Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

10 ARALJK 2005 CUMARTESİ + CUMHURİYET SAYFA HABERLER Benzineyüzde5zam SÖZÇtZGİNİN Turhan Selçuk I AMCARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Petrol Rafî- nenleri AŞ (TÜPRAŞ), rafınen çıkış fiyatını süper benzinde yüzde 5.23,95 oktan kurşunsuz benzinde yüzde 5.29,98 oktan kurşunsuz benzinde yüzde 5.06, 6 numarah ftıel oil'de ise yüzde 4.98 oranında arttırdı. Söz konusu zammın, pompa fıyatlanna süper benzinde yüzde 1.42,95 oktan kurşunsuz benzinde yüzde 1.46, 98 oktan kurşunsuz benzinde yüzde 1.37, fuel oil 6'da ise yüzde 3.08 oranında yansıması bekleniyor. Atatürk Useliler bulıışuyop • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başkentin köklü lise- lennden Ankara Atatürk Lısesi'nin 120. kuruluş yıldö- nümü ve Ankara Atatürk Lisesı Mezunlan Derneği'nin 30. kuruluş yüdönümü nedeniyle bugün saat 20.30'da yemekh bir toplantı gerçekleştirüecek. Ankara Atatürk Lisesi mezunlanndan Çankaya Belediye Başkanı Prof. Dr. Vfuzaffer Eryılmaz'a ve yazar Turgut Özakman'a katkdanndan dolayı şükran plaketi verilecek. İnsan Haklan' sergisi • tstanbul Haber Servisi - Kahkatürcüler Derneği'nin "Insan Haklan Sergisi" Istanbul Büyükşehir Belediye- si Yerebatan Sarnıcı çıkışrndakı Karikatürcüler Derneği Sanat Galensi'nde bugün saat 14.00'te açüıyor. Dernek Genel Sektereri Metın Peker, insan haklan ve demokra- sı hakkının bir gün herkese gerekebıleceğı anlayışı ile sergının açıldığını vurguladı. Karikatürcüler Derneği üyesı 50 karikatür ustasının yapıtlannın yer alacağı ser- gi, bır hafta süresınce açık kalacak. Cumhuriyet Mahallesi • tstanbul Haber Servisi - SUivri üçesinin Çantaköy Bel- desı Cumhunyet Mahallesi'nde, Anı Çınarlan 2. etap ağaçlandırması töreni 11 Aralık Pazar günü yapılacak. Bilgi için Tel: (0212 746 58 75) NE DEMEK DİNLEMEZMİŞSİN, TRAFİK YASASI Ml BU?.. Son gün 'AdnaııHocacılar'ayarach ECEVtTKIUÇ Zamanaşımı nedeniyle davalan düşen "Adnan Hoca" lakaplı Ad- nan Oktar ve müntlennın kendile- rine operasyon yapan dönemin Or- ganıze Suçlar Şubesi yönetıcılerine açtığı davanın ise zamanaşımına uğ- raması son gün engellendi. Fatih 5. Asliye Ceza Mahkemesi, hiç dave- tiye göndermeden sanıklann polis zo- ruyla getirilmesı karannı verince, davanın zamanaşımına uğramasının önü kesildi. Sanıklar, 1999'da dönemin Orga- nize Suçlar Şube Müdürü Dr Adfl Serdar Saçan ve 3 yönetici hakkın- da adlıyeye çıkanlırken gazeteciler tarafindan fotoğraflanrun çekilme- si nedeniyle dava açtı. Polisler, "ad- Hgörevi sunstimal"den yargılanma- ya başladı. Yargılama 5 yıl sürdü. Da- va tam zamanaşımına uğra> r acakken ühkeme, son gün sanıklann polis zoruyla getirilmesine karar verdi. Polislere daha önce davetiye bile göndermeyen mahkemenin bu kara- nyla davanın zamanaşımına uğra- ması engellendi. Bununüzerine Sa- çan ve tstanbul'daki 2 sanık daveti- ye göndermeden polis zoruyla geti- rilmesi karannın verilmesinin yasa- lara aykın olduğu gerekçesiyle mah- kemeye ıûraz ettı. Ancak, itıraz red- dedildi. Kırşehir'de görevlı sanık po- • Müritlerin, kendilerine operasyon düzenleyen organte suçlarşubesiyöneticilerihaJdanda açtıklan davanın zamanaşımına uğmması, mahkemenin "sanıJdann davetiyegönderilmeden polis zoruylagetirilmesi" kanmyla engellendi. lis Ahmet Erdoğan da aynı itirazı bu kentteki mahkemeye yaptı. Is- tanbul'daki mahkemenin reddettiği itirazı Kırşehır'dekı mahkeme ka- bul etti. Tanık'ken 'sanık' oldu Adnan Hoca davasının sanıklan 2000 'de kendilerine işkence yaptık- lan gerekçesiyle Organize Suçlar Şube yöneticileri hakkında dava açıl- ması istemiyle savcılığa başvurdu. Savcıhk, takıpsızlik karan verdi. Ad- nan Oktar ve müritleri, karara itiraz etti. Mahkeme de itirazı reddetti. Anfcak, 2.5 yıl sonra ortaya çıkan müntlerden bin savcılığın takıpsız- lik karannın kendisine yenı ulaştığı gerekçesiyle bu kez Beyoğlu 3 Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Bu kez itirazı kabul eden mahke- me, dava açüması için "AdH Tıp ra- poriannm sonocunun bekJenmesT şartını koydu. Ancak, tstanbul 7 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu ra- porların sonuçlan beklenmeden po- lisler hakkında "kötü muammele- den" dava açıldı. Saçan ise tanık ola- rak ifade verdi. Ancak, daha sonra Saçandavaya sanık olarak dahil edil- di. Bunun, yasalara ve Avrupa tnsan Haklan Sözleşmesi'ne aykın oldu- ğunu belırten Saçan, savunmasının alınmadan sanık yapılamayacağım ifade etti. Adnan Oktar ve adamla- nnın açtıklan davalarla mağdurlann , ve kamu görevlilerini baskı altına almaya çalıştıklannı vurgulayarak "Bir daha kimsebunlara operasyon yapmaz" dedı Adnan Oktar ve müntlen operas- yona katılan 30 polis hakkında da ev- lerinin aranmasının "özd hayata mü- dahale" olduğu ıddıasıyla yüzlerce hukuk davası açtı. Yıne zamanaşımı nedeniyle düşen davanın soruşturma- sını yapanCumhuriyet Savcısı Adem Gürseshakkında 40'ı aşkın dava aç- tılar Operasyon talimarını veren dö- nenun tçişleri Bakanı SadettmTan- tan da. açılan 28 davanın 19'undan beraat etti Diğerleri sürüyor. NiMET ABLAI NiMET B IMET ABLAI NİMPTO1www.nimetabla.com.' MtlItMİHCİUn Si)lt:li«UIOT SIH Biletkuyrukları başladı Büyük ikramhesi 20 mihon YTL (20 trilyon Hra) olarak beürlenen >ılbaşı özel çekilişinin biletleri dün satışa sunuldu. MiDi Piyango İdaresL, yılbaşında 2 mil- yon 656 bin 800 adet ve toplam tutan 118 mihon 260 bin YTL (118 trilyon TL) ikramiye dağrtacak, Büyük ikramiyenin 20 mihon YTL olduğu çeJdtişte, bir adet 5 mihon, 5 adet de 1 miryon YTL ikramhesi olacak. Biletkr geçen yıl ol- duğu gibi çeyrek 5, yanm 10 ve tam 20 YTUden saüşa sunuldu. Biletkrde, sa- tış tutarnun aynı olduğu 1951 yıta yılbaşı büeti görüntüsüne yer verUdi. (AA) İzocam Optimwn duvarlarınızda, konfor evinizde, paranız cebinizde! Öğretmen Yeşilyurt'u öldürmüşlerdi Tecavüz ve cinayete 7 yıl ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Dil Sürçmesi ıtıi, Amaçlı mı? Doğrusunu ısterseniz, kimlik konusunda artık yaz- mamaya karar vermiştim. Çünkü eteklerimdekı tüm taşlan dökmüş ve dile getırmek istediklenmı dile ge- tirmiştim. Fakat Sayın Erdoğan'ın Yeni Zelanda'dan verdiği bır demeçte, "Mûslümanltğı" da bir üst kimlik olarak değerlendirmesi; aynı şeyleri ya da benzer şeylen bır kez daha kaleme almamı zorunlu hale ge- tirdı. önce Türklüğü bir att kimlik olarak değeriendır- dikten sonra, şimdi de Müslümanhğı bir üst kimlik olarak değeriendırmek, sanki dil sürçmesınin ötesın- de, amaçl/ bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor ve Sayın Başbakanı, "Türk kimliğiden çok hlamiyet kimliğine önem verir" bıçıminde eleştırenlen haklı çı- kanyor. öncelikle vurgulayalım kı Müslümanlık, bir üst kim- lik değildir. Zra halkımızın yüzde 99'unun Müslüman olmasına karşın, Türkiye'de yaşayan tüm insanlann (ıster "Türk" deyin, ister "Türkiyeli"), paylaştığı ortak bır kimlik değildir. Oysaki bir üst kimliğı belirieyen şey, insanlann o kimliğe izafe ettikleri önem değıl, toplu- mun tümünü kapsayan bır ortak kimlik olmasıdır. Hal- kın büyük çoğunluğu tarafindan yürekten ve heye- canla paylaşılsa bıle, halkın tümünü kapsamayan bir kimlik, üst kimlik olarak degeriendırilemez. ••• Sayın Başbakan'ın Yeni Zelanda'da verdiği bu (bence) talihsiz demecin, ikinci bir bölümü daha var. Sayın Erdoğan'a göre din (aynen demokrası gibi), bır "araç"mış. Amaç insanlann mutluluğu imiş. Bu ifade, hiç kuşkusuz doğru bir ifade. Fakat bu ifadenın doğ- ru olması, fazla bır anlam taşımıyor. Türkıye'nın gün- demı böyiesıne doluyken ve hem etrafımızda ve hem de ıçimizde cadı kazanlan kaynatılırken, anlamsız bir kimlik tartışması açmanın, kime yaran var? Böyle bir tartışmadan, kim ne yarar umabilir? Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı bazı temel ilke- ler vardır. Müslümanlık, bu temel ilkelerden biri değil- dir. Türkiye'nin dayandığı temel ilkeler; "halk ege- menliği", "laiklik" ve "çağdaşlık"t\r. Yani Türkiye Cumhuriyetı'nı tanımlarken, "Türkiye Cumhuriyeti, halk egemenliğine dayanan, laik ve çağdaş bir cum- huriyettir" deriz. Hiç kımsenın aklına, Türkiye Cum- hunyeti bir Islam cumhuriyetidir" ya da "Türkiye Cumhunyeti, halkı Müslüman bir cumhuriyettir" de- mek gelmez. Bu türden ifadeler kimilerinin özlemi olabilir, ama hayata geçirilmesi son derece zor, hatta olanaksızdır. Müslümanlığın amacı, elbette insanlann mutluluğu ve huzur içinde yaşamalandır. Fakat bır ülkede ege- men gücün halkta olması, yani "halk egemenlıği" de insanlann mutluluğu ıçindir. Aynı şeyi, "laiklik" ve "çağdaşlık" için de söyleyebılırız. Hatta bu türden kavram ve yaklaşımlar bır yana, kamusal yaşamdaki tüm düzenlemelerin amacının, insanlann mutluluğu olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. örneğin; eğıtim de insanlann mutluluğu içındir, bayındırlık hizmetleri de insanlann mutluluğu içindir, sağlık hizmetleri de in- sanlann mutluluğu içindir. Bunlann tümü doğru kav- ramlardır ama, yukanda da değındiğim gibi, bunu dile getirmenin herhangi bir anlamı ve gereğı yoktur. ••• Recep Tayyip Erdoğan böyle konuşmalar yapar ve bir noktada kendi bildiği dalı keserken, muhalefet partilennın ve bunlann liderlerinin meseleyi ele alış bi- çımleri de yanlış oluyor. Böylesine duyarlı konulan, böyiesıne sorumsuz bır biçimde ele almanın yarata- cağı maliyet, yarın olası bir iktidaıiarı durumunda, kendi ayaklarına da dolaşacaktır. Kimlik sorunu ve din sorunu, bu ülkenin en duyarlı ıki konusudur ve öyle uluorta tartışılmaması gerekir. "önce onlar baş- lattı ve tartışmaya açtı" gibisinden yaklaşımlar da bu konuda bir mazeret oluşturmaz. Eğer birilen sorum- suz davranmışlarsa (doğrusu ben öyle düşünüyo- rum), buna aynı sorumsuzlukla yanıt vermek gerek- mez. Yapılması gereken şey, ınsanlan sorumluluğa davet etmektir. • • • Bir ülke dış polıtikasını belirlerken, ıstese de iste- mese de çevre ülkelenn yapılannı ve oralardaki geliş- melen dikkate almak zorundadır. Bugün Türkiye dış politikasını belirlerken gerçekçı olmak ve Irak ve Suri- ye'deki gelişmeleri dikkatle izlemek ve özellikle Irak'takı gelişmeleri doğru okumak durumundadır. Saddam'ın yönettiği bir Irak'taki Kürtlerin yapısı ve tutumlanyla ABD'nin yönettiği bir Irak'taki Kürtlenn durumu farklıdır. Türkiye bu yenı koşullar karşısında, dış polıtikadaki muhtemel yandaşlarını belirlemeye çalışırken bu yenı durumun iç politika üzerinde yara- tabıleceğı etkileri de dikkate almak zorundadır. Işte "kimlik" ve "Müslümanlık", bu noktada son derece dikkatli olunması gereken kavramlardır. Evinize İzocam Optimum ile yalıtım yapirt, yakıt^şturalarınızda en az %50 tasarruf sağlayın. Sıcak, soğuk, gürültü ve yangından uzak, konf&lu bir hayatyaşayın. izocamOptimum İZOCAM ÖCRETSİZ OANIŞMA HATTI 0 800 211 43 86 www.izocam.com.tr tstanbulHaber Servisi - Ümraniye'de kaçınp teca- vüz ettikleri anaokulu öğ- retmeni Serpfl Yeşüyurt'u öldüren ve annesını yara- layan sanıklar, 75'er yıl hapis cezalan almalanna karşın yasalardaki indi- rimlerden yararlanarak 7 yılda serbest kalacak. Zan- lılar iki hafta içinde ceza- evinden çıkacak. Serpil Yeşilyurt'u öldür- dükleri, annesı Hanım Ye- şflj-urt'u ise yaraladıklan gerekçesiyle hüküm giyen 4 sanığın, yeni Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) yü- rürlüğe girmesınin ardın- dan yeniden yargılanmala- nna Istanbul 10. Ağır Ce- za Mahkemesi'nde baş- landı. Duruşmada Cum- huriyet Savcısı, yeni TCK'nin cinayet, yarala- ma ve tecavüz suçlanna eski TCK'den daha ağır ve fazla cezalar getirdiğini beürterek sanıklann eski infazlannın uygulanması- nı istedi. Mahkeme heye- ti de, eski yasa lehe oldu- ğu için sanıklann infazla- nnın devamma karar ver- di. Buna göre, sanıklar Sa- vaş TüMek ve tsmail Ço- lak ile IsmailAyvaaoğhı 24 Aralık 2005 '"te, Serdar Kaçmaz ise 7 Mart 2007'de cezaevinden çı- kacak. Ytprtrt SANTANA MbûmSt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog