Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 10 ARAUK 2005 CUMARTESİ 10 DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr ABD Müslüman Kardeşler'le göpüşecek • VVASHINGTON (AA)-ABD, Mısır'daki genel seçımlerde iyi sonuçlar alan Müslüman Kardeşler örgütüyle gayn resmı temas kurmayı planlıyor. ABD Dışişlen Bakanlığı'ndan üst düzey bır yetkili, Mısır'daki son seçımlerde sloganı "tslam çözümdür" olan ve oylann yüzde 20'sinı alan Müslüman Kardeşler'ın seçime bağımsız aday olarak katılan üyelenyle resmı Amenkan makamlannın temasa geçebileceğini söyledı. Mısır'daki seçımlerin üçüncü turunda, Müslüman Kardeşler'ın bağımsız adaylan 12 sandalye daha kazanarak sandalye sayısını 88'e çıkarmıştı. Talîban'dan ISAf a uyarı • KÂBtL(AA)- NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin, "Afganıstan'da görev yapan ISAF gücünün komuta yapısına, görev ve kapsama alannıın genışletılmesıne ılışkın karan" onaylaması Afganistan tarafından memnunıyetle karşılanırken Taliban'dan tehdit geldi. Taliban güçlerinin üst düzeydeki bir komutanı ülkedeki yabancı güçlerin genışlemesinin, bu güçlere karşı mücadelelerinde değişıklıge yol açmayacağını savundu. Komutan Molla Dadullah. "NATO operasyonlanrun genışletılmesı, asker sayısının arttırılması, Taliban ın bu güçlen hedef almasını kolaylaştıracak" dedı. KKTC'yi bir kez daha izole edecek belgenin geri çekilmesi, Gül'ün Rehn ile görüşmesinin ardından gerçekleşti 4 Tüzük çekflmezse süreç tıkanır' • Avrupa Birliği Mali Tüzük ve deklarasyonun da ele alındığı COREPER toplantısının yapıldığı gün, birlikle Türkiye arasmda yoğun diplomasi trafiği yaşandı. ANKARA - Avrupa Bırliğı'nin (AB) KKTC'yi bir kez daha izole edecek Kıb- ns ıle ilgili mali tüzüğünü gen çekme- si öncesınde Dışişlen Bakanı AbduDah Gül'ün A\Tupa Konseyi'nin Genişle- meden Sorumlu Üyesi OfliRehn ile gö- rüşerek "Tüzük geçerse AB ik Türkiye arasuıdaküBşkikr ükanır" dedığı öğre- nildi. Ankara'nın düzenlemenin geri çe- kilmesi için Londra'daki büyükelçiliği aracılığıyla da Dönem Başkanı îngilte- re'ye çeşitli uyanlar ilettiğı kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, AB Mali Tü- zük ve deklarasyonun da ele alındığı COREPER toplantısının yapıldığı önce- kı gün, AB ile Türkiye arasında yoğun diplomasi trafiği yaşandı. Buna göre în- giîtere'nin KKTC'nın bir kez daha izo- le olmasına neden olacak deklarasyonun geri çekilmesi, Gül 'ün Olli Rehn ile yap- tığı görüşmenın ardından gerçekieşti. Gül, Rehn ile yaptığı görüşmede, Tür- kiye'nin bu tür bir deklarasyon ve tüzü- ğü asla kabul edemeyeceğini söyledi. ANGLADEŞLİÎSLAMCIÖRGÜT Çarşafsız kadına ölüm tehdidi a Dış Haberler Servisi - Bangladeş'te bır dızi bom- balı saldından sorumlu tu- tulan yasadışı bir kökten- dinci örgüt, Müslüman olma- yanlar da dahıl çarşaf gıyme- yen bütün kadınlan öldürme tehdidınde bu- lundu. Netrokona kentınde önceki gün düzenlenen, 8 kışının ölümü- ne, 5O'den fazla kişının de yara- lanmasına yol açan ınrihar sal- dınsından saat- ler sonra kökten- dinci Cemaat-ül Mücahidin örgü- tütarafındanya- yımlanan açıkla- mada, çarşaf gıy- meyen bütün ka- dınlar ölümle tehdit edildi. Dakka gazetesine gönde- rılen açıklamada "Zilhic- ce'nin ilk gününden itibaren ortahkta çarşafgiymeden do- laşan kadınlar öldürükcek- tir" denıldı. Hıcri takvime göre, yılın son ayı olan zilhıcce, ocak emaat-ül Mücahidin örgütü, örtünmeyen bütün kadınlan öldüreceği uyansında bulundu. ayının ilk günlerinde başlı- yor. Örgütün açıklamasın- da, "Müslüman otanayan ka- dmlar da dahil olmak üzere kadmlara evlerinden dışan çarşafaz çıkmamalan öne- rUn"" denilıyor. „ Ülkede şeriat î düzeni isteyen ör- gütün, Dakka Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencılerinin gü- neş battıktan son- ra dışanya çıkma- ması gerektiğıni de iddia etmesın- den sonra polisin kampus çevresin- de güvenliği art- tırdığı bildiriliyor. Bangladeş, En- donezya ve Pakis- tan'ın ardından Müslüman nüfusun en yoğun olduğu ülke. Bu arada, polısın Cema- at-ül Mücahidin ve başka bir Islamcı örgütün üyesi oldu- ğu ve bu yıl ıçinde düzenle- nen bır dızi bombalı saldın- ya kanştığı şüphesıyle 30 ki- şiyi gözaltma aldığı kayde- dildi. Fmnsızlann çoğunagöre laikük tehlikede Dtş Haberler Servisi - Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 58'ının laikliğin tehlikede olduğunu düşündüğünü ortayakoydu. 1905'te kabul edılen laıklik yasasırun 100'üncü yıldönümünde Le Pansıen gazetesinın yaptığı ankete göre halkın yüzde 62'sı de "kamu çahşanlanmn işyerlerinde dini simgelerin görünür bir biçimde taşımasının yasaklaıunasına" sıcak bakıyor. IFOP fırması tarafından Metro gazetesı ıçin yapılan anket ise Fransızlann yüzde 74'ünün laıklik yasasının değışmesıne sıcak bakmadığını gösterdı Yasaya göre devlet, din adamlanna maaş vermiyor. Içişleri Bakanı Nkobs Sarkozy, bazı Müslüman ülkelerden, Fransa'daki radikal dincı örgütlere yapılan mali yardımın önüne geçmek ve Fransa'nın kendi Müslüman dın adamlannj yeriştirmek amacıyla yasada değışıklık yapıhnası gerektiğini düşünüyor. Rehn'e özellikle tüzügün KKTC'yi bir kez daha tecrit edeceğinı vurgulayan Gül, "bk önce izolas>onlann kakhrü- ması ile ilgili olarak ABverdiğisözü tut- sun. Bu tür şeyier ondan sonra görüşü- lür. Ancak Türkrve'nin bu konudaki çö- züm önerisi belb'dir. Biz tüm kesimlerin anda lasıtlamalan kaJdırması>la çözüm sağlanacağma inanrvoruz" görüşünü iletti. Gül, Rehn'e ayn- ca, "Tüzük geçerse AB ile Türkh arasmdaki ilişkiler bkanır" mesa- jmı da iletti. Daha sonra ıse Olli Rehn'in COREPER toplantısma girerek büyükelçilere durumu an- lattığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklar da Türki- ye'nin Londra Büyükelçiliği'nın Ingiltere tarafından sunulan dek- larasyon ve yeni tüzük önerisinın geri çekılmesi ıçin büyük uğraş verdiğıni söyledı. Buna göre CO- REPER toplantısının gerçekleştiril- diği saatlerde Londra'daki Türk diplomatlar dönem başkanhğı ile yoğun bir müzakere süreci yaşadı. Bir daha ele ahnması zor Dönem başkanlığı tarafından ip- tal edilen deklarasyonda ise doğru- dan tıcaret yenne, Rumlann masa- ya getırdığı önen olan "Gazi Ma- gosaLmtam'nHi Rum veTürtderta- rafmdan ortaklaşa işletibnesi, Ma- raş'm Rumlara iadesi ve mal-mülk konusunda AİHM karaıian uyann- ca haklann korunması" öngörülü- yordu Mali tüzükte ıse KKTC'ye 259 milyon Avro aynlırken bunun yaklaşık 150 milyon Avro'su kul- lanılamıyordu. AB dıplomatlan ıse tüzük çalış- malannın tngıltere dönem başkan- lığı sırasında bır daha ele alınma- smın zor olduğunu kaydediyor. Kaynaklar, "Tüzüklerin 1 Ocak 2006'dan sonra AB Dönem Baş- kanhğı'nı >ürütecek olan Avustur- ya'ya bırakılması söz konusu. Bu- na karşm az bir ihtimal de olsa, 12 Arahk'ta Brüksei'de yapdacak AB Dışişleri Bakanlan Konseyitoplan- üsma da getirilebinr" görüşünü di- le getiriyor. \ Zaten kargo gönderiyoruz di mi? di mi tabi tam tum ArasPuantum. Her gönderimde puan toplasak, hediyeler kazansak çok iyi olur di mi? di mi tabi tam tum ArasPuantum. ArasPuantum Card - Türkiye'nin ilk ve tek armağanlı kargo gönderimi! 0216538 55 55
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog