Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 ARALIK 2005 CUMARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Y 10 Sinop Y 14 Edime B 11 Samsun Y 13 Kocaeli Y 12 Trabzon Y 14 Çanakkale B 13 Giresun Y 14 Izmir B 16 Ankara B 12 Manisa B 14 Eskişehir Aydın B 17 Konya B 12 Denizli B 17 Sıvas B 12 Zonguldak Y 13 Antalya B 21 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van B B S B B S B B 24 23 17 21 20 19 13 10 B 8 Yurdun kuzey. ıçve batı kesımlerı parçalı ve çok bulutlu, Kara- Oslo denız ve Bolu, Duzce DIS MERKEZLER Y 0 Berlın B 0 Moskova K -7 ve Eskişehir çevrelerı H e l s ı n K l ıle oğlenden sonra Stockholm Y 2 Marmara'mn dogusu, Londra Y 8 çevrelen yağışlı, dıger Amsterdam B 5 yerler az bulutlu ve •,,••,L,ca ı açık geçecek Hava D r u K s e l B sıcaklığında onemlı rarıs bır degışiklık olma- Bonn yacak Münih B 1 B B 7 Zürıh Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atina B B B B B Y Y 3 11 -1 0 2 13 15 Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire B B B B B B B 19 -13 11 13 1 3 20 B 2 Şam B 23 ç T ^ 3 Parçalı bulutiu : Sısiı Bulutlu ^ Çok Duluthj . Yağmurlu Sulu kar \ Gök gûrürtüKj GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada olağan bir gelişme diye kabul ettiğine inanılıyor- sa ne âlâ. RTE'nin Batılı görünürken Islami ideolojiyi yerieş- tirmeye yönelik çabalarını dışannın gözlemediğini sanmak derin bir saflığın sergilenmesinden başka nedir ki?.. Oysa bu iktidar AB dayatmalannı örtü yaparak asıl amacını hemen her gün yeni bir uygulamayla yaşama geçiriyor. Kâğıt üzerinde sözde Avrupalı, gerçekte Islam kurallarına kurban! ••• Islami üst kimliğe yerleştirmeye yönelen açıkla- malarta içki yasağı birbirine kanştı. Içerisi gibi dışarısı da RTE'nin artık takıyyeden de sıynlan, açığa çıkan gerçek yüzünü tanıyor. Henüz kimlikle ilgili bilimselliğe, gerçeklere aykı- n düşen açıklamaların actığı yara taze iken sahne- ye içki yasağmı çıkardı. Istanbul belediye başkanı iken yasalann engellediği içki yasağını iktidara gel- dikten sonra bir yasayla Türkiye genelinde uygula- maya geçirdi. Turizm alanlannın, sağduyu sahiplerinin karşı çık- tığı uygulamaların mucidi RTE'dir. Bakın neden: Aksu'nun söylediği gibi, geçen temmuzda hükü- met Meclis'ten geçirdiği yasalaria büyükşehir be- lediye ve il Özel idarelerine "birtakım yetkiler" ver- di. Içkili yerlerle ilgili kimi yetkiler yerel yönetimle- re devredildi. RTE'nin bilgisi, oluru, hatta buyruğu olmadan be- lediyelere bu yetkiler verilemezdi. Bu noktada ba- sit bir kurnazlık seziliyor. Ama RTE yetkiyi beledi- yelere devrederek hükümeti içkiye kısıtlama getir- me veya içkili yerleri kırmızı sokak diye tarif edilen belirli yerlerde toplama gibi girişimlerin sorumlusu olmaktan kurtarıyor. Belediye başkanlığından beri fikr-i sabit haline getirdiği içkili yerleri yaşamın dışına çıkanyor. AKP'Iİ belediyelerin içkili yerlere karşı başlattığı eylemi eleştirdiğine veya hükümet olarak dünyaya açılan, büyük turist potansiyeli bekleyen Türkiye'ye bu tür uygulamalann yakışmadığına değinen tek bir cümlesine rast geldiniz mi? Aksine, yasal olanak- lan kullandıklarını söyleyen -merkezden kışkırtılan AKP'Iİ belediyeleri- savundu. • • * Hükümet sorumluluktan kaçabilir mi? Içişleri Bakanı Aksu, "Bir belediye başkanı ken- di bölgesinde 'kırmızı bölge' ilan eder veya içkili yerleri biryerde toplarsa yaptınm uygulayacak mı- sınız?" sorusunu "Tabii, yasalara aykın" diye karşı- ladı. Bu, bir sözlü güvence. Ama yeterli değil. Şu soru yapılması gerekene işaret ediyor: Din kaynaklı uygulamalar yapan ve yapmaya ha- zırlanan (AKP'li) belediyelerin aykırı davranışlarını önlemek ve sorunu temelinden çözümlemek için hükümet: Ters uygulamalara yol açan yasa maddelerini de- ğiştireceğini, yasadaki değişiklikten sonra AKP'li belediyelerin içki karşıtı davranışlanna olanak sağ- layan genelgeyi yeniden düzenleyeceğini neden açıklamıyor? ÎHL düzenlemesine rektörden sert tepki Haber Merkezi - Anadolu Üniversitesi Rek- törü Prof. Dr. Engin Ataç, Milli Eğitim Ba- kanlığı'ıun (MEB) Açıköğretim Lisesi Yö- netmeliği'nde yaptığı bir düzenlemeyle imam hatip lisesi (ÎHL) öğrencilerine ÖSS'de istediği alanda sınava girmesine ola- nak tanımasına sert tepki gösterdi. Ataç, dü- zenleme iptal edilmezse sistemin ÎHL dışın- daki meslek lisesi mezuıüannın aleyhine ça- lışacağını söyledi. Konuyla ilgili bir açıkla- ma yapan Prof. Dr. Ataç, MEB'in Açıköğre- tim Lisesi Yönetmeliği'nde yaptığı değişik- likle, ÎHL son sınıf öğrencileri veya mezun- lannın açıköğretim lisesinde bir dönem öğre- nim gördükten sonra ÖSS'de istedikleri alan- da sınava girebilme hakkı tanıdığmı anımsat- tı. Bu uygulamanın sadece imam hatip lisele- rine verilen bir olanak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ataç, "İHL bir meslek lisesi ol- masına rağmen onlara bu hak tanınmış oluyor. Peki diğer meslek lisesindeki ço- cuklar ne olacak? Madem böyle bir hak veriyorsun, diğer meslek lisesinde okuyan- lar da bu hakkı istesin. O zaman biz mes- lek liselerini kapatalım. Yapılan düzen- leme iptal edilmezse, sistem imam hatip liselerinin dışındaki diğer meslek lisesi mezunlarının aleyhine çalışacak" dedi. Antalya'daki içki tartışmasına nokta ANTALYA (Cumhuriyet) - Antalya îl Genel Meclisi, ilçelerdeki tüm alanlann içkili yer bölgesi olmasını kararlaştırdı. Il genel mecli- si karan oybirliğiyle aldı. Bilal Ozgür baş- kanlığında toplanan il genel meclisi toplantı- sında içkili yer bölgeleri konusu ele alındı. Tûm meclis üyelerinin oylanyla kabul edilen kararda, ilçelerde belediye stnırlan dışındaki tüm alanlann içkili yer bölgesi olması karar- laştınldı. Buna göre Gazipaşa, Demre, Fini- ke, Gûndoğmuş, Korkuteli, Kemer, îbradı ile Kumluca ilçelerinde, belediye suurlan dışın- da kalan ve il genel meclisi yetkisinde bulu- nan tûm alanlar, önceki uygulamalarda oldu- ğu gibi "içkili yer bölgesi" olarak kalacak. Zaman zaman sert tartışmalann yaşandığı il genel meclisi toplantısmda geri İcalan 6 il- çeyle ilgili önûmüzdeki toplantıda aynı kara- nn verilmeS prensip olarak benimsendi. Saydamlık örgütünün 69 ülkede yaptığı araştırmanın çarpıcı sonucu En kirliDış Haberler Servisi - "Ulus- lararası Saydamhk" (TI) örgü- tü tarafından "Birleşmiş Millet- ler (BM) Yolsuzlukla Mücade- le Günü" dolayısıyla açıklanan "2005 Dünya Yolsuzluk Baro- metresi" başlıklı rapora göre, araştırma konusu yapılan 69 ûl- keden45'inde "siyasi partiler" yolsuzluğa en çok bulaşmış ku- rumlar olarak görülüyor. Dünya çapında siyasi partiler, parlamentolar, polis ve yargının en yozlaşmış kurumlar olduğu- nu gösteren raporda, aralannda Türkiye'nin de bulunduğu 69 ül- kede toplam 55 bin kişinin katı- lımı ile Mayıs-Ekim 2005 döne- minde Gallup tarafuıdan gerçek- leştirilen anketin sonuçlanna da yer verildi. Gallup araştırma enstirüsüyle ortaklaşa hazırla- TEROR SALDIRIS1 Şırnak'ta 4§ehit tDtL (AA) - Şırnak'ın Güç- lükonak ilçesine bağlı Yağızoy- mak köyündeki askeri birliğe terör örgütü PKK tarafından dü- zenlenen saldında 1 asteğmen ile 3 er şehit oldu. Alınan bilgiye göre, önceki gece saat 01.00 sıralannda Güç- lükonak ilçesine bağlı Yağızoy- mak köyündeki askeri birliğe terör örgütü PKK üyeleri tara- fından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla saldui düzenlendi. Saldında, mevzide nöbet tu- tan jandarma erler Cihan Ol- han, Mehmet Ali Çetin (26) ve piyade er Mehmet Duru ile as- keri birliğin içerisinde bulunan Piyade Asteğmen Ömer Fidan (23) şehit oldu, erler Feridun Özcan ve Tuncay Aslan yara- landı. Saldınya güvenlik güç- lerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çahşmada, 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığı bildirildi. Yaralı askerlerlerin sağlık du- rumlanrun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan dün akşam saat- lerinde Şmıak'ın Silopi ilçesin- de, DicleveYeşiltepeMahalle- leriyle, îpek Yolu Caddesi'nde- ki üç ayn işyerinin önünde pat- lamalaroldu. Patlamalarda 1 ki- şi yaralandı, 5 işyerinde hasar meydana geldi. Batman'da da askerlik şubesi yakınlannda bu- lunan bir arsaya bırakılan bir bomba patladı. nan rapora gore, genel olarak insanlann yüzde 57'si yolsuzluklann son üç yıl içinde arttığuıı düşünü- yor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, siyasi par- tilerden sonra en yoz- laşmış kurumlar olarak meclisler, daha sonra da adalet sistemleri, gümrükler ve maliye ı kurumlan görülüyor. Rapor, gelişmiş ül- keler ve bunlann demokratik sistemlerinin de eleştiri oklann- dan nasibini aldığını gösteriyor. Siyasi partilerin en yozlaşmış kurumlar olarak görüldüğü zen- gin ülkeler arasında Almanya, Kanada, îspanya, ABD, Fransa, Italya, Japonya, Isviçre ve Ingil- tere de gösteriliyor. Batı Avru- pa'da siyasi partüeri ya- sama organlan, med- ya ve iş dünyası takip ediyor. Türkiye'de en kirli vergi idaresi Uluslararası Say- damlık Örgütü'nün araştırması, Türkiye'de Vergi İdaresi 'nin yolsuz- luk açısından "En kirli kurum", Silahlı Kuvvet- ler'in ise "En temiz kurum" olduğunu ortaya koydu. Yurttaşlann, Türkiye'de yol- suzluğun azalacağı konusunda "karamsar"olduğunu açığa çı- karan ankete göre gelecek 3 yıl içinde yolsuzluğun artacağını düşünenlerin oranı yüzde 29, azalacağını düşünenlerin oranı ise sadece 33 olarak yansıdı. Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başka- nı Erciş Kurruluş, dün dernek genel merkezinde düzenlediği basın toplantısmda, Uluslarara- sı Saydamlık Örgütü'nce 69 ül- kede gerçekleştirilen ve "Bir- leşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Günü" nedeniyle açıklanan araştırma sonuçlanm açıkladı. Ankette, Türkiye'de yolsuzlu- ğun en yoğun yaşandığı üç alan, vergi idaresi, siyasi partiler ve sağlık sektörü olarak yer aldı. Kurruluş, yurttaşlann gözünde, adı yolsuzluk ile beraber anılan Vergi Idaresi'nin sorumlusu Ma- liye Bakanı Kemal Unakıtan'ın bu saptamalan karşı açıklama yapması gerektiğini söyledi. Ankara'da temaslarda bulunan FBI Başkanı Robert Mueiler, Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner ve MİT Müsteşan Emre Taner ile bir araya geldi. (Fotoğraf: AA) FBI Başkanı sonuçlann zamanla ortaya çıkacağını söyledi 'PKK'ye karşı adım atıldı' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Ro- bert Mueller'in, Türkiye"deki temaslannda ağırlıklı olarak terör konusunda işbirliği konu- su gündeme geldi. Mueiler, "PKK konusun- da son yıllarda somut sonuçlar abndı. Önü- müzdeki dönemde bu sonuçlar daha fazla beürginleşecek" dedi. Mueller'in MlT Müs- teşan Emre Taner ile yaptığı görüşmede nük- leer kaçakçılık konusunun da gündeme geldi- ği öğrenüdi. Türkiye'ye gelen FBI Başkanı Ro- bert Mueiler, dün Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner ve MlT Müsteşan Emre Ta- ner ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Türkiye üzerinden gerçekleştirilen nükleer parça ka- çakçılığı, Ortadoğu'da îran ve Suriye'nin du- rumu ile Irak ve PKK konulan ele alındı. Türkiye'den ayrümadan önce bir açıklama yapan Mueiler, temaslannda PKK ve El Kaide konulannı görüştüklerini söyledi. Mueller, ku- rumlar ve ülkelerarası işbirliğini arttırmak ve bağlan kuvvetlendirmek için görüşmeler yap- tıklannı ifade etti. FBI'nın Ankara ve Istan- bul'da bürolan bulunduğunu ifade eden Muel- ler bir soru üzerine, PKK ile ilgili zaten somut sonuçlann alındığını ve önûmüzdeki yıllarda da daha fazla gelişmelerin görüleceğini belirtti. Mueller, Ankara temaslannda uluslararası terör, insan kaçakçılığı, uyuşturucu trafiği ve sanal suçlar konularmm ele alındığını bildirdi. Mu- eller, görüşmelerde Türkiye'deki nükleer ka- çakçılık ile ilgili raporun ele alınıp alınmadığı konusundaki bir soruya ise, "O raporu büiyo- rum. O yanhş bir rapor" yanıtmı verdi. 6 Evrün' sürgününde yeni perde Mersin Valisi 5 öğretmen hakhnda 'öğrencüerin dini duygularını sarsmak'suçlamasının bulunmadığını ileri sürmesine karşın ceza karan yazılannda bu ifadeler yer alıyor ABÎDİNYAĞMUR MERSİN - Mersin Valisi Arilla Osmançelebioğlu, Yalı- nayak llköğretim Okulu'nda görev yerleri değiştirilen 5 öğ- retmene yönelik suçlamalar arasında, "öğrencilerin dini duygularını sarsmak" suçla- masının bulunmadığını açıkla- dı. Milli Eğitim Müdürlüğü ta- rafından öğretmenlere gönderi- len ceza karan yazılannda ise u ders müfredatında olmadığı halde öğrencüerin dini duy- gularını zedeleyecek telkin- lerde bulunmak" ifadesi yer alıyor. Atilla Osmançelebioğlu yazı- lı bir açıklama yaparak Yalına- yak îlköğretim Okulu'nda gö- revli olduklan dönemde 5 öğ- retmen hakkında yürütülen so- ruşturmanın içeriği hakkında bilgi verdi. Ögretmenlerin ev- rim teorisini anlattıklan için sürgün edildiklerinin ileri sürül- düğunü ammsatan Osmançele- CUMHURİYETİN HABERİ TBMM'DE ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mersin Yalınayak İlköğ- retim Okulu ögretmenlerinin "Evrim Teorisi'ni anlatmak" ve "ezan okunduğunda pencereleri kapatmak" gibi suç- lamalar üzerine cezalandınlması, soru önergeleriyle TBMM gündemine taşındı. CHP Denizli Milletvekili Mustafa Ga- zalcı ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in dün TBMM Başkanlığı'na verdikleri soru önergelerinde, öğretmenlerine yöneltilen "öğrencilerin dini duygularını sarsıcı yönde telkinde bulunmak" suçlaması konusundaki haberlere dik- kat çekildi. Milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'e haberlerin doğru olup olmadığuıı sordu. bioğlu açıklamasrnda şu bilgile- re yer verdi: "Bazı uygulamalardan ra- hatsız olan öğrenci velilerinin şikâyeti üzerine yapılan so- ruşturma sonucunda; usulsüz eş yardımı ve ek ders ücreti aundığı, tstiklal Marşı tören- lerine iştirak edilmediği, kılık kıyafet yönetmeliğine uyul- madığı, görevde ayrımcıhk, ödüllendirmelerde haksızlık yapıldığı tespit edilmiştir. Öğ- retmenler hakkında mevzuat çerçevesinde disiplin cezası uygulanmıştır." Osmançelebioğlu öğretmen- lere yönelik soruşturma kapsa- mmda, "dini duyguların zede- lenmesi" ya da "Evrim teori- siniu anlatılmasf" gibi suçla- malann gündeme gelmediğini açıklamasına rağmen 5 öğret- mene gönderilen ceza karan ya- zılannda, dini duygulara gön- dentıe yapıldı. Yazılarda öğret- menlere, îstiklal Marşı törenle- rine katılmama, kılık kıyafet düzenlemelerine uymama, oku- la sürekli olarak geç gelme suç- lamalannm yam sıra "Ders ve sınıf müfredatında olmadığı halde bazı öğrencilerin dini duygularını zedeleyici konuş- malarda ve telkinde bulun- ma" suçlannı işledikleri ve ce- zaya tabi rurulduklan belirtildi. Ögretmenlerin avukatı Musta- fa Erdoğdu karar yazılannda yer alan bu ifadelerden Evrim teorisinin kastedildiğini belirte- rek şunlan söyledi: "Genel olarak bakhğımız- da soruşturmanın din teme- linde yürütüldüğünü görüyo- ruz. Kılık kıyafet sorununda bile mevzuat değil, dini kural- lar dikkate alınıyor. Soruştur- macı, soruşturmaya uğrayan bir öğretmeninin arkadaşla- rına 'Giydiği elbiseden göğüs uçlan görünüyor muydu' diye sormuştur. Bunu da yargıya taşıyacağız." GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Hastanede oda kapmaca oynanıyor. Gazeteci- ler bir odada, Baykal başka odada. Hastane yö- neticileriyle güvenlik güçleri görev önceliği yanşın- da... Bir an meslektaşlarımdan ayrık düştüm. Kendi- mi Aşkın'ın odasının önünde buldum. Baykal içe- ride. Ben de bir hamle yaptım, anında enselendinv Suç işlemişim gibi geri çektiler. Daha önce alın- mış olan izin, savcılıktan yeniden alındı. Bu kez, bir dakikahk süreyle Aşkın'ın odasına girdik. En son ben girdim. O tanıdığım güleryüzlü, her şeye nasıl daha iyi bakanz diye yaklaşan Yücel Aş- kın, sedyemsi yatağında yatıyordu. Ama yüzüne derin bir gölge inmişti. Hani güneşli bir coğrafyada yürürken birden bu- lutlar ışığı kapatır da, her yeri gölge sarar ya, öy- le bir yüzü vardı. Nasıl hüzüntendim! Kendimi tanıtsam mı, tanıtmasam mı, bileme- dim. Elini sıkarken iki elim birden girti. "Bir an ön- ce dönün" diyebildim. Dudakları gülüyor, gözleri ağlıyordu. Burnundan soluması zordu, çünkü so- lunum aygıtı vardı. Görevliler saniyeleri yıl hesabıyla sayıp çıkma- ya çağırırken "Sizi dışarda görmek istiyoruz" di- yebildim. Elimi daha güçlü tuttu, sonra da bir ki- şiyi uzaklara uğurlar gibi elini salladı. "Nekadariyi olabilirsem, o kadar iyiyim" diyebildi. • • • Bir dakikahk görüşmeyi hüzne boğmak için an- latmıyorum bunları. Türkiye'de bir rektör, henüz kanıtlanmamış nedenlerle cezaevinde. Vanlılarla konuşuyoruz, hastanedeki hastalardahil neredey- se herkes şöyle diyor: - Rektörün suç oluşturacak bir şey yaptığına inanmıyoruz! 14 Aralık'ta duruşma var. Karar elbette yargının! Ancak Van sokaklarında olmadık şeyler konu- şuluyor. örneğin Yücel Aşkın'ı derinden etkileyen, intihar eden Genel Sekreter Yardımcısı Enver Ar- palı'nın tanıdığı kişilerin evleri aranıyormuş. Van- lılann yorumu şu: - Anlaşılan hâlâ suç oluşturacak bir şeyler arı- yorlar. • • • Van'da en çok şu isim konuşuluyor: Ramazan Çelik. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in kardeşi Ra- mazan Çelik'i kutlamak gerekir. Bir kişinin kısa sü- rede kendinden bu kadar çok söz ettirmesi, az ba- şarı değil. Ramazan Çelik için kullanılan unvanlar şunlar. Olağanüstü hal valisi... Bölge bakanı... Van'ın yedinci milletvekili... Ramazan Çelik'in adından bu kadar yoğun sı- fatlarla söz edilmesi, sanıyoruz boşuna değil. Biz yine konumuza dönelim. 14 Aralık'ta Yücel Aşkın yargı karşısına çıkacak. Herkes Aşkın'ın adil yargılanmasından yana. DYP Van İl Başkanı da geçen günlerde Aşkın'ı arayıp desteğini iletmiş. Bu yargılama gerçekten adil olmalı. Aydınlık bır Türkiye'den yana olan herkese bir çağnmız var: Bir dakikalığına bile olsa, günde bir kez Yücel Aşkın'la olun. Bu dava hepimizin! ankcum a cumhuriyet.com.tr Sezep'den Şahin'e veto • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ulaştırma Bakanlığı Müsteşan tbrahım Şahuı'm, TRT Genel Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin karamame Köşk'ten döndü. tbrahim Şahin'ın TRT Genel Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin karamame 1 ayı aşkm süredir Sezer'in önündeydi. NTV'nin haberine göre Sezer, kararnameyi onaylamadan hükümete iade etti. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı'nın iade gerekçesi, Şahin'ı aday gösteren RTÜK üyelerinden Özer Gürbüz'ün 65 yaşın üzerinde olması. IMF krediyi serbest brakh • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hazine Müsteşarlıgı, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülmekte olan Stand-by Düzenlemesi'nin 1. ve 2. Gözden Geçirmelennin, IMF Icra Direktörleri Kurulu tarafuıdan dün görüşülerek onaylandığını bildirdi. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, IMF Icra Direktörleri Kurulu'nun, 1. ve 2. Gözden Geçirmeleri tamamlanmasıyla yaklaşık 1.6 milyar ABD Dolan tutanndaki kredi düiminin de serbest bu^kıldığı kaydedildi. IMF Icra Direktörleri Kurulu, bugün yaptığı toplantıda, 1. ve 2. Gözden Geçirmeye ilişkin niyet mektubunu ele alarak onayladı. Rektör Aşkm'a stent takılacak • VAN (AA) - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niyazi Güler, kalbe giden damarlardaki tıkanıklığm giderilmesi amacıyla bugün Rektör Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın kalbine stent takılacağını bildirdi. Operasyonu, Istanbul Koşuyolu Hastanesi Başhekimi Cevat Yakut'la birlikte gerçekleştıreceklerini anlatan Güler, Aşkın'uı bu operasyondan sonra aksi bir durumun oluşmaması durumunda 3 gün yoğun bakımda kalacağını kaydettı. Güler, Aşkın'ın 14 Aralık'ta Van Adliyesi'ndeki duruşmaya da doktor kontrolünde katılacağını söyledi. insan Hakları' sergisi I tstanbul Haber Servisi - Karikarürcüler Derneği'nin "Insan Haklan Sergisi" tstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerebatan Sarnıcı çıkışmdaki Karikatürcüler Derneği Sanat Galerisi'nde bugün saat 14.00'te açılıyor. Dernek Genel Sekreteri Metin Peker, insan haklan ve demokrasi hakkının bir gün herkese gerekebileceği anlayışı ile serginin açıldığmı vurguladı. Karikatürcüler Derneği üyesi, 50 karikatür ustasmın yapıtlannın yer alacağı sergi, bir hafta süresince açık kalacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog