Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 ARALIK 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ağar pazar günü Hatay'da • HA1AY (AA) - Doğru YolPartısi(DYP)Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Ercan, AKP'nin seçim öncesi verdiği sözlerin meydanlarda kaldığını savundu. Ercan, DYP Hatay Milletvekili Mehrnet Eraslan ile Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) düzenlediği basın toplantısında, seçim öncesi verilen sözlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini öne sürerek "Biz de bunun hesabını meydanJarda soracağız" dedi. Genel Başkan Mehmet Ağar'ın yann Hatay'da düzenlenecek mitinge katılacağmı belirten Ercan, DYP'nin halkın sözcüsü olduğunu ve bunun sorumlulugunu en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi. "CIA uçakları' için önerge • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'li 32"milletvekıli, kamuoyunda 'işkence uçaklan' olarak bilenen ve CIA'nuı bazı kişileri sorgulamak için kullandığı ıddia edilen yöntemJe ilgili, Meclis'e araştırma önergesi verdi. Önergede, geçen günlerde şüpheh bir uçağın Sabiha Gökçen Havaalanf na indiği belirtildi ve "iddialann doğruluğu araştınlmah" denildi. Önergede aynca lncirlik Üssü'nün de bu *~"r bir amaçla kullanılıp kullanılmadığı soruldu. Sosyal Güvenlik Tasarısı • ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Sosyal güvenlik reformunun dördüncü ayağını oluşturan ve SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'un kaldınlarak Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmasına ilişkin yasa tasansı Meclis'e gönderildi. Tasanya göre kurum Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç organdan oluşacak. Yüksek Danışma Kurulu, kamu sendika ve meslek örgütlerinden oluşacak ve yılda bir kez toplanacak. Yönetim kurulu ise işçi, işveren. esnafveemekJi temsilcilerinin yanı sıra atanmış kamu görevlilerinden oluşacak. Evrakı bekleten savcıya ceza • ANKARA (Cumhumet) - Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 116 hazırlık evTakını bekleten, bu nedenle evrakın bir bölümünde zamanaşımına neden olan savcıyı, "görevi ihmalden" adli para cezasına çarptırdı ve cezayı erteledi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da karan onadı. Bursa Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şevki Celik'in, "116 hazırlık evrakını 5- 18 aya varan sürelerle işlemsiz bıraktığı, elinde 955 derdest hazırlık evrakı bulunduğu, belirtilen sürelerle işlemsiz bekletilen 116 hazırlık evrakının bir bölümünde dava zamanaşımı süresinin dolduğu" iddialanyla hakkında dava açılmıştı. îslami holding soygununu anlatan gurbetçiler, AKP bağlantısını ortaya koydu 'Camide kandınldık'AYŞE SAYTN ANKARA - TBMM Îslami Holdingleri Araşürma Komis- yonu'nun Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Fran- sa'da görüştüğü gurbetçiler, Îs- lami holdinglerin "imanı, emekli öğretmen ve hacılan" devreye sokarak "din, inanç sömürüsüyaparak" kendileri- ni camilerde kandırdıklannı söylediler. KOMBASSAN, YÎMPAŞ, JET-PA mağdurlan- nın da aralannda bulunduğu gurbetçiler, devletten parala- nrun iadesi için yardım istedi. TBMM îslami Holdingleri Araşnrma Komisyonu, çalış- malannı tamamlayarak rapor yazımına başladı. Yurtiçi ve • AKP'IJ veklller yÖnetİCİydî: Tahsin Kafa adh gurbetçi, AKP Konya Milletvekili Muammer Candan'ın geçmişte, eski Tanm Bakanı Sami Güçlü'nün kardeşi Nevzat Güçlü'nün de şu anda Kombassan'da genel müdür olduğunu yurtdışında, batan Îslami hol- ding yöneticileri, ticaret oda- sı yetkilileri, mağdur yurttaş- larla görüşen komisyon, bu holdinglerde bahnlan paranın miktannı saptayamadı. Komis- yonun rakama ulaşamamasın- da, bu holdinglerin çifte kayıt yaparak topladıklan gerçek miktann boyutunu saklamala- nnın etkili olduğu bildirildi. Komisyonun raporunda, tama- men usulsüz olarak kurulan ve yüklü miktarda kayıt dışı para toplayan bu holdinglerin tasfî- yesine dönük yeni bir yapılan- söyledi. maya gidilmesini önermesi bekleniyor. Abduuah Cantimur başkan- lığında, OğuzOvan, Algan Ha- caJoğlu. Özkan Öksüz ve Ah- met Teküı"den oluşan alt komis- yonun Hollanda'nın Rotter- dam ve Zaandam kentlerinde dinlediği yurttaşlann TBMM tutanaklanna yansıyan açıkla- malan özetle şöyle: Hasan Karalfi: Bize,"Dini inançlanmızda bir Israil kadar olamıyoruz. Neden paralan- nızı burada gâvur memleketi- ne yatınyorsunuz", dediler. tlk önce inanç sömürüsü yaptılar ve bizi resmen dolandırdılar. (...) Şunu üstüne basarak söy- lüyorum, Diyanet'in camile- rinin dışında bütün camilerde inanç sömürüsü yapıldı, mille- ti soydular, itiraz eden var mı? Mustafa Ayrancı: 30 yıldu", burada Türklerin sorunlan ile ilgili ve temsilcilik yapan bi- risi olarak şimdi başta KOM- BASSAN olmak üzere artı YÎMPAŞ olmak üzere bu in- sanlar buraya ilk geldiklerin- de biz bunJann karşısına di- kildik. "Siz yasal olmayan şe- Idlde işlem yapıyorsunuz, gur- betçi iiLsanlanmızı mağduredi- yorsunuz." Sonuçta bizi komü- nistlikle suçladüar, camilerde kalktılar, "Bunlar komünist- tir, bunlar vatan haiıüdir" de- dıler. Tahsin Kafa: Bu holdingler- de çalışan millervekili arka- daşlar olduğunu duydum. Me- sela AKP'den Konya Millet- vekili MuammerCandan. Bu, geçmişte KOMBASSAN Hol- ding'te müdürlük yapmış. Bu bir, ikincisi eski Tanm ve Kö- yişleri Bakanı SamiGüçlü'nün kardeşi NevzatGüçlü, şu anda KOMBASSAN'da müdür. Ben sadece bunlan söyleyeceğim. CahitKömür: Bizlerkandı- nldık, camide kandınldık! CHP lideri Baykal, etnik aynmcılık teşvikinin bölgeyi huzursuzluğa sokacağını söyledi 'Başbakan yanlış yapıyor' • Türkiye'de birbirinden farklı etnik kimliklere sahip olan insanlann bir tek millet olarak kardeşçe yaşadıklannı vurgulayan Baykal, "Bunu sıkıntıya sokacak değerlendirmeleri yapmak Başbakan'a uygun düşmüyor" dedi. YUSUFZİY4CANSE- VER/SELAHATTJtN GÖKATALAY VAN/MALATYA - CHP Genel Başkanı De- niz Baykal, Türkiye'de bırbınnden farklı etnik kimhklere sahıp olan in- sanlann, tek millet ola- rak kardeşçe yaşadığını belirterek "Bunu sıkın- oya sokacak, güçleştire- cek bir aynma zemin hazıriayaeak değeıien- dirmeleri yapmak, Baş- bakan'a uygun düşmü- yor" dedi. Hakkâri, Yüksekova ve Şemdinli'deki incele- melerinin ardından ge- ceyi Van'da geçiren Bay- kal, dün sabah Ferit Me- len Havaalanı'nda ga- zetecilere açıklamalar yaptı. Baykal, kimlik- lere saygı gösterilmesı, bu konuda sorumlu ve dikkatlı davranılması gerektiğini ifade ederek bölgede etnik kimliğe dayah bir aynmcıhk pe- şinde koşanların yanlış yaptığını, bunun bölge- ye ve memlekete yarar sağlamayacağını söyle- di. Başbakan'ın bu ko- nuda yanhş yaptığını sa- vunan Baykal, konuş- masını şöyle sürdürdü: Türkiye'de birbirin- den farklı etnik kimlik- lere sahip olan insanlar birtek milletolarakkar- deşçe yaşryorlar. Bunu akintrya sokacak, güçleş- tirecek bir aynma ze- min hazniayacakdeğer- lendirmeleri yapmak, Başbakan'a uygun düş- müyor. Bu yankşbiryak- iaşundır. Bunu ifade et- mek istrvorum. Bu böl- gede yaşayan insanlar aynmcıhk peşinde de- pier. Oıüar kendileri- ne saygı gösterümesini, kiınlikkrine değer ve- rilmesini ve bir yurttaş olarak baklannm sağ- lanmasını istryorlar." Etnik aynmcılık teş- vikinin bu bölgeyi hu- zursuzluğa sokacağını ifade eden Baykal, böl- gede yaşayan insanla- nn ezici çoğunluğunun da bu anlayışa sahip çık- tığını belirtti. Herkesin yapılan kimlik vurgu- lamasından rahatsızlık duyduğunu kaydeden Baykal, "Evet, herkesin kendikimliğivar,amaişj orada bırakalını. başka meseleleri çözelim. tş- siztiği çözetim, yoksul- luğu, çözelim, bölgeye hizmet getirefim. Hakla- nmızı alahm. Bu arayış içüıde olahm. Bu. bizinı yaklaşummızdn*" dedi. Baykal, daha sonra özel bir uçakla Malat- ya'ya gitti. îshal şikâye- tiyle en fazla başvurunun olduğu Malatya Devlet Hastanesi'ni ziyaret ede- rek Başhekim Dr. Bü- lentTopaloğhı'ndan bil- gi alan Baykal, hastala- n ziyaret etti. Baykal, gezisinin Malatya durağmda, devlet hastanesinde ishal şikâyetiyte yatan hastalan da ziyaret etti. Yücel Aşkın davasında olumlu bir karar beklediklerini söyledi Baykal'dan skandal uyansı ANKARA (CumhuriyetBürosu) -CHP Genel Başkanı DenizBaykaL 14 Aralık'ta yargılanmasına başla- nacak olan Van Yüzüncü Yıl Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkm'la ilgili "olumhı" bir karar beklediklerini belirterek "Eğer bu olmazsa, nenı Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyükbir skan- dal olur" dedi. CHP lideri Baykal, 6 gazetenin Ankara temsilcisi ile birlikte, Van, Hakkâri, Şemdinli ve Malatya'yı kapsayan Doğu-Güneydoğu gezisi- nin Malatya durağında, CNN Türk'te yayımlanan "Ankara Ku- Hsi" programına konuk oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Yücel Aşkın'ı hastanedeki odasın- da ziyaret eden Baykal, duygulan- nı "Çok dramatik bir buhışma ol- du" diye ifade etti. Oraya sadece CHP Genel Başkanı Deniz Baykal olarak gitmediğıni, insanhaklan, de- mokrasiye inanan, rektöre yapılan haksızlık karşısında isyan eden in- sanlann da temsilcisi olarak gitti- ğini belirten Baykal, Türkiye'nin Aşkın'a sahip çıktığını söyledi. Rektör Aşkın'ın kendisine veri- len destekten son derece duygulan- dığını kaydeden Baykal, "Onamo- ral verdim. 'Dışanda, Türkiye'nin demokrasiye inanan, insan haklan- na saygılı milyonlar sıze yapılan haksızlığın farkındadır, ben de on- dan güç alarak bu mücadeleyi taşı- yorum' dedmı" açıklamasını yap- tı. Baykal, 14'ünde yargılanmaya başlayacak olan Aşkın'la ilgili olum- lu karar beklediklerini belirterek şu görüşleri dile getirdi: "Saygm bir rektör 2 ayı aşkm sü- redir ruruluyor. Bu izah edilebüir mi? Ayıu yerde uyuşturucu kaçak- çısını serbest bıraİap, karakol basıp adam ahnasına sessiz kalanlar şim- di YücelHoca'yayükleniyor.Buka- bul edilemez. 14'ünde olumlu geSş- meolacagı bekleyişiiçindeyiz. Dün- ya da bu bekle>iş içindc. Eğer bu ol- mazsa. bu bü\ük bir skandal olur. O duruşmada, ola>ın gereksizüğini ortaya koyacakbirkararbeldeniyoıf EMEKLİ TÜMGENERAL KÜÇÜKOĞLU 'Ümmetçiliğikabul etmekmümkün değiV ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Emekli Subaylar Derneğı (TESUD) Başkanı emekli Tümgene- ral RızaKüçükoğhı. "Alt-üst kimük tarüşması nereden çıkü bilmiyoruz. Şimdi bir de tslam kimhğiortaya çık- n.İ mmetçüiğikabul etmek mümkün değildir" dedi. Emekli Tuğgeneral Celal Gürkan da, bazı demeçle- rin bölücülüğe güç kazandırdığını di- le getirdi. TESUD Basın Yayın Başkanı Gür- kan düzenlediği basın toplantısında, terörün siyasallaşarak yeni bir boyut kazandığını ve bu yönüyle eskisinden daha "tehfikeü" hale geldiğıni vurgu- layarak "Bugünekadar ülke insanımı- zm gündeminde ohnayan yapay kim- lik tartışmalarrv la züımler bulandıru- makta, bölücülüğegüç kazandınhnak- tadn*" dedi. Açıklama sonrası sorula- n yanıtlayan Rıza Küçükoğlu, "alt-üst kimlik tarüşmalanyla" ilgili bir soru • Küçükoğlu, "Alt-üst kinuık tarüşması nereden çıkü bilmiyortız. Şimdi bir de tslam kimüği ortaya çıkü" dedi üzerine. "alt-üst" kimlik tar- tışmalanyla anayasanın ba- zı maddelerinin "dışlanma- ya" çahşıldığını söyledi. Kü- çükoğlu, "Alt-üst kimKktar- üşması nereden çıkü bilmi- yoruz. Şimdi bir de tslam kimhği ortaya çıkü. Ümmet- çih'ğikabul etmekmümkün değildir. AB müktesebaün- dan önceAB Anayasası'mn iyice incelenmesi gerekryor. AB Anayasası'nda 'ülke vatandaşlı- ğı' vurgusu daha fazia öne çıkıyor. Ya- ni burada önemh' olan, ülke vatandaş- nğı ohıyor. Demek ki, bu rür sorunla- n kendimiz yarafiyoruz ya da dışann- dan ithal ediyoruz. Türkije, hiçbir za- man Osmanh kimh'ğine dönemez. Biz bu konuda anayasa çerçevesinde kal- maya devam edeceğb:'' dedi. Şemdinli olaylannı "planh, düzen- K bir provokasyon" olarak nitelendi- ren Küçükoğlu, astsubaylann suçlu olup olmadığına yargının karar vere- ceğini kaydetti. EMEKLÎ ORGENERAL HURŞtT TOLON 'Türldye laiklikten uza/daştırılıyor' KONYA (Cumhuriyet) - Emekli Orgeneral HurşitTo- lon, Türkiye'nin çağdaşhğın ilk şartı laiklikten her geçen gün uzaklaştığını ve din ek- senli yaşama geçmeye zor- landığını savundu. Tolon, Selçuk Üniversite- si (SÜ) Atatürkçü Türk Gençüği (ATA) Toplulu- ğu'nca Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzen- Hurşit Tolon bu sonınlarm kökenindeBa- ü'nın, AB ülkelerinin ve ABD'nin müdahalesive uzun vadeli çıkarlan vardn*." ÜUcenin doğusunda bun- dan 21 sene önce başlayan te- rör olaylannın halen devam ettiğini, 6 bin civannda gü- venlik görevlisinin şehit ol- duğunu anlatan Tolon, "Te- rör işin başlangıcıydı. Biri buna sıkümadan derin dev- lenen "Parola \atan,İşaretiNamus" ko- nulu konferansta, Osmanlı'nın yıkılı- şından bu yana Türkiye üzerinde bazı oyunlar oynandığrnı söyledi. Tolon, gü- nümüzde Lozan Antlaşması ile elde edilen vatan topraklanna göz dikildi- ğini, Se\T'ı hortlatmak için hertürlü ça- reye başvurulduğunu öne sürerek şöy- le konuştu: "Azınhk haklan,Ege,Kıb- ns,patrikhane, sözdesoylonm iddiala- n, Cumhuriyet rejimine yönehk saldı- nlar, aynmcı ve şeriat yanhsı aşm eği- limler ve terör jündemdeki yerini ko- rumaktadu. Yüz yüze kaldığunız rünı kt divor. Derin devlet kendi karakolu- nu mu baavor? Derindevletokadar güç- Hiydü de 1984'ten günümüze kadar ne- den meseleyi çözemedi o zaman?" dedi. Rejime yönelik aynlıkçı ve şeriat yanlısı aşın eğilimlerin de gündemde- ki yerini koruduğunu savoınan Tolon, şunlan söyledi: "Daha 2 gün önce ya- salarla tayûı edihniş hukuksal birolgu- yu >ine devietin yönetimindeld resmi kişiler, "Biz bunu ulemaya soranz" de- medilermi? Türkiye, laiklikten herge- çen gün uzaklaşmakta ve din eksenli yaşama geçmeye zorlanmaktadu'." POLİTİKA GÜM.ÜĞÜ HtKMET ÇETÎNKAY4 Fethullahçılar Hasan'ın Yanında Mademki olay bir "anı kitebından" yola çıkıp llhan Selçuk üzerinden Cumhuriyet'e saJdırmak, o zaman benim de söyleyeceklerim var. Fethullahçı Zaman gazetesinin yazarlan, Cumhuri- yet'in başyazan, vakrfyönetim kuaılu başkanı, imtiyaz sahibi, yayın kurulu başkanından ne alıp veremiyor- lar? Bir yanda Fethullahçılar, öte yanda numaraa cum- huriyetçiler ve din pazarlamacılan... Kadro harika!.. Eksik yok! Kavganın asıl nedeni neymiş? Cuntacılarla demokratlann hesaplaşması. Muhteremler 12 Mart 1971 'de kalmışlar. Yıllarca llhan Selçuk'un, OktayAkbal'ın, AN Sirmen ve sevgili Uğur Mumcu'nun gölgesi altında yaşamış, kuyruğu sıkışınca Kıbns'ta Girne Oteli'ne kapanıp bu- nalım geçiren Hasan, zaman zaman küsmüş, zaman zaman başını öne eğerek söz dintemiş. Hiç konuşmamış, olup bitenleri içine atmış!.. Nadir Nadi'ye, Berin Nadi'ye, llhan Selçuk'a hiç- bir zaman tepki koyamamış. Şimdi çıkmış ortaya konuşuyor "Benim yaptığım demokrasi mücadelesi, ben bu gazeteyi 130 binlere çıkardım, farklı görüşlere yer verdim!.." 1991 öncesinin yazarlan belli, çizerieri de. Daha önceki yıllarda gazetenin pek çok değerli in- sanı, tepki koyarak aynldılar Cumhuriyet'ten. Umur Talu'nun Sabah'taki yazısı, Hasan Cemal'e güzel bir yanıttı. Şimdi getelim Hasan ve Fethullahçı arkadaşlannın çarprtmalanna... Ne diyorlar "Cumhuriyet ve llhan SelçukAvnıpa Biriiğikarşrtı- dıriar." Sevsinler!.. 3 Ekim 2005'te Cumhuriyet'in başyazısında AB ko- nusuna nasd bakıyor llhan Selçuk; "Bugün ülkemiz, Meclis'teki iktidan ve muhalefe- tiyle, cumhurbaşkanı, ordusu ve Meclis Başkanı'yla, medyasıyla ve haik çoğunluğuyiaAB'yegirmektenya- nadır. Türkiye'ninAB'ye girmesine tersbakan asılmuha- lefet ülkemizde değil, Avrupa'dadır. Ülkemiz adına AB 'ye girmek istenci ortak bir poli- tikaya dönüşmûş buiunuyor, ama bu yol dışandan tı- kanırsa ne Türkiye'nin sonu olur, ne de dünyanın. Var oluşunu kendi dışındaki kuvvetlerde gören bir Türkiye haline dönüştüğümüz zaman, zaten yok ol- muş sayılınz." Cumhuriyet'in 10 Ekim 2005 tarihli başyazısı: 'ABiternüzakereiembaşlamasıntdestBkliyon^ama koşullann ne olduğunuaçıkseçik taıtşmakta, saymak- la bitmezyarariar görüyoruz.' Yukandakj örnekleri çoğaltabilirim... Cumhuriyet'in başyazılannda laliMik, demokrasi, özgüriükler sürekli yazılmıyor mu? Başta belirttim, hesap başka.. • • • Fethullahçılann olaya balıklama dalmalan, dincile- rin Hasan Cemal ile hareket etmeteri ilginç değil mi? Yağmurlu bir Izmirsabahındayazıyorurn bu yazımı... Otelin penceresinden körfezi seyrediyorum... Birazdan uçağa binmek için otelden aynlacağım. Hasan Cemal'in kitabının tümünü okudum Izmir'de kaldığım sürece. Uluç Gürkan'ın yazdığı gibi, Hasan Cemal "Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım" kitabında, Doğan Avcı- oğlu'nun Kemalist devrim inancını yerden yere vur- muştu. Son kitabında ise llhan Selçuk'u hedef seçe- rek laik demokratik cumhurtyeti ve onun ilketerini sa- vunan Cumhuriyet gazetesini vuruyor. Olayın özü bu!.. Bugün Hürriyet ve Milliyet'te cumhuriyetçi, demok- rat ve Kemalist çizgide yazan yazariar, okurlann göz- desi değil midir? Emin Çölaşan, Melih Aşık, Tufan Türenç, Bekir Coşkun, Hasan Pulur, Özdemir Ince, Yalçın Bayer bugün Milliyet ve Hümyet'in en çok okunan yazarla- n. Yurtsever, demokrat, Kemalist ve cumhuriyetçi çiz- ginin temsilcileri... Hasan Cemal bu gerçeği bilmiyor mu? Yeni Dünya Düzeni, Hasan Cemal ve arkadaşlannı yuttu. Cumhuriyet'i ise yutamadı. Hasan Cemal, kitabında Cumhurtyefe sakjmrken Mil- liyet ve Hürriyet'teki Kemalist sol yazarlara da gözda- ğı veriyor örtülü olarak. Hasan Cemal'in kimliğı ortada.. Nadir Nadi'den Berin Nadı'ye; llhan Selçukian Uğur Mumcu'ya dek Kemalistlere, sosyaltstlere yaylım ate- şinde buiunuyor. ABD'yi mesken tutan, CIA denetiminde yaşayan Fethuttah Gülen'i övüyor, takıyyeciAKP iktidannı gök- lere çıkanyor. Tüm bunlan yaparken de "Ben demokratım" diye- biliyor. Fethullahçı Zaman gazetesinin tüm yazarlan Ha- san Cemal'in yanı başında... Bunun bir nedeni olmalı!.. Herkes biliyor Cumhuriyet'in hangi çizgide yürüdü- ğünü, laik, demokratik cumhuriyetin kazanımlannı sa- hiplendiğini. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi "ılımlıIslam mo- deline" dönüştürüp bu ideolojiyi yavaş yavaş yaşama geçirmek istiyor. Yalçın Doğan'ın Hürriyet'teki dünkü yazısı bu ger- çeği vurguluyor. Yalçın Doğan, AB'nin Erdoğan'a ba- kışını şöyle yorumluyor "Kâğıtüstünde TürkiyeAvrupa'yısadece taklitedi- yor. Ama özde her geçen gün îslami ideoloji ağır ba- sıyor." Alkol yasaklan, kjrmızı sokaklar, sıkma baş, cami- de din dersi, tarikatçı yapılanma, îslami özel sektör, Is- lamcı kimlik... Yabancı gazetelerin ve bilim adamlannın Türkiye'yle ilgili değerlendirmeleri: "Erdoğan, Türkiye'de rejimi Islamı bir ideolojiye dönüştürme çabasında, bu çok tehlikeli!.." Başta llhan Selçuk ve öteki Cumhuriyet yazarian, bu gerçeği dile getirmediler mi bugüne dek? GetirdilerL O zaman saldın planının bir ayağı ortaya çıkmıştır. • • • Emre Aköz'e bilgi notu: Hasan Cemal'in Cumhuriyet'in Kitap Ek/'nde yayım- lanan krtap ilanından, başta llhan Selçuk olmak üze- re, 2 Aralık Cuma günlü toplantıya katılan yayın kuru- lu üyeterinin haberi vardır. Toplantıdaki yayın kurulu üye- leri, ilanın yayımlanmasına onay vermiştir. hikmetcetinkaya« cumhuriyetcom.tr Faks numaramız; 0212/343 72 69
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog