Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 ARALIK 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA J\_ U J_j ı U J \ kultur@cumhuriyet.com.tr 15 ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Mehmet UlusoyParis'te unutulmadıPans'ın eteklennde Vıncennes Or- maru Ormanın bır ucunda, bıldım bılelı tıyatro mabetlennden bın sayı- lan "La Cartoucherie" Bır za- manlar baruthane olan sonra tıyatro devlennden Arianne Mnoushki- ne' ın buraya yerleşmesı, başka toplu- luklann onu ızlemesıyle gelışen bır "Kurtanlmış Tiyatrolar Bolgesi" (Yozluktan, ucuz ve kolay olandan, ızleyıcı dalkavukluğundan, gışe kay- psından kurtanlmış ) Geçen cumartesı, buradakı "La Tempete" Tıyatrosu'nda, 7 Hazıran 2005'te yıtırdığımız tıyatro ustası Mehmet Ulusoy anıldı Değerlere sa- hıp çıkmada, bır kez daha gorulduğu gıbı, "onlar" bızden once davran- dı "Onlar" dedığım. Mehmet Ulu- soy tıyatrosu uzenne araştırma-ınce- leme yapmış bılım ınsanlan, oyunla- nnda oynamış oyuncular, onunla ça- lışmış olanlar tçlennden bırı, yıl- larca Mehmet Ulusoy'un asıstanı, yardımcısı, dosru olan Richard So- ude organızasyonu ustlenmış, La Tempete Tıyatrosu'nun olanaklan se- ferber edılmış Pans'tekı bu tıyatroda bır ay bo- yunca Mehmet Olusoy'un gerek Fransa'da, Gerek Turkıye'de (Antal- ya Devlet Tıyatrosu'nda) son sahne- ledıgı oyun olan "Topor-Partj" su- nulacak Geçen cumartesı "Mehmet Ulusoy Tiyatrosu" uzenne duzenle- nen platformu, onumuzdekı cumarte- sı (17 Aralık'ta) "Nâzım Hikmet- Mehmet Ulusoy ilişkisi" konulu platform ızleyecek Huzunden coşkuya Pans'te sonbahar-kış, her yerden bıraz daha huzunlu gelır bana Belkı çağnştırdığı şıırlerden, şarkılardan, belkı gen gelmeyecek zamandan 0 cumartesı oğle vaktı, Vıncennes Or- manı'nda, sonbahar yapraklaruıı eze eze tıyatroya ılerlerken ıçımdekı Pa- ns huznune Mehmet Ulusoy gıbı bır dehavı yıtırmenın huznu de yerleş- mıştı Anma toplantısının konuşma- cılanndan bınydım ve huzun, heye- cammı bastınyordu eğerlere sahıp çıkmada, bır kez daha "onlar" bızden önce davrandı... Mehmet Ulusoy, Pans'te "La Tempete" Tıyatrosu'nda düzenlenen çok yönlü ve görkemlı bir toplantıyla anıldı Ütopyasını gerçekleştırmış bır tıyatrocu olarak Mehmet Ulusoy'un önemı, gücü ve etkılen ortaya kondu. Tıyatro salonundayım Salon ağzı- na dek dolu Once Mehmet Ulu- soy'un Fransa'dakı ılk oyunu "Gele- cekten Destanlar"dan kısacık bır sahne oynuyor sanatçılar 70'lenn genç oyuncusu, sonralann unlu sıne- ma ve tıyatro oyuncusu Jean Marie VVinleng'den Nâzım'ın dızelennı Fransızca dınlerken arka perdede, renk, ışık, gölge oyunlannı, sonradan Mehmet'ın ımzası yenne geçecek olan o cumbuşu ızlıyorum Daha ılk oyundan ekmıştı sonradan yeşertece- ğı fılızlen Derken Ulusoy'un sayısız oyunun- da rol almış ıkı oyuncudan, Daniel Martin ve Daniel Soulier'den "Be- nerci Kendini Niçin Oldurdu'Men pasajlar ızlıyoruz Onlann da vurgu- ladıklan gıbı oyunun son satırlan san- kı onun ıçın soylenmıştır O buyuk bır ışık gıbı dovuştu /' Çan çalmıyoruz / Çan çalmnoruz/ Yok sala \eren' / Bu gıden bır bıten şarh değıldır Sonra beyaz perdede Mehmet Ulu- soy konuşuyor, sorulan yanıtlıyor Kendıne ozgu tavnyla, konuşmasıy- la, sozu hep ama hep yaşamla ıç ıçe yoğurmasıyla ıçımızdekı huznu dağı- tıp bızlen peşınden surukluyor Yanıt- lannda en çok geçen sozcuk "Ana- dolu", "Türkiye" Fransa'yı \e dunyayı fethederken koklennın Ana- dolu'da olduğunu hıç unutmuyor, hıç unutturmuyor Huzun dağılmış, Mehmet Ulusoy tıyatrosunun coşkusuyla kanatlanı- yoruz 1972'dekı "Sevdah Buluf'u ızlerken Ulusoy tiyatrosunun gucu ve etfclsl Şımdı kursude, yıllannı Mehmet Uusoy tıyatrosunu ıncelemeye ada- mış Anne Ubersfeld, Ulusoy tıyatro- sunda polıtık olanla şıırsel olan ara- sındakı hanka ılışkıyı gozler onune seren Philippe Ivernel ve CNRS oğ- retım uyesı, araştırmacı Beatrice Pi- con-Vallın \ar Beatnce, Mehmet Ulusoy'un geleneksel Turk seyırlık oyunlanndan yola çıkarak herkesten çok once tıyatroda kulturler arası açı- lunlar yakaladığını ve ozelhkle bu açıdan ne denlı "ilerici" ve uzak go- ruşlu olduğunu vurguluyor Mehmet Ulusoy'la hıç tamşmamış ama tüm eserlenm ıncelemış Nantera Umversıtesı oğretım uyesı, genç araş- tırmacı Jean Boillot, Mehmet Ulu- soy'un nasıl "kurumlar dışı, tıyat- ro dışı bir tiyarro" yarattığını anla- tırken onun yaptığı tıyatroyla yaşam arasındakı bağlan ele alıyor Sonra sıra Turklere geldı Yıllarca Mehmet Ulusoy'un bırçok oyununa muzık yapmış Kudsi Erguner, An- talya Devlet Tiyatrosu'nda onunla çalışmış Reha Ozcan ve ben, kendı Mehmet Ulusoy'umuzu anlatıyo- ruz Hıç kuşkusuz anma torenım taçlandıran, Kudsı Erguner'ın neyı ıle verdığıkonserdı Sonra Sonra, dunyanın dort bır yanından, Martınık'ten ya da Guney Amenka dan onunla çalışmış oyun- cular (Or Arlette Bonard, Emilio Suarez, Dido Lykudis, Lulu Mena- se ve daha nıcelen) sıcacık bır atmos- ferde anılar galensınde bızı dolaştır- dılar Anma toplantısından genye kalan şuydu Mehmet Ulusoy un tiyatrosu, bel- lı bır donemde dunya tıyatrosuna damgasını vurmuştu Sahnede ya- rattığı gorsel, sozel ve hareket butun- luğu, kulturlerarası ılışkı, şıırsel, duş- sel ve gerçekçı yolculuk, kendınden sonrakılen büyuk olçude etkılemıştı Tıyatroyu, yaşamla ıç ıçe bır şenlığe donüşturmuştu Mehmet Ulusoy tıyatroda kendı utopyasını gerçekleştırmıştı Bunlar- dan başka, anma toplantısından bır de, sonsuz ınsan sıcaklığı kaldı Bır de aklıma takılan soru Acaba bız ona boyle görkemlı bır anma toplantısı yapabılecek mıyız 9 www.zey neporal.com faks: 0 212.257 16 50 ETKÎNLİK BUGÜN 19.00'DA Aziz Nesin 90 yaşında anılıyor Kiıltür Servisi - Turkıye Yazarlar Sendıkası ıle Nesın Vakfı'nın Aziz Nesin'ın 90 doğum gunu dolayısıyla, Kadıkoy Beledıyesı'nın katkılanyla duzenledıklen etkınlık bugun saat 19 00'da Kadıkoy Ev lendırme Daıresı'nde yapılacak Ash Ongoren'ın sunnacağı, Kadıkoy Beledıye Başkanı Selamı Ozturk, Nesın Vakfı Başkanı Tarık Akan, Turkıye Yazarlar Sendıkası Başkan Yardımcısı Oner Ciravoğlu, Ali Nesin, Ataol Behramoğlu, Demirtaş Ceyhun, Feridun Andaç, Türgay Fişekçi \ e Müjdat Gezen'ın konuşmacı olarak katılacaklan gecede Mehnzat da Azız Nesın'ın şıırlennı seslendırecek Etkınlıkte, aynca, Nesın Vakfı Çocuk Tiyatrosu bır oyun sunarken, yazaruı yapıtlanndan çekılen fılmlerden bır kesıt ve Nâzım Hıkmet Kultur Merkezı'nce hazırlanan 'Akıntıya Karşı Aziz Nesin' belgeselı gostenlecek Etkınlık kapsamında Canol Kocagoz'un hazırladığı 'Aziz Nesin Karikatürleri' sergısı de yer alacak BUGUN • AKM de Jurjen Hempel ın yonetımındekı Istanbul Devlet Senfonı Orkestrası nın 11 OO'dekı konsenmn sohstı Julide Yalçın Dıttgen (keman) (0212 251 56 00) • tFSAK'ta 17 OO'de 'Being There' fılmının Sostenmı (0212 292 42 01) I tDtL KÜLTÜR MERKEZİ nde 18 OO'de k Sır Çocukları' fılmının gostenmı (0 212 245 00 70) • CRR'de 20 OO'de Vladımır Valek'ın yonetımındekı Prag Radvo Senfoni Orkestrası konsenmn sohstı Jan Simon (pıvano) (0212232 9830) • BABYLON'da 23 OO'te Romano Drom'un konsen (0212 292 73 68) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN \şagıda anabılım dalı ıtıbanyle unvan ve ^aıtlan belırtılen, Ensntumuz bınmlennde açık bulunan kadrolara 2^ sayılı Yuksekogrenm Kanunu ıle Ögreüm L velığıne V ukselnlme ve Atanma \ onetmelığı nın ılgılı maddelen uyannca oğreüm elemanı alınacaktır 1 Istenen Belgeler a) Profesor ve doçent kadrolan daımı slarude olup 2M" 1 savılı kanunda behmlen şartlan haız adavlann dılekçe 15 talep rormu. ozgeçmış 2 adet fotog raf doventlık belgesı va>ın lıstekn ıle bılımsel çalışma ve >avınlannı kapsavan dosyayı profesorler 6 nusha, doçentler 4 nusha olarak hazıriavarak, bl \ ardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylann dılekçe ış talep formu, ozgeçmış. 2 adet fotograt doktora dıploması ıle (\arsa Metkezı Doçentlık \ abancı Dıl Sınavı Başan Belgesı KPDS başan belgesı veya UDS sonuç -asgan 65 puan belgesı) bılımsel çalışma ve vayuılannı kapsayan dosyayi 4 nusha olarak hazırla\ arak. c) Lzman kadrolanna başvutacak adaylann dılekçe ıs talep formu, ozgeçmış, 2 adet fotoğraf ogrenım belgelen ıle varsa bılımsel çalı$ma ve yaymlan ılebıriıkte Rektorluk Personel Daııesı Ba^anlıgı na (Gulbahçe Koyu Ivampus alanı Uria-îzmır) Muracaat etmelen gerekmektedır 2 Adavlann 6^7 savılı ICanun un 48 maddesındekı şartîar ıle kadronun derecesı bakımından atanabılme şartlannı taşımalan gerekmektedır 1 Başvuracaklann 2^f Sajılı kanun ıle aranan şartlan ve yabancı dılde (lngıJi2ce) eğıtım-ogretım vapaıı V uknekogreüm Kurumlan nda gorev kn- teriennı saglamalan gerekmekie olup soz konusu knterter http »-»-* lyte edu-tr sıtesınden temın edılebılır 4- V urtdışından alınmış dıplomalann Lnıversıtelerara->ı ICurul ca Denklığının onavlanmış olması şartnr BaşMiruburesı ılanın vayın tanhınden ıtıbaren 1^ lonbeşlgundur Posta ıle vapılan başvunılarkabuledılmeveceknr Invan Adet Açıklama Profesof 1 Endustn Urunlen Tasanmı veLvgulamaalanmda teonk çalışmalan ve doçentlık soraası vunıttugu veya vonlendırdığı ozgun araştınnalardan kaynaklanan uluslararası duzevde >-a\ınlan olmak Doçent 1 Endustn Urunlen Tasanmı veLvgulamaalanında teonk çalışmalan ve uluslararası duzeyde vavmlan ülmaL Yardrmcı Doçent 2 Endustn Urunlen Tasanmı veLvgulamaalarunda teonk çalışmalan ve uluslararası duze>de >ayınlan olmak Profesor 1 Mıman Restorasyon konusunda yuksek lısans ve doktora egmmı )apmiî ve doçentiık sonrası yunıttugu veya vonlendırdığı ozgun araşanmalardan kavnaklanan uluslararası duzevde yavınlan olmak Yardımcı Doçent 1 Paralel dagıtık sıstemler konusunda çalışmalan v e uluslararası duzeyde yavınlan olmak \ ardımcı Doçent 1 Bılgısa>araglan ve>abılgısa\arteonsı konularaıda çajışmalan \ e uluslararası duzej de yavinlan olmak- Doçent 1 Mekanık ntreşımler konusunda çalışmalan ve uluslararası duzevde vavınlan otmak Doçent 1 Enerjı Teknolojılen alanısda çalışmalan ve uluslararası duzevde yavınlan ofrnak. Yardımcı Doçent 1 Geoteknık konusunda çabşmalanve uluslararası duzeyde yavınlan olmak Yardımcı Doçent 1 Habetieşme Muhendıslıgı konusunda çalışmalan ve uluslararası duzeyde yavınlan olmak \ ardımcı Doçent 1 Brv omedıkal konularmda çalışmalan olmak. V ardımcı doçent 1 Bıv omuhendı>lık konularmda çalışmalan ve uluslararası duzevde vavınlan olmalc Lzman 1 BrvoteknolojıvevaKımyaMuhendıslıgınde vnksek lısans derecesıne sahıp olmak Yardımcı Doçent 1 Bıvoınformank fonksıvonelgenomikvepreteomık alaniannda çalısmalan ve uluslararası duzevde yavınlan olmak \ ardımcı Doçent 1 Malzeme bimulasyonlan ıle ılgılı olarak paralel Algontmalar konusunda çalışmalan ve uluslararasi duze) de yayuûan olmak Doçent 1 Genetık algontmalara davalı çok degışık kahbrasyon >ontemlen (lcemometnk vontemler) gelışorme ve uvgulamalan konusunda çalışmalan %ıe uluslararası duzevde v-ayınlan olmaL Doçent 1 Lvgulamalı Matematık konusunda çalışmalan ve uluslararası duzeyde yavınlan olmak Basın 380^6 Bmmı Mımarlık Fak Mımarlık Fak MımarükFak Mımarlık Fak Muhendıslık Fak. Muhendıslık Fak. Muhendıslık Fak. Muhendıslık Fak. Muhendıshk Fak Muhendıshk Fak Muhendıslık Fak. Muhendıslık Fak. Muhendıslık Fak FenFakuhe<n FenFakuhesı Fen Fakultesı Fen Fakultesı Anabjhm DUı Endustn Lrunlen Tasanmı Endustn L runlen Tasanmı Endustn Urunlen Tasanmı Restorasvon Bılgısavar Muhendıslıgı Bılgı^avar Muhendıslıgı Makıne Muhendıslıgı Makıne Muhendıslıgı tnşaat Muhendıshğı ElektnkElektronıkMuh. rCım> a Muhendıshğı Kımya Muhendıslıgı Kımya Muhendıshğı Bıvolojı Fızık Kımva Matematık YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALEİŞÜYU SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SATIŞ İLANI \alov-a Sulh Hukuk Hakımlı& nın O 1 122004 tanh ve 2004 488 Esas ve 2004998 Karar sayıb kesınleşmış üamı ıle taşınmazın satüarak para>-a çevnlmesme ve hıssedarianna paj laşnnlmasına karar verılmelde 1 TapuKa>dı \alovaÇıftlikko\ llçesı DenızçahKOJTITopçuÇıfthgımeviıı parsel919 Pafta 1 3 142900m2mıktariıarsavasıflıtaşınmazuzenndebulunanbı namn Aonş.6^204Sarsapavlı4 kat^no lukatırofaklımeskenın2"îhıssesıDoğanînşaatTunzm \.Ş 1 3tasseaTurkEğmm\akfiadınakavitüdır 2 Imar Dururau Taskopru Beleâ)esı nden venlen cevabı yazıda Bavindırük ve Iskan Bakanlığı mn ]6t06l2O05 tanh ve 455 56/57 sayılı vaasına gore Denızçab kovunun mucavir alan Mrarlan ıçensme dahıl edıldığı bıldınlmısür J Taşınmazın Ozellıklen Taşınmaz uzennde yapüan ıncelemede *• no lu daıraun kapah oldugundan, daırenın bulundugu bınanın 2 konuta vonelık olma>ı nede mv le bmada emsal olan daırelerm de kapaü olması nedenıvle bınanın 22 05 19% tanhiı kat ımfakı projesme bakılarak »alon. açık mutfak. anne 2 oda. banva vvc bal kondan Ibalon ve bır oda balkonluı ibaret net ^> 00 m2 brut ^3 00 m2 alanlı olduîu aorulmuştur Taşınmaz ılçe merkezı dışında. alrvapiM mevcut. ıkıncı konuta vonelık vazlık buıalann bulundugu mahalde Yalova-Kocaelı karayolunun kuzey tarannda. karajolu na ve denıze çok vakm. denız sormekte ulaşımı kolaj mevkıde ımar planı dj^ında ve hısseüdır 4- Muhammen Bedelı \ apnnlan bılırbşı ıncelemesıne gore Taşrnmaza 1800000 YTL (On sekc bm YenıTurkLırasi)takdıredılmışar 5 Sanş Gunlen Bınncı sanş gunu 20 01 2006 gunu saat 14 00-14 20 arasında mabkeme Yaa tşlen Muduriugu odasında yapılacak ve 0 gun surulen pev muham menbedelm o !i60 ını bulmaz ve alıcı çıkmaz ıse ıkıncı satış 3001 2006 gunu aynı jerdeveaynısaatlerdevapılacak. muhammen bedelın°o40 mdanaşagıolmamakve masraflarla raçhanlı alacaklar toplamını aeçmek uzere en çok pe\ surene ıhale edıleceknr 6- Satış peşın para ıledır AIKI ıstedıguıde ve sanş mudurluğunce muteber kışı oldueu kanısına vanlırsa 10 gunu geçmemek uzere sure venlır 1 Sanşa ışnrak edeceklenn muhammen bedelın o o20 *ı temınatı nakden veva dos)amız adına venlmış mülı bır bankaıun kesm temınat mektubu ıle karşılamalan Eerekır 8 Damea, tellalıve katma deger vergısı ıle alım hara alıcıya aıtnr Bınkmış ıcra borçlan ıle vergı borçlan. ılam harcı sanş bedelınden ılgılı yerlere odenır 9 Sanş bedelı hemen veva venlen burede odenmedıfiı takdırde IlK.nıın 133 maddesı geregınce ıhale feshedılır Sonradan vapılacak ıkıncı ıhaleden dogacak fark ıle 0 06Û taızden bınncı abcı sorumlu rutulur ve kendısınden tahsıl edılır 10- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren daırede açık olup masraf venldığınde ısteven ahcı adayına suret venlebılır Sanşa ışnrak edenler şartnameyı gormuş ve kapsa mını kabul etmış »avılırlar Daha fazla bılgı ıçm \ azı tşlen Muduriugu ndekı 2005 13 sayılı satış dosvasına başvurulması ılan olunur 14 11 2005 Basın 58231 TARSUS 1. tCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTIRMAİLANI DosvaNo 2003 3590 Bır borçtan dolavı hacızlı ve aşağıda cıns mıktar ve kıymetlen vazılı mallar satışa çıkanlmıştır Bı- nncı artırma 2112 2005 Çarşamba gunu saat 15 30 15 40 arasında Çukurova Sanavı lşletmelen T A Ş \1ersm Tarsus lCaîavolu 5 İcm Tarsus adresınde vapılacak olup ve o gunu kıvmetlennın o o60 ına ısteklı bulunmadığı takdırde 26 12 2005 Pazartesı gunu avnı ver ve saarte 2 artırma vapılarak satılacağı Şu kadar kı artırma bedelını malın tahmın edılen kıvmeünın °»40 ını burmasırun ve sarjş ıs- tevenın alacağına ruçhanı olan alacaklının toplamından fazla ormasının ve bundan başka parava çevır- me ve paylann pavlaştırma masraflannı geçmesının şart olduğu mahcuzun satış bedelı uzennden O ol8 oranında KDV nın alıcıva aıt olacağı ve saöş şartnamesının ıcra dosvasında gorulebıleceğı masrarı ve- nldığı takdırde şartnamenın bır omeğının ıstevene gondenlebıleceğı fazla bılgı almak ısteyenlenn vu- kanda vazılı dosva numarasıyla Daıremıze başvurmalan ılan olunur 0^ 12 2005 Sarışı >. apılacak Olan Menkullenn. Muhammen kjvmetı Adedı, Cınsı(Mahıvetı ve Önemh Öz«Uıklen) i 535 00 YTL 41 Kutu Indantren Marka Tekstıl Bovası Beher Kutusu 135 00 YTL dan 17 145 00 YTL 127 Kutu Dnmaren Tekstıl Bovası Beher Kutusu 135 00 YTL dan Basın -<8r3 KULTUR • SAMAT (•212) 2*3 •» 7« ÇAMARDI tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosva No 2004 2M Satılmasına karar venlen gavnmerkulun cuısı kıvmeu adedı evsafi 1 \ığde ılı Çamardı ılçesı Bademdere Kasabası. ^61 parsel savıh 1183" m2 yuzolçumlu borçruya art olan Mandıra bınası ve taıiası cınsmden taşınmazdır Ozellıklen Taşınmaz ıçensmde peyrur ımalınde kullanılan 1 adet Pastönzer(2000 model kapasıtesı 5 OOODı) 3 adet pışrrme kazanı 1 adet sut sogutma tankı 4 adet sut kazanı 5 adet tam takım mayalama teknesı 7 adet sant nfuj sut pompaM I adet buhar kazanı 1 adet gaz bruloru 1 adet soğuk havadeposu 1 adet pevnır tenekesı kapagı presı 1 adet baster marka terazı 1 adetısıncı 1 adethıdroformalzemelervardır 140 2^ metrekare oturumludur 2 bolumludur 1 bolum pevnır ımalahathanesı ıkıncı bolum ıse ıdare kısmı altı ^oğuk hava deposudur 1972 yılın davapılmış 3 srnıflBlgrubuvapıdır Muhammen Bedelı Taşınmazın uzennde bulunan bına bedelı 3^823 46 YTL bına ıçensınde bulunan makı na ve teçhızat bedelı olarak 66438 60 YTL ve arsa bedelı olarak muhammen bedelı 828^9 00 YTL olmak uze- re toplam 187121 06 YTL dır Sanş saatı 10 00-10-10 arasında Imar Durumu Bademdere Beledıye Başkanhgı ndan gelen yazıya gore taşınmaz Beledıye Imar planmda olup ımar planındakı Resmı Kurum durumu Beledıye Mechsı nın 11 062004 tanhiı Meclıs Karan de konut alanma donuşturulmuştur 2 Nığde üı Çamardı ılçesı, Bademdere Kasabasu 766 parsel sayıh, 4050 m2 vuzolçumlu borçtuva aıt olan Kavaklık cınsınden taşınmazdır Özelüklen Arsanın bulundugu yer Kasaba gınşınde arta asfalt yo!a cephelı olup alrvapı hızmetmden j-ararla nır Muhammen Bedelı Taşınmazın muhammen bedelı 28J50 00 YTL dır sauş saao 1015-102^ tmar Durumu Bademdere Beledıve Başkanlığı ndan gelen yazıya gore taşınmaz Beledıve Imar planmda oiup Imar planmdakı Resmı Kurum durumu Beledıve Meclısı nın 11 06.2004 tanhiı Mechb Karan ıle konut alanına donuşturulmuştur Sıüş şartlan 1 Y ukanda ozellıklen ka>ıt edılen taşınmazlann 1 saüşı P 01 2006 gunu vanlarmda belırtı len saatjer arasında Çamardı Adhyesı onunde açık artırma surenvle vapılacaktır Bu artırmada tahmın edılen bymetuı °o60 ını ve ruçhaniı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelİe alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhudu bakı kalmak şarnvla 27 01 2006 gunu avnı yerde ve aynı saatte ıkıncı arormaja çıkanlacaktır Bu arormada da tahrrun edılen kıvmetm c o40 ını ve ruçhanlı alacakhlann alacağını ve satış masraflarmı geçmesı şarrj ıle en çok artırana ıhale olunur 2 \rurma\a ışnrak edecekJenn, tahmın edılen kıymeün ° o20 sı nıspeönde pev akçesı veva bu mıktar kadar banka temınat mektubunu vermelen lazınıdır Sanş peşın para ıledır AJıcı ıstedıguıde 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır 1 2 Tapu ahm harcı ve masraflan O ol8 KD\ vergısı ve damga vergısı ıle Tellalıve alıcıva aıt ür Bınkmış vergıler sanş bedelınden odenır 3 tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gavTtmenkul uzenndekı haklannı hususrvle faız ve masra fe daır olan ıddıalannı davanagı belgeler ıle on beş eun ıçinde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcüı ıle sabıt olmadıkça pa> laşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Satış bedelı hemen veva venlen muhlet ıçuıde odenmezse tcra îfias Kanunu nun 133 maddesı geregınce flıale feshedıhr tkı ıhale arasındakı farktan ve temerrut faızınden alıcı ve kefillen mesul tutulacak \e hıçbır huk me hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 5- Şartname ılan tanhınden rtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daıre açık olup gıden venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır omeğı gondenlebılır 6- Sanşa ışnrak edenlerm şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul ermış sayılacaklan başkaca bılgı al mak ısteyenlenn 2004 253 sayıh dosya numarasıyla mudurlugumuze başvurmalan ılan olunur 17 11 2(X)i 1 *) tlgılıler tabınne ırnfak hakkı sahıplen de dahıldrr Basın ^ 9 7 3 FATtH 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN Savı 2002 877 Davacı Istanbul Umversıtesı Rektorluğu \ekılı tarafından davalı Vakıflar Genel Mudurluğu ve Ahmet hakkında açılan Tescıl da\asında Istanbul Fatıh Davutpaşa Mah Çavuşzade Camıı Sokak 1158 ada, 5 parsel sayılı 74 m2 sahalı arsa (mutasarnn davalı Ahmet e Sovadı Tapu kavdında bellı olmavan) ıle ılgılı olarak gorulen Hakımlığımızın 2002 877 E \e 2004 337 K ve 2 12 2004 tanhiı karan ıle davamn reddıne karar venhruş olup ış bu karar davacı vekılı tarafin- dan 2 2 2005 tanhiı dılekçe ıle temvız edılmış Yargıtav 5 Hukuk Daıresı'nm 2005 4993 E 11116 K ve 18 10 2005 tanhiı karar ıle Bozulmasına karar venlmış oldugundan ış bu Yargıtav ılanunın davalı Ahmet'e ılanen tebhğıne karar venlmış oldugundan 15 gun zarfında Tashıhı Karar yapıLtnadığı takdu-de yenıden dunışma gunu venhp davaya devam edıleceğı hususu teblıgat yenne kaım olmak uzere ılanen tebhğ olunur 25 11 2005 Basın 58184 KONFERANS MUSTAFA'DAN ATATÜRK'E PSİKOLOJİK SÜREÇLER Prof. Dr. VAMIK VOLKAN Tanh 1012 2005 Saat 18 00 Yer Halıme Odağ Psıkanahz ve Psıkoterapı Vakfı Konferans Saloau 63 Sokak No 3Buca İZMIR Tel 0 (232) 4201719 e-maıl haümecodagvakfıfâhotiuaıl com ÜCRET: 20 YTL Davete ılgılenen herkes katılabılır Katılım 300 kışıyle sınırlıdır KADIKOY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2005 563 Vas Tayını Mahkememızce venlen 4 10 2005 tanh ve 2005 563 E 2005 734 K sayılı karar ıle Rıza oğlu 2 2 1931 do- ğumlu Ah Soyuk e TMK 405 maddesı geregınce vesa yet altına alınarak kendısıne Alı oğlu 1 1 1955 doğumlu Huseyın Soyuk vası olarak tayın edılmıştır 4 10 2005 Basın 58046
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog