Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 ARALIK 2005 CUMARTESİ HABERLER ÇÖMEZ VE KOÇAK Turhan Çömez. Isyankâr vekiller için Erdoğan bekkniyor • Muhalifkonuşmalaryapan milletvekillerinin disipline sevk edilerek "kahraman" yapılacağını düşünen bazı parti yöneticileri, bu milletvekillerinin konuşmalannı olağan karşılayıp görmezden gelme politikası izlenmesi gerektiğini düşünüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP'de Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile Afyon Milletv ekili Mahmut Koçak'ın sert çıkışlanyla başlayan çatlak konusunda izlenecek tavır için, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avustralya gezisini tamamlayarak yurda dönmesi bekleniyor. AKP'de, Çömez ve Koçak hakkında yapılacak işlem konusunda gözler Başbakan Erdoğan'a çevTİldi. Çömez ve Koçak'ın açıklamalanyla ilgili olarak inceleme başlatan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Erdoğan'ın yurda dönmesinin ardından bir kez daha durumu değerlendirerek tavnnı belirleyecek. Parti yöneticileri, disipline sevkin söz konusu olmadığını belirtirken inceleme sonucunda bir karar verileceğini belirterek bu yolun da açık olduğu mesajını veriyor. Çömez'in, eleştirilerindeki üslup ve konuşma metnini internet sitesine koyması nedeniyle istenirse disipline sevk edilebileceği dile getiriliyor. AKP yöneticileri, Mahmut Koçak'ın konuşmasını TBMM Genel Kurulu'nda yapmasına ve yönetim kurulu başkanlığmı yaptığı Politika Merkezi'nin hükümete memnunıyetin yalnızca yüzde 28 olarak belirlendiği anketini bir basm toplantısıyla açıklamasma tepki gösteriyor. Muhaliflerin disipline sevk edilerek "kahraman" yapılacağını düşünen bazı parti yöneticileri, bu milletvekillerinin konuşmalannı olağan karşılayıp görmezden gelme politikası izlenmesi gerektiğini düşünüyor. CHP'denAKP'yedestek Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangül'e yakınlığı bilinen 4 CHP milletvekili, AKP'de son günlerde sesini yükselten 2 milletvekiline destek verdı. CHP Ankara milletv ekilleri Mehmet Tomanbay ıle İsmail Değerfi, tstanbul Milletvekili Hasan Aydm ve Izmir Milletvekili Muharrem Toprak dün düzenledikleri basrn toplantısında, AKP'li Turhan Çömez ile Mahmut Koçak'ı "cesaretii, sorumlu, ülkesever çıkişlanndan dolayı* kutladı. 'VEKİLE SAYGILI OLUN' Şirin'den Özkök'ü hzdıracak mektııp ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anavatan Partisı Istanbul Milletvekili Emin Şirin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hibni Ozkök'e mektup yazarak, Meclis'teki Muhafiz ve Tören Taburu'nun yerleşim yerinin Kara Harp Okulu olması önerisini sundu. Şirin, Özkök'ü çeşitli olaylar karşısında sessiz kalmakla eleştirdi. Anavatan Partisi Milletvekili Şirin. AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun'un açıklamalanyla yeniden gündeme gelen TBMM'deki Muhafiz Taburu'nun yerleşke dışına taşınması tartışmalanyla ilgili olarak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök'e bir mektup gönderdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan önceki gün yapılan açıklamada "muğlak bir muhataba hitap ediktiğini" ifade eden Şınn, "Siziözeffikle milletvekilkrine ve fıkirierini nezaket smırian içerisinde ifade edenlere saygıh ofanaya ve yukandan bakmamaya davet edjyorum" dedı. Şirin, taburun yerleşim yerinin Kara Harp Okulu olması gerektiğini belirterek "TBMM'de çok daha ufak sembotik bir binası ve yeri bulunmah. Talimlerini kesmfikle TBMM sahasının dışında bir yerde yapmah" dedi. Emin Şirin. milletvekillerinın, Genelkurmay Başkanlığı'nm sesini başörtüsü ve tabur tartışmalaruıda değil, iç ve dış güvenlik konusundaki brifinglerle duymak istediğini kaydetti. "Sizleri duymak istediğimiz hiçbir konuda duyamadık" diyen Şirin, Genelkurmay'ı; Kıbns, Kuzey Irak, "Türk askerierinin başına çuval geçirilmesi" ve Şemdinlı olaylanndaki tutumlanndan dolayı eleştirdi. Milletvekili Resul Tosun'un siyasi anlayışına sahip çıkmadığmı vurgulayan Şirin, "Ancak bir müîetveküine ve milletv ekilnginin manevi şahsiyetine daha dikkatü bir üslup içinde oimamz gerektiğini düşünüyonım" dedi. Emin Şirin. AKP'nin 3 yılını değerlendiren sendikalar ve meslek örgütleri, ağır eleştirilerde bulundu 'Omhuriyetyıpratüıyor'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sendikalar ve meslek örgütleri, AKP'nin seçim sözlerini tutmadı- ğını, işsiz sayısının her geçen gün art- tığnıı vurguluyor. AKP'nin "istihdamı sevmeyen" bir hükümet olduğunu belirten DÎSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, "AKP, işsizİiksorununa çare bulama- nuşür. Ekonomide pembe bir tablo çizen hükümet, sürekli bir getişme- den bahsediyor. Bu kadar geHştiğj iddia edilen bir ülkenin sanayisi dur- ma noktasına gekü" dedi. AKP'nin Türkiye'de kayıt dışı istihdamın önü- ne geçemediğini ve mevcut uygula- malarla kayıt dışı istihdamı arttırdı- ğım kaydeden Çelebi, "Bu yanhş uy- • DtSK: AKP kayıt dışı istihdamı arttırdı • Kamu-Sen: AKP'nin enflasyonu hayali • KESK: Kamu hizmetleri tasfiye edildi •" Türk-tş: Sıcak para risk ve tehdit %/ TBB: Türkiye'yi kendi dinsel felsefelerine göre biçimlendiriyorlar«/ Eğitim-Sen: AKP'ninki tüccar siyaseti • TTB: Hastaneler işletme oldu %/ Memur-Sen: Memurlar açlık sınınnda gulamalar, haksızrekabetinyaşan- masma neden oluyor" diye konuştu. Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıknz ise kamu çalışanlannın grev ve toplusözleşme hakkına sahip ol- madığım vurguladı. Akyıldız, Ulus- lararası Çalışma Örgütü tarafından da desteklenen sendikal haklan hü- kümetin tannnayarak gücünü kamu çalışanına gösterdiğini söyledi. AKP'nin çalışma hayan ve sosyal po- litikalarla ilgili herhangi bir düzen- leme yapmadığını belirten Akyıl- dız, kamu çalışanlannın ciddi eko- nomik sorunlar içinde olduğunu an- lattı. Akyıldız, "Kamu çahşanı ahş- veriş yaparken gerçek enflasyon ra- kamlanyla karşılaşryor. AKP ise ha- yah bir enflasyon rakamı sunuyor" dedı. 'Sanal ekonomi' KESK Genel Başkanı İsmail Hak- kıTombul, AKP'nin Dünya Banka- sı, IMF ve uluslararası finans örgüt- lerinin taleplerini yerine getirmek için "çok yoğun bir çaba" harcadı- ğrna dıkkat çektı. Tombul, "AKP, kamu hizmetlerini tasfîye ederek ve pivasalaşma sürecini başlatarak neo- tiberal dalgaya katümak için çahş- maktadır1 ' yorumunu yaptı. AKP'nin ekonomiye ilişkin değerlendırme- lerinin "sanal" olduğunu belirten Tombul, hükümetin demokratik ya- şamı geliştirmek için verdiği sözle- Yurttaşlar yolsuzluk, fakirlik ve işsizlikle mücadelede hükümeti 'başansız' buldu AKP kendi anketiyle 'vuruldu' ri de tutmadığını söyledi. ^ Türk-tş Genel Başkanı Saüh Kı- hç, enflasyondaki düşüşün yurttaşın alım gücünü etkilemediğini belirtti. Ekonomik büyümenin temel etkeni- nin ülkeye giren sıcak para olduğu- nu dile getiren Salih Kılıç, şunlan söyledi: "Sıcakparanm girişi Türkiye'de bir riskve tehdit unsuru. Ekonomide ca- ri açık 21.4 milyar dolar. Cari açığm sürekliyüksekoluşu da bir diğer risk unsuru. İhracattaki büyüme de ağır- hkh olarak ithalat girdisiyle sağlanı- yor. Bu durunı istihdamın azalması- na ve yaünma imkân vermemekte- dir. Borçlar borçla ödeniyor." Türkiye Barolar Birliği Başkam ÖzdemirÖzok ise hükü- metin çoğu demokratik ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - AKP'nin Pollmark'a yaptırdığı ka- sım ayı anketinde, AKP'nin oy oranı yüzde 44 çıkmasına karşın per- formans değerlendirme- sınde "vergi politikasL, ma- taye ve bütçe disipiini, yol- suzluk, fakirlik ve işsizlik- le mücadde" konulannda hükümet "başansız'' bu- lundu. AKP Genel Baş- kan Yardımcısı BüientGe- dikli, hükümette olması- na karşın partiye seçmen desteğinin arrtığını ileri sürerek diğer partilerden gelen "Erken seçim istiyo- ruz" blöflerine kulak as- madıklannı söyledi. AKP Afyon Milletve- kili MahmutKoçak'ın yö- netim kurulu başkanlığını yaptığı Politika Merke- zi'nin yaptırdığı ve AKP hükümetinden memnun olmayanlann oranmın yüz- de 72 olarak çıktığı anke- tin ardından AKP yöneti- mı, ilk kez partinin yaptır- dığı bir anketi basın top- lantısıyla açıkladı. tstan- bul, Tekirdağ, tzmir, Bur- sa, Adana, Ankara, Kon- ya, Samsun, Trabzon, Er- zurum, Malatya ve Gazi- antep'te 2 bin 992 kişi üze- rinde yapılan anket sonuç- lan şöyle: Hükümet başansız: Ekonomi ile ilgili polıtika- larda hükümetin perfor- mansrnın değerlendirildi- ği 8 konunun 5'inde hükü- met "başansu" bulundu. Hükümeti başanh bulan- lann oranı enflasyonla mü- cadelede yüzde 57.8, ban- ka faizlerinde yüzde 57.4, özelleştirmede ise yüzde 51.8 olarak belirlendi. Hü- kümeti başansız bulanla- nn oranı ise vergi politika- sında yüzde 45.3, maliye ve bütçe disiplininde yüz- de 40.9, yolsuzlukla mü- cadelede yüzde 57.6, fakir- likle mücadelede yüzde 71.5, işsizlikle mücadele- de ise yüzde 77.1 olarak açıklandı. AB taraftarhğı: Türki- ye'nin AB üyeliğine taraf- tar olanlann oranı yüzde 66.7 olarak belirlenirken üyeliğe karşı olanlann ora- nı yüzde 25.3 olarak ger- çekleşti. Ankete katılan- lann yüzde 62'si Türki- ye'nin 3 Ekım'de AB ile müzakerelere başlamasını olumlu, yüzde 28.8'i ise olumsuz karşılarken yüz- de 9.2'si fıkir belirtmedi. AKP'ninTürkiye'yiyö- netip yönetemediği: An- kete katılanların yüzde 49.1'i "AKP Türkiye'vi iyi yönetebfliyor mu" soru- suna "evet", yüzde 44.4'ü ise "hayır" yanıtını verdi, yüzde 6.5'iise fıkrini açık- lamadı. AKP Genel Baş- kan Yardımcısı Gedikli, "tktidarda ounamıza rağ- men seçmen desteğimiz azalmayıp artmaktadır. Buna karşüık, muhalefet partileri 3 Kasım 2002 se- çinündenbu yana kendile- ri için olumlu denilebik- cek herhangi bir degişim göstermemektedir. Yani si- vasi arenada atternatifsiz bir şekflde iktidannıızı sür- dürmekte, diğer partiler- den gelen "Erken seçim is- tiyoruz" blöflerine de ku- lak asmamaktayız" dedi. Bugün seçim olsa kime oy verilecek: "Bugün mil- lervekili seçimi olsa hangi partiyeoyvmrsmiz" soru- suna, ankete katılanlann yüzde 44.4'ü AKP, yüzde 16.9'u CHP, yüzde 10.9'u MHP, yüzde 8.8'i DYP, yüzde 5'.9'u DEHAP, yüz- de 4.6'sı ANAP, yüzde 2.4'üSP, yüzde 1.3'üGP yanıtını verdi. Şemdinli olaylan: An- kete katılanlann yüzde 30. 7'si Şemdinli olaylan son- rası hükümetin tutumunu "olumlu" bulurken yüzde 50.7'si "ohunsuz" buldu. Erdoğan'mRoj TV çüa- p: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Danımarka'da Roj TV muhabirinin top- lantıda bulunmasına tep- ki olarak salonu terk et- mesini olumlu bulanlann oranı >"üzde 66.7, olum- suz bulanlann oram ise yüzde 22 olarak ölçüldü. \ D IROPCAN MfiTIOM IACCEPTABLE Gruplar karşıhkh protesto gösterileri yaparken Erdoğan, otele başka bir kapıdan girdi (AA) Sydney'de karşılıklı protesto Erdoean 'ın kaldığı otelin önünde gösteriyapan Ermeni ve Rumlara karşı Türkler bayraklar ve sloganlarla karşılık verdi SYDNEY (AA) - Avustralya gezisini sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlan dö- neminde milli gelirde 5 bin dolar hedefini orta- ya koyduklanm, sürenin dolmasma 2 yıl kahna- sına rağmen, bu rakamın şımdiden aşıldığını be- lirterek "Hedef, ikinci dönemde miDi geBri 10 bin dolara çıkarmak. İkinci dönemde 10 bin doianya- kaladığımızda Türkiye'yi tutabikne aşkolsun" dedi. Başbakan Erdoğan, Intercontinental Oteli'nde düzenlenen "Türkiye-Avustralya tşbirüği Foru- mu"na katıldı. Başbakan Erdoğan'm Intercontinental Otel'e gel- mesinden önce otel önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik Ermeni ve Rum grup, Türkiye'yi pro- testo etti. Geniş güvenlik önlemleri alımrken po- lis, grubun otel girişlerine yaklaşmasına izin ver- medi. "Ağn'yı istiyoruz", "Türkiye soykınmı tanı", "Erdoğan, ambargolan kakür" yazılı pankartlar açan grubun karşısında Türkbayrağı ve Erdoğan' ın posterini açan Türkler de "Türkiyem var olacak dünya durdukça, bu bayTak dalgalanacak biz so- nıdukça", "Seni sensiz. senden uzakta yaşamak ne kadarzormuş", "Türkiyeninsahipleriyahıız- ca karşıhksız sevenkrdir" yazılı pankartlarla ve aüaşlarla karşılık verdiler. Ermeni grubun içindekilerden bazılan da Kıb- ns Rum kesimi lehine sloganlar attılar. Gruplar karşılıklı protesto gösterilerinde bulu- nurken Başbakan Erdoğan, otele güvenlik nede- niyle başka bir kapıdan girdi. Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, iki ül- ke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çı- kanlması gerektiğini söyledi. Erdoğan, iktidara geldiklerinde düşük bir tica- ret hacmi devraldıklannı, bu yıl sonunda 72 mil- yar dolar rakamımn yakalanacağım söyledi. Ge- çen yıl 301 milyar dolar olan gayri safi milli ha- sılanm, bu yılki verilere bakıldığmda, 350 mil- yar dolan aşacağmı tahmin ettiklerini bildiren Erdoğan, bu gelişmelerin iktidann uyguladığı karariı bütçe ve mali disiplin ile gerçekleştiğiru ifade etti. Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin artık bir enerji koridoru ol- ma yoluna girdiğini de söyledi. Erdoğan uluslara- rası önemli enerji projelerinin içine giren Türki- ye'nin Rusya'dan da doğalgaz alacağını söyledi. Anzak törenleri için 20-25 bin kişinin Çanak- kale'ye geldiğini belirten Erdoğan, "Bazı dedi- kodular yayıhyor, oradaki mezaıian Türkler yok edecek, div e. Kulak asmayuı. Biz saygrvı ön plan- da tutuyoruz" dedi. kendi uygulamalarının demokratik esaslara da- yanmadığmı vurguladı. AKP'nin, uygulamala- nyla Cumhuriyetin de- ğerlenni yıprattığuıı be- lirten Özok. hükümetin çıkardığı yasalann Cum- huriyet tarihınde en çok veto edilen ve Anayasa Mahkemesi'ne götürü- len yasalar olduğunu anımsattı. "AKP'nin Türkiye'ye bakışının ne olduğu son derece açık. Bu iktidar Türkiye'deki yaprianmamn kendi din- sel felsefeleri yönünde ol- ması gerektiğini açık ve net niçünde ifade ediyor" diyen Özok, bu durumu hiçbir bilinçli yurttaşın kabul edemeyeceğini söyledi. 'Tüccar siyaset' Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Din- çer de AKP'nin fiili ve hukuki müdahalelerle eğitim sistemini kendi ideolojisi çerçevesinde biçimlendirmeye çalıştı- ğını voırguladı. Eğitim- Sen Genel Başkanı Din- çer, AKP'nin "tüccar s*- yaseti" yaptığını belir- terek "AKP'nin eğrtim poütikasının özü, eğhım- de yaygınlaşan özelleş- tirme uygulamalan, ka- mu kaynaklan ile özel okulları desteklemek, Milli Eğitim Bakanlı- ğı'nın merkez ve taşra teşkUaünda vaşanan yo- ğun siyasi kadrolaşma ve eğitimi daha da geri- cileştirmektir" diye ko- nuştu. Türk Tabipleri Birli- ği 2. Başkanı Metin Bak- kalcı da AKP' nın uy gu- lamalarıyla sağlığı tica- rileştirdiğini belirterek "Hastaneler artık işlet- me oldu. Kâr amacı gü- den işletme doktoru da 'taşeron hekimliğr yap- maya başladı" dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu, memurların yüzde 45' inin açlık sınınmn al- tmda olduğunu söyledi. Aksu, hükümetin geçmiş dönem iktidarlanndan bir farkının ohnadığmı vurguladı. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr Içki yasağı bahane mi? Ciddi ciddi düşünmek gerekiyor. AKP'nin için- den Erdoğan'a yakınlığıyla tanınan milletvekilleri bile yönetime bayrak açtılar. Gazetelerde dün bir haber manşetlere taşındı: Mersin'de beş öğretmen "Evrim Teorisi" yüzünden sürüldü. Gerekçe ise çok ilginç: Bu öğretmenler "bazı öğrencilerin dini inançlannı sarsıcı yönde açıklama ve telkinde bulunmak" suçunu işlemiş- ler. Mersin Eğitim-Sen Başkanı Ünsal Yıldız, bu öğretmenlerin sürgün edil- mesi konusunda şunlan söyledi: "Soruşturmaya göre öğretmenler, 'ezan okunduğu sırada sınıfların penceresini kapatıp derslerde Evrim Teorisi'ni anlatarak öğrencilerin dini duygularını sarsıcı yönde telkinde bulunmak'/a suçlanıyor." ••• Şurası bir gerçek ki AKP yönetimi son dönemde teklemeye başladı. AKP yönetimine yakın gazeteciler bi- le bu teklemenin ciddiyetine dikkat AKP Neden Teklemeye Başladı? çekiyoriar. AKP'nin üç yıldır Avrupa Birliği dinamizmini alarak durumu götürdüğünü, ancak şimdi bu nokta- da da bir tıkanma yaşandığını söylü- yorlar. Içki yasağını bir çare olarak mı gö- rüyorlar? AKP, 2002 seçimlerinde ve daha sonraki yerel seçimlerde, siyasi Islamcı kesimlerin çok ötesinde bir oy desteği buldu. Bir önceki koalis- yon hükümetinin başarısızlığı, yol- suzluklar, AB karşıtlığı toplumun yeni arayışlara girmesine neden olmuş ve bu arayış AKP'yi öne çıkarmıştı. Tabii bunda CHP yönetiminin topluma "demokrasi", "değişim" konusunda bir güven verememesi de etkili ol- muştu. Şu anda da Meclis'te ciddi ve et- kin bir muhalefetten söz edilemez. Ancak toplumda bir memnuniyetsiz- liğin adım adım geiiştiği de bir ger- çek. Uzmanlar, ekonomide ciddi olumsuzluk sinyallerinden söz edi- yorlar. Piyasa, arttığı söylenen ürettm ve ihracata rağmen bir türiü canla- namıyor. Dış ticaret açığı giderek bü- yüyor. Işsizliğe çözüm üretecek bir gelişme ufukta gözükmüyor. Yine uzmanlar, Türk parasının döviz karşı- sında sürekli güç kazanmasının itha- latı kışkırttığına ve ülke içi üretimin dışarıdan gelen ucuz mallarla reka- bet edemediğine vurgu yapıyorlar. ••• Şemdinli olaylan önemli bir sinyal- di. Kürt sorunu, bölgedeki gelişmeler nedeniyle artık farklı bir boyuta ulaş- mıştı. Bu nedenle sorun çok yönlü ele alınmalı, eskı geleneksel siyaset- lerin yerine yenilerinin üretilmesi için harekete geçilmeliydi. Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan geçen yaz ağustos ayında bazı adımlar atmak üzere harekete geçti. PKK'nin baş- lattığı şiddet eylemleri nedeniyle "as- keri çözüm" dışında bir çözüm ara- yışına girdi. Bu başlangıç bir süre sonra bulanıklaştı. "Kürt sorunu" sözcüğünü kullanmaktan çekinen Erdoğan'm Avustralya'da "Kürt so- runu yoktur, terör sorunu vardır" şeklindeki ifadeleri, bu noktada bir gerileme içine girildiğini gösteriyor. Böylesine devasa bir sorunda geri çekilip belirsizliğe düşmek, tereddü- de kapılmak, alanı "askeri çözüm- cü'iere terk etme eğilimini kışkırtabi- lir. Bu noktadaki zafiyeti, boşluğu dolduracak güçler her zaman hazır- dır. AKP bu noktadaki çekingenliğini başka bir çıkışla dengeleyemez. Son günlerde ortaya çıkan "içki yasağı" türünden çıkışlar, acaba bir dengeleme çabası mı? AKP, oynaya- mayan gelin misali "Yehm dar" de- meye mi başladı? Çünkü siyasi Is- lamcılann ihtiyaçlanna cevap veren, onları rahatlatmaya yönelik her adım, toplumun diğer kesimlerinde endişe- lere neden oluyor. Laiklik konusunda şüphe duyanlar, AKP'nin bu yöndeki adımlarını kuşkuyla karşılayıp de- mokrasi dışı arayışlardan medet umar hale geliyorlar. ••• Burada bütün sorun, ciddi bir de- mokratik muhalefet eksikliği. Eğer demokratik bir muhalefet hareketi örgütlenip güçlenirse sorun kolay şekilde çözülür. Bu olmazsa o za- man, bu boşluğu doldurmak üzere demokrasi dışı güçler harekete ge- çerler. AKP'nin son ";ş/er/"nin işte böyle bir eğilimin önünü açtığını gör- mek gerekiyor. Yeni bir dönemece mi geldik? Av- rupa Birliği konusu, Türkiye açısın- dan geçilmesi zorlaşan bir viraj ola- rak mı yorumlanıyor? AKP, bu engeli aşamayacağını mı düşünüyor? AKP, yeni ve tersine bir degişim mi yaşı- yor? Bütün bu soruların cevabını aramayı önümüzdeki günlerde sür- düreceğiz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog