Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

10 ARALIK 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET EKONOMI ekonomi@ cumhuriyet.com.tr Ön onay belgesine göre, kimin ne kadar doğalgaz alacağını bile Ruslar belirlemiş DoğalgazRuslara teslim MURATKIŞLALI ANKARA - BOTAŞın "Doğalgaz Ithalat SözieşmeteriDevir" ihalesinin "Ononay" bel- gesine göre, Rusların sadece doğalgaz sözleş- melerinin yeniden kimlerle yapılacağına de- ğil, ne kadarlık miktan içereceğine de karar verdiği ortaya çıktı. Ön onay belgesi ile atıf- ta bulunulan "Ön anlaşma" belgesinde ise anlaşmalann gizlı tutulması ve üçüncü ke- simlere açıklanmaması için özel uyan yapı- lıyor. Cumhuriyet'in Idari ve Devir Şartna- meleri'nin ardından elde ettiği ön onay ve ön anlaşma belgeleri, doğalgaz ıthalat sözleşme- leri ihalesindekı çarpıklığın boyutlannı bir kez daha gözler önüne serdi. BOTAŞ devir ihalesinin Idari ve Devir Şart- • Ön onay belgesiyle Ruslara sadece hangi şirketlerin ihalelere katılabileceği değil, ne kadarlık doğalgaz ithal edebileceklerini de belirleme yetkisi verildi. Ön anlaşma belgesinde ise söz konusu anlaşmalann 'gizli tutulması' istendi. nameleri'ne göre, ihaleye girmeden önce it- halat sözleşmesinin karşı tarafından ön onay belgesi (Seller's Consent Protocol) alınması gerekiyor. Doğalgaz sözleşmelerinin karşıt ülkelerin- den alınması gereken ön onay belgesinde "sa- Ocı ülkenin, BOTAŞ'ın kendisi ile im7alariıgı doğalgaz ithal etme sözleşmesini, belgede ismi boş bırakılmış Tiirkiye'de kurulu bir şirkete yine belgede boş bırakılan bir miktar için dev- retmesine onay verdiği" belirtiliyor. Buna gö- re, 30 Kasım'da yapılan ıhalede sadece Rus- lar Turusgaz anlaşması için başvuran 4 şirke- te ön onay verdiğinden, bu durumda Ruslar Tüıkiye'den hangi şirketlerin ne kadarlık mik- tarlar için Rusya'dan doğalgaz ithal etmeye hakkı olduğunu belirlemiş oluyorlar. Belgede "Saücının (bu durumda Rus tara- fi), BOTAŞ ve BOTAŞ'tan ithalat sözleşmesi- ni devralacak olan şirket ile bir ön anlaşma inı- zalayacağı, ithalatsözteşmesini devralacak şir- ketle yeni bir doğalgaz anlaşması imzalayaca- ğını ve BOTAŞ'Ia olan anlaşmasuu da bu ye- ni imzalanacak anlaşmadald miktar kadar düşüreceğini" kabul ettiği belirtiliyor. On onay belgesi ile atıfta bulunulan ön an- laşma belgesinde (Deed Of Assignment) ise yeni doğalgaz alım sözleşmesinin nasıl imza- lanıp yürürlüğe gireceğı, eski sözleşmede ya- pılması gereken değişikliklerin ne şekilde ya- pılacağı gibi konular yer alıyor. 11 maddelik ön anlaşma belgesınin 7. mad- desi'nde de bu anlaşmaya imza atan tarafla- nn (Satıcı şirket Rus Gazexport, me\cut alı- cı şirket BOTAŞ ve sözleşmenin de\Tedildiği özel sektör şirketi) bu "Ön anlaşmayı gizli tu- tacaklanve üçüncü keshnlere hiçbir açıklama- da bulunmayacaklan" hüküm altına alınıyor. Aynı maddede "anlaşmanın kaçınümazola- rak üçüncü kesimlere aktanlması gerekü du- rumlarda, aktaran tarafin anlaşmanın ' yakı- şıksız' bir şekilde ortahğa çıkmaması için ge- rekli önlemleri alacağT belirtiliyor ABD'nin BM nezdindeki eski büyükelçisi Hollbrooke 'Irak'tan sonra gündem Iran' Ekonomi Senia - Ameri- ka Birleşik Devietleri'nin (ABD) Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki eski büyü- kelçisi, Bosna banşının mı- man olarak tanınan Rkhard Hollbrooke, Türkiye'nin, düny a ıstıkran için vazgeçil- mez bir ön cephe ülkesı ol- duğunu söyledi. Çırağan Sarayı'nda dü- zenlenen Koç Holding 19. Üst Düzey Yöneticiler Top- lantısı'nda konuşan Hollb- rooke, Türkıye ile ABD ara- sındakı ıhşkılerde sorunlar yaşansa da uzun vadelı çı- karlarla anlık olaylann birbi- rine kanştınlmaması gerek- tiğini belirtti. Iran Cumhur- başkanı'nın, yaptığı açıkla- mada, tsraıl'e sözlü olarak saldırdığını ifade eden Hollbrooke şunlan söyledi: "Cumhurbaşkanı oklukça deü görünüyon- Bir ülkenin lideri çılgınca şeyler söylü- yorsa bunu göz ardı edemez- siniz. Bir de tabü nükleer si- lah mesefesi var. Bazı kişiler askeri müdahaleden korku- yor. Ben pek ihtimal vermi- yorum, ama konu çok ciddi Ama şu açık; Iraktan sonra gündem tran." Hollbrooke, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un, "Bush'un zafer ta- nunının daraunasuun nede- nini" sorması üzerine, soru- yu zekice bulduğunu belir- terek "tki-üç hafta öncesine kadar farklı görüşte idi. Ama şimdi zafer tanunuun smıriannı daralttı. Nedeni- ne gelince. net bir cevap ver- mek çok zor. Bush'un ne dü- şündüğünü bilmiyorum. ama bence kendisi de başa- n ve zaferin tanımını net ola- rak bilmiyordur bu nokta- da" dıye konuştu. Şu anda dünyada en önemli gelişmenin Çin'in yükselişi olduğunu söyleyen Hollbrooke, "Çin'deld yük- setiş nefes keskri ve bu tesadü- fı degfl. ÇinGlerfe nıunaka iş- büüği yapmamzL, ekonomik ve poKtik olarak yakmhk kurmamzı tavsiye ederim. Önümüzdeki dönemde dün- yanın geri kalanuun kaderi- ni beürleyenlerden biri Çin olacaktır. Türkiye için Çin bir firsat olarak göriihneK- dir" diye konuştu. 1 TAV'a 715 milyon dolarlıkkredi TAV Havaümanlan Terminal Işletmecifigi AŞ, Garanti Bankası ve Bayerische Hypo Und Ve- reinsbank AG eş liderüğinde sağlanan 715 mil- yon dolar rutanndaki proje finansman kredi- sine inşkin sözleşme imzaladı. tmzalanan kre- di sözleşmesiile atanan 715 milyon dolarbk kre- dinin 10 yıl vadeB, faiz oranuun da Kbor arü 23 olduğu belirtildi. Atatürk HavaHmanı dış ve iç hatlar terminal binasu katlı otopark ile ge- nel havacılık terminalinin işletme hakkuun devrine ihşkin Idra sözleşmesinin kredi imza tö- reni, Çırağan'da gerçekleştirildL Törende ko- nuşan TAV Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, böyle bir kredi sözleşmesini imzalamak- tan dolayı gururhı ve muthı olduklannı. bunun kendilerine olan güvenin eseri olduğunu dile getirdL GarantiBankasıGenel Müdürü Ergun Ozen de turizme verdiği hizmetler nedeniyle havanmanlaruun taşıdığı önemi vurgulayarak Atatürk Havaümanının da yolcu kapasitesi, kaüteli hizmetiyle dünyanın önemli havaalan- lanndan biri hanne gektiğuıi vurguladı. CITY BANTTAN ÇIKTI Honda 'nın, Gebze'dekifabrıkasındaüretı- mine başlanan Yeni City 'nin ilkı önce- kigün yapılan birtörenle banttan çık- tı. Honda City'nin üretimi ile birlikte motorunun da montajı Türkiye 'de ger- ı çekleşecek. Honda TüHdye Genel Mü- 1 dürii Katsumı Sawai, üretimine başla- dıkları City modeli ile hem Türk halkı- na hem de Türkekonomisme dahafaz- la hizmet edeceklerini belirtti. DUBAİ İNDİRİMİ Istanbul SerbestMuhasebeci Malı Müşavirler Oda- sı (ÎSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, hüküme- tin, yılsonuna kadar TBMMden çıkarmayıplan- ladığı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu taslağıy- la 500 milyon Avro tutannda yatınm yapıp 500 kişi çalıştıran şirketlerden, 10 yıl süreyle yüzde 20 yerine yüzde 2 kurumlar vergisi almayı ö'n- gördüğünü anımsattı. Arıkan taslakla öncelikle Galataport ve Dubai Towers gibi yabancı yatı- rımlar için ayrıcalık tanındığını bildirdi. ŞAHİNLER İLK 4'TE ŞahinlerHolding, tekstil sektörünün dünya çapında saygm yayın organ- , ları arasında yer alan TextilWirtsc- haft dergisinin araştırmasına göre bu yıl "Avrupa 'nın En Büyük Tekstil Fir- maları " arasında 4 sırada yer aldı. Holding aynı zamanda Âvru- pa 'nın en büyük 50 tekstil şır- ( keti sıralamasında yer alan tek Türk şirketi olma başa- rısını da gösterdı. MU Şahin. ÇATALCA tCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKITRMA İLANI DosvaNo 2005 99 Talımat Bır borçtan dolavi hacızlı olup açık arttrma suretı\le satışına ka- rar \enlen taşınmazın tapu kavdı. ımar durumu. halıhazır durumu \e tahmın edılen muhammen bedelı Tapu loıvdı: Çatalca Tapu Sıcı! Müdürlüğü'nün >azılanna göre Çatalca ılçesı, Çanakça Kö\û. Yanıkala> me\knnde kaın 24"^ par- sel savılı taşınmazm tamamı tmar durumu: Hadımköy Beledıve BaşkanlıgTmn 22 03 2005 tanhlı yazılannda taşınmazın koy yerleşık alanı sının dışında kal- makta olup 29 0^ 2980 ona> tanhlı" İ 500O0 ölçeklı Istanbul Metro- polıten AJan nazım ımar planında tarımsal karakten korunacak alanda kalmaktadır Mın ıfraz 5000 n\2 küçuk olamaz Bu parselın tapu kadastro ve tapulama hantasında bulunan kamu elıne geçmış bır yola vapılan ıfrazdan sonra en az 25 00 m cephesı bulunmasi zorunludur Parsellerden terk suretı ile >ol oluştunılamaz Yeni >er- leşme alanı oluşturma amaçlı ıfraz ışlemı >apılamaz tnşaat alanı katsavısı • ı b5'ten fazİa olmamak, >apı ınşaat alanlan toplamı hıçbır şekilde 250 m2'yı gevmemek. saçak se\ı>elennm tabıı zemınden \uksekJigi 6 50 m*\ı \e ıkı katı asmamak >ola \e parsel sınınna 5 00 m'den tazla >aklaşmamak şartı ile buıa vapılabılır Aynca >apı >apma sırasında ÎSKİ Genel Müdürlüğü'nden ha\za koruması ile ıl- gıh olarak bılgı alınması gerekmektedır, denılmektedır Halihazır durumu: Çanakça Köyu. 24""1 parsel savılı taşınmaz Çanakça Kö- yü \erİeşık alanı dışında kalmaktadır K.ö\ merkezıne mesafesı >ak- İaşık 1000-1200 m cnanndadır Etrafı şahıs parsellen ıle çe\nhdır Üzennde bına, a^aç \s bulunmamaktadır Tarla \asfındadır To- pografik açıdan mekanıze tanma ujgundur De\letçe >apılmış sula- ma kanalı \oktur Lzennde >örenın hâkım zıraat dallan olan bug- dav. avçıçeğı. >^jlaf, mısır \e aşın su ıstemeyen bazı babçe mahsul- lennın zıraatı vapılabılır Taşınmaz kuru tarla vasfındadır, denıl- mektedır Taşınmazın değeri: Bıltrkışılerce taşınmaza 4 850.00 YTL değer takdır edıimıştır Satış şartlan: 1- Ga\Timenkulün 1 açık artırması 20 01 2006 gûnü saat 14 OO'ten 14 10'a kadar Çatal- ca tcra Mudürlugûnde açık artırma suretıyle yapılacaktır Bu amr- mada taşınmaza tahmın edılen değenn ö o60'ını bulması ve satış ıs- te>enın alacağına rüçhanı otan dığer alacaklılar varsa alacaklan top- lamını, a>nca satış ve masraflannı geçmesı şartı ıle ıhale olunur BÖyle bır bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kal- mak kaydıyla gaynmenkulün 2 açık artırması 30 01 2006 Cuma günü yıne aynı saatlerde yıne Çatalca lcra Müdurlügu'nde yapıla- caktır. Bu açık artırmada da takdır edılen değenn 0 o40'ını ve satış ıste>enın alacağına rûçhanı olan alacakJılar \arsa bu aJacaklar top- lamını satış ve pa\laştırma masraflannı geçmesı şartı\la en çok arö- rana ıhale olunur 2- Açık artırma>a katılmak ıstevenlenn takdır edılen kıymetin o o20'sı msbetınde pe> akçesı \a da bu miktar kadar mıllı bır bankava aıt kesın ve suresız temınat mektubu vermesı ge- rekmektedır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedığı takdırde kendısıne 10 günü geçmemek üzere mehıl venlır 3- Katma Değer Vergısı. ıhale damga putu alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana aıt olacaktır Tellalıve resmı ve binkmış emlak vergi borçlan satış bedelmden ödenır 4- tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (ır- tıfak hakkı sahıplerı de dahıldır) bu gaynmenkul ûzenndekı haklan- nı faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde mudürlüğümûze bıldırmelen gerekır Aksı takdırde hak- lan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pa>laşmadan hanç bırakılacaklar- dır 5- Satış bedelı verılen mühlet ıçınde odenmedığı takdırde tlK'nun 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır Taşınmaz aynı ya- sa hükmünce venıden satışa çıkanlarak lİK'nun 192 2 maddesı hükmunce en çok fiyat verene ıhale olunur Var ise ıkı ıhale arasın- dakı farktan dıger zararlardan ve aynca temerrût faızınden satışın bozulmasına neden olanlar ve kefillen mesul tutulacak ve bu bedel vasa faızj Jİe bırlıkte hükme hacet kalmadan kendılennden ıcra da- ıresuıce tahsıl olunacaktır 6- Şartname ılan tanhmden ıtıbaren ber- kesın görebılmesı ıçın ıcra daıresınde açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıva bır nusha&ı göndenlebılır "- Satış ılanı ılgı- lılenn tapu kavdında vazılı adreslenne teblığe göndenlmış olup ad- reste teblıgat yapılmaması halınde veva adreslen bılınmeyenler ıçın de ışbu satış ılanının ılanen teblıgat >enne kaım olacagı ılan otunur 8- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş, ıçengmı ve şartla- nnı kabul etmış savılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn Ça- talca tcra Müdürlugü'ne başvurmaları ılan olunur 02 12.2005 Basın 5^859 EĞİTİM İÇİN "KANGALTÜRKÜSÜ*( NDE BULUŞUYORUZG NGALTURKUSU H İ L K K O N S E R İ Al! Ad«m Aslandoğan A/i Rıza ErdoJ«n Ali Sangül Cemali K*ya Gûl«n«ı Gütıüm Güi Gütten H0s«yin Fırtına Hüseyin K»r»kuj FATtH 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN DosyaNo 2004 3 7 5 Da\acı tstanbul Onı\ersıtesı ıle da\ah Cengız Kuşkopan ve Ercan Damıldız arasındakı alacak dava- sında. Da\anın kabulü ıle tamamı 6 640.00 YTL olan alacagın, 1 000.00 YTL'sının 3 9 2002 tanhınden, 1 000.00 YTL'smın 28 10 2002 tanhmden. 1 000.00 YTL'sının 29 11 2002 tanhınden. 1 000.00 YTL'sı- nın 30 12 2002 tanhınden. 2 640,00 YTL'stnın 31 1 2003 tanhınden ıtıbaren yurutülecek yasal faız ıle davalılardan, 224 00 YTL >argılama gıden ve 350 00 YTL \ekâlet ücretı ıle birlikte müştereken-mütesel- sılen alınıp davaeıya \enlmesıne. 358,56 YTL karar harcırun da\alılardan müştereken \e muteselsılen alınıp Hazıne'ye gelır \ azılmasına karar \ enlmışnr Venlen karar, adresı meçhul olan da% alı Cengız Kuş- kopan %e Ercan Danyıİdız'a teblığ edılemedıgınden, bu özet karar teblıg >enne kaım olmak üzere da\alı- lar Cengız Kuşkopanve Ercan Danyıldız'a ılanen teblığ olunur Basın 5"896 FATİH 3. İCRA MIDLİRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA tLANI DosyaNo 2005 H15Tal Satılmasına karar >erilen taşınmazın cinsi, niteliği. kı\meti. adedi. önemli ö/ellikleri: tstanbul. Fatıh 2 Bölge. Ne\bahar Mah Hekımoğlu Alıpaşa Caddesı'nde kaın. tapunun 421 pafta. 1816 ada. 62 parsel savılı 535 45 m2 vüzölçümlü apartmanın 45 700 arsa paylı \ Blok 1 kat 5 No'lu taşınmazı satışa çıkanılmıştır Taşınmazın imar durumu: Satışa konu taşınmaz 21 05 2005 tasdık tanhlı 1 1000 ölçeklı uvgulama ımar planında 3 derecede koruma bölgesınde kalmakta olup. konut alanında yer almaktadır Avan proje ıle uvgulama >apılacaktır Buna göre TAKS 1 40. Hmax 12 50mt'dır Taşınmazın evsafi: Satışa konu taşınmaz. Fatıh \e\bahar Mah Hekımoğlu Alı Paşa Cad 421 pafta. 1816 ada. 62 parsel savılı arsa üzenne kurulmuş bulunan betonarme karkas tarzda yapılmış. dış cephesı BTB kaplı bına bodrum. zemın. 4 normal katîı. A Blok 40 kapı no'lu Tayfun Apartmanı'nm 1 normal katının 5 no'lu daıresı- dir Daıreye gınşte antre. hol. caddevı cephelı salon. kondor. arkada 2 yatak odası. mutfak. banvo. \VC. balkon bolümlennden oluşmak- tadır Daırenın mutfak dmarlan ta\ana kadar fayans döşelı, tezgah altı ve tezgah ûzen ahşap dolaplan bulunmaktadır Banyo duvarlan tavana kadar fayans döşelı olup. küvet. klozetı. el vıkama la\abosu bulunmaktadır WC'sınde du\arlan fayans döşelı olup. alaturka WC taşı ve el yıkama lavabosu mevcuttur Daırenjn salon zemını parke döşelı olup. ıslak zemınlen seramık kaplıdır Elektnğı. suyu mevcut olup mevcut doğalgaz ıle ısıtılmaktadır Taşınmazın ginş kapısı ahşaptan yapılmış olup. pencere doğramalan pımapen olarak yapılmışür Daıre buıa gınş kapısmın sağ tarafinda bulunmaktadır Kullanma alanj 10"7 00 m2'dır Taşınmazın kıymeri: Bılırkışıce taşınmaza 125 000,00 YTL (Yüzyırmibeşbın Yeni Türk Lırası) kıymet takdır edılmıştır Satış şartlan: 1- Taşınmazın satışı 2" 01 2006 tanhınde saat 10 00-10 15'e kadar Fatıh 3 Icra Müdürlüğü'nde açık artırma sure- tıyle yapılacaktır Bu artırmada tahmın edılen kjymetın o o60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplammı ve satış gıderlennı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıvla 06 02.2006 tanhınde aynı ver ve saatte ıkıncı artırmava çıkanlacaktır Bu anırmada da tahmın edılen değenn o o40'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak- lan toplamını ve satış gıderlennı geçmek şartı ıle en çok artırana ıhalesı yapılacaktır 2- Artırmav a ıştırak edeceklenn. tahmın edılen değenn o o20'sı msbetınde pe\ akçesı veva bu mıktar kadar banka temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedığrnde 10 günü geçmemek üzere mehıl venlebılır Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacaguıa mahsuben ıştırak etmemış olmak kaydıyla, ıhaienın feshı talep edılmış olsa bıle. satış bedelını derhal veya venlen süre ıçuıde nakden ödemek zorundadırlar thale d am- ga pulu. KDV, tapu alım harcı ve masrafian alıcıva aınır Tellalıye. tapu satım harcı ve bınkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- Ipo- tek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul ûzenndekı haklannı özellıkle faız ve gıderlere daır olan ıddıalannı dayanağı belge- ler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklar- dır 4- Satış bedelı hemen veya venlen mühlet ıçınde odenmezse Ic- ra ve tflas Kanunu'nun 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır İkı ıhale arasındakı farktan ve dığer zararlar ıle temerrût faızınden ahcı ve kefillen muteselsılen mesul tutulacak ve hıçbır hükme hacet kal- madan kendılennden tahsıl edılecektır 5- Şartname ılan tarihınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın da- ıre açık olup gıden venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır ömeğı gön- denlebılır. 6- Sanşa ışürak edenlenn şartnameyı gormüş \e munderecatını ka- bul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2005 1335 Ta- lımat sayılı dosya numarasıyla mudurlüğumuze başvıırmalan ılan olu- nur. 05.12 2005 (*) tlgüıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın. 57872 Bu onur emeğinizin hakkı. Temsa iyn Kaptan ŞororD lkziiıd«t« Varan Tunzm Seyahat tŞ. HMU Mn tajlir İŞÇİMN EVRENENDEN ŞÜKRAN SONER Kara Elmas Sokakta yürürken, bir dükkânın önünden ge- çerken tanıyarak selam veren insanlar çıktığına göre, yaşanmışlıklar, kazanımları ile tarih olmuş sayılamazlar. Dünyanın sadece emek tarihinin de- ğil, toplumsal tarihinin en uzun yürüyüşlü direnişi- nı yaratmış madencinin, Zonguldak halkının birey- leri ortalıkta dolaşırken, bu büyük direnişin kaza- nımlan, savaşımının gündemi tarihe, toprağa gö- mülmüş olabilirmi? Yine de 15 yılda yaşananlara, son birkaç yıl için- de hızlanan gıdişe göre Zonguldak'ta kara elmas hızla toprağa terk edilip, üretimi, onu insanlar için kara elmas değerine çıkartan ekonomik katkılan, tanhe gömülüyor. Gerçi Zonguldaklılar buna pek inanmak istemi- yorlar. Kara elmasa verdikleri önemi, değeri, ken- tin her yerinde, yaşamlannın her alanında göster- mek üzere birbirleri ile yarışıyortar. Anı eşyalannın tümü bir biçimde kömürie, madenci ile özdeşleş- tirilmiş. Madenci fenerlerine, madenci çekiçli bas- tonlar eklenmiş. Özalizm i dize getirmiş, galiba da dünya ölçe- ğinde küreselleşme programlanna karşı en anlam- lı ılk dırenişi yaratmış insanlar kabul etseler de et- meseler de 15 yıl içinde sinidirile sindirile, aynı pro- jenin gerçekleştirilmiş olduğu birtablo ile karşı kar- şıyalar. Zonguldak'ın sesi Ankara'dan bir tek büyük di- renişte duyulabilmişti. Işin doğrusu direnişin gücü karşısında sıyasi ırade kararlanndan geri dönmek zorundakalmıştı. Madenlerin kapatılması karann- dan geri dönüimüş, o gün için işten çıkanlmalar durdurulmuştu. Ücretleri de tüm kentin ekonomik yaşamını düzeltecek boyutlarda iyileştirilmişti. Zonguldak kömürlerinin üretiminin devamına ilişkin siyasi karar ise kocaman bir yalan olarak kal- dı. Ekonomik yarar, hesap ve çözümün dünya dal- galanmasına bağlı ucuza ithal edilebilecek kömür- le yapılamayacağı gerçeği yok sayılmıştı. Türki- ye'de üretilen kömürün yerine ucuz kömür ithali hesabındaki büyük yanlışlık, kömür ithali için kul- lanılacak dövizin elde edilmesi maliyeti, üretimin ekonomik sayısız getirileri, istihdam, kaynak gelir yaratma nıtelikleri.. atlanmıştı. Gelen sıyasi ıktıdariar, şimdi en hızlı olarak Er- doğan hükümetı, özal'ın açtığı yoldan yürümeyi sürdürdüler. 1986'dan bu yana üretimin sürükle- yici gücü olan maden mühendislerinden yeni işe alınanlar olmamış. Emeklilerle sayılan hızla düşer- ken. yaşları artmış. En gençleri 40'lann üstünde, doğal olarak üretimde dinamik güç kınlmış. Ma- den üretiminin devamının olmazsa olmaz koşulu yatırımlar tümden durdurulmuş. Belki başka fabrikalar, üretim alanlan için geri teknoloji, verimlilik düşüşü olarak görülebilir. Ma- den üretimin de durması anlamına geliyor. Yatınm yapmaz, yeni ocak açmazsanız, eski açılmış ocak- lardaki kömürü bitirdikçe, çıkaracak kömür kal- maz. 199O'lı yıllardan bu yana emekliliği gelen iş- çıleri çıkarıp, yenılerinı almayarak işçi sayısı 40 binlerden 10 binin altına düşürülmüş. Zonguldak benim gibi sık sık gidenler için bile hızla eskiyen, yoksullaşan, yoksunlaşan bir kent. Madenci çalışan sayısının çok hızlı düşüşü, artan nüfus için yeni iş alanı düşünülmemesi, yatınmın gelmemesi ile çok bağlantılı bir sonuç bu. Geriye kalanı, Zonguldaklı Prof. Mümtaz Soysal Ho- ca'nın dediği gibi Zonguldaklının kültür ve onuru, tırnaklan ile kentine tutunuşu. Galiba en çok bu nedenden, büyük dırenişten sonra, 1992'de kurulmuş Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin bir üniversite oluşumu için çok kı- sacak bır süreçte aldığı çok büyük, onur verici yol var. Toprağı olmayan bir kente sıkışmış yerleşme alanlanna karşın, 30 bin öğrenci kapasitesi, çok anlamlı, kent ve madene yönelik eğitim niteliği, kalitesi ıle değil sadece, kültürel ve sosyal, çok an- lamlı işlevi ile... Tabıi ki Zonguldak siyasetin unuttuğu kentlerin başında olarak yoksulluk ve yoksunluk yanında çok da göç vermek zorunda. Yine de kara elma- sın gerçekten kara elmas, çekim merkezi olduğu yıllar sayesinde kazandığı çok kültürlülüğü, geliş- mişliği, hoşgörüyü, Türkiye'nin kültür mozaiğinin merkezi olmanın niteliklerini, çağdaş, onuriu yaşa- mını yitirmemek için tırnaklan ile kentlerine sahip çıkmaya kararlı görünüyorlar. Kara elmasın değerini yeniden görecek, Zongul- dak'ı yok sayamayacak, zoria var olan üniversite- si başta, Zonguldak dinamiklerini ayağa kaldıra- cak siyasi iktidarian Ankara'ya taşımak üzere sa- vaşım vermeye kararlı olduklannı sözcüklere dö- kebilen ınsanları ile, kent bilinçleri olduğunu orta- ya koyuyorlar. Zonguldak halkının kenetlenmesi ile yaratılan, büyük direnişi, madenci grev ve yürüyü- şünü Ankara unutmuş olabilir. Onlar unutmamış- lar, unutmaya da niyetli olduklan izlenimini vermi- yorlar... soner <( cumhuriyet.com.tr 11 JvnıiH fjlmtei fülhiil a,3 stm . ,v Mon Shna D*Mi 11 ta - 2 M t 2005WH«( Mora.Bıra.Kn«iar'li)n*İMM» 11. hnp Ftotoi FotM -Wd FvM'ı İiüi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog