Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

10 ARALIK 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER AKP hükümetininyanlışyolda olduğunu söyleyen KadıköyBelediyeBaşkanı Selami Öztürk, 'Bu anhtyışla kentyönetümez' dedi 'Cami,içkiyasağı dayatmasıtersteper' LEYLA TAVŞANOĞLU K adıköy Belediye Başkanı Selami Öz- türk, bugünlerde fena halde sıkıntılı. Ancak sıkıntısının yanında, belki pa- radoks gibı gelebılir, ama tatlı telaşiar da yaşıyor. Örneğin yann Caddebostan Kültür Merkezi'nin hizmete açılması, tarihi Süreyya Sineması'nın. bir kültür merkezi haline getiril- mesi hazırlıklan gibi... Sıkıntılanna gelince... Bir değil lti. Bir yandan Göztepe Parkı'na, Is- tanbul Büyükşehır Belediyesi'nın dayatmasıy- la cami yapılmak istenmesi, içki satan lokanta, kafe ve barlann şehir dışına "kırmızı sokalda- ra" taşınması ginşimleri gibi. Selami Başkan ip- leri germeden sorunlan halletmeye çalışıyor. Ama için, için köpürdüğü de belli oluyor. -GöztepeParkı'na VKP'likrcami vapûrmak istiyortar. BUdiğün kadanyla Göztepe ve çevre- sinde ihtivacayeteceksayıda pekçok camivar. O yöre insanlaruun tek soluk alnıa alanı olan Göz- tepe Parkının yerine neden cami vapılmasında ısrar edilhor? - Ülkemızin siyasi gündemini izlediğinde Göz- tepe Parkı'na neden cami yapılmak istendiğini çok rahat çözebiliyorsunuz. -tyide, ömeğin neden okulyapmakistemiyor- lar da ilk de cami diye ısrarhlar? - Amaçlan gündem yaratmak. Bu bir ihtiyaç- tan kaynaklanmıyor. Öıtiyaçtan kaynaklansa za- ten çok rahat çözümü bulunur. AB Müfıt Gür- tuna ve Kadir Topbaş'ın bir buçuk yılı süresin- deaymnâam plan çalışması devam etti. 1/5000'lik planlar bu yılın mayıs aymda Istanbul Büyük- şehır Belediye Meclisi'nden geçti. Nâzım plan hazırlanırken ihtiyaçlar konusunda bürün ku- nımlann görüşleri alırur. Bu nâzım planı hazır- lanırken de Göztepe Parkı'na herhangi bir bina yapma ıhtiyacı gündeme gelmedi. 'CAMİ IHTİYACI YOK' - O zaman burada başka bir ıtiyet mi var? - 1989'dan ben Kadıköy Beledıye Başkanıyım. Bana şimdıye kadar böyle bir ihtiyaç isteği gel- medi. Vatandaştan yok, il, ilçe müftülüğünden yok. Ben de camiye gidiyorum, muhtarlarla, va- tandaşlarla konuşuyorum. Bana bıldirilen böy- le bir ihtiyaç yok. Büyükşehir Belediye Başka- nı, "Benim bundan haberim yok"dıyor. - Peki, kimin haberi var? Bınleri Bü> r ükşehir'de ufak bir dilekçe yaza- rak kimsenm haberi olmadan bunu meclisten geçirmeye çalıştı. Bunun amacı büyük oranda meciisi, komisyonu yanıltma adına yanlış bilgi- lendirmek. Büyükşehir Planlama Müdürlü- ğü'nden komisyona gönderilen yazıda park şa- hıs malı gösteriliyor. - Nasıl şahıs malı olur? Oraa onlarta yıldır Is- tanbul Betediyesi'nin mülkü değil mi? - Evet, elli yılı aşkın zamandır öyle. Planda bu- rası yeşil alan olduğu halde o yazıda, "Hdanhk olarak kuHanıhyor" diyor. Oysa plan yapılırken dikkat edilen iki nokta vardır. Bınsi, orasının kamuya mı, yoksa şahsa mı ait olduğu, ikincisi de o bölgenin bir önceki planda ne olarak kul- lanıldığıdır. Burada ıse yanlış büdirıliyor. Haliy- • Göztepe Parla 'na camiyapma karanyla AKP'nin amaçımn gündem yaratmak^ ve kendi tabanlanna mesaj vermek olduğunu söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Öztürk, "Oraya camiyapılması heryönüyle sakatbir I dır" dedi İçkiyasağını komik bulduğunu belirten Öztürk^Şfi tür anlayışlar totaliter rejimin uzantisıdır. Bu atmyışla üîke ve kentyönetilmez. Yönetmeye kalkar- sanız âHffc büyük sıkıntılaryaşarsınız " diye konuştu. le bu yanlış bılgıler doğrultusunda komisyonda yanlış karar alınıyor. Meclisin büyük çoğunlu- ğu da yanıltıhyor. AKP Kadıköy 11 Başkanı bi- le konu o gün mecliste oylanırken orasının Göz- tepe Parkı olduğunu bilmiyor. - Bu işi görcvine son veriİen Büyükşehir Bele- diye Başkan Yardımcısı İdris Güllüce yapb, de- niyor. Doğru mu? - Bu konuyu meclise geriren İdris Bey. Mec- listen geçtıkten sonra Büyükşehir Belediye Baş- kanfnı beklemeden onaylayan da Idns Bey'in kendisi. Kadir Topbaş, "Bundan benim habe- rim yok" derken gerçeği söylüyor. Ama haberi olduktan sonra Kadir Topbaş'ın yapması gere- ken şeyler vardı. Onlan Kadir Bey yapmayınca tek yol kaldı. Meseleyi hukuk düzeni içinde çöz- mek. Ben bireysel olarak, Kadıköy Belediyesi kurum olarak bunu yaptık. Bızım dışımızda on- larca dava açıldı. Sanıyorum bır-bir buçuk ay içinde konuyla ilgili ilk kararlarverilecek. Göz- tepe Parkı'na cami yapılması her yönüyle sakat bir karardır. 'GÖZTEPE'YE CAMİ YAPILAMAZ' - Oyieyse bu kadar taröşmaya, ortabğı toz du- mana bulamaya ne gerek vardı, sizce? - Birilen bu konuyu kaşımak ıstiyor. Toplum- da tartışılması, kendi tabanlanna mesaj veril- mesini istemiş olabilirler. Bakın, iki buçuk-üç aydır müthiş bir kampanya var. Ben o bölgede camiye ihtiyaç vardır, yoktur, tartişmasına da girmedim. Tartışmayı açan onlar. Çünkü ihtiyaç olsa da oraya cami yapılamaz. -TaksimMe> danı'na camiyapmayakalkmak gibi bir girişim. değil mi? - Aynen öyle. Siyasal alanda dayatmayla kar- şılaştıklannda da geri adrm atıyorlar. Bunu yap- mak zorundalar, çünkü yanlış yoldalar. Bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin bugününde tarüşılma- sı bile abes. Hele de AB'ye giriş adımlan attı- ğını söyleyen bir ülke ve yönetim... O yönetimin bir parçası olan Istanbul Büyükşehir Belediye- si'nin tstanbul'da zaten bir avuç kahnış yeşile do- kunmak istemesini neyle izah edeceğimi bilemi- yorum. AB ülkelerinde sivil toplum kuruluşla- n hep ön plandadır. Buradaki en önemli sivil top- lum kuruluşlanndan birisi olan Istanbul Kent Konseyi, "Bunu yapmayın.Hatadır" diyor. Son- ra da gayet ahlaka uygun, düzenli mesajlann ve- rildiği bir eylem yapıhyor. Ama bu eyleme bas- lon yapılmaya kalkışılıyor. Bu son derece sakat bir tutum. Bizim tek tutunacağımız dal yargı kaJdı. Yargıda bu sorunun çözüleceğine inanı- yorum. - Peki, İdris Güllüce girtikten sonra yaldaşnn- da bir değişiklik oldu mu? - Bu konuda adımlann daha dikkatli aüldığı- nı, ilçe belediyeleriyle daha ciddi diyaloglar ku- rulmaya çalışıldığını görüyorum. Biz de böyle siyasal bir yanlıştan kesinlüde faydalanmak ni- yetinde değiliz. Amacımız, Türkiye, Istanbul ve ilçemızın zarar görmemesi. Bize katkı vermez- lerse bu iş olmaz. - Bfldigim kadanyla siz alternatifcami yerleri de gösterdiniz ve bunlar reddedüdL. - Evet. Kadir Bey, "Büyükşehir Belediye Mec- M hâlâ bu karan değişOrebiJir" diyor Bu doğ- nıdur. Ama bunu söyleyerek olayı yumuşatmı- yor. Biz altemarifcami yerlen için iîd kere mec- lise ve Kadir Topbaş'a teklif götürdük, hepsi ge- ri çevrildi. 'Anlayışları totaliter rejimlerin uzantısıgibi' -SizbiryerelyönetidolarakküniAKP'K bekdiyeleriıı içki yasağı uygulamak iste- meferini, daha da fleri gkfcrek içki satan , lokantavekafelerişehirdtşındakırmızıso- kaklarda toplamakiçin koflannı sıvama- lannı nasıl karşılryorsunuz? Baö ülkete- rirıdelanııızısokaİdargenelevierinbulun- duğu mekânlar. Içkfli lokanta ve kafele- ri de genelevierleaynıkefeye mi oturtmayıamaçkyoriar? - Türkiye'de sap- Ia saman hep birbirineka- nşıyor. içki satmaruhsa- tı verihnesi- ninkurallan zaten belli. On beşe ya- kın içkili yer türü var. Pavyonla, Bağdat Caddesi üze- rindeki bir kafeyi aynı kefeye koyarsanız olayı çözemezsiniz. Emniyet'in dagıttığı bir taahhütname var. "Yanmda 18 yaşmdan kûcükçocuğuylageJenebev^TÜeriçkfliyer- lere kabul edflmez"diyor Yani siz oraya çoluğunuz, çocuğunuzla gitmişsiniz. Eşi- nizle birer kadeh şarap içeceksiniz. Buna izin verilmiyor. Olacak iş mi° Lokantala- nn, kafelerin içki satmalanna kanşmamak gerekir. Bu tercih o işletmelerin ticari ter- cihlerine bırakılmalıdır. Bu tür anlayışlar totaliter rejimin uzantisıdır. Birhukuk dev- leti içinde bu tür uygulamalar olamaz. Ba- na doğnısu çok korruk geliyor. Bır yandan AB'ye gireceğiz, diyorsunuz. Bir yandan da bu çağdışı yaklaşımlarla iş götürmeye kalkışıyorsunuz. Türk toplumu bunlan aşar. -tç>3>%ağıkonusunda buhazrederinboy- lan büyük oteüer zincuierrvie uğraşmaya yetermi?Ya da bu büyük otefleri de larmı- ZJ sokaklara almaya y^itenebüûier mi? - Bu hükümet başa geldiğinden beri iç- ki ve sigaraya ağır vergiler koydu. Amaç farklı. Saym Devlet Bakanı Kürşad Tüz- men açıkladı. Çin'de ve Irak'ta kurulu si- gara fabrikalannda Türkiye'ye kaçak gi- ren sigaranm parasal değeri 22 trilyon h- rayı aşıyor. BunJarsadece yakalanan kaçak sigaralar. Kürşad Tüzmen diyor ki: "Bu kaçak si- garalar Türldyc'dekiyüksekvergilendirme ve aradaki fîyat farkı yüzünden gjriyor."* Siz birilerini cezalandırmak, kafanızdakı başka fonksiyonlara uydurmak için vergi- lendirme yaparsanız yaratacağı tehlikele- re de katlanırsınız. Biz içkide bunu yaşa- dık. Bu anlayışla ülke ve kent yönetibnez. Yönetmeye kalkarsanız başka büyük sı- kıntılar yaşarsmız. YARIN HİZMETE AÇILIYOR Kadıköy\le kültür merkezi heyecanı - Pazar günü (yann) Caddebostan KüMr Merkezi'nin açıhşuu vapnorsunuz. Orada ne gibi etkinükler düzenknecek? Proje nedir? - Caddebostan Kültür Merkezi'nin oluştu- nümasını ortaya çıkaran ihtiyaç Kadıköy'ün kültür ve sanat potansiyelidir. Bu ihtiyaç ciddi olarak ortaya çıkınca önce elimizdeki mevcut yerleri değerlendirmeye yöneldik. Dolayısıyla da Caddebostan Kültür Merkezi eski Budak Sinemalannın yeri oldu. Orası, şu anda orta yaşa gelmiş Kadıköylülerin nostaljik olarak hatırladıklan bir yer. - Peki, merkezi belediye mi yönetecek? - Caddebostan Kültür Merkezi'ni tama- mıyla profesyonel bır sanat ekibi yönetecek. Bir sanat danışmanı arkadaşrmız kadroyu oluşturacak ve yönetecek. Temel amacunız da şu: Istanbul ve dünyada izlenmesi gere- ken hangı sanat etkinlikleri varsa bunlann birer parçası, birer ayagı Kadıköy'de mutla- ka ızlenmelidir. Bu bize yeterli gebneyecek. Çünkü orası 19 bin metrekarelik bir alan. Orası bittıkten sonra arkasından güzel sürp- rizlerimiz devam edecek. - Bu sürprizkr hangileri olacak? - Bunlardan bir tanesi Süreyya Sineması. Ben bundan çok heyecan duyuyorum. Sine- manın hemen üzerinde balo salonu ohnası gereken bir mekân var. Ama orası iki, üç ka- ta bölünmüş. içinde dikiş, tnkotaj atöhyeleri var. 0 güzelim bina neredeyse içinden oyul- muş. - Peki, balo salonu eski haline kavuştuktan sonra gefecek vılın 29 Ekim baiosunu orada mıvapacaksuuz? - Ben söyleyecektim. Siz benden önce davrandınız. 29 Ekim 2006 baiosunu o sa- londa yapmak istiyoruz. Ama bu da tabii ki restorasyonun bitmesine bağh. Hemen arka- sından Kozyatağı'nda 1500 kişilik bir salo- nu, aynca da çok amaçlı salonlan olan bir kültür merkezi projesini hayata geçirece- ğiz. O proje de bitti. Be- lediye mecüsinden karan geçti. Ataşehir'de de 3 bin kişilik salonuyla komple bir kültür merkezi planlıyo- ruz. Bütün bunlan bir anda başlat- ı makmümkün değil. KÜLTÜR • SANAT (021 J) 293 89 7 * nnKRRR BHjn TSÎJHTROSU M. Duras t ı HIROŞIMASEVGILIMRejisör: Erhan GÖKGÜCC Dekor > Kostüm: Hakan DÜNDAR Işık: Osman KOÇAK 20-22-23-24 Arolık saat: 20.00 Haldun TANER çalgılı şarkılı güldürü oyun Rejisör: Semih ÇELENK Dekor - Kostüm: Kenan ÜRÜT Işık: Osman KOÇAK Orkestra: Şencam Kardeşler T.C. Kültür ve Turizm Bokanlığı'nın katkılanyta Ekin Sanat Merkezi: Menekşe.1 Sk. No: 8 Kızılay • Gişe: 419 56 56 - 425 84 53 DEHLEYEN vs YAZAN T~ . . . Fanüt Oâvenç YONETEN MÖZtt Semih Çslenk F a n l k Oüvenç Kemal Güniıç ANADOLU TURNE PROGRAMI 6 ARALIK; DENİZLI - Belediye Kültür Merkezi 7 ARALIK; NAZİLLİ - Belediye Kültür Merfcezi 8 ARALIK; AKHİSAR - Belediye Kültür Merkezi 9 ARALIK/ MANİSA - Lale Kültür Merkezi 10 ARALIK; İZMİR / BALÇOVA - Ekonomi Fak. Salonu 11 ARALIK; İZMİR - Fuar - İımlr Sanat 12 ARALIK; AYDIN - TED Kolej! Salonu 13 ARALIK; İZMİR - Fuar - İımlr Sanat 14 ARALIK; SALİHLI - Belediye Kültür Merkezi 15 ARALIK; SOMA - Belediye Düğün Salonu 16 ARALIK; TURGUTLU - Belediye Düğün Salonu 17 ARALIK; ALİAĞA - Petlclm Salonu 18 ARALIK; İZMİR - Fuar - İzmlr Sanat 19 ARALIK; İZMİR / KONAK - Dr. S. Akçiçek Kül. Mrk. 20 ARALIK; SÖKE - Efcs Sineması 21 ARALIK; MİLAS • Belediye Düğün Salonu 22 ARALIK; İZMİR / NARLIDERE - Belediye Kültür Mrk. 23 ARALIK; MUĞLA - Özel İdare Salonu 26 ARALIK; FETHİYE - Otelcillk Okulu Salonu 27 ARALIK; KÖYCEĞİZ - Halkeğitim Merkezi Salonu KADIKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 2005'549 E. Alacaklı: Akbank T.A.Ş. Vekili: Av. Derya R. Galatah Borçlular: Cevat Şahin Asılser Gıda Tek Nak. Ltd. Şti. Yeşilova Mh. Menekşe Sk. No: 74-2 Küçükçekmece Borç Miktan: 5.881.-YTL. (Faiz ve Masraflar Hariç) Borcun Sebebi: Kredi Kartı Kullanımmdan Doğan Banka Alacagı Dosyamıza olan borcunuzdan dolayı yukanda yazılı adresinize Omek 49 no'lu ödeme emri tebliğe gönderilmiş olup, bu adresinizi terkettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaya yazılan araştırma sonucunda adresiniz buluna- madığından iş bu ödeme emrinin normal sürelere 15 gün ilavesı ile ilanen tebliğine karar verilmişttr. Yukanda yazılı borcu ve takip masraflannı iş bu ilamn gazetede neşn tarihinden itibaren 22 gün içinde ödemeniz, bor- cunuzun tamamma veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkında dahil bir itirazınız varsa. senet altmdald imza size ait değilse yine bu 22 gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı. imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsamz vaki itirazımzın mu- vakkaten kaldınlacagı, senet veya borca itirazıruzı yazılı veya sözlü olarak icra müdürlüğüne 22 gün içinde bildirmeniz, bildirmediğiniz takdirde borcun kesinieşmiş sayılacağı, yine aynı müddet içinde mal beyanında bulunmanız, şayet bulun- mazsanız veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağmız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse ceb- n icraya devam edileceği, iş bu ödeme emrinin yukanda yazılı borçluya tebliği kaim olmak üzere ilan olunur. 31.10.2005 Basm: 58133 ANKARAGAYRİMENKULSAriŞ(22)İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 2005 217 Satılmasına karar verilengayrimenkulüncınsı, kıymetı. e%safı satış şartlaır Ankara ili Çankaya ılçesi Lodumlu mahallesı Angora bulvan Angora evlen A-l Blok(fıılen E-l Blokjun bulunduğu yere rastlayan. ımann İ8948 ada 1 parselmi teşkıl eden. 48845 m2 arsa üzerine inşa edilen. 220 30750 arsapavlı A-l Blok 8. kat 33 no'lu. (fiilen dubleks olup) 1. lcatı antre, salon 3 odako- ridor. mutfak, kiler. ban\o, wc. 2 terastan müteşekkil 142 m2 kullanım alanlı. 2. katı ıceriden merdiven- le çıkılan hol. yatak odası. sovunma odası. depo. yüklük. banvo. terastan müteşekkil 70 nû kapalı kui- lanım alanlı. 33 m2 terastan ıbaret toplam 212 m2 kullanım alanlı 33 no'lu deposu ile bırlikte mesken vasıflı taşınmaz bir borçtan dola>ı açık artırma suretıyle satılacaktır. Gayrimenkulün genış e\ safı dosyada mevcut bilirkişı raporunda açıklanmıştır. Takdir Olıman Kjymeti: 250.O0Ö.00.-YTL %18 KD\' alıcıya aittir. SaOî şartlan: 1-Satış 27.02.2006 günü saat 14.30'dan 14.40'a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salo- nu'nda açık artırma suretı ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmın edilen kiymetin o o6Ö'ını ve rûçhanJı alacaklılar % arsa alacaklan mecmuunu \ e satış masraflannı geçmek şaıtı ıle ihale olunur. Böyle bir be- delle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 09.03.2006 günü saat 14.30'dan 14 40'a kadar Ankara Adliyesi Mezdl Salonu'nda ıkıncı artırmaya çıkanlacaktır Bu artırmada da bu miktar elde edılmemışse ga\TÎmenkul en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak üzere artırma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ıhale edilecektır. Şu kadar kı artırma bedelının malın tahmın edilen kıymetının °o40'mı bulması ve satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çev-irme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- .Artırmaya iştirak edeceklerin. takdir edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşın para iledir. Alıcı ıstedığinde 10 günû geçmemek üzere mehıl \enlebilır. Tellalıye resmı. ihale damga vergisi. alıcı adına tahakkuk edecek 1 2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Bınkmiş emlak \ergı borçlan ıle satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçlan satış bedelınden ödenir Tahlive ve teslün giderieri ihale alıcısına aittir. 3- tpotek sahıbi alacaklılarla diğer ilgililerin I*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle raiz \e masrafa daır olan ıddıalannı da>anağı belgeler ıle on beş gün içinde daıremıze bıldirmelen lazımdır. Aksi takdırde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben ıştırak etmemış olmak kaydıyla. ihalenin fes- hi talep edilmiş olsa bile. satış bedelini derhal veya IİK 130. madde\e göre \erilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5- Ga\Tİmenkul kendısine ihale olunan kimse müddetınde parayı vermezse ihale karan fesholunaralc, kendısınden evvel en vüksek tekhfte bulunan kim ıse arz etmış olduğu bedelle almaya razı olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkanlu Bu artınna ilgılılere tebliğ edılmevip, yalnızca saüştan en az yedı gün önce yapılacak ılanla yetinilir. Bu artırmada teklifin IİK 129. maddedekı hû- kümlere u\-ması şartıvla taşınmaz en çok artırana ıhale edılir thalenin feshine sebep olan tüm alıctlar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsilen sorumludur. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme gerek kaünaksızm İcra Müdürlüğünce tahsıl olunur. 6. Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğumüzde herkesin görebitaıesi için açık olup. masrafi venldiği takdirde isteyen aiıcıya bır örnek gönderilebılır. 7- Satışa iştirak ettnek isteyenlerin şartnameyı görmüş \e munderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgı ahnak isteyenlerin 2005 217 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur 24.(1 2005(•) fl'gililer tabinne ırtifak'hakkı sahiplen dedahildir Basın: 58127 KADIKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosva No. 2005 546 E Alacakh. .Akbank T.A.Ş. \'ekılı: Av. Derya R. Galatalı Borçlular Ömür Aydın Fınans Bank tnkılap Mh. E>r. Faal Küçük C. N. 11 Fuıansbank Operasyon Mer. Ûmraruye Borç Mıktarr 6.01 T-^TL iFaız ve Masraflar Hanç) Borcun Sebebi: Kredi Kartı Kullanımmdan Doğan Banka Alacağı Dosyamıza olan borcunuzdan dolayı jııkanda yazılı adresinize Omek 49 no'lu ödeme emn ıle tebliğe gönde- nlnuş olup, bu adresinizi terkettiğinizden ödeme emn bila tebliğ ıade edıimı^ar. Zabıtaya yaalan araşnrma so- nucunda adresınız bulunamadığından iş bu ödeme emnnın normal sürelere 15 gün ilavesi ile ılanen tebliğıne ka- rar verilmıştır Yukanda yazılı borcu \e takıp masraflannı iş bu ılanın gazetede neşn tanhınden itibaren 22 gün içinde öde- meniz. borcunuzun tamamıra vera bir kısmına \eya alacaklının takibat icrası hakkında dahıl bır itirazınız \arsa. senet altındakı imza sıze ait değilse yıne bu 22 gün içinde aynca \e açıkça bildirmeniz. aksi halde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı. imzayı reddemgıniz takdirde mercı önünde yapılacak duıuşmada hazır bulunma- nız. buna uymazsamz \akı itirazımzın muvakkaten kaldınlacagı. senet veya borca itirazıruzı yazılı veya sözlü olarak icra müdürlüğüne 22 gün içinde bildirmeniz. bıldirmediğınız takdirde borcun kesinieşmiş sayılacağı, yme aynı müddet içinde mal beyanında bulunmanız. şayet bulunmazsanız veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacagımz. borç ödenmez veya ınraz edilmezse cebn icraya devam edileceği, ış bu ödeme em- rinin yukanda yazılı borçluya tebhğı kaım olmak üzere ilan olunur. 31.10.2005 Basın: 58132 KADIKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 2005562 E. Alacaklı- Akbank T.A.Ş Vekılı: Av. Derya R. Galatalı Borçlular: Kahriman Bavraktuta Ortaklar Cd. Mevlüt Pehlivan Sk. Kırlangıç Ap. No: 3-7 Mecıdiyeköy Istanbul. Borç Miktan: 8 036 -YTL. (Faiz ve Masraflar Hariç) Borcun Sebebi: Kredi Kartı Kullanımmdan Doğan Banka Alacağı Dosyamıza olan borcunuzdan dolayı yukanda yazılı ad- resınize Örnek 49 no'lu ödeme emri ile tebliğe gönderilmiş olup, bu adresinizi terkettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştır. Zabıtaya yazılan araştırma sonucunda adre- siniz bulunamadığından iş bu ödeme emrinin normal süre- lere 15 gün ilavesi ile ilanen tebliğıne karar verilmiştir. Yukanda yazılı borcu ve takip masraflannı iş bu ılanın gazetede neşn tarihinden itibaren 22 gün içinde ödemeniz, borcunuzun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının ta- kibat icrası hakkında dahil bir itirazınız varsa, senet altında- kı imza sıze ait değilse yine bu 22 gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde bu senedin sizden sadır ol- muş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsamz vakı itirazımzın muvakkaten kaldınlacagı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra müdürlüğüne 22 gün içinde bildirmeniz. bildirmediğiniz takdirde borcun kesin- ieşmiş sayılacağı. yine aynı müddet içinde mal beyanında bulunmanız, şayet bulunmazsanız veya hakikate aykın be- yanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağmız, borç öden- mez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği. iş bu ödeme emrinin yukanda yazılı borçluya tebliği kaim ol- mak üzere ilan olunur. 31.10.2005 Basm: 58134 KADIKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 2005 498 E. Alacaklı: Akbank T.A.Ş. Vekili: Av. Derya R. Galatah Borçlular thsan Lüle Tür-Er Dış Tıc. Ltd Macar Kardeşler C. Öktem îs Merk. K. 10- 15 Bina N. 24 Fatih. Borç Miktan: 8 ''53.-YTL. (Faiz ve Masraflar Hariç) Borcun Sebebi: Kredi Kartı Kulianımından Doğan Banka Aiaca- Dosyamıza olan borcunuzdan dolayı yukanda yazılı adresinize Omek 49 no'lu ödeme emri ile tebliğe gönderilmiş olup, bu adresini- zi terkettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmıştir. Zabıtaya yazılan araştırma sonucunda adrsinız bulunamadığından ış bu ödeme emnnın normal süreiere 15 gün ılavesi ıle ilanen tebiiğuıe karar ve- rilmiştir. Yukanda yazılı borcu ve takip masraflannı iş bu ilanın gazetede neşri tanhınden itibaren 22 gün içinde ödemeniz. borcunuzun tama- mına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkında dahıl bir itirazınız varsa. senet alhndakı imza sıze ait değilse yıne bu 22 gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı. imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız. buna uymazsanız vaki iüra- zınızın muvakkaten kaldınlacagı. senet veya borca ıtirazınızı yazılı veya sözlü olarak ıcra müdürlüğüne 22 gün içinde bildirmeniz, bil- dirmediğiniz takdirde borcun kesileşmiş sayılacağı. yine aynı müd- det içinde mal beyanında bulunmanız. şayet bulunmazsanız veya ha- kikate aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağınız. borç ödenmez veya lüraz edilmezse cebn ıcraya devam edileceği, iş bu ödeme emnnin yukanda yazılı borçluya tebliği kaım olmak üzere ilan olunur. 20 Ekim 2005 Basın: 58131
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog