Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 ARALIK 2005 CUMARTESİ 14 J V U J L J X L J J A kultur@cumhuriyet.com.tr Bir yıl bile sürmeyen Türk rock 'patlaması' üzerine erken bir yıl sonu yazısı Rock finyasınınardındanAPTÜLKADtR EL0OĞLU Geçen yıJ bu aylarda Türk rock topiuluklan plak şirketlennin "attmyumurtlayantavuğu" olmuştu. Birbiri ardına gelen albümlerle he- pimiz yeni yeni topluluklarla tanıştık. Bu sü- reç, geçen yazın başına kadar sürdü ve şimdi ortada derin bir sessizlik hâkim. Ülkemizin es- ki hastalığı olan, öne çıkan bir şeyi "furya" haline getirip kısa dönemde tüketmek burada da kendini göstermişti. Az zamanda parsayı vurmak amaçlı girişimlerin sonucu olarak ah- şılmış tirat gene ortalığı saracaktı; "Ne yapa- tan, satmıyor". Bazılan ise biraz daha akılcı bir söylemle suçu korsancılar ve MP3'e ata- cakn. Pop enkazına canlcurtaran slmldl Aslına bakjlırsa Türk rock topluluklannın çıkışı, bir anlamda tıkanan pop piyasasının sonucuydu. Dışandan ithal klip insanlannın arabeskleşmiş pop müziği artık alıcı bulamt- yordu ve bunun sonucunda rock bir cankur- taran gibi yetişecekti. Günahlannı almayalım, bu işe ilk atlayanlar, ithal albüm basan müzik şirketleriydi ve kelimenin tam anlamıyla da eli yüzü düzgün bir başlangıçtı. Öyle ki basılan albümden umduklan sonucu almadan bir öte- kine adım atmıyorlardı. Bu, ahşılmadık bir şekilde planlılık içeriyordu, diyebiliriz. Al- bümünü yaptıkJan topluluğa "Saldım çayıra, meviam kayıra" anlayışından uzak bir şekil- de sahip çıkıyorlardı. Böylece piyasa ilk de- fa içe sinen kayıt kalitesinde rock albümleri- ne olan hasretini giderirken yeni topluluklar da gerçekten profesyonel üslupta çalışmanın keyfıne vanyorlardı. Tanıtımın yanı sıra rock müziğinin olmazsa olmazı konser de unutul- muyordu. Albümün piyasaya çıkışmın ardın- dan yoğun bir konser turnesiyle bütün yurt ge- ziliyordu. Böylece yeni çıkan bir topluluk on- larca yıllık kariyere sığan birikimi ve yetkin- liği 6 ayda kazanıyordu. Yabancı albüm ba- san ithalatçı firmalann büyüklerinden bir-iki- sinin başlattığı bu süreçte darboğaza giren müzik piyasası canlanacak ve diğer şirketle- rin de iştahını kabartacaktı. Bir anda ortalık irili ufaklı rock albümJeriyle doluverip bir pat- lamaya döndü. Tıpkı daha önceki "padama"la- n andıran bir gelişmeydi bu... Birkaç yıl ön- ceki "Türkükr yüksetişte" diyerek başlayan türkü furyası ve onu fişekleyen eskiieri rah- metle yad etmemizi sağlayan "Anadohı rock or ve ötesi' ile 'Duman'ın yükselişi darboğaza giren müzik sanayimizin iştahını kabarttı ve rock kulvanna kapı açmalannı sağladı. Hem de ne kapı açma; neredeyse 3 ayda etrafı Türk rock albümleri sardı, ancak bu bir yılı tamamlamadan son buldu. Ülkemizin eski hastalığı olan, öne çıkan bir şeyi "furya" haline getirip kısa dönemde tüketmek burada da kendini göstermişti. Kısa dönemde parsayı vurmak amaçlı girişimlerin sonucu olarak alışılmış tirat gene ortalığı saracaktı; "Ne yapalım, satmıyor". Bazılan ise biraz daha akılcı bir söylemle suçu korsancılar ve MP3'e atacaktı. patlamasr gibi. Ama hepsinden fazla 10 kü- sur yıl önceki a pop patlamasTnın minyatür çaplı bir benzeri de yaşanıyordu hani. O fur- yanın kahramanlanndan bugüne yoğun bir leş kokusundan başka bir şey kalmadı. O patla- manın mimarlan, Batı'daki gibisini ülkemiz- de uygulamaya çalıştılar. Bir sürü teknik ola- nak, şatafath klipler ve yaratılan imajlara bi- çilen içi boş misyonlar. Ister türkü olsun, is- terse rock, hâkim müzik sanayimizin bu yak- laşımı pek değişmiyor. Her türün patlama yap- masındaki yaklaşım, "parsayı götiirmek" di- ye özetlenebilir. Doflru başlangıç, yanlış furya Rock furyasının itici güçlerinden biri, Mor veÖtesi'nin ani yükselişiydi. Diger etkenler- den birinin de Duman'ın getirdiği alaturka yaklaşım olduğu söylenebilir. Mor ve Ötesi, 90'lann ortalannda başladığı müzikal serüve- nini dördüncü albümüyle popülerleşerek sür- dürüyordu. Öyle ki 2004 yazında onlann klip- leri değme pop şarkılannın önüne geçmişti. Du- man üçlüsü ise ilk albümü 'Köprünün AlOn- da'da sessiz sedasız başladığı kariyerini ikin- ci albümde okuduğu Sezen Aksu'dan tanıdı- ğımız 'Her Şeyi Yak' parçasıyla kitlelere taşı- yacaktı. Bu bir anlamda arabeskin rock ile bu kadar cüretkârca ilk kez buluşmasıydı deni- lebilir. Bütün bu etkenler darboğaza giren müzik sanayimizin iştahını kabarttı ve rock kulvan- na kapı açmalannı sağladı. Hem de ne kapı açma; neredeyse 3 ayda etrafi Türk rock al- bümleri sardı. Bu kadar sayıda albümü 6 yıl- da bile görmeye ahşmamış ülkemizde bu, şa- şırhcı bir gelişmeydi.. Ancak bu, bir yıl tamam- lanmadan son buldu. Şimdi etrafta derin bir sessizlik var. Herkes elini şakaklannın arası- na koymuş düşünüyor. Söylenen hep aynı: "Ne yapalım, satmıyor.'' Çoğu kez de kabahat korsan CD'lere bulunuyor. Her zamanki gibi kimse kabahati kendinde arama yoluna gitmi- yor. Plak şlrlcetlerlnln derin Iştahı Artık kabul etmeliyiz ki bu işlere belirli bir planla gitmıyoruz. Belki de hastalığın ilk teş- hisi bu olsa gerek. Bakkal dükkânını kapatıp, iyi para getiriyor diye resim galericiliğine at- layan tüccar zihniyetimiz her alanda kendini gösteriyor. Acılı arabeskten bir anda pop star- lar yaratan akhevvellerimiz Mor ve Ötesi ile Duman 'ın çıkışını görüp " Vay, bu işte iyi para var* dedi. Herkes vitrininde bir rock topluluğu banndırmak için yanş ediyordu. Ortada ne birplan, ne de nitelik arayışı vardı. Etrafı saran ve hızla yayılan bir furya sonucunda eklektik politik mesajlı, arabeskle hemhal olmuş rock albümlerinin üıanılmaz enflasyonundan baş- ka bir şey görünmüyordu. Nitelikli işler o kadar az değildi, ama plak şirketlerinin derin iştahı, bunlan yok etmeye yetiyordu. Kısa sürede sönen balon ve plak şirketlerinin yeni vaha arayışlan... Gene başladığımız yere dön- dük. Bu işi yapmak için planı olanlar varlık gösterme gücünü bulursa sağlam projeler or- taya konulabilecek. Ama biraz daha yavaş ve temkinli olarak... SANATA BAKIŞ SELMİANDAK Şef Gürer Aykal ve Olga Borodina Bonjsan KültürveSanat'ın, "Borusan IstanbulFilarmo- ni Orkestrası ikiyaka müzikle birarada" sloganı attında dü- zenlediği konserlerin 2005-2006 mevsimi kapsamında oJa- nı 30 Kasım 2005 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, ay- nen tekran ise 1 Aralık'ta Lütfi Kırdar Konser Salonu'nda gerçek bir müzik şöleni yaşattı bizlere... Bu konsere orkest- ra şefi uluslararası kariyen olan GürerAykal ile konuk Rus sanatçı, Kirov Operaa'nın yıldızı mezzo-soprano Olga Bo- rodina solist olarak katıldı. Orkestra başkemanası (con- cert master) Şafak Tanyel idi. Konser programı, George FrJedrich Haendel (1685 - 1759), Amilcare PonchieJli (1834 -1866), Camilte Sairrt - Saens (1835 -1921), Richard VVagner (1813 - 1 8 8 % Georges Bizet (1838 -1875), Bedrich Smetana (1824 - 1884) ve Francesco Cilea (1866 -1950) opera bestele- rinden aryalar ve diğer yapıtlan içeriyordu.. Mezzo-sopra- no Olga Borodina bu eserleri yüksek bir performans ile yo- rumladı. Gürer Aykal'ın Genel Müzik Direktörü ve Daimi Şef gö- revini üstlendiği ve başanlar kazandırdığı Borusan Istan- bul Filarmoni Orkestrası'nın kuruluşu, 1993 yılındaOda Or- kestrası'nın kurulmaa ve başanlı konserlervererek ilgi çek- mesine dayanır. Ve genişletilerek senfonik niteliğe dönüş- mesine ve çalışmalanna yol açılır. Borusan Istanbul Filar- moni Orkestras), konserieri yanı sıra 2000 - 2001 sezonu- nu görkemli bir sanat olayı ile güçlendirir Dünyanın yüce bestecisi olarak bilinen Beethoven'in senfonilerinden olu- şan bir seri konser gerçekleştirir... Gürer Aykal yönetimin- de başanlı etkinlikler arasında Uluslararası Ankara Müzik Festivali (2001), Bulgaristan Rusçuk Müzik Festivali 2002 yılı kapanış konserini reklendirir. Bu aradaAnadolu'nun değişik yörelerinde konserterve- rir. önemli bir olay da, Borusan Istanbul Filarmoni Orkest- rası'nın, heryıl sürekli yeralan Istanbul Kültürve Sanat Vak- fı etkinliklerinin "sürekli orkestrası" sayılmasıdır. Şef Gürer Aykal sanat yaşamını Ankara Devlet Konser- vatuvan'nda başlattı. 1963 yılında Keman bölümünde eği- timini Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi olarak tamamla- dı. 1969 yılında Kompozisyon bölümünü Adnan Say- gun'un öğrencisi olarak brtirdi. 1969'da devtet kursunu ka- zanarak Ingirtere'de Londra Guildhall Müzik Okulu'nda ün- lü şefler Andre Previn ve George Hursfın yanında çalı- şarak, 1972 yılında Kraiiyet Müzik Akademisi fleri Şeflik bö- lümlerini birincilikle kazanarak tamamladı. Sonra halya'ya giden GürerAykal, AcademiaChigiana'nın Şeflik Nişanı sa- hibi oldu ve Santa Cecilia Akademisi'ni Franco Ferra- ra'nın asistanı olarak brtirdi. 1975 yılında Gürer Aykal An- kara'daCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Dairni Şe- fi oldu ve sonra bir süreAnkara Devlet Opera ve Balesi Ge- nel Müdürlüğü görevinde bulundu. Bir ara, ünlü keman vir- tüözü Suna Kan ile birlikte kurduklan Ankara Oda Orkest- rası ile sayısız başanlı konserler verdi..Gürer Aykal orkest- ra şef? olarak yurtiçi ve yurtdışı etkınlikferde "evrensel, kla- sik ve çağdaş çoksesli müzik" çalışmalan ile yaptığı hiz- met nedeniyle, uluslararası şef niteliğinde, günümüzde "Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü ve Daimi Şefi" görevini yapmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra Gürer Aykal, "Devlet Sanatçısı, Bilkent Üniversite- si'nde lleri Orkestra Şefliği eğitmeni, 1991 - 2003 yıllan arasında El Paso Teksas Senfoni Orkestrası'nı yönetişiy- te TrofesörE/7ier7fus''unvanıalrnıştır...Ayr)ca,Anta(ya Dev- let Senfoni Orkestrası'nı kurmak görevini üstlenmiştir. BAĞOLAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKLX AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya \ o : 2003 2 Satış Bağcılar Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 16.5 2002 gün 1999/807 Esas ve 2002 458 sayılı kararı gereğince, Bağcılar ilçesi Bağcılar köyünde kain tapunun 244 dt J c PAFTA 923 ada 5 parselde kayıtlı 153 m2 miktarlı kayden arsa mahallen binanın tamamı 167.616.00 YTL muhammen bedelle ve açık arttırma suretiyle satılarak, ortaklığının giderilmesi karan gereğin- ce satışa çıkartılmıştır. tMAR DURUMU Bağcılar Belediye Başkanlıgrnın 4.5.2005 tarih 1684 sayılı yazısına gö- re, satışa konu gayrimenkulün bulunduğu yer, 19.10.2004 tasdik tarihli I 1000Ö ölçekli Yıldız- tepe Mahallesi uygulama imar planında H= 12.50 m. irtifada yapılaşma şartına haiz KONUT alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir. HALt HAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 32 3 Sokaktan girildiğinde 8 kapı numaralı binanın bulunduğu yerdir. parsel üzerinde bodrum + ze- min + iki normal katlı bir bina mevcuttur. Parsel iizerindeki bina betonarme kagir yapıdır. bi- nanın her katında bir adet bağımsız bölüm daire bulunmaktadır. bodrum ve zemin katlann her biri takribi 10.50 X 11.00= 115.50'şer m2 sahahdır. iki normal katın her bıri 10 50 X 12.00 = 126.00'şar m2 sahahdır. Binanın bodrum, zemin, 1 ve 2. normal katlanndaki daireler 3 oda ho- le, mutfak banyo ve tuvaletten müteşekkildir, oda zemınlerı marley ıslak zemınler seramik kaplıdır. tuvalet. banyo ve mutfak ise fayans kaplanmıştır. Betonarme karkas inşaat tarzındaki bina soba ısıtmalıdır. 111. sınıf A grubu malzeme ve ıscilik kalitesi ile yapılmış olan binanın 16 - 20 yaş grubunda olması nedeniyle % 20 yıpranma payı bulunmaktadır. SATIŞ ŞARTLARI: 1. BİIİDCİ açık arttınna 16.01.2006 Pazartesi günû saat: 1000 - 10.15 arasında BAGCILAR 2. İCRA MÜDÜRLÜGÜ'nde yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edılen muhammen bedeluı % 60'ını ve rûçhanlı alacaklılann alacakları mecmuunu ile satış %e paylastırma masraflarını geç- mek kaydı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise. en çok arttıranın taahhüdü bakil kalmak kaydıyla 26.01.2006 Perşembe günü 10.00 - 10.15 saatleri arasında Bağcılar 2. lcra Müdürlüğü'nde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada takdır edılen kıymetın % 40'ını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen muhammen bedelinin % 20"si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu \ermeleri lazımdır. Satış peşin parayladır. alıcıya 10 gûnü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV'si. damga resmı. tapu alun harcmın yansı, tahliye ve teslim masraflan alıcıya ait olup bınkmış vergiler ihale bedelın- den ödenir. Tellaliye ücreti malı satılana ait olduğundan ihale bedelinden sayılmak üzere yasal sûresi içerisinde ihale alıcısı tarafından ödenecektir 3. îpotek sahibi alacaklılarla difer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahıldır) bu gayrimenkul ûzerindeki haklannı faiz ve masraflara dair olan iddıalannı dayanağı belgeler- le birlikte 15 gün içerisinde dairemize bildırmeleri lazımdır. Aksi takdirde haJdarı tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç tutulacaktır. 4. Satış bedeli hemen veya \erilen mühlet içerisinde ödenmez ise, llK'nun 133. maddesi ge- reğince ihale feshedilir. Ihalenin feshine sebep olan rüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikierı bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan aynca temerrüt faizınden müteselsi- len mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faızi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunur. 5. Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesın görebilmesi için dairemizde açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen talipliye bir ömeği gönderilebilir 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmış sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2003 2 Satış sayılı dosya numarası ile Bağcılar 2. tcra Müdür- lüğü'ne başvurmalan ilan olunur. 15.11.2005. Basın: 575S5 ZEYTİNBURNU 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMEMaTL SATK İLAM Dosya No: 2005 132! Tal. Hacizli olan ve aşağıda tapu kaydında cinsi. evsafı. kıymetı ile önemli nitelikleri ve satış şartlan be- lirtilen taşmmaz müdürlûgümiizce açık artırma suretiyle satılarak paraya çe\Tİlecektır. T»pu kaydı: Zeytınburnu 1. Bölge Tapu Sicil Mü'd. Sûmer Mahallesi. 405 4 pafta. 2796 ada, 74 par- selde kayıtlı 108 m2 miktarlı. bodrum. zemin. 4 normal katlı 12 bağımsız böliimü ihtiva eden taşınmaz- da tesis edilen kat mülkiyetine göre 14 202 arsa paylı zemin kat (3) bağımsız bölüm numaralı, altında deposu olan dükkân vasıflı gaynmenkulün tamamı Ali Demirci adına kayıtlı olduğu bildirilmiştir. İmar durumu: Ze>tinburnu Belediye Başkanlığı İmar \e Planlama Müdürlüğü İmar Uygulama Bü- rosu'nun 08.11.2005 tarihli yazısında. borca konu taşınmazın 11000 ölçekli 23.06.2000 târıhli Zeytin- bumu tmar Planında konut alanında kalmaktadır Hafihazır durumu ve evsafı: Borca konu taşınmaz bölümûn bağlı bulunduğu ana taşınmaz Zeytin- bumu, Sûmer Mahallesi. Merv Cad. 67 Sokak 29 8 Ara Sokak Özkılıç Apartmanı No:6 adresindedır. Ana taşınmaz. dış yüzü BTB kaplı. pencereler çift camlı PVC doğramalı. kat merdiven basamaklan ve sahanlıklan dökme mozaik. merdiven sahanlığımn duvarlan yağlıboyalı. doğalgaz ısıtmalı, zemin kat işyeri daire normal katlan iki daire olan bodrum+zemin+4 normal katlı. 12 bağımsız bölümü havi bir yapı durumundadır. Borca konu |3) numaralı taşınmaz bölüm 67 Sokağa 29 8 Sokak cepheli olup. köse başı konumunda- dır. Zemini paladyen. duvarlan plastik badana, ön sokak cepheleri alûmınyum doğrama file kepenk olup. bölüm bodrum deposu ile birlikte bakkal dûkkânı olarak kullanılmaktadır. Depolu dükkân olarak gösterilen bağımsız bölüm 48.30 m2 alanlıdır. Kıvmeri ve Değeriendirrae: Ali Demirci adına kayıtlı 405 4 pafta. 2796 ada. 74 parselde kayıth gavrimenkulün borçlu hisseii payına isabet eden dükkâna 48.000.00 YTL kıvmet takdir edilmiştir. Saüş jartlan: 1- Bınnci satış 17.1.2006 günü saat 14.00-14.15 arası Zeytinbumu 3. tcra Müdürlü- ğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rûçhanlı ala- caklılar varsa alacakları toplamını ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gavnmenkul tarifıinde vukanda yazılı yer- de, 27.01.2006 günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu rruktar elde edilmemişse en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak ûzere artırma ılanında gösterilen mühlet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin o o40'ım bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylastırma masraflannı geçmesi lazımdır. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin. gayrimenkulün tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçe- si veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para ile- dir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek ûzere mehil veriiebilir. İhale pulu. tapu harç ve masraflan. KDV alıcıya aittir. Tellaliye. bırikmiş vergiler ve tapu satış harcı sanş bedelinden ödenecektir. 3- Îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirûıe irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkui ûzerindeki haklannı hususiyle faız ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde dairemize bildirmeleri gerekmektedır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan bariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alı- cılar ve kefilleri teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayn- ca temerrüt faizmden müteselsılen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairerruzce tahsil olunacak. bu fark teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için müdürlüğümüzde açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıya gaynmenkulün satış şartnamesinin bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecannı kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005 1321 Tal. sayılı dosya numarasıvla müdürlüğümüze başMirmalan ilan olunur. Basın: 57963 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI ÜSKÜDAR1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 2005 9122 Üsküdar îcadiye Mahallesi Bağlarbaşı semtı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde kain 119 pafta, 610 ada. 21 parsel sayılı ana gayrımenkulde 340 arsa paylı (I) no'lu dükkan satılarak paraya çevrılecektir. İMAR DURUMU: Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Planlama Müdürlüğü'nün 8 9 2005 tarih 5606 sayılı yazılarından; Satış konusu gaynmenkulün 15.9.1997 tanzim tarihli 1/1000 ölçekli Üsküdar merkez uygu- lama imar planında H: 15.50 m (beş kat) yükseklikte bitişik nizam hizmet + ticaret alanında kalmakta olduğu anlaşılmıştır HALİHAZIR DURUMU: Gayrımenkul lcadiye Mahallesi Bağlarbaşı semti, Cumhuriyet Caddesi üzerinde 155 sokak kapı numaralı 6 katlı betonarme bınada bodrum katta 1 no'lu dük- kânın tamamıdır. Tek hacimli olup 80 m2 miktarlıdır. Cephesi ahşap doğramalı camekânlı, ze- minı seramik ile kaplı olup duvarlan yerden I m. yüksekliğe kadar ahşap lambri ile diğer kı- sımları ise cam elyafı kâğıt tavanlan kanonpiyer ile kaplıdır. Dükkânda hazır mutfak ve servis bölümü ile UC mevcut olup, su. doğalgaz ile çalışan kat kaloriiferi mevcuttur ve faaldir. GAYRİMENKULÜN KIYMETI: Btlirkışi tarafından satışı yapılacak olan gayrımenkule 180.000.00 YTL (Yüzseksenbin Yeni Türk Lirası) değer takdır edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1. Satış 17.01.2006 günü saat 14.00 - 14 10 arasında Üsküdar 1 lcra Müdürlüğunde yapıla- caktır. Birinci açık arttırmada tahmin edılen değerin % 6O'ı ile satış masraflarını as.mak ve ön- celikle ödenmesi gereken alacaklılann alacaklannı karşılamak kaydı ile en çok pey sürene iha- le edilecektir Böyle bir bedelle alıcı çıkmaması halınde en çok pey sürenlenn taahhütleri bakı kalmak kaydı ile 27.01.2006 günü aynı yer ve saatlerde ikinci açık arftırması yapılacak ve bu arttırmada da tahmin edilen değerin °» 40 ile satış masraflannı aşmak ve öncelikle ödenmesi gereken alacakltlann alacaklannı karşılamak kayıt ve ve şartı ile çok pey sürenlere ihale edile- cektir. 2. Arttırmaya iştirak edecek olanlann tahmin edilen değerin % 20'si oramnda Türk parası nakit veya banka teminat mektubu ya da bloke edilmiş çek ibraz etmeleri şarttır. Satış lcra Iflas Kanunu'nun 130. maddesi gereğince peşin para ile yapılacak ve istem halinde halin icabına gö- re 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir İhale damga pulu. katma değer vergisi. tapu tes- cil ve tahliye masraflan alıcıya ait olup diğer ilişkileri ihale bedelinden karşılanacaktır. 3. Îpotek sahibi alacaklılar ile. diğer ilgililerin bu gayrimenkui ûzerindeki haklannı. hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgelerle 15 gün içersinde Müdürlüğümüz dosyasına bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylastır- ma dışında kalacaklardır. 4. Satış bedeli hemen veya verilen müddet içersinde ödenmediği takdirde lcra lflas Yasa- sı'nın 133. maddesi gereğince ihale feshedilerek iki ihale arasındaki farktan ve geçen günlerin temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulup, hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerin- den Müdürlüğümüzce tahsıl edilecektir. 5. Şartname ilk satış gününden en az 15 gün evvelinden dosyasında hazır olup. istem halin- de masrafi verildiğinde bir ömeği gönderilecektır 6. Satışa katılanlann şartnameyi görmüş. içeriğini avnen kabul etmiş sayılacaklan. daha faz- la bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. Basın: 57568 TAŞINMAZEV AÇIK ARTHRMA İLANI ADANA YEDİNCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 2004:9016 Es. Satılmasına karar verüen taşınmazın cınsı. nıteliğı. krymetı. adedı. önemli özellüderi: Adana ili. Seyhan ilçesi. uçak alanı mahallesi ada: 995. parsel: 57. cılt: 73 sayfa: 7138 cinsi: tarla. vüzölçümü 7900 m2 tarlanın tamamı borçluya ait Gölbaşı köv'üne 1 km. mesafeden Yeşil Oba sulama birlığinin hizmet bi- nasında 3500 metre güney yönûnde düz sulanabıİır her tûrlü tanma elvenşlı tarla niteliğindedir. tçinde mevcut buğday ekilmiştir. Hiçbır yapı yoktur. ÇevTesinde DSl'ye ait sulama kanallan mevcuttur. Gölbaşı köyüne gıdiş gelişi temin eden asfalt yola cephelidir. Bu yol vukanda tapu kayıüan belirtüen tarlayı ikiye bölmüştür. Adana şehir merkezine 15 km. mesafededir. bu taşınmazda kat irrifakı ve kat mülkıyeti tesis edilmiştir. Mevcut kullanım şekli. çerçevesındeki tarla alım sanmlan ile toprak yapısı dıkkate alındığında 1 m2 tarlanın 1.500.000 TL olmak ûzere 7900 m2 x 1.500.000 TL eşinir 11.850.000.000 TL (11.850 YTL l Muh. bedelle satı- şa çıkartılmıştır. Sanş şartlan: 1. Sanş 17.01.2006 günü saat 14.40'tan 14.55'e kadar Adana Adliyesi 4. Kat No: 407 - 408'de: açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacakları top- lamını ve sanş giderlerinı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok armranm taahhü- dü sakh kalmak şartıyla 27.01.2006 günü 14.40 - 14.55 arasında Adana Adliyesi 4. Kat No: 407-408 adresinde de ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu artnr mada da rûçhanlı alacaklılann alacağım. muhammen bedelin % 40'ını ve saas giderterini geçmesi şartıyla en çok artnrana ihale olunur. 2. Arttırmaya işnrak edeceklerin. tahmin edilen değerin % 20'si oranında pe> akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeler ılazımdır. Satış peşin para ıledir. alıcı istedjğmde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi. damga vergisi. tapu haıç. °o 18 KDV ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergi- ler sanş bedelinden ödenır. 3. Îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgiiüerin (*) bu gaynmenku! ûzerindeki haklannı özeüikJe feiz ve giderle- re dair olan iddıalannı dayanağı belgeler ile 115) gün içinde dairemize bildirmeleri ilazımdjr; aksi takdirde hak- lan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4. Sanş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve lflas Kanunu'nun 133'üncü maddesi ge- regınce ihale teshedılir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5. Şartname. Uan tarihinden itibaren herkesın görebilmesi için daırede açık lopu gıderi verildiği takdirde iste- yen alıcıya bir örnegi gönderilebilir. 6. Saüşa işnrak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecannı kabul etmış sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004 9016 Es. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze baş.vurmalan ilan olunur. (İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahıldır. *: Bu ömek. bu Yönetmelikten önceki uv- gulamadakullanılanOmek64'ekarşu'ıkgelmek3edir. Basın: 57614. GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANIK4RTAL1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN EsasNo:2004 4SaDş 1. şüyu suretnle sanşına karar verilen - Kartal - Samandıra - Ortadag G22 AO5D3 a pafta 691 ada 4 parsel sayılı 379.25 m2 miktarlı arsa vasıflı aayTİmenkul t.l.K'nun hûkûmlerine levfikan açık artnrma surethle sanlacaktır. CAYRİMEVKLTCN EVSAFI: Yakacık - Samandıra arasındaki ana yol olan Yakacık Caddesi No: 87 sayılı yapuıın yanında boş arsa oldu- ğu. parselin ana caddeye cephesi olup her iki v^nının ve çevresinin büyük bir bölümünun ricari ve tneskûn ola- rak gelışmiş oldu&ı. \\l\R DVRUMU: Samandıra Belediye Başkanîığı'nın imar yanlanna göre belediye Meclis karan ile onaylanan 1 1000 ölçekli uygulama planında Ticaret v e Konut alanı emsal 1.50 blok nizam 5 kat olarak planlandığınin bıldirildiği. "MLK'KMMEN BEDELİ: Bilirkışi raporuna eöre 95.000 VTL olduğunun tespit edildiği. SATIŞ ŞARTLARI: 1. Sanş 17.01.2006 günü saat 14.00'ten 14.20'ye kadar Kartal 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonun- da açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymenn % 60'ını riiçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. böyle bir alıcı çıkmazsa en çok arttıra- nın taahhüdü bakı kalmak şartı ile 27.01.2006 günü aynı yerde ve aynı saatlerde 2. antırmaya çıkartılacaktır. Bu artnrmada da rüçhanlı alacaklılann alacaklannı ve sanş masraflannı geçmesi şartı İJe % 40'tan fazla arttırana ihale olunur. 2. Artnrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispennde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermesi lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçme- mek üzere mehil verilebilir. İhale damga pulu KDV'si tapu harç ve masraflan alıcıya ait olup diğer birikmiş ver- giler. tellaliye parası satış bedelinden ödenır. 3. îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul ûzerindeki haklannı hususi ile tâiz ve masra- fa dair olan iddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça pv laşmadan hariç bırakılacaknr. 4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra lflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. îkı ihale arasındaki farktan ve % 15 faizden alıcı ve kefiileri mesul tutulacak ve hçbir hükme ha- cet kalmadan kendilennden tahsıl edileceknr. 5. Şartname ilan tanhjnden rtibaren herkesin görebilmesi için daırede açık olup masrafi verildığı takdirde is- teyen alıctya bir ömeği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edeceklenn şartnameyı görmüş ve münderecannı kabul etmış sayılacaklan. başkaca bilgi al- mak isteyenlerin 20044 Sanş sayılı dosya numarası ile Metnurlugumuza başvurmalan ilan olunur. 22.11.2005. (*l İlgililer tabınne irtifak hakkı sahipleri de dahıldır. Basın: 57562 FATİH İCRA DAİRESİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2005 866 Tal. Sanhnasına karar verilen taşınmazın cinsi. nitelığı. kıymeti, adedi. önemli özeUıkleri: Taşınmaz tstanbul ili. Fatıh ilçesi. Sancaktar Hayretnn Mahallesi. 287 pafta. 958 ada. 46 parsel sayılı arsa üzerinde kurulmuş bulunan ıkj blok kargır apartmanın A-Blok I. bodrum 15 nolu dükkânın tamamı. İmar durumu: Fatih Beledıyesi İmar ve Planlama Müdürtüğü'nün 04.09.1996 tarih 7981 sayılı karanna göre yapılan uygulama 07.02. 1994 tasdik tarihli 1 1000 ölçekli planda iskân sahasmda ve 140 rakım altında kal- makta olup. planda parseun üzennde h: 12.50 mt. diğer kısmı h: 9.50 mt. irtıfa almaktadır. Taşınmaz Etyemez Tekkesı Sokak ile Müşri Süleymanpaşa Sokağın kesiştıği köşe başında bulunan betonarme karkas tarzda yapıl- mış bina bodrum- zemin-5 normal katlı. dış cephesi. BTB kaplı. 3 kapı nolu Saadet Apartmanı. A Blok. 1. bod- rum. 1/3 kapı nolu dûkkanıdır. Taşınmazın sokağa bakan eephesinde alüminyum doğramadan yapılmış. giriş kapısı ve cemakânı bulunmaktadır. Zemini çıni döşelı, duvarlan kâğıt kaplıdır. Dükkânın sokağa cephesi 3.90 mt.x3.50 mt derinlik. 13.65 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmazın kıymen: 30. 000.00 YTL. kıvmetmdedır. Sattsşartian: 1- Sanş 03.02.2006 Cuma günü saat 10.00'dan 10.20'ye kadar Fatıh 2. lcra Müdürlüğü'nde; açık artjıma suretiyle yapılacaknr. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve sanş giderlennı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta- ahhüdü bakı kalmak şartıyla 13.02.2006 Pazartesi günü 10.00'dan 10.20'ye kadar Fatih 2. lcra Müdürlüğü'nde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da takdir edılen kıymetin yüzde 40'ını ve rüçhanlı alacaklılann alacağım ve sanş giderlerinı ve paylastırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edecekJerin. tahmin edilen değerin yüzde 20'si oramnda pey akçesi veya bu miktar ka- dar banka teminat mektubunu vermelen lazımdır. Sanş peşin para iledir. alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi. damga vergisi, tapu harç ve masraflan alıcıya aitnr. Birikmiş vergiler sa- öş bedelinden ödenır. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (•) bu gayrimenkui ûzerindeki haklannı özellıkle faız ve gider- lere dair olan iddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi (akdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaknr. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve lflas Kanunu'nun 133. maddesi gere- ğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki tarktan ve vüzde 10 taizden ahcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç- bir hükme hacet kalmadan kendilennden tahsil edileceknr. 5- Şartname ilan tanhınden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gideri verildiği takdirde iste- yen alıcıya bir ömeği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecannı kabul etmiş sayüacaklan. başkaca bilgi al- mak isteyenlerin 2005 866 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 7- Bu gayrimenkul sanş ilanın dosyamızdan tebligat yapılmayan borçlular Mehmet Pamukçu ve Kahraman Kesık'e ilanen teblığ olunur. (*4 İlgililer tabınne imfak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 57823
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog