Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet lmtiyaz Sahibi: CUMHURIYET YÂKFI admatLHANSELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: tbrahim Yıldız # Sorumlu Müdür Mehmet Sucu#Haber Merkezi Müdürii: HakanKara Istihbarat: Censiz Yıldırım • Ekonomi: Hasan Eriş # Kültür: Egemen Berköz # Snor: Abdül- kadir Yücelman # Makaieler: Samı Karaören • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberlerj Mehmet Faraç # Avrupa Temsilcisi: Güray Öz Yayın Kumlu: Ilhan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hik- met Çetinkaya, Şükran Soner, tbrahim Yıld'ız. Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125. Kat:4. Bakankldar Tel: 4195020 (7 hat). Faks: 4195027 • tzmır Temsilcisi- Serdar Kıak. H. Ziya Blv. 1352 S. 2 3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 • Adana Temsilcisi: Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd. 5 S. Aksogan tş, H. Kat 1 Tei:3631211.Faks: 363 1215AntalyaTemsücısı:AJune»OruçoğlııDenız Mah. Çelikbaş tş Merkezi Kat 6 Tel: 0242 2480057 Faks: 2487517 • 1dan ve Mali tşler: Bülent Yener • Satış: Fa- zilet KUIB 9 Cumhuriyet Reklam: 9 Ger"' Müdür: Özlem Ayden 0 Genel Müdür Yardım- cısı: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 - 75 ,251 98 81 - 82 Faks: (0212) 251 98 68 Rezer- vasyon: (212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Y«ywl»vMv«Vöıı«iınwri:YenıGünHabtT.\|ansıBasın™YavTncılık.VŞ. Prof.NurcttmNtoteÖkıelSLNo::. 34381 Ş s U l s t a n b d - T d : ( 0 ; i : ı 3 4 3 " 7 4 ı : 0 h 2 i ı Faks:(aî!2)343 7264 Vaygm ı n » n . ı ı ı - i n n c t ı c t i r- - 7 1 1 A * ı ı t n A i h • J , , „ . , , , , - , 71 O n sfeHra\mBlskı:M<rtaGazaeI}^BasmYa>Tna]]kSmreTıcA$^ 1UAKAUK2U05 Imsak: 5J 7 Ouneş:7.11 Ogle: 12.043 lkindi: 14.22 Akşam: 16.4:> YatSi: 18.11 Moskova, seragazı salımmını azaltmayıkabulettL Karar, Türkiye'nin debu konuda adım atacağı beüentikrinigüçlendirdi Rüsya'dançevretstanbulHaberServisi - Montreal'de gerçekleş- tirilen Kyoto Protokolü 11. Taraflar Toplantısı dün resmen sona erdi. Toplantıya katılan Böl- gesel ÇevTe Merkezi Tür- kiye Birimi Üdim Prog- ramı Koordinatörü Yiı- nus Ankan, Türkiye ile aynı durumda olan Rus- ya 'nın sera gazı salınım- lannı yüzde 5 oranında azaltma yükümlülüğünü kabul edip protokolün Ek- B listesine girdiğini belir- terek "Bu, Türldye'yi de etkfleyecekçokönemfibir adını. Rusya bizim için modd olacak, 2006 yıbn- da hfikümetteo bukonuy- )a flgS dahaönemliadım- lar beideyebiliriz" dedi. 'ABD'YE ESNEK DAVRANıLDı' Kûresel ısınmaya yol açan sera gazı salınımla- nnı azaltmayı hedefleyen ve 1997 yılında imzala- nan Kyoto Protokolü 'nün artıkher yü düzenlenecek olan taraflar toplantısının ilki Kanada'nın Montreal kentinde yapıldı. llk res- mi taraflar toplantısına Bölgesel Çevre Merkezi- REC Türkiye'yi temsilen katdan Yunus Ankan, res- men sona ermesine kar- şın görüşmelerin sürdüğü Montreal'den telefonla so- rulanmızı yanıtladı. Top- lantının en kritik konusu- nun "sera gazı sahnnnla- nnin azaltılmngflgjjggj 2012 yıbndan sonraki sö- recin şetdDenmesi'' oldu- ğunun altrnı çizen Ankan, Trotokoi, gefişmiş ölke- ler için 2008-2012 arasm- da seragazbrmnyuzde 52 oranmda azaltümasmı6a- göriiyor. 2012'den sonra- ki süre en önemn' konu- muzoJdıTdedi Ankan, "ABD2012'den sonraki sürece geöşmek- te olan ülkekrm de katd- masmıbekfyocGeişnKk- te oian ülkeier ise sanayi- kşmiş ûlketerindaha faz- la sorumluluk almasını istiyor" diye konuştu. AB'nin, üzerinde baskı bulunan ABD yönetimi- nin sürece zaman içinde dahil olmasuıı bekledi- ğini ifade eden Ankan, bu nedenle esnek davra- nıldığını söyledi. Türkiye'nin, aralann- da Çevre ve Orman Ba- kanlığı, Dışişleri Bakan- hğt, Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanlıği, Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü temsilcileri- nın de bulunduğu kala- balık bir heyetle toplan- tılara katıldığını anlatan Ankan şöyle devam etti: 'DURUMUMUZ NET DEĞİL1 "Türki>e, şimdûik sü- reci dikkaaıce takip edi- yor. Fütirahşverişindebu- İunuyoruz, Kyoto Proto- kolü'ndeki durumumuz net değiL Türkiye,Rusya gibi protokolün Ek-1 Ks- tesindeydLAncak bu top- lann sırasında Rus>^ Ek- B listesine taraf olarakso- rumluluk aldı. Rusya, Türkiye için önemli bir model oluşturdu." Uruguay'dan RkkyMartin geçtL. Genç kızlann sevgi- Hsi Ricky Martin, Latin Amerikalı hayranlannıcoştur- mayı sürdürüyor. 15 Kasım'da "Ricky Martin'leBir Gece" admı verdiği rurne- ye çıkan Arjantin, Brezirva ve ŞiU'nin de aralannda oldu- ğu bir dizi Latin Amerika ülkesinde konser veren ünlü şarkıcL, önceki ak- şam Uruguayh hay- ranlanyla buhıştu. Punta del Este ken- tinde binlerce kîşi- ye konser veren Martin, her zaman olduğu gibi şarküa- rryla kulağa, krvrak dans figürleri ve ya- laşıkhhğr>1a da göz- lere hitap etti. (REUTERS) 'Türkiye'de kuş gribi sona erdi' ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Tanm ve Köyişleri Ba- kanlığı, Türkiye'de yaşanan "kuş gribi ve vebası" hastahğının bittiğinedairhazırladığı "Final Raporu"nu, Dünya Hayvan Sağ- lığı Teşkilatı (OIE) ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na bil- dirdiğini açıkladı. Hastahk çıkan bölgede, toplam 10 bin 147 kümes hayvanının itlaf edilerek, sahiplerine 104.9 milyon YTL tazminat ödendiği- nin anımsatıldığı açıklamada, hastalığın görüldüğü dönem için- de tüm şüphelı ölüm ve hasta- lık ihbarlannın değerlendirme- ye tabi tutulduğu vurgulandı. ÎKİOĞLUNU YÎTİRDI 15dakika arayla trajedi ı>fEW YORK (AA) - ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde bulunan Warren kasabası şerif yardımcısı Andy McDowell, bir trajediyi 15 dakiİca içinde iki kez yaşadı. Traflk kazasında haya- tım kaybeden oğlunun kaza mahal- line giderken yanından geçtiği bir başka trafık kazasında da diğer oğ- lunun öldüğünü öğrenen şerif yar- dımcısı McDoweD yıkıldı. Güney Kentucky'nin kırsal yerleşim yer- lerinden Warren County'de baba- lan ile yaşayan 23 yaşındaki Rory McDowell ve 21 yaşındaki Cory McDowel kardeşlerin her ikisinin de evlerinden sadece birkaç mil ile- ride kısa arayla meydana gelen iki ayn trafık kazasında hayatlannı kay- bettikleri kaydedildi. .com'a rakip geldi: .eu BRÜKSEL (ANKA) - Avrupa Birliği nin (AB) internet alan adı uzantısı "^u" kullanıma açıldı. Üye ülkeler arasındaki ilişkileri arttırmak ve ABD tarafindan kont- rol edilen *.com" ya da ".org" gi- bi uzantılara rakip olmak amacıy- la oluşturulan "xu" alan adı AB ül- keleri içinde kullanıma açıldı. Uy- gulamanın ilk dört ayında, .eu alan adını ancak belirlı sayıda kurum ve kuruluşun kullanmalanna izin ve- rilecek. Kamu kurumlan, tescilli markalar ve şirketlere öncelik ve- rilecek. Alan adı, 7 Nisan 2006'dan itibaren genel kullanıma açılacak. UExpress'te Istanbul kapak Fransa'da yayunlanan haftahk L'Express dergisi son sayısında 36 sayfa ayutüğı İstanbul'u kapak yapti. tstanbul'un "yıhn kenti" olduğunu yazan dem, Avrupa'nm genişlediği bir dönemde, IstanbuTun medeniyeder arasuıda bir köprii olduğu yorumumı yaptL Dergide "Islam mozaiği'' başhkh bölümde cami imamlan ve Alevflerle yapdan söyieşilere yer verüirken, Ulu Önder Atatürk'ün, "Türkrve Cumhuriyeti, şeyhler ve dervişler ülkesi değüdir" sözleri hatnianlarak Atatürk'ün Türk insanı üzerindeki etkisi, gençler ve değişik kesimlerie yapdan röportajlaıia vurgulandL RAKIYI MUHABBET ÇERKEN ~ MAHARET Rakı çeçidLnln bol, muhabbettn dcnmz cldu$u dönemlerde iöz rakıdan açıldığmda rakının erbaplan $öyle derdl: "Rakı io^ralannda muhabbetln tadı rakı sfot rakıyla çıkar. 0 rakıyı Aeçerken de mahareî $ereklr." Bugünlerde aynı c günler glbl rakı bol. Haliyle rakı gibi rakı 6eçmek maharet Utlyor. 0 zaman blzl bir dinleyln. Rakımaı Alaçehir'deki tabrikamızda gelenekiel üretim yöntemlerini günümüz teknolcjUerine uyarlayarak ürettik. Rakımaın üzümleri 20.000 Tarit ortagının ba$ından özenle ieçildi. Dcğal ancucn tchumlan iuyun duru haliyle birleçti. Her çiçede aynı îat cliun diye Mercan'ı özel bakır Lmbiklerde damıttık, ardından tam 3c gün dinlendirdik. Merean'ın kapağı, kate$cruindeki en ü&tgüvenlik seviye&i clarak kabul edilen 3. düzeye uygun fekilde üretildL Tek kuUammlık$i$emizi Mercan'a ait özel kabartma marka içaretimizi yerleçtirerek daha da özel hale $etirdik. Bir nct daha: Rakımaı 412ın karçınıza çıkarmadan cnce rakı erbaplarının huzuruna çıkardık. Ne mutlu ki cnların da cnayını aldık. Mercan, rakı ic^raanda muhabbetln öneminl bllenlerln, rakı ieçme maharetlne &ahlp olanların rakuı. Muhabbet, Mercanlı ictranızın vazgeçllmez meze6l cl&un. • >v*- : '-*f i '--:f-\- .?, TARİŞÎTAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog