Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

S.AYFA CUMHURİYET 10 ARALIK 2005 CUMARTESİ 12 EKONOMI fftlU i «Mlll •IK âtcck E» En De-jsn Atrtdı l-fan McseM KJBanş Dısuk futee* tonş « Ortff tern Acabaam aağlt f 2 o Adanaomentop ArftmsSsa AFMFki ç Akfans SrTTaaıl 11-90 1'DO 13« 12« 590 930 10.20 10.00 800 5 â l 6 1 0 5.30 1.26 2 İ9 2 4*0 AfcagoRı AJonartKGMYO «630 4500 Mas ZSt 112" 10.» 1030 18.80 1(L2C Hau*m 205 2 * Atartodmr AatoaiYO AtrtoHocfc; «HaMenkiDag. 610 129 4.8B 478 4*0 16 12' 1 8 386 412 3.94 »oo asoa:i»7ca; 5.EO 5JC 56= 2Î 2.14 210 4 * 466 46C 010 1Û6C ISJO B.fc 835 3 £6 2 • 282 2JJ 4630 isP 12.80 12JC 030 10.50 •8.3C 1830 229 22' 1330 1330 1360 1330 M.X 5230 6500 6300 — ~~ &5.5C 34.00 •95 180 420 12.8 101 1007 147 6 » -3S 126 4*3 3*8 1J0 39 3M •033 107er -424 5*2 " ' 2 ! 460 7,0" 7J' 1 •681592 ' 0 1CJ4 2*8 2 3 283 242 144 2*9 133 45 36 83 1238 -047 10j6 266 1857 655 *a**ıCı AKK**iBs ImaSma A V » O ı|*ıEn BatrH 9Ç 36.x 36K 38.50 3600 3.38 3 32 344 S« ı '0 ı M 1 oo r i a 114 3.32 316 3JX CJ6 036 03S « 7 9i0 910 S5C 915 3*8 3*0 3*B 370 142 i« 147 144 2540 <45O 25-5 24*5 610 15-90 1620 1530 1.56 51 159 153 234 2M 266 13 620 'SS 530 615 19JC U« 203(1 •60 159 163 254 2.58 2.56 <60 4630 44 75 46jO 4575 3J0 348 176 168 1 *9 1 1 İ * 1J1 'J0 725 S30 160 725 *.25 8ats6*e Çrarto 3W 2Ü 3 » SauSaMo* 2.45 241 246 an-anTalal 124 3.25 336 Ş e a n F u M Y ı t 1120 112C 114O BUBrfe^Uaj 33.' 33 i 340C BsagTeiısH ': 185 1*3 Bofcjümentc 310 3 04 3 6 BoruvaYap. 106 i« ı n Bonsn Maranmıii *0 11-30 11.80 as 306 i(B I x K "SC BûnMiValPE 525 4J5 530 4.95 Scs*RwıSoa*i22'00 21»J0 229J0 222.00 3OSS3 1 15 M 9 "1« 8o»nuMaSaac# 361 3.58 3'< 390 flnsa 9550 93JO 95J0 3350 BSHE»*fcn 28J» 2'50 21S 2"5 Buiarm Y» on U7 117 13 I3C B u ç * 21X 2420 24.80 24 80 B&kV m ffi 82 6ını(ıMlo CqkıGıyKi cğ^Uadem 0.S2 0 182 590 16İC --90 2J4 320 3A) 4.34 4 < ı 4.0e C.6C 062 0.6' 114 114 1 1 ' 114 18 70 ISJG It.ac 18 SO 4 rç 4 7 4 1Â4 4 S4 5.75 Sm 5 75 5.50 4425 42 75 4 4 ' 5 U0C 15 0C 1470 1510 1480 9J0 8'5 9J6 880 104 102 IK 193 156 153 15" 154 260 2 İ 8 254 260 8 75 86C SSC 5 "5 1W 500 575 5ÜJ 2" 'X 205 195 n Sasm 4J6 4J6 1410 1410 1420 14 10 103C 1040 1030 1 0 « 2'50 2'00 27 75 2-00 1 6 * 16 00 16 80 16 İC - 4 f &tM68T 6»JI0»i»Ç«» E G & EVGYadtt 110 110 FactoUtFttfcnng 306 3.02 gMnDVfcmeYır 575 565 Fenş AAjnrm/n 366 364 FinansY»Ort 195 19C Fnnbant 3.60 545 F-Mfartf'tton <M0fl3 93000 95000 93000 FtrtCtasr OiosnvSoc SaMBMa Smmhtmt SnnSMVO Oarar«r«Ot Ctafet* 3 6.25 120 '180 1 30 S» 635 61C 132 1*9 36 129 12030 11700 12130 11630 •-62 448 466 4 i 2 134 330 338 330 2J*3 201 13 i» io 230 22 •099 **4t» 424739 130"«5 2286*3 "2*32 136,081 324**38 "65374 214 847 4215296 297İ87 '24633 «»1*83 92.606 539.031 683207 125751 3ra 334 Gfcöa ' a HoOig 182 ĞooîVaar 3S-0C 39.00 40*5 « 0 0OtâaÇntnto SSOHoidra s NasGkCO NatHoting nttSi ttamc'a >- 104 103 13 106 nttiü İ25 a'O 3 40 510 Ç|B»*»A 2036030211X0021 30.002113000 fc&rtasC 11.20 1060 11İ0 1070 1 11 ı i e OJK •048 2.CS 0 75 135 0.96 134 2J6 5.2' 3*82113030 14S1*'47B 446 1089 ' bocan « d n n r R Karear Olom«i» KarsuTslsü Kxtonsan tozaDsr«*yt KnsUKııla Le'aj 63) 610 077 076 t r 00 17330 342 338 168 163 49X0 4750 910 830 3975 3fUS 446 436 107 104 150 11.20 0İ6 08S 30 0 * ase 635 1112 079 3J4 645 07E 174 X 366 163 5100 « 3 0 935 416 6*5 3-50 8.9S 414 655 .. 33 089 0.87 *900 7730 432 3İ6 116 370 116 238 :x 200 049 403 538 130 07* 159 17632 02 363 298 66 204 48*8 165 913 2.48 411 2 * 660 -5.20 338 1 14 OgT Marnans 4«r«/u MaznrZMıHnOig MMaHUng dms*» «eraa umsuca MeftoGffi Menıus 4JÜ 3.56 143 140 40.00 3850 432 438 109 106 15-20 14JC 640 5*5 1o* 163 2.8 2J9 2'75 26.50 121 118 2*5 27 00 077 037 'Kaçakçılaryerine tüketici cezalandınlıyor' 3J0 2İ' İ 363C 3600 780 30 333 1 1 053 062 3.24 316 60 745 • Kaçak cep telefonlan kayıt altına alınırken tuketıcı mağdur oldu 20mılyon kaçak telefonun yurda sokulduğunu söyleyen Tuketıcı Haklan Derneğı Başkanı Turhan Çakar, tüketıcılen hakJannı aramaya çağırdı. ANKAIU(CumhuriyetBüro- su) - Tuketıcı Haklan Derneğı Genel Başkanı Turhan Çakar, yurda kaçak olarak sokulan cep telefonJannın kayıt altına alın- ması konusunda, abonelerden 5 YTL kayıt parası alınmasının ka- nunsuz olduğımu savunarak "Kanunsuzluğa göz yumanlann ya da kanunsudukyapaıılann ce- zalandınlması gerekirken tüketi- cilercezalancünlnıaktadır" dedı Tuketıcı Haklan Merkezı de cep telefonJannın kayıt altına alın- ması ıle ılgılı doğacak muhtemel sorunlann buyumeden onlenme- sı amacıyla "Cep-Kriz Masaa" oluşturdu Kaçak veya kayıtdışı cep tele- fonJannın kayıt altına alınması ıçın GSM operatorlen abonelere mesaj gondenneye devam eder- ken, tartışmalar da suruyor Tu- ketıcı Haklan Derneğı Başkanı Turhan Çakar, dun duzenledığı basın toplantısında, "Tûketicfler bilgisiz va da eksik bügi>ie dona- tıJnıış olabiliıier ama kamu ön- lem almak zorundadır. Bu, sivri- sinekdeğiL topluiğnedeğfl. 15-20 mirvon telefon nasıl oluvor da »- nırİardan içeri girnor? Bu ülke zarara uğraübyor, bedetitüketid- nin sıröna yukleniyor" dıye ko- nuştu Kaçak \e kayıtdışı telefon- lan ıthal eden ve satan fırmalann bu durumu hıleyle gızledıklennı savunan Çakar, bu nedenle zın- cırleme sorumlu olduklannı, fa- turasını ve garantı belgesını al- mış tuketıcılenn hem satıcı hem de ıthalatçıya bırer ıhtarname çe- kerek telefonlannın kaçak ve ka- yıtdışı olmayan başka bır telefon- la değıştınlmesını ya da telefonu ıade ederek odedıklen bedelı ıs- teyebıleceklennı soyledı Çakar, kayıt altına alma ışlemı ıçın 13 Aralık'ın son gun oldu- ğunu, o tanhe kadar bu ışlemler tamamlanamazsa tuketıcının mağdur edılmemesı ve ek sure venlmesı gerektığını soyledı Ote yandan, Tuketıcı Haklan Merkezı (TU-MER) de cep tele- fonlannın kayıt altına alınması ıle ılgılı doğacak muhtemel so- runJann buyumeden onlenmesı amacıyla "Cep-Kriz Masas" oluşturdu Tuketıcı Haklan Merkezı Ge- nel Başkanvekılı Fatih Dinler. "Cep-Kriz Masası'na füketicüer karşılaşüklan tüm probJemleri fletebffirier" açıklamasını yaptı Mortgage Yasası Meclis'te, faizler yüzde l'in altına indi, talep yükseldi... Konut almanın altm kıu/iillaıi MERKEZ BANKASI M ortgage (ıpoteklı konut fınansmanı) Yasası' nın çıkmasına yakın olan bugunlerde, medyada gorunen ınşaat fırmalannuı reklamlan da artış gostenyor Enflasyon ve faız oranlannın duşme eğılımıyle konut kredılennde faızlenn yuzde 1 'ın altuıa ınmesı, 2001 knzı ıle ertelenen taleplen artışa geçuıyor Depreme dayanıklı konut, nıtelıklı bıtmış konut stokunun yetersız olması yapılmakta olan hatta proje aşamasındakı konutlara bıle ılgıyı arttıyor Işte tam da bu noktada uzmanlar tuketıcının uyanlması gerektığının altuıı çızıyor GAYRİMENKÜL BUNLARA DİKKAT! REHBERİ OLCAY BÜYÜKTAŞ mmum MIIHH M IINM «••• • Konutun, ıskân veya ınşa- at ruhsatının olup olmadığı, beledıyeden ımar durumu- nun ne olduğu, • Iskân ruhsatı yoksa ruh- satlı projesıne uygun mşa edılıp edılmedıgı, • Inşaat kalıtesı ve depreme dayanıklı olduğu- na daır yapı denetım şırketlen raporlan, • Kat ırtıfakı veyakat mulkıyetının tescıllı olup olmadığı, • Tapu kayıtlannın uzennde herhangı bu" şerh olup olmadığı kontrol edılmelı • Satıcınıngerçek malık veya temsılcısı olup ol- madığı soruşturulmalı • Kat karşılığı yapılan ınşaatlarda arsa sahıbı ıle yapımcı arasuıdakı sozleşmenın varlığı ve şart- lan, yapımcının tapusunu venp veremeyeceğı oğrenılmelı • Yapımcı firmanın taahhut ettığı ışlen yapabı- lecek finansmana ve donanıma sahıp olup ol- madığı araştınlmalı • Devam eden ınşaatlarda tapusu alınsa bıle ya- pımcı ıle mutlaka haklan, taahhutlen ıçenr bır sozleşme yapılması gereklı • Sann almadan once bolgedekı emsal olabıle- cekgaynmenkullenn fıyat araştırmasını ve kar- şüaştırmasuıı ıyı yapmalı • Kredı ıle satın alınacaksa bu^kaç banka ıle go- ruşerek sozleşme şartlan, masraf tutarlan, erken odeme cezası mıktan araştınlmalı Bağımsızdeğerleme şirketleri revaçta Kadıngirişimciye Century2l'dendestek /Tentury21, Kadın V_^ Gınşımcıler Derneğı'nm Avrupa Bırlığı Aktıf Işgucu Programı kapsammda Ocak 2OO5'tenbenIş-Kur'un desteğıyle yuruttuğu Su Damlası Projesi'ne destek oldu Şırket, Centur>21 gayriknıenkul danışmanhğı ofîsi açmava kararlı gınşımcılere bılgılendırme ve danışman olmak ısteyenlere katkı yapacak Yapı Endüstri'den Bitez'eproje T/"apı Endustn'nm  Bıtez'dekı Alesta projesı 4 bın 225 metrekare alandakı 32 apart daıreden oluşuyor Sıte havaalanına 40 kılometre uzaklıkta Mare Bıtez Evlen ıse denıze sıfir Uçer katlı 12 blok ve 72 apart daıreden oluşan sıte, ozel vade ve odeme koşullan ıle satışa sunuluyor Her ıkı projede yaşam 2006'da başlıyor • Yabancılardan fon aknak ısteyen kuruluşlann SPK hsansh şırketlerle çalışması zorunlu Buyuk çaplı gaynmenkul projelermın gundeme gelmesı ve bu projelenn fonlama surecı SKP hsansh bağımsız değerleme kuruluşlannm onunu açtı aşlangıçta borsaya kote şırketlenn, gaynmenkul alım, satım ve kıralama ışlemlennde yatınmcıyı koru- mak amacıyla 2001 'de başlatı- lan yasal uygulama bugun 9 lı- sanslı şırketın doğmasını sağla- dı Uluslararası fınans kuruluş- lannm ve derecelendırme şır- ketlennın fon sağlamak ıçın ekspertız raporlannın bağımsız kuruluşlar tarafından yapılma- sını ıstememelen, daha doğru- su, bağımsız ve hsansh olma- yan değerleme raporlannı nsk- lı gorerek daha duşuk fonlama yapması, soz konusu şırketlenn yolunu açtı Soz konusu dokuz şırketten bın olan Tadem Ba- ğımsız Değerleme Muşavırlık Yonetım Kurulu Başkanı Ali Çetin Önder bır sure sonra ban- kalann da verdıklen konutlar ıçın bağımsız uzmanlarla çalış- malannın zorunluluk halıne ge- leceğını soyledı Gerek Avrupa Bırlığı uyum yasalan gereğı gerekse gayn- menkul pıyasasmın ha- reketlenmesı ve mortga- ge sıstemının devTeye gı- recek olması da soz ko- nusu şırket ve uzmanla- nn ağırhğım arttıracağı benzıyor Bağımsız değerleme Aü Çetin Onder 300 mılyar lıra naktı odenmış sermayesı ohnası şartı arandığı- m anlatan Onder, Mortgage Yasası'nda meslek bırlığınuı de yer aldığım, artık bankalann da kendı şırketlen ıçın surecın 2001'de Sermaye Pıyasası Kurulu (SPK) tarafından başlatıldığını, ertesı yıl ılk sınavın açıldığını anlatan Onder, sınav ı geçmenın pek kolay olmadığını, bızzat SPK tarafından açılan sınav la- ra en az 4 yılhk umversıte me- zunu ohnak uzere hanta, ınşaat ve benzen ılgılı muhendıslenn başv urabıldığı bılgısını verdı SPK hsansh şırket ıçın bunye- sınde en az 5 hsansh uzman v e bunyelennde çahştırdığı eks- perler (uzmanlar) yenne bağım- sız v e hsansh uzmanlan tercıh edeceklennı dıle getırdı Yabancı fon ve derecelendır- me kuruluşlannın yuksek fon- lama ya da kredı ıçın bağımsız raporlan dıkkate aldığını soy- leyen Onder, SPK hsansh de- ğerleme şırketlennın ozelhkle kamulaştırma, ozelleştırme, ar- sa ve menkul uretme projelenn- de gorev yaptıklaruıı anlattı Karlı Vadi'de sonbahar keyfi 7acon \e Detay Inşaat'm Izmıt Buyukderbent mevkımde mşa ettıklen Karlı Vadı Konaklan, tum renklenn keyfmı bu- arada yaşama olanağı sunuyor 26 bın metrekare alan uzenne kurulu, 30 adedı 124 metrekarelık dubleks, 10'u 191 metrekarelık tnpleks olmak uzere 40 konaktan oluşan proje, Mart 2006'da teshm edılecek Konaklar, kayak merkezı Kartepe'ye 8, Sapanca Golu'ne 4 kılometre uzaklıkta bulunuyor Faizlerde indirim A.NKARA (Cumhuri- vet Burosu) - Merkez Bankası kısa vadelı faiz- lerde 0 25 puanlık ındınm yaptı Indmmle gecelık ve haftahk borçlanma fa- ız oram yuzde 13 75'ten yuzde 13 50'ye,borçver- me faızı oranı ıse yuzde 17 75'tenyuzdel7 50'ye duşuruldu Banka bu yıl ıçensınde yaptığı dokuz faız ındınmıyle kısa va- delı faizlerde toplam 4 5 puanlık ındınm gerçek- leştırmış oldu Kısavade- h faizlerde son uç yıllık toplam ındınm de 30 5 puana ulaştı FITCH 19 kuruluşa 'pozitif not EkonomiServisi - Ulus- lararası kredı derecelen- dırme kuruluşu Fıtch, 3 - raat Bankası. Halkbank, Turkive Sınai Kalkınma Bankâsu Fortis, HSBC, Koçbank, TEB, Yapı ve Kredi Bankası. Kuveyt Turk Ev kaf Fınans Kuru- mu, Vkbank, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası. Türkrve lş Ban- kası, Vakıfbank, Ovak- bank, Garanti Factoring. Garanti Fınansal Kirala- ma, Iş Finansal Kirala- ma'nın kredı notlannı "durağan"dan "oluın- lu"ya çevırdı Fibalife evleri 144 ay vadeli TT'ıbalıfe Rahat Yaşam A Evlen, Fınans Gaynmenkul Gehştırme Inşaat ve Yatınm guvencesıyle Çekmekoy'de yaşama geçınldı Her bın mustakıl ev hıssı veren dokuz bloktan oluşan e\ lerde konfor v e ışle\ sellık bu" arada sunuluyor Sekız farklı tasanm seçeneğı sunan evler 195 bm YTIJden başlayan fıyatlarla satışa sunuluyor Fıbahfe Rahat Yaşam Evlen, Fınansbank tarafindan 144 ay vade ve yuzde 1 53 faız oranına varan seçeneklerle de kredılendmlıyor KaM , TutTıakl» UkjKaitacsTO- üsas UşSsanrM. •J»M*re HurOds gnalTanrJw UnyeÇınotc VaU&Ki vaMalryo : VaUHarBarkas Onccta En En Kapanş Dûşa* Yûksek K ^ n ş »griü Islem , N OrtRy Haan •MOb *m rarBVtUn ı»Su narSut ysnanKOb B3fi r3Z3Tİ8P9 bBno noldnç nto Pazartana rlonsar  MT»Dofcn M ı/zrr «Fr <r tfcr» cKia KuGar O 12061069 697842 486809 18.536968 32259316 I 2^241 3 40652 548913 2^01231 3 " '94 DS5 2 34 1360 £96 390 o : 03 26S 3 96 tx 102 2*3 Y|-J8 47J03447 860J01 , 338.69 559.852 1-59310* ş YatımFnv a: Ort 165 VaacöHoOre 3475 l Yırra 1JS 1 ZotıEnn 5.40 340 238 229 2=6 4*8 038 ,92 4 r 33C 232 394 653 " 0 4W 4Sj L 6 3J8 3,04 350 55 34SL 1İ» İ2S 9 s 300 o» 2*6 J94 339 .08 485 4J6 394 6 75 0 424 107 286 3J6 316 142 570 173 17* 3530 038 '94 4 "0 340 294 386 660 6*5 262 414 494 104 m 304 17 34 X 136 363 244 236 2 36 249 147 34 103 222 263 412 4.S8 105 280 "88 309 140 SSB 169 •73 -0*2 34*3 166 26 224 4.55 196 256 2S3 060 364 0 72 545 330 135 332 1 «15 563 324062 4^93087 890*51 38HJ51 7021059 174436 968.912 399,214 284*01 i 378J52 61 14 25320086 1J57720 405,143 620324 SXUM 2.02" 1S * 1*6658 3S42 355J31 806 791 34*00326 590509 1İO5811 S97922 247352 8S5İ83 12. ULUSAL PAZAR .40 -82 18 -04* 427 146 1925 482 120 096 531 161 5 3 ' 2.52 469 60 336 2J0 19 r •057 8. 1 -092 435 043 042 0<3 4U 434 18* 2442*4 6 -J~3 098304 5-56» 05' 13693 656 306 934 1 « 2 6 343263 106 739 . . 043 945 905 9 70 910 2.19 2 1 i 220 213 640645 6.25 6.50 3925 3875 228 223 25.00 2400 8.70 845 1.00 3J6 1320 1280 865 850 2510 2 4 » 875 845 -043 231 044 22* 202 244 476 134 339 246 •064 3913 219 2İ6 347 2JE 3.21 124 4 79 192 514 M* 235 6 9 ' 229 *295 173 853 -4JS 24 44 2.87 839 Do(>an EgePraü SaJ*YaOn 1'< 174 80 176 toMataö* 252 246 266 2.66 Laia9e*slarÇ«iırtı*aoC 050 *200 7 00 **gasSovı 330 9 2 ' 10 3 1 0 1 ' MetancıröMta* 282 2*4 282 2*4 | ParoMnTııaTı 2560 2575 2 7 X 26İ5 SönrTnm r3fnuwu i****! *f7i 176 1 * Şeka-F-n Kr 288 236 300 2İ8 Tır««o 079 0*8 080 0*9 Câzaltı Pazarı EGSGMYO Makra'lon f&sEMdronk 030 044 058 091 046 091 04J 060 03* 039 039 Yenl Ekonomi Pazan nf**m 5İ0 5.45 565 560 162 5İ5 2567978 Plattart 2J0 246 23J 248 480 251 2131603 JgföMMMSIKURUm CM 1 \BDDolan I Avustralva Dolan 1 Danımarb Kronu 1 Euıo I Ingılız Sterlını 1 isMçre Frangı 1 Isveç (Cronu 1 Kanada Dolan 1 KmrtDırjan 1 Noneç Kronu 1 Sud \rb Rı\alı IİVİZ 1 Î49" 1 }<62 EFEKTİF ıoıı: 021166 23615 ı (a: 1 0 16801 1 1641 0 200% 036096 l I18< ıors 1>993 2 3738 ıow 0 16982 l I696 4 6442 Û20P1 0 36161 1 <488 1 0O6> 0213-.1 2 ^ 9 8 10312 0 16 7 95 I 1600 nenılsraılŞekelı 020022 0 35S2-; 1 1144 J 28191 13-82 1 02*9 16019 2 3774 10410 0P021 1 P40 4 7H9 0202P 036432 11302 02984" Kredi notu yükselecek İSTÂıNBUL (AA) - Dunya Bankası Turkıye Dırektoru Andrew Vor- kink, AA'dan Gülcan Kaplan a verdığı demeç- te, Turkıye'nın reytıng notu konusunda, "Geçen günlerde bir kuruluş tara- &ndan notu vükscftildL Bir başka kuruluşun >ine gelişmeleri çok vakından takip ettiğini büiyoruz, ki vakında açıklavacaktır. Önumüzdeki birkaç ay içinde diğer kuruluşlann daTürkiye'nin rejting no- tunu vukseiteceğine ioanı- vorum" dedı YATIRIM FONLARI 9 ARALIK 2005 FonAd tXnkuFıyat Far* FonAdı ÇAPRAZ KURLAR lABDDobn '3325 Amtnlr-Ddan 63164 DHim-ıtabm T 9861 12045 "596 67235 37504 t&n 1İH S tonçtsm •7503HIODOİ4T1 34244JUDolın : sm cssra nrrs J2258K 0 46 03 0 »2*5 arsse CD5385S 3 j 3D59IO2 013 249 3430 KrttûFîyal 0029152 1J18584 Fark FonAdı Du*uRy31 Fark FonAdı Wnku Fıyat Fark FonAdı 0019446 002S*" . „ 0024971 ZjraaSar 1AJ)MKEX •* 35*3013 K-Çjîxı»t L33 25 42 t^KYatıA L30 OO4155J -»s '3t Ms" DA A U30 0O1937 '»™-*»'İ.Barm.MBtl 053*313 3 6TS21 3^5302 Dniteıt*IU100 F t [ l J l s toçja i Br ac&ınÂJSC B t a n o f p 1111487 KakmaBarlAıDeç. 791125 r M D 1369861 ]5«B< IfBIEtT PlUSH AoaklAlM ]5«B1 Ta* »».«!& 11222 F r t  O 2ü22*8C 030805 M S8ST10 CtSr Yon 0.014009 Sİ « D f 0019378 0 43674 B 2 c t o l A f e 206"33 Rıvjrs atlAlD* COb 5* G  » JCST33 622W ICYTL) ABDDoavı Am tngizSNn MAyarAJbı AUŞ SAT1Ş '3S0 iJSffl 1.-M1 'M 2.3450 23700 1Û270 1WOG 2270 22J0 i5aoo ii3.cc CECEf.ll fllltfl C^OSC 5030952 (L56J691 Î W » f t f c H 3 ı t 0011524 ZraatSar AOefiBaaı (1013193 filJmfsftıD^raı 1012273 ıTacouaAM 10*S170 EtgrMsnıAİlM 0066919 5 8 i C C K ~ 3Gunfc*flBpo 1389 -020% -023% •024* •025* •029* •0J0* ^33* « * •O* •an* •ocs -C42S ^ 5 -0*6% 0M •056* 457% •am 480% -0.63% -068* -a»* •0.72% •a*4* •am 4*8% ojcm 0 u e 6 C02*84 32«68 3075541 0 32*326 im^Mte* 032*956 * ' * " s 0017782 0028088 060* 049* 042* 040* 940* 039* 0J9% 0J8% 338% 338* 033% 033% 031* £2S* AktmıMKam Ü*Y2'S'«»™ 0043207 0251732 1877406* 00*782* 0259809 J « B Men. k Kaıratofles0JB4J32 T-atrMenKK-mia Settrfbna- BrrMer X . 1 > ^ ı Aoı-tAMaiKırSii. •»ttrtMhS». YBMKFSB- Yffl*Y8MK BTflfONMP Dsfcttn forör 0501847 35*5811 JLCs <X 035 66 0.O246CC 7Ü81492 -030* 432* 435% 438% 444* 454* 6% 432% *UXi 02% 06% -00?% T jK*t3*<"S*«fcHr 0010220 Eczattas^ÛK. 002871* teYiHOaPlm'JrL 0248945 H İ C Y s t S u H I i t J 00*0851 TSKBfflDa} 243452 • 0015874 0012302 1 360858 J T » D B } " ' "0*2*" 1 < B a D * 5*208*91 Mma'ai&ı isSaKffKana O01575D F r a ö a » W * S B 002*50 fetamYriAIKsa O024450 YffllAIHae 0021924 oa* M7* am om •as» •020% 4 2 5 * •C.42% •048* •053* 0 İ 3 * 3362389 3.343083 0033924 5170996 0116436 0.0*2158 1.395712 1013073 004305 1045313 Fars3taiiı SarnsMeîfiJııl jecalMefiİLıst A d U i B i 2!f952 O01535O O/Ete 0060239 1020102 551142 tocYaaüS 1020102 V*(a*BrlBne'jK 5-51142 OdMBllı 3236605 aıHUgl 0048245 BUr 67Ü84X S M M m İ B l * 0012884 H*Yat®li7 O021583 M*™ 432* 402% 402% ^02% -303% •003* 404% 404* 406% •ÜC% 4106* •026% 003% C03* [03% 1 B * 103% 003* 002* ao» 002* 002* 002* 002* 0.32% e rterYigUu J K k B 3C82« 03*22«i Offl'491 m T 3H*«BoroFrtr ' " OEamıl 3309195 I *91"- VI 0010021 0013C6 <akrrna - t S **w B 3 0"*â22 j*f*n*3S3enBoro&H 3C064J 025at* 42°% 5»İD$y*.am9 fcBantSJv Arr 1011*68 ^Mtfî Or 436 TaVî^.HüBCed 0.4 3824 «»alB&Rrtrlcr C02CM 402% 402% -002% -"C2* U ¥ l I i r u UıUt J1 0130520 002* 2715567 002* 11273136 0D2* 5.742644 OJE* 100264705 002* 0656200 002* 30*8236 WD U Öj"3869 002* 1-8332*3 C02-» 3120795* ] J 2 % '26S SgS099*121 002* 25339011 B02* 1406356 1112% 001465" 302% 0251374 1 0 2 * 0229381 O J » 15*6778 102* 0010561 302* 0466092 1 0 2 * 0010738 0JJ2* 0 51424 002* 2401958 302% 1-8*6879 302% 44993006 102% w w w. f onbul. Du*uRyat Fark 0£t*% 102% 3J2* OJH* 001% aoi* 325* U9% ao8% 004% [03% 303% "OTi 003% 003% [03% 302% OÜ2% OJ32% tU2% [02% JJ-%- 031% 001% 001% C0*% 30** 000% [00% 300* 431% 401% -OCn* •001* 402* 402* 402* 402* 402* 433% 403* 403* -003* 404* 404* 404* •0 6* 023* OOMt "«YatflTafMİ SekertartıEıTS İBankBTat'vi 3143219 Giooa MeajE) ~nt« florc a>s56D6 ££*&*&fKjaVfref'ıyc ^011333 Gsrantı MBTraTânvı ' i"*9fi5 T * V î ' ' r "feBTjmlBoncOJKI 0 tar* B **rti a949625 CnrtBaBIÇTamH « »88S44 142.049*5* 0025255 00*4404 e A r a O G : : .|G|f£ OJ315C24 065328e 3448*20* toa' aM 032 05i raırrrfrar 1 » B *nw 008 85 rtıMmu i j B anviB 001*552 cpHiîA 58 GaatBBSBrYoıŞb 0010663 F-HBB3-* *-*•"••=• 84355428 A t B T V HS8CB*m0TaVI TeoBTî 006*044 535*67" 3380279 0149577 . , . 0S1IS42 Teo»(*aaiTîwı*9c« 30*0353 raplOKİY*te)T-<Mİ 0256700 <sçY3LlSTa>il 0038605 ZratBaiftT-rvı 37954"» ' 30*6733 03*0306 ,_.!* 0023096 ~MXxnBn&*, 0201886
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog