Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10ARALJK 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 11 lZILHAÇ ZtYARETTE ISRARLI •• ABD, tutsakları göstermiyor ftş HaberlerServisi-Ame- rilan Merkezı Haberalma Örgütû'nıin (CIA) terör şüp- helilerine ABD topraklan dışındakı gizlı merkezlerde işkence yaphğı savlan tartı- şıbrken Washington yöne- timi, ilk kez tüm tutsaklan Kınlhaç görevlilenne gös- teımediğıni itiraf etti. ABD Dışişleri Bakanı Condokezza Rice'ın hukuk daaışmanı John BelBnger, önceki gûn Cenevre'de dü- zenlediğı basın toplantısın- da.Kızühaç'ınABD'de, *te- rörle savaş" çerçevesinde gözaltına alınan mahkûm- lann hepsıni ziyaret etme- diğıni behrtti. Bellınger, Kı- zıllıaç görevlılennin sadece Küba'dakı Guantanamo üs- sünde bulunan tutsakları gördüğünü söyledi. Uluslararası Kızılhaç Ko- mitesi ise ABD'de "terörle savaş kapsammda" gözaltı- na alınan bütün mahkûmla- n, "nerede ohırlarsa obun- lar" ziyaret etmek istediği- ni açıkladı. Komite Sözcü- sü Florian WestphaL "Bu in- sanlar hakkında bilgi edin- mek ve onlan ziyaret etmek istiyoruz" dedı. Insan Haklan Örgütü ise Polonya'nın CIA'nın Avru- pa'daki gözaltı merkezleri ağının kalbı olduğunu yine- ledi. Örgüt yetkilisi Mare Gaıiasco, "Ptrionya'nın Av- mpa'daki CIA sorgıüamala- nnda ana üs olduğunu, Ro- manya'nın daha çok gözal- tmdaki tdşflerin naktinde roi oynadığını'1 söyledi. DIŞÎŞLERİ, AHMEDİNECAD 'IELEŞTİRDÎ 'îstikrarsızlığa yolaçar' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Dışışlen Bakanlı- ğı, Iran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımı ile ılgili açüdamalannı "is- tikrarsıziıkve girven bunab- , mma yoi açacağT gerekçe- siyle eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Namık Tan yaptı- I ğı açıklamada Iran Cum- t. hurbaşkanı Ahmedinecad'ın . Yahudilerle ılgılı açıklama- lannı değerlendırdı. Yahudı- lerin 2. Dünya Savaşı sıra- sında uğradığı soykınmın ınsanlığın vicdanını yarala- dığını belırten Tan, bunun tanhsel bir olgu olduğunu kaydetti. Türkiye'nin de Nazi zul- münden kaçan Yahudılere yardımcı olduğunu anım- satan Tan, BM Genel Kuru- lu'nda kabul edilen kara- nnda Türkiye'nin de imza- suıın bulunduğunu kaydet- ti. Tan, "herkesin önceüği mevcutsorunlançözmek ve yeni sorunlan ve felaketkri önlemek olmabdır" görü- şünü kaydetti. Örgütün etkinliklerini bildiği ortaya çıkan Steinmeyer, hükümeti güç durumda bıraktı CIA skandalı Berlin'i sarstıOSMANÇUTSAY FRANKFUKT - Alman hükü- metinin bazı üyelerinin üzerin- dekı "CIA bulutian" giderek ka- ranyor. Lübnan kökenli Alman yurttaşı HaBdeJMasri'nın 2003'te terörıst olduğu gerekçesiyle ka- çınlarak 2005'te salıverilmesine ilışkın bilgilere sahip olduğu or- taya çıkan Dışışlen Bakanı Frank- \^alterSteinmeyer'e yönelik bas- kılar artıyor Eski Başbakan Gerhard Schrö- der dönemınde Başbakanlık'tan sorumlu Devlet Bakanı olarak da görev yapan ve istihbarat örgütle- rinin eşgüdümünden sorumlu olan Steinmeyer'ın, bırçok soruya ya- nıt veremez duruma düşmesi An- gela Merkel hükümetini de güç • Irak'a saldınya karşı çıkan Schröder yönetiminin birçok konuda ABD'ye destek verdiğinin ortaya çıkması şaşırtıyor. Eski Içişleri Bakanı Schily'nin de Halid el Masri'nin kaçınlmasıyla ilgili bilgileri kendi hükümetiyle paylaşmadığı ortaya çıktı. durumda bıraktı. Steinmeyer'in CIA'ya ait işkence uçaklanyla il- gili bilgilere sahip olduğu yolun- daki iddialar da yoğunlaştı. Terör suçlusu olduğu gerekçe- siyle Makedonya suunnda CIA ajanları tarafından kaçırılan El Masn ile ılgili gelişmeler de yeni boyutlar kazandı. Bilgileri AJmanlar sızdırdı El Masri'nin Islamcı terör odak- lannın parçası olduğu yolundaki yanlış bilgilerin Alman istıhbara- tından CIA'ya sızmış olabileceği yolundaki bir haber çemberi da- ralttı. Berliner Zeitung'da, CIA'nın El Masri ile ilgili bilgileri Alman istihbaratından aldığı ileri sürül- dü. Daha önce El Masri'nin "bir lini Afganistan'da sorgulayanlar arasında "Sam" kod adlı kuzey aksanıyla konuşan bir Alman'uı bulunduğuna dikkat çekti. isim kanşıkhğı nedeniyle dığı ileri sürülüyordu. Steinmeyer'in sorumluluk ala- nını ilgilendiren bu olaya Alman istihbaratının da karışması ve Schröder hükümetinin bilgisi için- de yasadışı gelişmelere göz yu- mulduğunun ortaya çıkması, hü- kümeti zor durumda bıraktı. El Masri'nin avukatı, müvekki- kaçınl- Merkel tanık olabiür Bu gelişme, Alman istihbaratı- nın işkencelı CIA sorgulanna ka- tıldığmı göstermesi ve bu alan- lardan Steinmeyer'in sorumlu ol- ması nedeniyle, işlenn daha da sarpa sarmasına yol açtı. El Mas- n'nin avukatı, Merkel'i de olası bir davaya tanık olarak çağırma- yı düşündüklenni bildirdi. Eski Içişleri Bakanı Otto Schily'nin dönemin ABD Büyü- kelçisı tarafmdan El Masri'nin kaçmhnasıyla ılgili olarak bilgi- lendirildiği, ancak Schily'nin "Amerikahlara söz verdiği için" kendi hükümetini bilgilendirme- diği de kaydedildi. CIA'nın Irak'ın işgali ve terör- le mücadele kapsamındaki yasa- dışı birçok faalıyetinde Alman- ya'nın en üst düzeyde temsilci bu- lundurmuş olabileceği savlannın artması, daha da tedırgın edici bo- yutlar kazandı. Arap kökenli Al- man vatandaşı HavdarZamnıar'ın da 2001de Sunye'ye kaçınldığı- nın ve CIA'nnı sorgulanna Al- man ajanlann da katıldığınuı be- ürlenmesı, Steinmeyer'i zor duru- ma düşürdü. Mecliste kavga Günev KoreparlamentosundamiletvekSerieğkinıe ilişkin yasa tasansı yüzünden birbirine girdi Ana muhafefettekiBü>iIkllusalParti1 ninmiDet\?killeri tasarmın oyianmasını engellemek istedL Muhalefet,oturumuaçamaması için mecBs başkanmın koltuğuna oturmasmı engeDeyerekiktidardaki Uri Paıüsi'nhı miDetvekillerivlekavgsyatutuştu. Geçen martta da veldOer birbirierine ayakkabılarmıfirlatmıştL(Fotoğraf: AP) ABD 'DEN ÇEKİLME TAKVİMÎİSTENDİ Sünni ve Şiilerden ortak bildiriDış Haberler Servia-Irak'ta Şu ve Sün- nılerden oluşan bir grup, teronzmı kı- nayan, ABD'nın asken varlığına son venlmesı ıçın bir tanh çağnsında bulu- nan ortak bıldınye ımza attı. Ortak bıldınde ülkede terör, şıddet, adam kaçırma ve cınayetler kınanırken, dırenişin yasal bu- hak olduğu belirtıli- yor ve Israil ile ılışkılen asla normal- leştirmeme sözü veriliyor. Deklarasyonu ımzalayanlar arasında Başbakan tbrainı Caferi, Başbakan Yar- dımcısı Ahmed Çelebi, radikal Şii lider Mukteda el Sadr, Irak Islam Devrimı Yüksek Konseyi ve Sünnı kak Ortak Cephesi yandaşlan da bulunuyor. Ote yandan, ABD'nin Irak'ta gelecek hafta yapılacak seçımlerin ardından bu ülkedekı asker sayısını 20 bın azaltma- yı ve Afganıstan'daki askeri varlığında da uıdinme gıtmeyı planladığı bıldirıl- dı. Savunma Bakanı Donald Rumsfdd, seçımlerden sonra Iraktakı Amenkan askeri sayısının "normal dûzeye" ındi- rilmesinın planlandığını söyledi. ABD yetkililenne göre normal düzey, yaz ay- lannda 137 bin olan asker sayısını ifa- de edıyor. ABD'nın Irak'ta halen yak- laşık 157 bin askeri bulunuyor. Avustralya askeri kalacak Avustralya Başbakanı John Howard, Irak'ta Japon birhklenni koruyan Avust- ralyalı askerin görev süresınin uzatıla- bıleceğıni kaydetti. Hovvard, Japon as- kerlenn görev süresınin uzatılmasının ardından verdiği demeçte, mayısta gö- rev süresi dolacak olan Avustralyah as- kerlerin bu süreden sonra da Irak'ta ka- labileceğuıi belirtti. Hediye almak istersiniz di mi?di mi tabi tam tum ArasPuantum. Zaten kargo gönderiyoruz di mi? Her gönderimde puan toplasak, hediyeler kazansak çok iyi olur di mi? di mi tabi tam tum ArasPuantum. ArasPuantum Card Türkiye'nin ilk ve tek armağanlı kargo gönderimi! wwwarasptentum.com 02165385555
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog