Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet K İ T A P L A R I MAXEDONYA 1900 Necati Cumalı Çag PazarlamaA Ş Türkoca$ı Cad. No 3*41 (34334) Cagaloğlu-tsanbulTel (212)514 0196 Cu mhuriyet y" Cumhuriyet ^ - . K İ T A P L A R I NASIL MÜSLÜMAN OLDUK? Erdoğan Aydın Çag Pazariama VŞ Tûıkocagj Cad No 39 41 (34334ı Cagaloglu-lsanbul Tel (212) 514 01 9 82.YILSAYI: 29222 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9EKİM Tabipler Birliği: Sağlık Bakanlığı, doktorlan inançlanna göre fişliyor Mezhep aynmı MOC1JYETI U4UO& TAKK ~jscn.k. KnulEftUUATVCS.NO tstanbul'da bakanlığa devredilen SSK hastanelerinin personeline 'sicil bilgi formu' gönderen Sağlık Bakanlığı, büyük tepki çeken bir uygulamaya imza attı. Formda, doktorların hangi mezhepten oldu- ğunu soran bakanlığın uygulaması 'fişleme' olarak değerlendirildi. Ortak açıklama yapan Türk Ta- bipleri Birliği ve Istanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı'nın demokrasi ve laiklik açısından son dere- ce tehlikeli bir uygulama yürüttüğünü vurguladı. Meslek örgütleri, dağıtılan formlann derhal geri alın- masını ve şimdiye kadar toplanan formlann sahiplerine gönderilmesini ya da imha edilmesini istedi. ŞULE KOKTURK Sağlık Bakanlığı, Istanbul'da, ba- kanlığa devredilen SSK hastaneleri- nin personeline, sicil bilgi formlann- da hangi "mezhep"ten olduğunu sor- du. Sağlık çalışanlannın büyük tepki- sini alan uygulama ile ılgili olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Îstan- bul Tabip Odası'nca (İTO) yapılan or- tak açıklamada, Sağlık BakanJığı'nın demokrasi ve laiklik açısından son de- rece tehlikeli bir uygulama yürüttüğü belirtildi. Dağıtılan formlann derhal geri alınması ve şimdiye kadar topla- nan formlann sahiplerine gönderil- mesi ya da imha edilmesi istenen açık- lamada, "Eski aüşkanüklanm terk etmeyeceklerini doğrularcasına, anayasanın din ve vicdan hürriyeti konusundaki açık hükümlerine ay- kırı olarak bütün sağlık çalışanla- nnı dini inançlanna ve mezhepleri- ne göre fişliyor" denildı. Sağlık Ba- kanlığı, SSK hastanelerinin devrinin MArkasıSa.8,SiL8'de TRTde dini yccyın patlaması AKP iktidanyla birlikte dim programlarda büyük bir değişim geçiren TRT'de bu içerikteki prog- ramlara her geçen gün yenisi ekleniyor. Ku- rumda, uzman sunucular yerine çeşitli dini çevrelerce tanınan kişilere program yaptınlı- yor. Bu konudaki sorulan yanıtlamaktan ka- çınan kurum, son olarak ramazan nedeniyle Balkanlar'a yaym ekibi gönderdi. Ankara'dan yapılan iftar programlannı da Istanbul'a çek- ti. FIRAT KOZOKun haberi • 5. Sayfada Manyas 'ta kuş gribine rastlandı Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Kızıksa bel- desinde yaklaşık 1800 hindi kuş gribinden öl- dü. Tanm ve Köyişleri Bakanı, kuş gnbi vaka- siDin iki gün önce tespit edildiğini söyledi. Hin- dilerin öldüğü bölgede 3 kilometrekarelik alan karantinaya alındı. Balıkesir'deki açık alanlar- da kanatlı hayvan satışı yasaklandı. Asya'da 66 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan hasta- lık, Sibirya'nın ardından Romanya'da da görül- dü. COŞKUN YAMAN'ın haberi • 3. Sayfada Güney Asya'yı etkileyen şiddetli sarsıntıda binlerce kişinin öldüğü sanılıyor Deprem Pakistan'ı vurduPakistan'm başkenti Islama- bad'ın yakınlannda dün mey- dana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem çok sayıda can kaybına yol açtı. Hindistan ve Afganis- tan'da da yıkıma neden olan depremde yüzlerce köy harita- dan silindi, binlerce ev yıkıldı. Islamabad'da iki yüksek bina yı- kıldı. En büyük yıkımın yaşan- dığı Keşmir'le iletişim kesilir- ken en fazla can kaybmın bu bölgede yaşandığı belirtildi. Yetkililer, artçı sarsıntılar nede- niyle kurtarma çalışmalannın güçlükle yapıldığım açıkladı. Tûrk Kızılayı ve Sivil Savunma Müdürlüğü bölgeye yardnn malzemesi ve kurtarma ekibi gönderildiğini bildirdi. Pakis- tan Büyükelçiliği, bölgedeki Türklerden ölen ya da yarala- nan olduğu yönünde bilgi ulaş- madığım açıkladı. • n. Sayfada Güney Asya'da büyük yıkıma neden olan depremde en büyük can ve mal kaybı Pakistan'da yaşandı. (Fotoğraf: AFP) REHN, BAŞBAKAN VE PAMUK'LA GÖRÜŞTÜ Erdoğan:Süre israrıyok AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn ile görüşen Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan, Gümrük Birliği Ek Protokolü'nün önce Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini ve TBMM'ye gönderilmesi konusunda da- ha sonra karar verileceğini söyledi. Erdoğan, Rehn' in ek protokolün TB- MM'de görüşülmesi için süre ısran olmadığını, ancak "Bir an önce ge- çerse iyi olur" dediğini söyledi. Yazar Orhan Pamuk'la da bir araya ge- len Rehn, Pamuk hakkında devam eden davayla ilgili olarak "AB'ye gi- recek bir ülkenin, Avrupa'nın en önemli ilkelerinden biri olan fikir ve ifade özgürlüğüne mutlaka saygı duyması gerekir" dedi. • 8. Sayfada LÎDERLERİN TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ Kıbrıs'ta gizligörüşme Güney Kıbns Rum Kesimi'nde yayunlanan Fileleftheros gazetesi, KK- TC Cumhurbaşkanı Talat ve Rum Yönetimi lideri Papadopulos'un tem- silcilerinin pek çok kez bir araya gelerek gizli görüşmeler yaptıklannı ileri sürdü. Gazetenin haberinde 'iki liderin nzasıyla' gerçekleşen gö- rüşmelerde, 'Kıbns sorununu yeniden ele alması için BM Genel Sek- reteri Kofi Annan'a zemin hazırlandığı' belirtildi. 'înisiyatif hazırlıyor- lar' başlıklı haberde 'gizli diplomasi' olarak adlandınlan görüşmelerin uzun süredir devam ettiği vurgulanırken ABD başta ohnak üzere yaban- cı ülkelenn duruma olumlu yaklaştıklan ifade edıldı. • 11. Sayfada NAZIM HİKJVIET Nâzım Hikmet'in aıle geçmışinde ünlü paşalar vardır. Büyükbabası, Nâzım Hikmet'e adını veren Mehmet Nâzım Paşa'dır. Taha TOROS'un yazı dizisi 9. sayfada... Sanal aîdiyetler internette yaşayan "web yurttaşlarının" sayısı giderek artıyor. Içinde insan olan her ortam gibi, sanal âlemde de üretim, çatışma, suç, örgutlenme ve tabii aşk var. Internet yeni aidiyetleri de beraberinde getiriyor. Cumhuriyel 'le birlikte. Rakamla^la Irak Savaşı Savaşın ABD'ye maliyeti 204.4 milyar dolar. 204.4 milyar dolara ne yapılabilir? Üç yıl boyunca; dünyadaki açlıkla mücadelenin + dünya çapındaki AIDS ile mücadelenin + dünyadaki tüm çocukların temel aşılarının parası karşılanabilir. Cumhuriyel 'le birlikte. Pekin Soros, Çin'in hangi kapısından sığar? Çin'de! "Orada koca AP'si, Re- uters'i AFP'si varken bu bilgiye ulaşıp bunu dünyaya geçmek sa- na mı düştü?'" de diyebilir- siniz... "E, zaten onlar bu- nu neden geçsin ki" derim ben de, hatta biraz da uka- laca bir tarzda. Benimle ka- fa bulup "Aman da aman, Çin hükümetını de geçtin yani" demeyin; Çin hükü- meti yoğun, kapılan pen- cereleri açmakla meşgul- ler. LEVENT LLLÇER'in yazısı • 10. Sayfada Milano Bir garip havaalanı yolcusu Kim bilir belki de hıçbiri değil- di ve ben uzun saatlerden beri havaalanında beklemenin yarattığı duygusallıkla tüm bunlan kurup kadını izliyor- dum. Bir noktadan sonra ba- kışlan gerçeğe geri döndü.. Yolculan seyretti bir süre. Sonra, kalktı, personel ka- pısından çıktı ve yoluna git- ti. Kadının aynlması ile ben de ırkıldim. Ardından cep telefonum çaldı. Işte sonun- da aramıştı... ÖZLEM YÜ- ZAK'm yazısı B10. Sayfada Teksas Bizim okulda Rita oldu Meltem Teksas'ın en büyük şehri olan Hous- ton'ı da vura- cak olan Rıta'nın etkisi- nin bizim okulda da görül- mesi bekleniyordu. Bu yüz- den herkes hafta sonu için su ve yiyecek stoklama- ya başlamıştı. Hatta iş arka- daşlanmın anlattıklarına gö- re insanlar, su ve konser- ve alabılmek için bayağı sal- dırgan olmuştu. ADALET BARIŞ GÜNERSEL'in yazısı M 10. Sayfada Prag Kıraathanelerin düşünceye katkısı Kıraathaneler yüzyıla yakın bir süre Îstanbul aydınlan için kaçınılmaz buluşma ye- riydi. Edebiyatçılar, düşü- nürler, gazeteciler, yayıncılar ve onlara yakın ohnak iste- yen gençler, günün belh saat- lerini Beyoğlu'nun, Tepeba- şı'nın, Babıâh'nin ve Divan- yolu'nun kıraathanelerin- de geçirirlerdi. Buralarda bu- luşanlar düşünce değiş toku- şu yaparlardı. AHMETAR- PAD'ın yazısı • 10. Sayfada MEB'DE SİGARAYA -• YASAK GELDÎ : ., U 6. Sayfada IRAK İÇ SAVAŞA GİDÎYOR Mll. Sayfada REKABET YOLCUYA YARADI M13. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Iş İşten Geçtiği Zaman... Daha işin başındayız. Sorunlar gündemin ilk sırala- nnda. Bir başka olay hem şaşırtıcı, hem de düşündürücü. Gündemin ilk sıralarına yerleşen sorun, ek protoko- lün TBMM'nin onayından geçip geçmeyeceği ve 25 ülkeye (Güney Kıbrıs'a) AB'nin anladığı içerikte uygu- lanıp uygulanmayacağı. Şaşırtıcı, hatta düşündürücü olay ise Genişlemeden MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Danimarka'nın Yunanistan'ı yenmesi umutlan arttırdı Avantaj ulusal takımda Almanya galiblyetl Dünya Şam- piyonası elemelerinde bu hafta sonu maçı olmayan Ulusal Futbol Takunı, Almanya ile özel maçta karşılaştı. Ulusal takım, rakibini Almanya'da forma gıyen genç oyunculan Halıl ve Nuri'ninattığıgollerle2-1 yendi. 17yaşın- daki Nuri, ulusal takımda forma giyen ve gol atan en genç oyuncu unvanuıı kazandı. Danimarka sevlndirdl ulusal Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindekı rakıpleri Danimarka ve Yunanistan karşılaşmasında gü- len taraf 1-0'lık sonuçla Danimarka oldu. Yunanistan' ın puan kaybetmesiy- le ikıncilik şansını arttıran Türkıye. çarşam- ba günü Arnavutluk'u yenerse eleme maçı oynama hakkıru kazanacak. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bu Olli Kim Oli? AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn daha AB bayramımız bitmeden geldı, bay- ramlık ağzını açtı, söyleyeceği her şeyi söyleyip git- ti. Yurttaş Verheugen, Türkiye'nin dilini çözmüştü. O nedenle söyleyeceklerini kadifeye sarardı. Bizim medya ve hükümet de sadece kadife kısmını verir, içindekileri arşive koyardı. Rehn, rengeyiği gibi mi desek, Ren Irmağı gibi mi MArkası Sa. 8, Sük8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog