Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 ARALIK 2005 CUMARTESİ SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Futbol Federasyonu 19-20 Ocak'ta olağanüstü genel kurula gitme karan aldı Bıçakcı 'kongre' dedi SporServisi-Futbol Federasyonu Yönetün Kurulu, 19-20 Ocak 2006 tanhınde olağa- nüstü genel kurula git- me karan aldı. Levent Brçakcı baş- kanlığında, federasyonun Beylerbeyi Atatürk Eğitim ve Araştırnıa Merke- zi'nde olağan toplantısını yapan yöne- tün kurulundan, kongre karan çıktı. Yaklaşık3.5 saat süren toplantıdan son- ra. karan basına açıklayan Bıçakcı, 19- 20 Ocak 2006'da olağanüstü genel ku- rula giderek. güven tazelemek istedik- lerini söyledi. Yönetim kurulunun, gö- reve geldiği tarihten itıbaren büyük bir özveriyle çalıştığını ve Türk futbolu- nun yıllardır süregelen çoğu önemli so- runu için çözüm ürettiğini vurgulayan Bıçakcı, şöyle konuştu: "Bu anlamda. kat edilen mesafelerin ne denli büyük oiduğu açıkûr, aocak son gdişmeterin ardından yaşananlar. kamuoyu algua- masuıda farkhdeğerlendinneieri bera- berinde getirmiştir. Baştan beri şeffaf- hğıilkeedbenveçağdaşbtryönetinıan- lavTşmıbenimsevenkurulunıuz.buaşa- mada Futbol Genel Kıımlu'nun güve- noyuna gereksiniın duymuşrur. Zaten tahkim kurulu seçjmi için toplanması gereken genel kuruiun, seçûn gündem- ü olağanüstü topianoya çağrdması etik antamdadadoğrubulunmuştur. Yöne- tim kurulunda hiçbir üyenin kçisel ik- balpeşÜKtekoşmadığmıvefutbolunde- ğerlerini her şeyden önemli tuttuğunu haarlatmakta yarar görüyoruz. Yöne- tim kurulumuz, gend kurul tarihine dek tüm vecibderini eksiksizyerine ge- tirmeyi sûrdûrecektir". AçıkJamasının ardından gazetecile- rin sorulannı yanıtlayan Levent Bıçak- cı, bir soru üzerine, "Saym bakamnu- zuıgöriişünekaökhğuncicinbukara- nakhk" dedi. Bıçakcı, Türkıye - lsvic- re maçının soruştunnasıyla ilgili bir soruya karşılık ofarak da, "Önumüzde- ki hafta FIFA'da bir toplanü var. tld oyuncumuzun yanı sıra bizdetopiano- >atanıkotarakkanlacağız.Ayncafede- rasyonolarakçok genişkapsamlıbirso- nıştunna vürüfüyoruz " diye konuştu. Bu arada kongre karannın alınmasın- da son dönemde gelişen olaylann ve Bakan Şahin'in sert açıklamalannın et- kili oiduğu ifade edildi. Futbol Federasyonu tarafindan alı- nan Olağanüstü Genel Kurul karan hakkında konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet AB Ş«- hia "Bu karar futbol federasyonumın hür iradesiylt aldığı bir karaniır, tak- dBrle karşıbyorum" yanıhnı verdi. Ezeli rakipler G.Saray ile Beşiktaş kozlarını Ali Sami Yen Stadı 'ndapaylaşıyor Işte yıhn son derbisi GALATASARAY BEŞİKTAŞ Ohsı , Sabn . . Mondragofi Song Ortıan Sffldou ISç Necat Ûmıt Ergün Aytan •J A.Î3ndoğafi Kleberson (Okan) LAtaı Cofdoba l.laaman Çağdaş Sagen M.Doğarı Adem I.Ûzülmez A.Hassan Eric Gerets ile Jean Tıgana ilk kez karşı karşrva getecekler. STAT: AÜSAMİYEN • HAKEM: CÛNEYT ÇAKIR • SAAT: 19.00 • TV: ÜG TV Spor Servia - Turkcell Sü- per Ligi'nde 2005 yıhnın son derbisi bugün oynanı- yor. Ezeli rakipler Galatasa- ray ile Beşiktaş kozlannı paylaşacaklar. Karşılaşma ı- ki takım için de ayn önem taşıyor. LiderF.Bahçe'yi ta- kibini devam ettirmek ve yanştan kopmak istemeyen Galatasaray da, Tigana ile iyi bir çıkış yakalayan ve bunu devam ettirmek iste- yen Beşiktaş da galibiyet peşinde. Ali Sami Yen Sta- dı'nda oynanacak karşılaş- manın hakemi Cüneyt Ça- kır. lig TV'den naklen ya- yınJanacak karşılaşmanın başlama saati 19.00. tkı ta- kım bu karşılaşmayla birlik- te 312. randevuya çıkacak- lar. tki takım arasındaki 81 yıllık rekabette, bugüne ka- dar yapılan 311 maçın 107'sini Galatasarav, 99'unu ise Beşiktaş kazanır- ken, 105 karşılaşma da be- raberlıkle sonuçlandı. Karşüaşma Beşiktaş açı- sından ezeli rakibini yene- cek olmasının açısından ay- n biranlam daha taşıyor. Si- yah - Beyazhlar bu karşılaş- madan galibiyetle aynldık- lan taktırde G.Saray'a karşı 100. galibıyetini alarak "dalya" demenin peşinde. Ali Sami Yen Stadı'nda ya- pılacak karşılaşma 60 gü- venlık kamerasıyla takip edilecek. Maçta toplam 2 bin 270 güvenlik elemanı görev yapacak. Derbi maç- ta Beşiktaşlı taraftarlar için, stat kapasıtesınin yüzde 5'lik bölümünü oluşturan 1150 kişilik yer aynldı. BERETS'TEN HÜCUM EMRİ X 7"ılın son Y derbisinde bugün 2. Ali Sami Yen'de Beşiktaş'ı konuk edecek G.Saray'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Teknik direktör Eric Gerets, dün basına kapalı gerçekleştirilen çalışmada, futbolculanna Beşiktaş'ın savunma sıkıntısından bahsederken, "Atacağunız erkeo bir gol bize gatibiyeti getirir" dedi. Bu arada San - Kırmızılılar'da dünkü çalışmaya katılan Ergün'ün bugün takımdaki yerirıi alması beklenıyor. Hakan Şükür'ün yine kadroda yer alacağı ama Gerets'ın bu oyuncusu yedek soyunduracağı kavdedildi. TIGANA STRES İSTEMİYOR eşiktaş'ta teknik dırektör Jean Tiganaakşam ântrenmarundan sonra kampa aldığı oyunculanyla bir görüşme yaparak derbi karşılaşmasında temkinlı. ancak rahat olmalan konusunda uyardı. Fransız teknik adamın, "KarsıJasmada stres yapan ve nataya düsen taraf maçı kaybeder. Oynadığıruz oyundan kejif almaJısmız. Oyundan keyif aursanız kazanınz" dedığı öğrenildi. Oyunculannı kart konusunda da uyaran Tigana, "Haftaya Trabzon'la önemli bir karşılasmamız daha var. O maça tam kadro çıkmak istiyorum. Ne olursa olsun sakin kalmaüsınız*' ifadelerinı kulJandı. Sakatlığı süren Okan'ın durumu maçtan önce netlik kazanacak. TRABZONSPOR BAŞKANI AKTUĞ 'Futbola siyaset bulaştı' ATAY AKTUÖ'DAN: Benim başkanlıktaki ikinci yılım. Siyaset son dönemde ilk kez spora bulaşmadı. Daha önce de benzer şeyleri gördük. Futbol Federasyonu seçimlerinde yaşananlar ortada. Spor siyasetin gölgesinde. Futbolumuz laçkalaşmış durumda. NEVZATDİMMR Türkiye'de iktidar partisi konumundaki AKP sonunda yeşil sahaya da indi. Her alan- da yaptığı ıcraatlarla tartışma konusu yaratanAKP, son ola- rak da Trabzonspor'daki baş- kanlık seçimine el attı. Yoksa bu kentteki yjerel seçimleri kaybeden AKP bu şekilde in- tikam mı almak istiyordu? Şündiki başkan Atay Aktuğ " Yeniden ada> olmayacağmr açıklamasını yaparken, kafa- lan da kanştırdı. Peki Aktuğ, neden çark edip adayluctan vazgeçmişti? Işte bu noktada AtayAktuğ'unnelersöyleye- ceği çok önemliydi. Aktuğ'a AKP'DEN KUŞATMA Trabzonspor'da 18 A- ralık'ta yapılacak seçunli mali genel kurul öncesi başkanlık yanşı kızıştı. AKP'nin desteğini alan tskender Önal'dan sonra adaylığım açıklayan ikin- ci isim ise işadamı Nuri AlbayTak oldu. Hacı Sab- hoğhı'nun adaylıktan geri çekilmesinin perde arkasmda ise AKP'nin etkili oiduğu ortaya çıktı. AKP'nin Iskender Önal'a destek vermesinden ra- hatsızlık duyan Hacı Sal- ihoğlu'nun 'nasıl olsa kaybederim' korkusuyla seçime girmeyeceği ifade edildi. Bu arada eski başkanlardan Ozkan Siimer'in başkaniığa aday olup olmayacağına karar vermediğini söyledi. verdiği karann 'sörpriz' ol- duğunu söyledik. ^sise, "Ka- rarunı daha öncedân verdün. Benim için sürpriz oimadı" yanınnı verip "DJİakır maçı- sonrası mali kongreve seçim> maddesi koydurduk. Beüi so-' rumluluklanmız vardL He- men çekipgidemezdik. Benim! ayTünuunınsaha sonuçbnyla^ bir U0$i yok. Zaten Türİd-î ye'de aynhnca kıyınetii > yorsunuz" diye devamy AKP'nin İskender verdiği desteği sorduğuraf^*î da ise başkan Aktoğ, siyasd-» ten yana dert yanıyor. "Bu fö- mi daha önce de görmedik mi?" diyen Trabzon Başkarn, şunJan söyledi: "Başkanlık- taki ikinci yıhm. Siyasetilk kez spora bulaşmadL Daha önce de benzer şeyleri gördük. Fe- derasyon seçimlerinde yaşa- nanlar ortada. Spor siyasetin gölgesinde." Aktuğ, sözlerini şöyle tamamladr "Bu sezon şanschklar yaşadık. Takmun önemü 3-4 oyuncusu oyna- yamadj. Hangi eldp krize ginnez? Yeniteknikdirektö- rümüzle beraber olumhı bir hava yakaladıkBöyle bir or- tamda benim ada>1ıktan vazgeçmem mantıkh geune- yebflir.Anıa sporun özünden uzaklaşügım görüyoruz. Bir tarafta siyasetin eddsi, diğer tarafta kazanmaya odaklan- mış taraftarlar. Futbolumuz. laçkalaşmış durumda. A- maç kazanmak oiunca her rürlü araç meşru zemine çekiliyor. Ben buna k a r ^ çıktım. Yöneticilerin ortah-: ğı germesi, taraftarlan da olumsuz etkilivor. Türk fut-: bolunda olaylann olmama-, sı için kazanma mantığın- dan vazgeçmeliyiz." GÖRÜŞ HALÎT DERÎNGÖR Kalemini Satmayan Meslektaşlara Selam 1941... Lise son sınrfındayım. F.Bahçe'de de oynuyorum. Ne transfer ücreti ne de aylık almadan. 46 yıllannda Istanbulspor kuv- vetli bir takımdı. Daha da kuvvetlenmek istiyor. Bir arkadaşımla be- raber bana kancayi taktılar. Transfer olacağız. Karştlığında 3 bin Türk Lirası verecekler. O zamana göre, yüklü bir para. Düşünüp, ta- şınryoaız. Cep delik cepken delik otduğu için, sonunda, "Evet" di- yoruz. Noterde önümüze sözleşme konuluyor. Sıra imzaya geliyor. Ama imzayi bir türlü atamıyoruz. Ellerimiz titriyor. Istanbulspor Ku- lübü Başkanı üzülüyor bu durumumuza. Arkadan da bize, "Hadidö- nün evinize. Bundan sonra gelseniz de ben sizi istemem" diyor. Yıl 1950... Tütün eksperi olacağım. Cibali Sigara Fabrikası'nda staj yapıyorum. Ücretim 60 Türk ürası. Adalet Mensucat diye bir kukip kuruluyor. Şaşaalı Fenerbahçe takımının güçlü oyunculan bu sıralarda hazan yaprağı gibi dökülüyor. 4-5 değerli arkadaşım Ada- let Mensucat'a transfer oluyor. Biz kalıyoruz Fenerbahçe'de. Son- ra bize de kanca atıyorlar... Transfer teklifi de epeyce yüklü. Iki do- kuma makinesi, 6 bin Türk ürası para. Teklif, adeta başımı döndü- rüyor. Düşünmek için 1 ay opsiyon tanıyortar. Süre dolarken, uyku- suz geceter geçiriyorum. Babama soruyorum; "Ne yapayım?" di- ye... Hiç düşünmeden, "Kabulet oğlum" diyor. Oysa ben, "Etme" demesini bekliyordum. Bu sözden sonra babama saygıselık ettim. Baba, "Sen Fenerbahçeliliknedirbiliyormusun?San - Lacivertfor- ma bizim için adeta vatan. Nasıl çıkanm buradan?' diyordum. Yıl 1964... Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Uzun çabalardan sonra şampiyon oluyoruz. Ama ertesi hafta görevimden istifa edi- yorum. Takımlardan teklrfler geliyor. Malum param pulum da yok. Kamu sektöründen aldığımla geçiniyorum. Ama yanrt olarak, "Ne kadarpara verseniz de Fenerbahçe'den başka bir takımda çalış- mam" diyorum. Aynı yıllar. Tütün eksperiyim. Cumhuriyet gazetesinde yazı yaz- maya başlıyorum. Ald^ım para çerez parası. Yıllarca değişmedi, böyle devam etti. O sıralarda Günaydın gazetesi önemli bir gaze- teydi. Sahibi Asil Nadir, Genel Yayın Müdürü de Nuyan Yiğit, F.Bah- çe kongre üyesi... Günaydın'a almak istiyorlar benı, Karşılığında, ast- ronomik bir rakam. Bir hafta; sağa koyuyorum, sola koyuyorum bir türiü olmuyor. Anlıyoriarsıkıntımı.lstersen, gelip Nadir Nadi Bey'den izin isteyelim diyoriar. Düşünüyorum, taşınryorum. Cumhuriyet ga- zetesi, Türkiye Cumhuriyeti ile ikiz kardeş. Cumhuriyet gazetesinden aynlmak Türkiye Cumhuriyeti'nden aynlmak anlamına geliyor be- nim için. Bu söylediklerimi, geoen günlerde benimle röportaj yapan bir televizyona açıkladım. Ne yazık ki bu sözlerim yayınlanmadı. Medya demek ki hoşlanmadı söylemlerimden! Bunlan, Cumhuri- yet gazetesine yalakalık olsun diye yazmıyorum, ihtiyactm da yok. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilirter Peki niçin yazdım bu yazıyı? Ih- tiyaçduydum. Kanncakaranncakulübünü, gazetesini, ilkeHerini terk eden, para için bütün şaklabanlıklan göze alan döneklere belki kü- çük de olsa twr ömek olurum diye düşündüm. Geçen günlerde basında 50 yılını doldurmuş gazetecilere ödül töreni yapıldı. Bizim gazetenin duayen Cumhuriyetçisi, Abdülkadir Yücelman odüle layık görüldü. Konuşmasında şöyle diyor: J Ben ödülümü, kalemini ve onurunu satmayan meslektaşlanm adına alıyonım." Ne kadar özlü ve anlamlı söz- ler. Demek ki, ülkemizde kalemini ve onurunu satan meslek- taşlar da varmış. Ne kadar acı. Ne yapalım, ahlaki mücadele ile para mücadelesi kimileri için yan yana olamıyor. Ahlaki mü- cadele yapan meslektaşlanma selamlar olsun. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex özeleştiride bulundu: Hatalar pahalıya mal oldu Spor Servisi - Fenerbah- çe'nin Brezilyalı yıldızı AJex de Souza. Avrupa ku- palanna erken vedalanyla -Bazı can ahcj hata- lar yapûk, önemli vakitlerde doğnıyu yapamadık ve etendik" dedi. Alex, kendisine ait internet sitesinde yer alan açıklamasında, şunlan söyledi: "Beklediğimizden kötü bir dönem oldu. Grubun çok zor olmasına rağmen, sanı- run üst turu hak ediyorduk. Ancak bazı can ahcı hatalar yapük, önemli vakitler- de doğruyu yapamadık ve elendik. Şimdi hatalardan ders alma> a ve Türkiye Süper Ligi'ne yoğunlaşıp, tekrar 2006'da Avru- pa'da şampiyonlar arasına girmeye çahş- mamız gerekrjor." Bu arada Türkiye Fut- bol Antrenörleri Demeği (TÜFAD) îzmir Şubesi Başkanı Şaban Acarbay, Fener- bahçe Teknik Direktörü Christoph Da- um'un Türk futbolculanyla ilgili açıkla- malannı eleştirerek, "Türk futboluna haksızhk" yaptığını ileri sürdü. AJex. Şimdi hatalardan ders alma zamaru dedi. KISA...KISA • İLKAY'DAN TÜRKİYE REKORU - ttarya'nın Trieste kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kıüvar Yüzme Şampıyo- nası'nda F.Bahçeli yüzücü II- kay Dikmen, bayanlar 200 met- re kurbağalamada (02.27.98) Türkiye rekoru kırdı. Avustral- yalı Markus Rogan 200 metre serbestte (01.50.43), Macar Laszio Cseh (01.53.46) ise 200 metre kanşıkta dünya rekoru kırdı. • GUIMARAES'DE İSTİFA - Beşiktaş'ın UEFA Kupa- sı'ndakirakibiGuimaraes, tek- nik direktör JaimePacheco'yla yollannı ayırdı. • ALTILJ -Altıh ganyan; 3-3- 7-2-3-1 kombinesini bilenler. 113.21'erYTL kazandı. GRUPLAR BELLİ OLDU , Almanya'da düzenlenecek 18. ' Dünya Kııpasıfiııallerigruplannın kura çekimi, dün gece yapddı. Ku- panın açılış maçı 9 Haziran 2006'da Münih'te Almanya ile L Kostarika arasmda oynanacak. Fi- ' nallerde en kötükurayı çeken Hol- landa ise FIFA'yı eleştirmiş ve sistemin de- ğişikliğinı savımmuştu. 32 takmun 4'erli 8 gruba aynldığı fınallerde gruplar şöyle oluş- tu: (A) Grubu: Almanya, Kosta Rika, Po- lonya, Ekvador, (B) Grubu: Ingıltere, Pa- raguay, Tmııdad-Tobago, Isveç. (Q Gru- bu: Aıjantin, Fıldışı Sahılleri, Sırbistan Karadağ, Hotlanda, (D) Grubu: Meksi- ka, Iran, Angola, Portekiz, (E) Grubu: Itarya. Gana, ABD, Çek Cumhuriyeti, (F) Grubu: Brezüya, Hn-vatistan, Avustral- ya, Japonya, (G) Grubu: Fransa, Isviçre, Güney Kore, Togo, (H) Grubu: lspanya, Ukrayna, Tunus, Suudı Arabisti ERCİYES'TEN PFDK'YE TEPKİ Kayseri Erciyesspor ikinci Başkanı ErolBedh-, F.Bahçeli Semih'e PFDK tarafindan verilen 3 maç oynamama cezasının, Tahkim Kurulu tarafindan kaldınlmasını eleştirdi. Bedir, *F3ahçe'nhı sakat ve cezalı futbolculannın çok oiduğu bir dönemde, bö\1e bir karar çıkmaa daha da düşündürücüdür. Biz Erci>'esspor olarak yetküi merciler kabul efüği takdirde, raldbimizin sakatlanrun hileşmesine ve\a ha\*alann ısınmasına kadar maçı ertelemeyi de kabul ederiz" dedi. NEYMİŞ T U R K C E L L S Ü P E R L l G İ Manisa'dagörüntü net V. Manisa: 1 - Kayseri: O STAT: 19 Mayıs (Manisa) HAKEMLER: Cem Papila (6), Cem Satman (6), Fatih Kalaycı (6) V. MANİSA: Bülent (6), Murat (7), Yılmaz (6), Serkan Dökme (6), Hakan Balta (5), Johana (6), Sinan (5) (dk. 86 Duarte), D Hane (7), Meduna (6) (dk. 89 Mehmet), Tufdn (6), Caner (5) (dk 70 Zafer 4) KAYSERl:/vanfa>v (3), Bülent Bölükbaşı (3), Muhammet Hanifı (2), Ragıp (4) (dk. 71 Yardanor 2), Gökhan (4), Johnson (3), Aydın (4), Rodic (3) (Dk. 70 Ergün 3), Kamber (2), Mehmet Topuz (3), Fatih (4) GOL: DL77D Hane (V. Manisa) SARI KAKTLAR: Johana, D Hane, Tufan (V. Manisa) Johnson, Gökhan (Kayseri) MANİSA(Cumhurijet)- Turkcell Süper Ligi'nde, V Man; isaspor, sahasında Kayserispor'u 1-Oyendi. ABDÜLKADİR YÜCELMAN Futbolcu da Doğrusu ve Yanlışıyla Bir İnsan Futbolcu dediğimiz bir robot değil, bir insan. Sa- dece kaslardan ibaret olmayıp duygulan ve refleks- leri vardır; her insan gibi... Konuştuğumuzda onun ruh halini çok daha iyi anlar ve ona çoğu zaman hak ve- ririz. Oysa onlan sahada çok başka gözle izler ve çok . başka duygulara kapılırız. Gençliğimizde amatör, sporcu kişiliğimizle çok daha agresif bir sporcu oldu- ğumuzu çoğu zaman anımsamayız bile. Yazıma duygusal sözlerle başlamamın iki nedeni - var; birincisi, geçenlerde NTV'de izlediğim harika bir futbol dizisi, diğeri ise zamanının en harika futbolcu- su Best'in ölümü. r>TTV'cle izlediğim futbol dizisindefutbolculann psi- kolojik yanlan bilimsel olarak ele alınıyordu. Futbol- cuların üzerindeki baskılann, onlann performanslan- nı ne denli etkilediği, laboratuvar çalışmasına benzer çalışmalaria ortaya konuluyor; oyunculann, hatta gol krallannın 3 adımdan biie kaçırdıklan gollerin neden- leri bilimsel olarak açıklanıyordu. Ekrandaki futbol di- zisini Istanbul'da oynanan Isviçre maçının hâlâ bel- leğimdeki net görüntüleriyle izlerken futbolculara ka- zanma adına yapılan sözlerin motivasyona benzer bir yanı olmadığı apaçık ortadaydı. Çoğu zaman "Kaza- nırsanız 50 milyon dolarprim" sözünün bile baskı un- suruolduğunu.sanıyorumulusalbirformataşımanın ne denli anlamlı olduğunu bile bilmeyen yöneticileri- miz de işin farkında değiller. Çünkü her şeyin para ile olduğuna inanryorlar, her şeyin para ile hallolacağına inanıyorlar. Işte futbolun bilimsel yanlanndan birisi de futbolcunun bir insan olduğunun farkına varmak. Ka- zanmak için her yolun meşru olduğunu söyleyenler asla ve asla moral motivasyon işine burunlannı sok- mamalıdırlar. Isviçre maçını asla unutmayacağız. Gelelim Best'e... Best, zamanının en iyi futbolcu- su, en popüler adı, futbola renk katan kişisiydi. Yaşa- mı, vur patlasın çal oynasın cinsindendi, bohem bir yaşam sürüyordu. Genç kızlann peşinde koştuğu, imzasını alabilmek için günlerce stat kuyruğunda bek- leyenlerin gözdesi olarak yaşayan George Best, fut- bolu bıraktıktan sonra da unutulmadı, ancak playboy yaşam biçimi onu bunalıma sürükledi, alkol ve uyuş- turucu bağımlısı olarak yıldızlaştığı dünyada, genç sayılacak bir yaşta yaşama veda etti. George Best'in yaşamı birçok sporcuya ömek olmalı. Spor sayfala- rımız Best olayını sıradan bir futbolcunun ölümü ola- rak değeriendirdi, oysa onun renkli yaşamı ve sonu mutlaka ya bir kitap ya da bir film olmaya değer. E-posta: ayucelmanıg yahoo.com - Faks: (212) 51385Ö5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog