramı neden tartışmaya açılıyor? RTÜK'ün raporu, televizyonun gençlerve çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyuyor Ekrandaki tehlikeŞlddet dolu haberler TBMM Töre ve Namus CinayetleriniAraştınna Komisyonu'na sunulan raporda, insanlann yaklaşık 4 sa- atlerini televizyon karşısında geçirdikleri belirtilerek bu durumun aile içi iletişimi ve çocuklann okuma alışkan- lığını azalttığı vurgulandı. Raporda, çocuklann en çok te- levizyon seyrettikleri saatlerde yayımlanan filmlerdeki şiddet oranı yüzde 33.1 olarak belirlenirken şiddet içerik- li haberlerin oranının da yüzde 3O'u geçtiği belirtildi. "^ T Duyarsızlık körükleniyor RTÜK raporunda kan davası ve maıya-devlet ilişkileri üzerıne kurulu programlann yanı srra aşk tema- lı dizilerde şiddet unsurunun yoğun olarak kullanıldığı- na dikkat çekildi. Televizyon programlannda 'iyi'yi tem- sil eden 'kahramanlaıın' uyguladıklan şiddetin 'meşru' gösterildiği ifade edilen raporda, bu durumun şiddetin bazı koşullar altında kabul edilebilir olduğu mesajını zi- "" hinlere yerleştirdiği, duyarsızlığı körüklediği vurgulandı. Dlzllere özenen gençler Raporda, mafya dizile- rinin, aşın şiddet gö- rüntüleri ve verdikleri mesajlarla yasadışıhğı özendirdik- leri hatta meşrulaştırdıklan belirtildi. Sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanunını kabul edilebilir gösteren sahnelere söz konusu dizilerde sıkça yer verildiği vurgu- lanan raporda, bazı gençlerin, bu dizilerdeki karakterle- re özenerek arkadaşlannı yaraladıklan ya da öldürdükle- ri ammsatlldl. EMÎNE KAPLAN'ın haberi • 6. Sayfada CHP lideri Baykal: Başbakan yanlışta ısrarediyor CHP lideri Baykal, Başba- kan'ın 'alt kimlık'le ilgili sözleriyle yanlış yaptığını ve bunda ısrar ettiğini söyledi. Baykal, "Tûrkiye'nin Başba- kanı, milletinin adını koy- makta tereddüt içine girme- melidir" dedi. Doğu'da eko- nomik canlılık sağlamanın zorluğuna karşın öncelikli konu olduğunu vurgulayan Baykal, sorunun özel sektörü teşvik ederek çözülemeyece- ğini belırttı. • 4. Sayfada BaşbakanAnkara 'da Erdoğan: Din bir çimentodur Başbakan Erdoğan, hiçbir zaman "din üst kimliktir" demediğini savundu. Erdo- ğan, "Din bir çimentodur ve şu anda en önemli birleştirici unsurdur. Gazı Mustafa Ke- mal'in de bu konuda açıkla- malan var" dedi. Erdoğan bedelli askerlik konusunda atılmış bir adımlan olmadı- ğını söyledi. • 5. Sayfada ondra alev alevyanıyor Ingiltere'nin başkenti Londra yakınlanndaki bir yakıt deposunda meydana gelen patlamalar sonucu 4'ü ağır 36 kişi yaralandı. Hol- landa ve Pransa'dan da du\ulan patlamaların kaza sonucu meyda- na geldiği açıklandı. Patlamaların şidderinden bazı binalar yıkıldı, çok sayıda yapının camları patladı, duvarları çatladı. Pek çok ev ve işyeri boşaltıldı. Yangının birkaç gün sürebileceğini belirten yetkili- ler, yoğun dumanın doğuya doğru ilerlediğini bildirdi. • //. Sayfada EL KAİDE'NİN FAALİYETLERİNİ MİT'LE BİRLÎKTE IZLlYORLAR Türkiye, FBI ajanı kaynıyorAnkara, ABD istihbarat kurumlannm üst düzey yetkililerini ağırlamayı sür- dürüyor. FBI Başkam'nın ardmdan CIA Başkanı Porter Goss da Türkiye'ye geldi. Goss'un temaslan su-asmda PKK, K. Irak'ta Kürt devleti kurulması- na yönelik gelişmeler ve El Kaide konulannın gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye'de 165 FBI ajanının görev yaptığı belirtilirken bu ajanlann büyük bö- lümünün Ankara'da çalıştığı, îstanbul'daki büronun da oldukça faal olduğu bildiriliyor. Bu kişilerin Istanbul'da gerçekleştirilen bombah saldırılarm ar- dından El Kaide hücrelerine yönelik çalışma yaptığı kaydedildi. • 6. Sayfada ERDOĞAN'IN DAVASI 'At karikatürü 5 karan bozuldu Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ı at olarak çizen Evrensel ga- zetesi çizeri Sefer Selvi hakkuıda verilen 10 milyar liralık tazmınat karan Yargıtay tarafindan bozuldu. Karar, Erdoğan'ın gazetemız çizeri Musa Kart ile Penguen dergisi aleyhıne açtığı davalar ıçın de em- sal oluşturabılecek. • 8. Sayfada SAĞLIK HARCAMALARI TBMM'de 'suiistimal' TBMM Başkanvekili Alptekin, Mechs'in sağladığı sağlık güven- cesinin suiistimal edilmesinin ön- lenmesi amacıyla geçen yasama yı- lında tedavi faturalannın tek tek in- celendiğini bildirdi. Alptekin, 1130 faturanın ıade edildığini belirtirken 3.1 mılyon YTL'lik suiistimal tespit edıldiğını açıkladı. • 8. Sayfada Fenerbahçe 'Erciyes'i de aştı Fenerbahçe, Kaysen Erciyesspor'u 3-0 ye- nerek Süper Lig'in ilk yansmı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Sıvasspor-Kon- yaspor karşılaşmasınm ardından iki takımın taraftarlan arasmda çıkan kavgada 3 taraf- tar, 2 güvenlik görevlisi ve 1 polis yaralan- dı. Bazı 2. lig maçlanndan sonra çıkan olay- larda da taraftarlar tartaklandı. • Spor'da IOGMN * ÇARŞAMBA Cumhuriyel le {pirlikte. Doğanın özünü duyumsatmak 2005 Simavi Ödülü 'plastik sanatlar' dalında Naile Akıncf ya verildi. "Bu ödülü almayı beklemediğini" belirten Akıncı, sanat yaşan- tısı boyunca kendi plastiğini aşmak için ça- baladığmı söylüyor. Akıncı, "Bir resmi oluş- tururken takıldığımı hissedersem emeğime acımaksızın resmi yok edebilirim" diyor. SELCEN AKSEL'in söyleşisi • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Şemdinli'de İnsan tlk Kime Sitem Edep? önce sorunun yanrtını verelım: Bize göre Tann'ya... öylesıne güzel, zor, avuçlarının içinde ve uzak bir coğrafyanın ortasında yaşamak, yaşam alanları ya- ratmaya çalışmak... Şemdinli ve çevresini ütülese- M*jrkastSa.8,Sül,8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog