Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

V'Cumhurtyet ^-.KİTAPLARI INGILIZ GÎZLI BELGELERlNDE TÜRKİYE Erol Ulubelen Çağ Pazariama A.Ş TüAoajı Cad. No 39 41 (34334)Q$ılogiu-tsCmbulTel (212)51401% Cumhuriyet gTCumhurryel ^ . K İ T A P L A R I AFFEDERSÎN LA FONTAINE Mustafa Balbay t ÇajS Pazarüma A.Ş Tüıkocagı Cai No 3*41 (34334)Oğaloglu-kanbulTel (212)51401 % 82. YIL SAYI: 29221 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 EKİM 2005 CUMARTESj NAZIM HIKMET / Bilinmeyen belgeler ve bilgiler. / Geçmişlerinin soyağaçları. / Aile ve akraba çevresi. / Bursa hapishanesinde dokumacı. / Şikâyet dilekçeleri. / Vali Haşim İşcan'la gerginlik. / Müfettiş tahkikatı " ^ f 4> • NÂZIM HİKMET'İN İLKŞİİRLERİ • NÂZIM HİKMET'İN HAYRAN OLDUĞU SANATVE SANATKÂRLÂR • NÂZIM HİKMETİN CEZAEVİ GÜNLERİ • NÂZIM HİKMET'LE MÜŞTEREK KİTAP PAŞALAR AİLESİNİN GÖZDE ÇOCUĞU • POLONYA'DAN GELEN SOYAĞACININ KÖKÜ »ANNESİ: RESSAM CELİLE HANIM • NÂZIM HİKMET'İN BABATARAFINDAN AKRABALARI T a h a T O R O S ' u n y a z ı d i z i s i p a z a r g ü n ü C u m h u r i y e t ' t e . . . AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi, AKP'nin ek protokol için söz verdiğini söyledi Relııı: Teminat aldunTÜrklye de SÖZÜnÜ tUtSUn' Olli Rehn, AB'nin Türkiye ile müzakereleri baş- latıp 'sözünü tuttuğunu' belirterek "Şimdi Türkiye'nin de sözûnü tutması, ek protokolü Meclis onayından geçirmesi ve uygulaması gerekiyor" dedi. AKP hü- kümetinden bu yönde teminat aldığını söyleyen Rehn, iktidar ve muhalefetin ek protokolün TBMM'den geçirilmesi için ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Rehn, ek protokolün reddedilmesi durumunda gümrük birliği gibi konularda müzakerelere başlanmayacağım vurguladı. RECEP BULUT'un haberi • 4. Sayfada CÜI: BÖyle bir $ey yok Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ise ek protokol konusun- da herhangi bir teminat verilmediğini söyledi. Konunun TBMM'de değerlendiri- leceğini belirten Gül, "Geçip geçmeyeceği TBMM'nin bileceği iştir" dedi. Gül, ek protokolün Avrupa Parlamentosu'nda onaylandıktan sonra Meclis gündemine getirilmesi gibi bir düşüncelerinin olmadığını vurguladı. Dışişleri Bakanı, Gü- ney Kıbns Rum Kesimi'ne limanlann açılması konusundaki tartışmanın müza- kerelerin askıya alınması için bir neden olamayacağını savundu. • 4. Sayfada AB'den istek: Limanları Ruımlara açın AB, Türkiye'den istedikleri konusunda yetkili ağızlar- dan net mesajlar veriyor. Gümrük Birliği Ek Proto- kolü'nün onaylanmasını isteyen AB, Meclis'te oyla- nacak metinde Türkiye'nin Kıbns Rum Kesimi'ni tanımadığına dair deklarasyonun yer almasına karşı çıkıyor. AB, onay sürecinin ardmdan Türk limanla- nnın Rum gemi ve uçaklanna açılmasını istiyor. Türkiye'nin 'Kıbns Cumhuriyeti'ni tanımasını iste- yen AB, Güneydoğu'daki eşitsizliklerin azaltılması ve Ruhban okulunun açılması yönündeki istemlerini gündemde turuyor. Birlik, Türkiye'nin üyeliğinin ar- dmdan bir sorun ortaya çıkması durumunda serbest dolaşımın kısıtlanabileceğini ve kısıtlamanm sürek- li hale getirilebileceğini ifade ediyor. • 4. Sayfada KIBRIS RUM YÖNETÎMl LÎDERİ PAPADOPULOS Türkiye bizi fıilen tarudı'Hedeflerinden birinin Kıbns Cumhuriyeti'nin Türkiye tarafından ta- nınması olduğunu vurgulayan Papadopulos, "Türkiye ek protokolü imzalayarak bızi fıilen tanıdı" dedi. Papadapulos, Türkiye'nin yü- kümlülüklerinı yenne getirmesı için çalışma yapıldığuıı belirterek Başbakan Erdoğan'ın tutumunun 'kışkırtıcı' olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rice'ın kendisine Kıbns Rum Kesimi'nin NA- TO'ya üye olamayacağını söyledığini açıklayan Papadopulos, bunu kabul etmediğini vurguladı. Papadopulos, Kıbns sorununun çözü- mü için BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın denetiminde görüşme yapılabileceğini belirtti. REŞAT AKAR'ın haberi • 11. Sayfada IRAK SAVUNMASI BARADEY SEÇlMl Bush, 'îslamcı faşisf dedi Amerikan Washington Ti- mes gazetesinin, AKP'nın Türkiye'yi "Islamcı faşist bir yapıya" dönüştürdüğü habennin ardından günde- me gelen tartışmaya ABD Başkanı Bush da katıldı. Bush, El Kaide'nın radı- kal bir "Islam imparatorlu- ğu"-kunnaya çahştığını söyleyerek ülkesinin "ts- lamcı faşist tehdıt altında olduğunu" ileri sürdü. Bush, radıkal îslamcılan "komünizm tehdidiyle" karşılaştırdı. M10. Sayfada Hiroşima'dan Nobel'e tepki 2005 Nobel Barış Ödülü, Uluslararası Atom Enerii- si Kurumu ile Mısırlı Baş- kanı El Baradey arasuıda paylaştınldı. El Baradey Irak konusunda yaptığı ça- lışmalarla ABD ile ters düşmüştü. Seçimden "ha- yal kınklığuıa uğradıkla- nnı" bıldu-en Japon Atom Bombalan Mağdurlan Ör- gütlen Federasyonu ise Uluslararası Atom Enerji- si Kurumu'nun banş için çalışan bir örgüt olmadığı- nı savundu. • 10. Sayfada \ sj 1 f*î İ7~s~> ı /'V/'Y (^n/*/~)~\ J Belçika'da hayat, dün on binlerce işçinin t^ L C^ L IYOI- Oi' C/ Jc^ ı C^ V greve gitmesiyle felç oldu. Bir milyon üç yüz -* ^ ^ bin üyesi olan sosyalist FGTB sendikasına bağb işçiler dün hükümetin erken emeklilik yaşını 58'den 60'a çıkarmak istemesi ve çeşit- li sosyal sigorta sorunlarından kaynaklanan uzlaşmazbğa çözümün gecikmesi üzerine 24 saatlik greve gitti. Ülkede özellikle kara ve demiryolu taşınıacılığı tamamen dururken bü- yük fabrikalar, mağazalar, okullar, bankalar, kamu ve özel sektör kurumları grevden bü- yük ölçüde etkilendi. Belçika'da işçiler 12 yıldan beri ilk kez genel greve gitti. (Fotoğraf: AP) CHP'den soru önergesi 10.Yıl Nutku y nu kitaptan çıkardılar llköğretim okullarında yeni müf- redatı uygulayan Mılli Egitım Ba- kanlığı, ücretsız dağıttığı "Inkı- lap Tarihi ve Atatürkçülük" ders kitabından Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu çıkardı. Kıtapta, "Şeyh Sait isyanTna da "Doğu Isyanı" başhğı altında yer verildi. Kitapta yapılan değişiklikleri sap- tayan CHP'li Orhan Sür, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Sür, Ba- kan Çelık'e "Bu önemli söylevin cumhunyetimızın güvencesı olan çocuklanmıza öğretilmesinde hangi sakınca bulunmuştur" so- rusunu yönelttı. • 8. Sayfada Bütün güvenliği aştı Eşini hastanede öldürdü Diyarbakır'da Mehmet Sayanad- İı bir yurttaş, ıkı gece önce yara- ladığı eşini, tedavi gördüğü DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki odasında öldürdü. Onlarca koru- maya rağmen olay yerini terk et- meyi başaran Sayan, bulunamadı. Cezaevindeki kocasının ailesi ta- rafından fuhuşa zorlandığı ve ka- bul etmeyince burnu kesildiği öne sürülen 14 yaşındaki R.G., silahlı saldınyauğradı. Saklandı- ğı yer ortaya çıkan R.G. başka bir yere götürüldü. • 3. Sayfada BirtanAltunbaş davası Polislerden işkence itirafi Gözaltında işkence sonucu ölen Birtan Altunbaş'la ilgili 13 yıldır süren davada yargılanan polisler Süleyman Sinkil ve Ahmet Baştan mahkemeye dilekçe göndererek suçu üstlendiler. Altunbaş'ın ölü- münden sorumlu olduklannı kabul eden polisler, vicdan azabı duy- duklanm ifade ettiler. • 6. Sayfada YÖKTEN İLAHİYAT UYARISI • 8. Sayfada HRANT DİNK'E ^ 6AYHAPÎS M 8. Sayfada NÂZIM HİKMET DAVASI YENİDEN • 8. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ...YatsıyaKadarDayanamadı! Dün bir, bugün iki; AB tepemizde. Genişlemeden sorumlu KomiserOlli Rehn, Ankara'ya "sadecekut- lamaya gelmediğini" söylüyor ve "Artık" diyor: "Müzakere edilen ülkesiniz. Bundan sonra tümAB norm, standart ve değerierini tam olarak benimse- menizi bekliyoruz". Oysa bizimkilerin iki derdi vardı; 17 Aralık'ta mü- zakere tarihi almak, 3 Ekim'de müzakereleri başlat- WArkasıSa.8,Sû.l'\ie Sıcaklık 2.5 derece artacak Dünya ısınıyor, iklim değişiyor Dünya'nın hızla ısındığını ve olağanüstü iklim değişıklıklerini yaşandığını vur- gulayan uzmanlar, ısı artışı nedenıyle de- niz sevıyesınin 28 santim kadar yükse- leceğini bildırdıler. Uzmanlar, ıklım dö- nüşümünün tarıhte eşine rastlanmamış güçte olduğunu açıkladılar. • 8. Sayfada 210 etkinlik gerçekleşecek îstanbul Kitap Fuan başlıyor 24'üncü Îstanbul Kıtap Fuan ile 15. îstan- bul Sanat Fuan Beylikdüzü'ndeki TÜ- YAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bugün açılıyor. TÜYAP ile Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliğıyle düzenlenen kitap fuanna yaklaşık 450 yaymevı ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. • 14. Savfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yüce Makamlar ve Yüce Divan. Çok sık olduğu gibi bugünlerde de tam Aziz Ne- sin'lik bir haber ikilemi yaşıyoruz: Geçen hükümetlerin üyeleri, tartışmalı ihalelerne- deniyle Yüce Divan'da yargılanıyor. Mevcut hükümetin üyeleri, hertüriü tartışmalı iha- • Jfrkası Sa. 8, Sü. 8 'de -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog