Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

9 EKİM 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Hekmogkı ambyop • Haber Merkezi - ANKA Ajansı Onursal Başkanı ve Cumhuriyetin ilk kadın gazeteciierinden gazetemiz yazan Müşer- ref Hekimoğlu, yann ölü- münün birinci yıl dönü- münde kabn başında anı- lacak. Tören, Ankara Ce- becı Asn Mezarlığı'nda saat 13.30'dagerçekleşe- cek. Törene Hekimoğ- lu'nun dostlan, okurlan, ANKA Ajansı ve basın çalışanlan katılacak. He- kimoğlu adına düzenle- nen Basın Ödüllen de bu yıl 'siyasal-sosyal yaşam, kültür-sanat, eğitim-sağ- lık' dallannda ve 'haber' alanında kadın habercile- re verilecek. Ödüller bu hafta içinde açıklanacak. Kazananlara para ödülü- nün yanı sıra özel olarak üretilen "Anka Kuşu" bi- çiminde bir seramik eser takdim edilecek. DSPE Içli: AB yolu mayınlı • ANKARA (Cumhuri- yetBürosu)-DSPGenel Sekreten Tayfun Içlı, Türkiye'nın AB'ye tam üyelik yolunun "mayın- larla döşeli ölüm tarlasına dönüştürüldüğünü " söyledı. Içlı, DSP Partı Okulu'nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nın, yalnızca AB üyeliği ile yetinmesi du- rumunda AB ve küresel- leşmenin "tutsağı" duru- muna geleceğini vurgula- dı. Türkiye'nın dış politi- kasının çerçevesini geniş- letmesı gerektığını anla- tan Içli, Türkiye'nin böl- gesel ilişkılerinden, As- ya'daki köklerinden, Rus- ya ve ABD ıle bağlantıla- nndan alacağı güçle gelişimini hızlandırması- nın önemine işaret erti. Orman köylüsüne bakanbk darbesi • Haber Merkezi - CHP îstanbul Mılletvekih Mehmet Ali Özpolat, maktalan durdurulan Ça- talca orman köylülerinin sorunlanm soru önerge- siyle TBMM'ye taşıdı. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe tarafindan yanıtlanması istemıyle so- ru önergesi veren Özpo- lat, "Geçunini tamamen orman ve orman ürünle- rinden sağlayan Çatalca ılçesı orman köylülerinin 2005 yılı maktalan, bilin- meyen bir nedenle ve muntarlıklara Orman Bölge Müdürlüğü tarafin- dan şifahen bildirilmek yoluyla durduruknuştur" dedi. Özpolat, Pepe'ye "Başka iş alanlan ve ge- çim kaynaklarına sahip olmayan köylünün mağduriyetinı nasıl giderileceğini" sordu. AÇIKUMA B Türkiye Şeker Fabrika- lan AŞ, gazetermzde "Ar- dahan'dan Sankamış'a" başlıklı dizi yazımn 06.10.2005 tarihindeya- yımlanan "Sankamış'ta Hüzünlü Mola" adlı bölü- mü ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Tür- kiye Şeker Fabrikalan AŞ sermayesinin tamamı dev- lete ait bir Kamu îktisadi Teşekkülü'dür. Yazınızda sözü edilen Kars Şeker Fabrikası da teşek- külümüz bünyesinde yer alan 25 şeker fabrikasın- dan biridir. Teşek- külümüzce 2003 yılından bu yana ihracat yapıl- madığı gibi fab- rıkalanmızın tümünde üretilen şekerin kalitesi aym olup Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğrne ve AB standartlanna uy- gundur" denildi. Ramazan için Balkanlar'a araç gönderiliyor, tekneden iftar programı yapılıyor Dini yaympatlamasıFIRATKOZOK ANKARA - AKP ıkridanyla bırlikte TRT'de "diniyayuı pat- laması" yaşanıyor. Kurumda, uzman sunucular yenne çeşitli dini çevrelerce tanınan kişilere program yaptırılıyor. Bu konu- daki sorulan yanıtlamaktan ka- çınan kurum son olarak, rama- zan nedeniyle Balkanlar'a ya- yın ekıbı gönderdı. Ankara'dan yapılan iftar programlarını da Is- tanbul'a çekti. AKP iktidanyla birlikte dini programlarda büyük bir değişim geçiren TRT'de bu içerikteki programlara her geçen gün ye- • TRT'de uzman kişilere program nisi ekleniyor. Yıllardır ekrana getirilen "Inanç Dünyasr ve "Diyanet Saati" adlı program- lar yayından kaldrnldı. Diya- net Işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun katıldığı "Ali Bardakoğlu ile Baş Başa" adlı program da ekranlara veda et- ti. TRT'deki dini içerikli prog- ramlarla ilgili son durum şöy- le: DüşüncetkfimL* Öncelen An- kara stüdyosundan yapılan prog- ram, artık Istanbul stüdyosun- sunucular yerine çeşitli dini çevrelerce tanınan yaptınlıyor. Kurum, bu konudaki sorulan ise yanıtlamaktan kaçınıyor. dan ekrana geliyor. Canlı ya- yımlanan program her perşem- be TRT 2 de Mim Kemal Öke tarafindan sunuluyor. Hayat ve Din: Yaz dönemın- de yayımlanmaya başlanan programa her hafta farklı kişi- ler konuk oluyor. Program, cu- ma günlen sabaha karşı ve öğ- len olmak üzere ikı kez ve pa- zar günü de bir kez olmak üze- re TRT INT'te yayımlanıyor. Yolcu: Islamı çevrelere ya- kınlığıyla bilınen Dr. Senai De- mini'nin sunduğu program TRT 1 'de banttan yayımlanıyor. Gönül Gözü: Ramazanla bir- likte akşamlan iftardan hemen önce ekrana geliyor. Geçen yılın venlerine göre, 136 kadrolu sunucusu bulunan TRT'de, bu kişilerin çok az bir bölümü ekranlara çıkabıliyor. Uzman sunucular, kurum dı- şında çeşitli dershanelerde "dik- siyon dersi" verirken sunucu- luk alanında hiçbir eğitımi ol- mayan kişiler dinı programlan sunuyor. Bu konuda CHP An- kara Milletvekili Mehmet To- manbay, Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması istemiy- le verdiği soru önergesine ara- dan 1.5 ay geçmesine karşın ya- nıt alamadı. Ramazanla birlikte yeni bir uygulama başlatan kurum, Bal- kanlar'dan ıftar programı yap- mak üzere ekip görevlendirdi. Kurum aynca, Ankara'da ha- zırlanması halınde çok daha ucuza malolacak iftar program- larını da Istanbul'a çektı. Ku- rum, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl bu programlan bir "tekne- den" yapıyor. ÇOCUKLARA CEP TELEFONU Promosyonlu teravih namau SAMSUN (AA) - Samsun'da bir camıı imamı, ramazan ayı sü- resince düzenli olarak teravih namazına ge- len çocuklara kurayla bisiklet ve cep telefo- nu da dağıtacak. Kadıköy Camii'nin imamı Zülkarneyn Ge- ren yaz ayında çocuk- lara yönelık başlattığı "Promosyonlu Kuran kursu" uygulamasın- dan sonra ramazan ayında da "Promosyoo- lu teravih namazT uy- gulaması başlattı. Ra- mazan ayı süresince te- ravih namazına gelen çocuklara dondurma ve tatlı dağıtılırken ca- miye düzenli olarak ge- len çocuklar arasında ramazan ayı sonunda yapılacak çekilişle de cep telefonu ve bisik- let verilecek. eni Ömau, O)em fİnal finalGazete Bayilerinde... Tûmû 2006 ÖSS yeni sınav slstemine göre bazıhanmış - Dergiler, Kitaplar • Deneme Sınavlan, • Tarama Testleri, • Cep Kitapçıklan, •OzelEkler •RehberlıkCDIeri • Sırt Çantası Tam 80 parçadan oluşan ÖSS SETİ ile "Tek Başına Yeterli Kaynak" İNTERNET'TEN ABONELİK VADE FARKSIZ TAKSITVVorldcard, maXimum, +bonuscard, Axess, Kredi Kartlanyla ÖSS ve OKS Hazırlık Dergilerine ve final Yayıncılık Sınava Hazırlık Kitaplarına İnternet Sitemizdeki Sanal Marketimizden Vade farksız 10 taksit le abone olabifirsiniz.. İlköğretim 7. Sınıflar İçin > 16 Soyı Dergi • 5 Deneme Sınavı • 2 Rehberlib 5 Kitap İlköğretim 8. Sınıflar İçin TANITIM SAYISI o• 16 Soyı Dergi > 7 Deneme SIIMJVI ^ — W * T L • 4 Cep Kitobı • 4 Rehberlik» 7 Kitap B A Y İ L E R D E . . . www. final.com. tr DİĞER ABONELİK SEÇENEKLERİ İÇİN LÜTFEN ARAYINI2 Büyükdere Cad. No: 23 Kat 6 Cem iş Merkezi Şişli - İst. Tei.: (0212) 343 76 00 (Pbx) Faks: (0212) 343 76 05 final'le kazanacaksınız. 12 Eylül'de idom edilenler anıldı Sosyahst Demokrasi Partisi (SDP), 8 Ekim 1980'de 12 Eylül darbesinin ardından idam edilen Necdet Adah ve 16 de\Timci\i andı. Galatasaray Lisesi önünde top- lanan SDP üyesi bir grup, "Kurtıduş devrimde, kur- tuluş sosyaüzmde' 7 , "Mahir Hüseyin Llaş, kurtuhışa kadarsavaş" ve " Yaşasm halklann kardeşKği" slogan- laruu arü. EUerinde idam edilenlerinfotoğraflannıta- sı>-an grup adına basın açıklaması yapan SDP tstan- bul Ü Başkanı Rıdvan Turan, 8 Ekim 1980'de Necdet Adah'nm idam edfldiğnıi, daha sonraki süreçte de ara- lannda 17 yaşmdaki Erdal Eren'in de bulunduğu 16 Idşûıin idam edildiğini anımsarrı. Turan şöyle konuş- tu: "Yine 8 Ekim, \ine meydanlardayiz. Ne 12 Eylûl'ü ve 5 darbeci generaUn karanhk suratiannı ne de yüz- leri aydmhkNecdet'leri unuttuk, Onlarsandüar ki, dev- rinıin sesi cezaevkrinin loş koridoriannda, F tipleri- nin duvariannda, işkence odalannın karanhğuıda yok olacak. \anıidılar!" (Fotoğraf GÖKÇE L'YGLTsf) Adana 'da Nüfus Müdürlüğü 'ne bırakılan patlayıcı, etkisiz hale getirildi Mardin 'deçatışma: 2 askerşehü Haber Merkezi - Mardin'in Nu- saybin ilçesinde güvenlik güçleriy- le PKKTiler arasında çıkan çatış- mada 2 uzman çavuş şehit oldu. Nusaybin kırsalında operasyon yapan tlçe Jandarma Komutanlı- ğı'na bağlı ekıpler, Açıkköy yakın- lannda bir grup PKK'li ile karşılaş- tı. Jandarmanın Teslim oT çağn- sına PKK'lılenn ateşle karşüık ver- mesi sonucu tlçe Jandarma Komu- tanlığı'nda görevli Jandarma Ko- mando uzman çayuşlar Hayrettin Doğan ve MuratOztürkyaralandı. Yaralı uzman çavuşlar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavi- lerinin ardından helikopterle Di- yarbakır Asker Hastanesi'ne kaldı- nldı. Uzman çavuşlar yapılan tüm müdahalelere karşın kurtanlamaz- ken bölgedeki operasyonlar yoğun- laştınldı. Adana'da bomba Emniyet Müdürlüğu yetkililerin- den alınan bilgiye göre Adana Ulus Caddesi'ndeki Seyhan tlçe Emni- yet Müdürlüğü girişinde nöbet tu- tan güvenlik güçleri, bitişikteki Nü- fus Müdürlüğu'nün girişinde bir çantanm olduğunu görünce, duru- mu Terörle Mücadele Şube Müdür- lüğü'ne bildirdi. Bomba uzmanla- n, etrafı Kalaşnikof mermısi ko- vanlanyla sanlı yaklaşık bir kilog- ram plastik patlayıcmm, cep tele- fonu düzeneğıne bağlı halde bir çantanın içerisinde bırakıldığını tes- pit ettı. Bomba etkisiz hale getirildi. Istanbul'da da terör örgütü PKK- KONGRA GEL üyesi 2 kışinin 5 kilo 670 gram plastik patlayıcı ve patlayıcı madde yapımında kulla- nılan malzemelerle yakalandığı bil- dırildi. Ulusal kurtuluşçuluğun kapitalist emperyalizme karşı bir toplumsal savaş olduğu da anlaşılacak; emperyalizmin Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kırdırmak için Ortadoğu'da tezgahladığı kirli ve kanlı oyunlar da... Emperyalizmin yeni ve yerli işbirlikçilerinin kimler olduklan da... UğurMumcu Cumhunyet, 28 EyW1992 um:ag kitapları Vtedani netçi Tarhan'a destek • Istanbul Haber Servisi - Mehmet Tarhan ile Dayanışma tnisiyatifi, Lambdaistanbul, Amargı, tstanbul tndymedia, Gökkuşağı Kadm Derneği ve Sosyalist Demokrası Parti'li kadmlardan oluşan bir grup, Taksim'deki tnsan Haklan Derneği'nde basm toplantısı düzenledi. Toplantıda, tutuklu bulunduğu Sıvas Askeri Cezaevi'nde. saçı ve sakalımn zorla kesilmesi üzerine açlık grevine başlayan vicdani retçi Mehmet Tarhan'a yönelik uygulamalar kınanarak olaym sorumlulannın cezalandınlması ıstendi. POLÎTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Zamanın İçinden Akan Irmak... BazenPabloNeruda'nındilindegizemligölge- leroluşur. Hanigüneşinbattığısaatlervardıryade- nizin ufukla buluştuğu çizgide. Işte öyle bir yerde. Ben yoksulluklan toplanm, acılan, sevinçleri gün- batımlarında... Homeros'un "IşıkSa/i;y/"nde olurum, Çeşme'de bir Alaçatı serinliğinde. Foça'da, Bozburun'da, Göcek kıyılannda... Gün geceye vurduğunda yıl- dızları sayarım tek tek... Bir çocuk görürüm, gözlerinde sevinç çığlıklan okyanus gibi dalgalı... Kaçkarlar'da umut olurum, Toroslar'da kavga... Dicle'nin az ötesinde Fırat'ın akışını seyreder- ken Sümbül Dağlan'nı düşlerim... Bir cumartesi sabahı gökyüzüne bakıyorum uzun uzun... Sonra boş bir masaya oturdum... Gazetedeki odam boşartılmıştı. Kitaplanm top- lanmış, masam, iskemlelerim götürülmüştü... En geç on gün sonra Cumhunyet yeni binası- nataşınacak... Içimde bir hüzün bulutu... Dokunsalar ağlayacağım... Yazımı hemen_yazmam gerekiyor. Çünkü Bey- likdüzündeki TUYAP Kitap Fuan'na gideceğim. Sabah televizyonda Deniz Kavukçuoğlu'nu ız- ledim. Denız, "burjuva kavramı"n\ ne güzel anlat- mıştı. Bir kahve söyledim, bir de sigara yaktım... Behçet Necatigil'in dizelen geldi aklıma... "Sevgileri yarınlara bıraktınız Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlannız Siziyanlış tanıdı." • • • Bir ara pencereden ahşap pembe konağa bak- tım herzamanki gibi... Biri siyah, diğeri sarı ikı kedi konağın balkonun- da tatlı tatlı uyuyorlardı... Behçet Necatigil'in "Eşyalar ve Sessizlik" şi- irini anımsamaya çalıştım... "Bir gün giderfer de kalırsınız yalnız Eski odalarda gece Bir saat gibi durmuş geceden Her şey onlar gidince." Tam bu sırada eşyalar yükleniyordu bir araca, Cumhuriyet'in bahçesinde... Odanın içinde dolaşmaya başladım... Derin bir gecenin içinde gibiydim... İlköğretim okullannda Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nu "Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük" kitabın- dan çıkaran düşünce, gazeteci Hrant Dink'i Türk- lüğe hakaret ettiği gerekçesiyle altı ay hapis ce- zasına mahkûm etmişti... Benim için Hrant Dink'in ne söylediği hiç önem- li değil. Demokratik sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye'de insanların düşüncelerinden ötürü yar- gılanması önemli. Hrant Dink'in söylediklerini eleştirmek, düşün- celerine katılmamak ayn bir şey, "Ya sev ya terk et" demek ayn bir şey... Türkiye bu kafayla mı AB'ye girecek? Zamanım da kısalıyor... Hemen gazeteleri okuyup TÜYAP Kitap Fu- an'na gitmem gerek... İftar sofrasında zehirlenen insanlar, itfaıye erle- ri... Televizyon olay anını gösteriyor... AB yolunda ilerieyen Türkiye'de insanlar iftar sof- rasında nasıl zehirlenir? Herşey aynı!.. Değişen bir şey yok!.. Odam da boşaltıldı... Içimde derin bir hüzün... • • • 27 yıl önce bugün Ankara Bahçelievler'de ye- di Türkiye Işçi Partili genç alçakça katledildi... 8 Ekim 1978... Katiller Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'ydı... Latif'in, Efraim'in, Farukun, Salih'in, Hür- can'ın, Nuri'nin, Serdar'ın fotoğraflan önümde... Çatlı komut verdi: "Öldürün komünistleri!.." Bir kuş kanadı çırpıyor çatının üzerinde... Sessizlik bana göre değil!.. Fotoğraflan zarfın içine koyuyorum... Güneşin bartığı yere dogru koşmaya başlıyorum... Şarkılarımda Behçet Necatigil var? "Yüklenen sessizlikte radyo Şen şarkılar hepsi de üzüntülü Duyduğunuz derinlerde bir ses Gidenlerin götürdüğü. Anladınız neymiş kattıklan Perdeler, çiçekler, ışık, hava, su Ancak onlar varken Sizi yaşatıyordu." hikmet.cetinkayai; cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 rŞ mumcuS«!î tlu "jmag org tr KONFERANSI 10 EKİM P a z a r t e s i 1 3 : 0 0 - 1 4 : 0 0 H e y b e l i a d a S a l o n u tmza Günül 10 EKİM Pazartesi 1 4 : 3 0 Der Y a y ı n l a r ı s t a n d ı n d a TURKIYE-AVRUPA İLİŞKİLERİNDE SON DURUM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog