Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

T'Cumhuriyet k^KİTAPLARI BALKANLAR Mustafa Balbay ÇagPraHaraA-Ş Prof. Naatin Mızte Ölde) St No: 2. 34381 Sişli1sanbulTel(a?l2)343 72 74(20ha)Faks: (0212)343 72 64 Cumhuriyet |TCumhurfye( - . K İ T A P L A R I YÜZBAŞI SELAHATTÎN'ÎN ROMANI Ühan Selçuk I ŞaMatfpbul Td (0212) 343 72 74 (20 ha) Faks (3?l2!TO|fe 64 82. YIL SAYI: 29284 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi. NADİR NADİ (1945-1991) Kaçak telefonlan ülkeye sokan fırmalar devleti milyarlarca dolar zarara uğrattı. Ceza yurttaşa kesildi ep'teki soygun En kirli siyasi partiler 'Uluslararası Saydamlık" örgütünün "2005 DünyaYolsuzluk Barometresi" başlıklı raporuna göre, 69 ülkenin 45'inde yolsuzluğa en çok bulaşmış kurumlar arasında ilk sırada "siya- si partiler" yer ahyor. Partileri, meclisler ve adalet sistemleri izliyor. Türkiye'de Vergi Ida- resi'nin yolsuzluk açısından "En kirli ku- rum", Silahlı Kuvvetler'in ise "En temiz ku- rum" olduğu belirtildi. • 8. Sayfada 'Kayit paraSI kanunSUZ' Kaçak veya 'HakkiniZI arayin' Çakar, kaçak ve ka- kayıt dışı cep telefonlannın kayıt altına alınması için GSM operatörleri abonele- re mesaj göndermeye devam ederken tar- tışmalar da sürüyor. Tüketici Haklan Der- neği Genel Başkanı Turhan Çakar, 5 YTL kayıt parası alınmasının kanunsuzluk ol- duğunu belirterek "Kanunsuzluk yapan- lar ya da göz yumanlann yerine tüketi- ciler cezalandınlmaktadır" dedi. yıt dışı telefon ithal eden ve satan firma- lann bu durumu hileyle gizlediklerini sa- vundu. Çakar, faturasını ve garanti bel- gesini almış tüketicilerin hem satıcı hem de ithalatçıya birer ihtarname çekerek te- lefonlannın kaçak ve kayıt dışı olmayan başka bir telefonla değiştirilmesini ya da telefonu iade ederek ödedikleri bedeli is- teyebileceklerini söyledi. • 12. Sayfada Evrensel Bildirge'nin kabulünün 57. yılında terörle mücadele adı altında temel haklar hiçe sayılıyor îçi boş insanhaklan'HÜKÜMET BAŞARISIZ' AKP kendi anketiyle 'vuruldu' AKP'nin Pollmark'a yaptırdığı ka- sım ayı anketinde, partinin oy ora- nı yüzde 44 çıkmasına karşın per- formans değerlendirmesinde "ver- gi politikası, maliye ve bütçe disip- lini, yolsuzluk, fakirlik ve işsizlik- le mücadele" konulannda hükümet "başansız" bulundu. Ankette, halkın en çok güvendiği ku- rum yüzde 34 ile ordu olurken bu- nu yüzde 15 ile Cumhurbaşkanı, yüzde 9 ile sivil toplum örgütleri, yüzde 8 ile siyasi partiler izlemiş- ti. Halkın yüzde 73'ü siyasi par- tilerde parti içi demokrasinin ol- madığını belirtmışti. • 4. Sayfada SELAMİ ÖZTÜRK 'Iç/dyasağı totaliterlik' T^î 1İ ctİni î 1 PfP Vi C1ti Q1Y1 QJ/lllOlillillCl C JYİMIİCUIİCI U< ^ i r Filistinlinin bir İsrail askerini bıçaklaya- rak ölümüne yol açmasından sonra, binlerce Filis- tinlinin her gün Kudüs'e geçmek için kullandığı Ku- düs ile Batı Şeria arasındaki geçiş kapısını geçici olarak kapattı. 5 yıldır süren intifada boyun- ca Batı Şeria'daki Filistinlilere Israil'e geçişlerde zaten ağır kısıtlamalar uygulanıyordu. İsrail Baş- bakanı Ariel Şaron hükümeti, pazartesi günü Netanya'da düzenlenen intihar saldırısından son- ra ise bölgenin "genel ablukaya alınması" talimatını vermişti. tsrail, bu tür önlemlerin yeni saldı- nları önlemek amacıyla meşru müdafaa kapsamında alındığını savunuyor. (Fotoğraf: REUTERS) ABD'nin Irak'ı işgaliyle birlik- te, bütün dünyada insan hak- lan ihlalleri olağan hale gel- meye başladı. IstanbulTıp Fa- kültesi Adli Tıp Anabilimdah Başkanı Prof. Fincancı, işken- cenin, "terörle savaş" adı al- tuıda çıkanlan yasalarla meş- rulaştınldığına dikkat çekti. Fincancı, Türkiye'de göreceli iyileşmelere karşın bazı alan- larda hak ihlallerinin çok da- ha ağır boyutlarda sürdüğünü söyledi HÎLAL KÖSE'nin haberi B 6. Sayfada TTB 2. Başkanı 'İşkence kayıt dışı' Türk Tabipleri Birliği 2. Baş- kanı ve TÎHV Tedavi ve Re- habilitasyon Merkezi Koor- dinatörü Bakkalcı, Türki- ye'de işkence ve insanhk dı- şı muamelenin hâlâ ciddi bir sorun olarak gündemde yer aldığını kaydetti. Bakkalcı, "Rakamlarda görülen düşüş, işkencenin azaldığını göster- mez. îşkence artık kayıt dışı yerlerde yapılıyor" dedi. SİBEL BAHÇETEPE'nin haberi B 6. Sayfada Kadıköy Belediye Başkanı Öztürk, Göztepe Parkı'na cami yapma ka- ranyla AKP'nin amacnıın kendi tabanına mesaj vermek olduğunu belirterek "Oraya cami yapılması her yönüyle sakat bir karardrr" dedi. îçki yasağını komik bulduğunu belir- ten Oztürk, "Bu tür anlayışlar totali- ter rejimin uzantısıdır. Bu anlayışla ülke yönetilmez" dedi. LEYLATAV- ŞANOĞLU'nun söyleşisi • 7. Sayfada Şırnak'ın Yağızoymak köyünde terör örgütü PKK askeri birliğe saldırdı üclükonakHa 4 ehit CHP lideri Baykal, Türkiye'de birbirinden farklı et- nik kimliklere sahip olan insanlann bir tek mil- let olarak kardeşçe yaşadıklannı vurgulayarak "Bunu sıkıntıya sokacak değerlendirmeleri yap- mak Başbakan'a uygun düşmüyor. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Bu bölgede yaşayan insanlar ay- nmcılık peşinde değiller. OrAzı kendilerine say- gı gösterilmesini istiyorlar" dedi. • 5. Sayfada 'Başbakan yanlış yapıyor' Güçlükonak ilçesine bağlı Yağızoymak köyündeki askeri birliğe terör örgütü PKK üyeleri tarafından roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla saldın düzenlendi. Saldında, mevzide nöbet tu- tan jandarma erler Cihan Olhan, Mehmet Ali Çetin (26) ve piyade er Mehmet Duru ile askeri birliğin içerisinde bulunan piyade asteğmen Ömer Fidan (23) şehit oldu, erler Feridun Özcan ve Tun- cay Aslan yaralandı. Saldınya güvenlik güçlerinin karşılık ver- mesi üzerine çıkan çatışmada, 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığı bildirildi. • 8. Sayfada Aydın Doğan'a Mektup (3) Yaşanan Olayın Püf Noktası... 19. Sayfada Bilimsel buluşlann reçetesi Cumhuri likte Sesimiz AB 'ye ulaşsın... Cumhuriyet 'le birlikte ABD,Irak y tan çekilmeyecek Cumhuriyet 'le birlikte SONGÜNADNAN HOC ACILARA YARADI • 3. Savfada CIA SKANDALI BERLÎN'l SARSTI • 11. Savfada DOĞALGAZ RUSLARA TESLİM • 13. Sayfada I13SN 1 3OO-OO3-4OO 1IIIIIIII1 GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yapılması Gereken Fanatik AKP'liler, dinciler bu iktidarın uzun ömür- lü olmasına duacı olabilir; oysa Türkiye'nin aydın geleceğini karartan RTE zihniyetinin bir an önce git- mesinde sayısız yarar görenlere -gelen haberlere bakılırsa- giderek Avrupa da katılıyor. Helal gıda, Islami özel sektör, Türkiye'yi birleşti- ren kimliğin din olduğunu öne süren zihniyeti Batı'nın UArkası Sa. 8, SiL 1 'de Futbolda siyaset eli Türkiye'de iktidar partisi konumundaki AKP sonun- da yeşil sahaya da indi. Her alanda yaptığı icraatlarla tartışma konusu yaratan AKP, son olarak da Trab- zonspor'daki başkanlık se- çimine el attı. Başkan Ak- tuğ'un "Yeniden aday olma- yacağım" açıklaması da kafa- lan kanştırdı. NEVZAT DİN- DAR'ın haberi • Spor V t 'Gündemde İran var' ABD'nin BM nezdindeki eski büyükelçisi Hollbro- oke, İran Cumhurbaşka- nı'nın "çılgınca şeyler" söylediğini belirterek "Bu göz ardı edilemez. Bir de nükleer silah meselesi var. Askeri müdahaleye ihtimal vermiyorum, ama konu çok ciddi. Ama şu açık; Irak'tan sonra gündem İran" dedi. • 13. Sayfada Paris'te Ulusoy anıldı Mehmet Ulusoy, Pa- ris'te "La Tempete" Ti- yatrosu'nda düzenlenen çok yönlü ve görkemli bir toplantıyla anıldı. Ütopyasını gerçekleştir- miş bir tiyatrocu olarak Mehmet Ulusoy'un öne- mi, gücü ve etkileri or- taya kondu. ZEYNEP ORAL'ın yazısı • 75. Sayfadj GÜNDEM" WVS ~ MUSTAFA BALBAY Yiicel Aşkın'la Bir Dakika VAN - Güvenlik önlemleri, hastanenin çok sancı- lı bir bölümünde olduğumuzu gösteriyordu. Savcı- lıktan izin alındı, CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal'la birlikte 6 ulusal gazetenin Ankara temsilcisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Yücel Aşkın'ı adeta cezaevine çevrilen hastanedeki oda- sında ziyaret etti. MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog