Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

F jFr Cumhurtyel k^KlTAPLARI SUSUZYAZ Necati Cumalı ÇagPa2arlamaA.Ş Prof Nunran MazİMr Öfcttl Sfc No 2 3*381 Şıîkisanbd Td (0212)343 72 74(20hat)Faks (0212)343 7264 Cumhuriyet y'Cumhuriyel k^-KİTAPLARI OSMANLIGERÇEĞÎ Erdoğan Aydın ÇagPazartmıA-Ş Pnrf NureHm Mazinr Ökfcl Sfc No 2 34381 ŞljMsanbul Td (0212)343 72 74(20hajftks (0212)343 72 64 82. YIL SAYI: 29285 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-799?) 11 ARALIK 2005 PAZAR edef CumhurivCumhuriyet gozetesi bugün neden hedef göşteriliyor, om /'Cumhuriyet AB'ye nasıl bakıyor? / Cumhuriyef darbeleri destekliyor mu? /Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilişki içinde mi? S Cumhuriyet demokrasinin, insan haklannın ve özgürlükierın savunucusu mu? / Cumhuriyet niçin laik demokratik Cumhuriyeti savunuyor? ı n Cumhuriye! ' t e . / Medya Lozan Antlaşması'na nıçfn tu kaka diyor; Rum, Yunan, Ermeni ve ayrılıkçı Kürtlerin arkasındaki güçlerin laik Ğumhuriyetle hesapları ne? / AKP takıyyeci mi, değil mi? / Said-i Nursi - Fethullah Gulen'in gazetesi Zaman niçin Cumhuriyet'e savaş açıyor, Cumhuriyet yazarlarına saldırıyor? / "Türk" kavramı neden tartışmaya açılıyor? Ünlü ve eğitimli isimlerin de dövüldüklerini açıklamalan, tarüşmalan yeniden gündeme getirdi Kadına siddet TBMM NAMUS CÎNAYETLERİ KOMİSYONU 'Reytingkurbanı oluyorlar' T B M M Töre ve Namus Cinayetlenni Araştırma Komısyonu'na RTÜK ve televizyon temsilcılennın verdiğı bılgıler, kadın ve ço- cuğu ıstismar eden pogramlann "reyting uğruna" yayımlandığmı ortaya koydu. RTÜK Başkanı Akman, bazı televizyon kanallannın yayın ılkelerini ihlal ettıgını vurgularken TRT Televizyon Daıresı Başkan Yardımcısı Özkök, reyting mücadelesı sürdükçe yayırüann kötüleşeceğını belirtti. EıYİİlNE KAPLAN'ın haberi • 9. Sayfada 'Duyulmasindan korkuyordum' Son günlerde çok sayıda tanınmış kadın dayak yediğini açıklarken uzmanlar yasalann etkin olarak uygulanmadığını vurguluyor. Spi- ker Rana Elik, "Eşim, beni 'Seni öldüreceğim' diye dövüyordu. Beni öldürdük- ten sonra cezalandınlsa ne fark eder?" dedi. Şarkıcı Pnıar Dilşeker de "Bir yıl boyunca şiddet gördüm. Yaşadıklanmın duyulmasmdan korkuyordum" dedi. 'Dayak lletlşlm araei' Prof. Özcan Köknel, dayağın iletişim aracı olarak al- gılandığını belirterek insanın eğitimli olmasının ataerkil yapının hâkim olduğu toplumlarda dayağı engellemediğini söyledi. Prof. Sedat Özkan da şiddet uygu- layan bireylerde "kişilik bozukluğu" olduğunu, eğitimin bunu engellemediği- ni VUrguladl. HtLAL KÖSE ve SİBEL BAHÇETEPE'nin haberi • 9. Sayfada _A L • ŞlDDETE SON, AYRIMCILIĞA SONDAN GEÇER / ZEYNEP ORAL'm yazıs, • İS. Sayfada Kapkaç sonrası kullanım engellenemeyecek Cepte değişen bir şey yok Telekomünikasyon Kurulu tarafından hazırlanan ve 12 Temmuz 2005'teçîka- nlan 5392 Sayılı Yasa ile gündeme gelen cep telefonlannın kayıtlı hale gelme- si, bir yandan tüketici ve operatörler için ciddi bir kargaşa ve külfet doğurur- ken diğer yandan milat haline gelen 13 Aralık tarihinden sonra pek de bir şe- yin değişmeyeceğinı ortaya koydu. Sayısının 18-20 milyon civannda olduğu ileri sürülen kayıt dışı cüıazlann 13 Aralık'a kadar kayıtlı hale gelmesinin mümkün olmadığı suvunuluyor. OLCAY BÜYÜKTAŞ'ın haberi • 6. Sayfada TLATFORM KURULSUN' Solda yeni arayış başladı DİSK'in düzenlediği "Solda Yenilen- me" konferanslannın ikıncisı dûn Istan- bul'da yapıldı. Dedeman Oteli'nde dü- zenlenen toplantıya, aralannda Erdal înönü ve Altan Oymen'ın de bulundu- ğu, akademisyenler, sendika ve sivü toplum kuruluşlannın temsücilen, ya- zarlar ve sanatçılar katıldı. BARIŞ MUMYAKMAZ'm haberi • 5. Sayfada TÎHAK'INETKINLIĞI Dünyada aydınlık savaşı Türkiye İnsan Haklan Kurumu, İn- san Hakları Haftası kapsamında bir di- zı etkınlık düzenledı. Gazetemız tmti- yaz Sahıbı llhan Selçuk,"Emperyaliz- me karşı çıkmadan insan haklannı sa- vunmak bır sahtekârlıktır" dedi. Sel- çuk, insan haklannın "emperyalızmin hızmetçısı, uşağı olarak" savunulama- yacağını vurguladı. • 5. Sayfada Modern kadının yalnızlığı Modern kadının problemleri ressam Çiğdem Buçak'u son sergisinin ko- nusu oldu. Çiğdem Buçak, son çaLışmalarında portre ve figüre yöneldi- ğini belirterek modern hayat içindeki kadının yalnızlığını ve iç çekişle- rini resmettiğini, bunlan da mimilderde topladığıoı anJattı. Resimleri sık sık Nnri İyem'in çahşmalarına benzetilen Buçak, "tyem'le aramda za- man farkı var, ben bugünün modern kadınıvım. Toplumun bireyi olarak kadınlann sıkıntılannı yaşıyorum. Birileri kadınlan anlasın isriyorum" diye konuşru. Çiğdem Buçak'ın çalışmaları, 19 Aralık'a kadar Doku Sa- nat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. (Fotoğraf: AA) Asteğmen Ömer Fidan ve er Mehmet Duru Niğde'de toprağa verildi. (AA) 3 ilde tören düzenlendi Şehitlere hüzünlü uğurlama Şırnak'ta PKK saldınsı sırasuıda şehit olan bir asteğmen ve üç er memleketlerinde toprağa veril- di. Asteğmen Ömer Fidan ve er Mehmet Duru için Niğde'de tö- ren düzenlendi. Törene katılan yurttaşlar, PKK aleyhine slogan attı. Er Cihan Oüıan içinAğn'da düzenlenen törende, Olhan'ın yakınlannın Kürtçe ağıtlar yak- ması dikkati çekti. Er Mehmet Ali Erçetin'in cenazesi Bitlis'te toprağa verildi. • 8. Sayfada • YURTTAŞIN YARDIMNA ASKER KOŞTU • «. Sayfada Belediye Başkanı Kocaoğlu 'Türkiye ve İzmirşeriata teslim olmaz' tnsanlık tarihinde duraksamalar, geriye gidişler görüldüğünü be- lirten lânir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Insan- lık hep ileriye gitmiştir. Benim inancmıa göre Izmir de Türkiye de şeriatçılığa teslim olmaz. Neh- ri geriye akıtamazsuuz. Akar gi- bi görünse de sürgit akıtamazsı- mz" dedi. LEYLA TAVŞANOĞ- LU'nun söyleşisi • 12. Sayfada ARINÇ: HEZEYAN SÖZÜ ÖLÇÜSÜZ M 4. Savfada ERDOĞAN'DAN YİNE DİNIMESAJ M 4. Savfada GALATASARAY: 3 BEŞÎKTAŞ: 2 MSpor'da 5N 1 300-003400 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Takke Düştü AKP Genel Merkezi ilk kez bır anket açıkladı. Iktidar partisi, ıktıdar partısı hükümetının -anket sonuçlarına göre- yolsuzlukla mücadelede yüzde 57.6, yoksullukla mücadelede yüzde 71.5, ışsızlık- le mücadelede yüzde 77.1 ba-şa-rı-sız olduğunu ı- lan ettı. Ankette anlamlı dığer bir soru: AKP hükümetı Tür- kiye'yi iyi yönetiyor mu? Istanbul'da, Izmır'de, Te- mArkasıSa.8,Sü.r4e Siyasette sivil zamanlar GUNDEM MUSTAFA BALBAY Malatya 7ehipr Zemberek! Bir kenti cehenneme çevirmek diye buna denir. Bir zamanlar "Doğu'nun Paris'i" diye bilınen Malatya'da Paris'in "par"\ gitmiş, "is"\ kalmış! Kente girerken kirlı beyaz sis bulutları karşıladı bi- zı. Kentin havası bozulmuş. Malatyalılar, kaçak kö- mür kullanımının artmasından kaynaklanan, çarpık ve plansız yapılaşmanın da beslediğı bır kirlilik ya- şadıklarını söylüyorlar. Son dönemde hep olumsuz • 4rkası Sa. 8,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog