Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

rCumhurryel LKİTAPLARI LJVARIN ÜSTÜNDEKİTİLKİ İlfıan Selçuk Pro£MlettmMaziıarClkldSfc No 2 Td. (<ML2)343 "2 ^4(20hatlFafci (0712)343 7264 Cu m hur iye32.1'L SAYI. 29275 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) BDTAŞ'ın 2.8 milyar dolar kâr edeceği sözleşme 25 milyon dolara özel sektöre veriliyor Büyük rant devri AKP 'DEN ÇALIŞANA ÎNDİRİM YERÎNE EK YÜK îşte vergi adaleti! Irdoğan'm açıkladığı vergi indirimlerinden ücretlilere "bindirim" çıktı. 2006 yılından itibaren yıllık gelir vergisi matrahlan 15 milyar lira ile 30 milyar lira arasında olanlardan yüzde 25 yerine yüzde 27 oramnda gelir vergisi kesilecek. Gelir vergisinin tek tarifeye indirilmesinden orta ve yûkselc gelirli ücretliler zararlı çıkarkenYalnızca serbest meslek ve hisse senedi sahıpleri kazançlı çıkacak. Indirimin faturası da dolaylı vergiler yoluyla çalışanlann kesesinden karşılanacak. • 13. Sayfada Hükümetin inatla ısrar ettiği serbestleşmepolitikaları sonucunda çıkılan ihalede, BOTAŞ 'ın Rusya ile Turus- gaz anlaşmasından doğan 64 milyar metreküplük do- ğalgaz ithalat sözleşmesi, 25 milyon dolara Shell, Ali Şen 'e ait Bosphorus, Atasay Kuyumculuk 'a ait Erenco ve Tahincioğlu ailesine aitAvrasya Gaz'a veriliyor. 2003 yılı rakamlarına göre doğalgaz ahm-satımından 1000 metreküpte 43.94 dolar kâr eden BOTAŞ, bu ra- kamlarla löyılda elde edeceği 2 milyar 788 milyon do- larlıkkârdan olacak. Aralarında önemli hatların bulun- duğu 239 milyar metreküplük doğalgaz ithalat sözleş- mesi devirleri için yeterli teklifler çıkmadı. • 12. sayfada Alman Meclisi'ne ilk kez başbakan olarak seslendi: Türkiye'nin üyeliği garanti değil MerkePden net mesajHükümetinin 4 yılda iz- leyecegi politikalan anla- tan Almanya'nın yeni baş- bakanı net konuştu. Mer- kel, "Türkiye ile başlatılan müzakereler ucu açık bir süreçtir ve sonuçta alınacak kararla ilgili olarak güven- ce yoktur" diye konuştu. Merkel, müzakerelerin hedefinin tam üyelik olduğunu, ancak başa- , nsızlıİc durumunda Türkiye'yi özel bir ilişkiyle Avrupa'ya bağlamak gerektiğiniyineledi. Merkel, "Bu, gelecek yıllarda da sürdüreceğimiz bir görevdir" dedi. • 10. Sayfada • AB KAMUOYU TÜRKÎYE'NlN ÜYELIĞÎNE KARŞI • 10. Sayfada Yargıtay harekete geçti AKP için ihtar istemi Tüzüğündeki "lider sultasına" iliş- kin hükmü de içeren düzenlemele- rin SPY'ye aykın olduğu gerekçe- siyle AKP'ye ihtar verilmesini is- teyen Yargıtay Başsavcısı Nuri Ok, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok,Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, AKP'nin tüzüğündeki eşitlik ve parti içi demokrasi ilkesine aykın hükümler ne- deniyle uyanlmasını istedi. Başsavcı Ok, merkez adaylannın belirlenmesi işlemi- nin partiyi bağlayan bir karann alınma- sıyla mümkün olduğunu belirterek "Ge- nel başkan (Erdoğan), tüzükteld düzen- leme ile tek seçici durumuna getiril- miştir" dedi. Demokraside aslolanın müzakere ve oylama yapılıp karar alın- ması olduğuna işaret eden Nuri Ok, tü- zûkle "demokratik uygulamanın ta- mamen dışlandığını" vurguladı. MArkasıSa.8,Sü.3te Depremin ardından kış vurdu Hindistan'da Srinagar'ın 130 kilometre kuzeybatısındaki Dı ang>ari"de bir ka- dın. Kucağında çocuğu. aUesinin barındığı çadıra ulaşmava çalışıyor. £n büyük korkusu kar yağışı altında yürürken minik yavrusunun üşütüp hasta olması. Çadırda kalan ailesi ise karakışın bastırdığı, her yerin karla kaplı olduğu şu gün- lerde bira/ olsun ısınabilmek amacıyla yakacak odun toplamaya giden kadının yohınu gözlüyor. Ashnda fazla söze gerek yok. Bu iki kare 8 Ekim'deki deprem- den kurtulan, ancak şimdi de Himalayalar'ın sert kışıyla mücadele ederek ya- şam savaşı veren Keşmirlilerin çektiği çileyi anlatmak için yeterli. (REUTERS) Bush, Batı'daki kent sokaklanndan G. DoğuAsya'ya kadar her yeri savaş alanı ilan etti Haçlı başkomutanı'DÜşmam yeneceğİZ' ABD Başkanı, "göre\lerini tamamlamalann- dan once Irak'tan çekilmeyeceklerini" söyledi. Bush, "ABD, katıllere başkomutanınız olduğum sürece boyun eğmeyecek" dedi. Irak'ın te- rörle mücadelede, merkez cephe olarak görülmesini isteyen Bush "Ba- tı ülkelerindeki kentlerin sokaklanndan Afganistan dağlanna, Güney- doğu Asya adalanndan Ainka'ya bu savaşın pek çok dönüm noktası olacak. Düşman, her savaş alanında yeneceğiz" dedi. • 11. Sayfada 1500 dOİarllk haber Los Angeles Times, Irak'taki ABD güçlerinin istedikleri haberlerin yayımlanması için Iraklı gazetelere gizlice para verdiklerini yazdı. Pentagon'un bu tür işler için Lincobı Group isimli bir şırketı kullandığı belirtildi. 6Ağustos'ta El Mutamar gazetesi, "Irak- hlar, teröre rağmen yaşamayı sürdürüyor" başlıklı haber için 50 dolar, Addustour gazetesi ise 2 Ağustos'ta "Irak'ın kalkınması için daha faz- la para geldı" haberi için yaklaşık 1500 dolar para aldı. • 11. Sayfada Barzanicilik (\ Güneydoğu'da^ yükseliyor ' Dünya lıderlerinın "Başkar diye ağırladığı Mesud Barzani'nm KDP'sini hangi gerekçe'er ilgj odağı yapıyor? ' Barzanicılerın Şemdtnli ve sonrasındaki olaylarda etkisi bulunuyor mu? ' Darzani politikası PKK'nin yerini mi alıyor, örgütteki kırıima KDPye mi yarıyor? ' Kurtler kimlik, ihale ve burs vaadiyle mi KDP'ye ilgi duyuyor? Mehmet Faraç'ın yazısı YARIN^ Cumhuriyet 'te. Istanbul raporu: Sokağa düşme yaşı 5 tstanbul Valiliği'nin TBMM komis- yonuna sunduğu raporda, kentte çocuklann sokağa düşme yaşının 5'e indiği vurgulandı. Özellikle göçle gelmiş ailelerin ekonomik yetersizlikler nedeniyle çocuklan- nı sokaklara gönderdiği belirtildi. Rapora göre töre ve namus cinayeti tehdidiyle kaçan kadınlar Istan- bul'a sığınıyor. Töre cinayetleri sosyal yaşamı tehdit ediyor. Şiddet ve istismar sonucu evlerini terk e- den kadın sayısı çoğalıyor. EMtNE KAPLA.Vın haberi • 6. Sayfada Yabancıya mülk satışı Askerin önerisi yer almadı TBMM Adalet Ait Komisyonu, ya- bancıya mülk satışına ilişkin yasa tasansı üzerindeki çalışmalannı tamamladı. Askerin, yabancı şir- ketlere taşınmaz satışının 50 bin metrekare ile sınırlandırılması, as- keri yasak bölgeler ile güvenlik bölgelerinde mülk satışı yapıl- masımn engellenmesi önerileri dikkate ahnmadı. • 4. Sayfada HÜKÜMETE YÖK FRENÎ M 6. Savfada ARÇELtK'lN HEDEFIİLK10 M13. Sayfada DÜNYA ÎÇIN MEYDANLARA MArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ulusal Tanıma Yeni Açılımlar Sosyal ve siyasal kanmaşaya bakarak Uğur Mum- cu'nun şaşkınlığını, hayretini gizleyemediği günler- deki söylemini yinelemek geliyor insanın içinden. Şöyle derdi: Türkiye Tımarhane Cumhuriyeti! Başımızdaki yönetici ait - üst kimlik gibi tanıma- larla başka bir iklime yol alıyor. Türk ulusal kimliğini yeni bir tanımlamaya oturtmaya çalışıyor. Oysa, alt-üst kimlik tartışmalarını alevlendirerek UArkasıSa.8,Sü. *'de G.Saray Anıtkabir'de Galatasaray Spor Kulübü, Atatürk'ün Galatasaray Lisesi'ni ilk ziyaretinin 75. yıldönümü nedeniyle yann Anıtkabir'e ziyarete gidiyor. Galatasaray Lisesi'nin önderliğinde San-Kınnızılı camianın tüm eğitim kurumlannın katılacağı kut- lamalara Başkan Canaydın'ın yanı sıra o günleri yaşayanlardan, eski Içişleri Baka- nı ve eskı G.Saray Başkanı AliTannyar'ın da katılması beklenivor. • Snor'da Sarıgül AB desteği istedi Şişli Belediye Başkanı Sangül, Brüksel'de AP ve AB komisyonu üyeleriyle görüştü. Temaslannda AB için destek isteyen Sangül, AB Komisyonu Sözcüsü Filori'ye Türkiye'deki demokratikleşme adunlan hakkında bilgi verdi. Fi- lori de "SPY ve SeçimYasası"n- da düzenlemeler yapılması gerek- tiöıni snyledi. • S. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP Once Kendi Kimliğini Bulsa! AKP için bugüne dek yeri geldikçe bir dizi açılım yaptık. AKP'nin uygulamalarının bizde çağrıştırdık- ları, partinin adında da giziiydi: Aklı Karışık Parti... Aldatma ve Kandırma Partisi... M.Arkası Sa. 8,S'<i.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog