Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

y'CumhuriyetL T * K I T A P L A R I ATATÜRK BÎR GÜN GELECEK OktavAkbal ÇagPasrtımaAŞ Tûıkocagı Cad No 39 41 134334) Cagaio&lu-tsanbulTet (212)51401 % Cu mhuriyet y'Cumhuriyel ^-.KİTAPLARI ANILAR ^N.'gir Cumhuriyet Kızı" f . Müşerref Hekimoğlu 8 2 . Y I L SAYI: 29220 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ (1945-1991) AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn'den Ankara'da itiraf Dolaşım engeli kahcı olabilir' •HER AN KARŞINIZDAYIZ' Rum tehdidi 'ÇERÇEVE' TARTIŞMASI 'Şık olmadı' Türkiye'nin AB sürecinde ilerlemek için Kıbns konu- sundaki tutumunu değiştir- mesi gerektiğini savunan Rum Meclis Başkanı Hris- tofyas, Türkiye'nin her adı- mında karşısında Kıbns'ı bu- lacağını söyledi. • 11. Sayfada CHP lideri Baykal, Gül'ün müzakere çerçeve belgesini her şey olduktan sonra Mec- lis'te kendisine vermeye ça- hşmasını "şık" bulmadı. Bay- kal, belgenin önceki gün CHP Genel Merkezi bekçisine bıra- kıldığını bildirdi. • 5. Sayfada Türklere sınırlama Ankara da temaslarda bu- lunan Olli Rehn, "'2020 yılına kadar Türkyurt- taşlarının serbest dolaşımının ertelenebileceği- ni" belirterek "Günü geldiğinde şartlara bakı- lır. O zaman Avrupa 'nın işgücü piyasasına ba- kılıp belki de kahcı halegelebilir "diye konuştu. Ekprotokol istemi Tarama sürecinin 1 yılsüre- ceğini bildiren Rehn, "Ekprotokolsorununu çö- zün " nıesajı verdi. Dışişleri kaynakları, proto- kolünAP onayından sonra TBMM'ye getirile- ceğini ve deklarasyonla birlikte geçirileceğini açikladl. MAHMLT GÜRER'in haberi • 4. Sayfada Rektörler, 'iktidann çağdışı amaçlan' nedeniyle üniversitelerin gelişemediğini söyledi 'Çözüm vahiyde değiP"Siyaset, Eğitim ve Üniversite" konu- lu panelde konuşan rektörler ve yazar- lar, AKP'nin türban ve imam hatipler- le ilgili amaçlan nedeniyle Tevhid-i Tedrisat'ı ortadan kaldırmak istediği- ni belirttiler. "Baskıcı hükümetin" rektörlerin buna karşı çıkması nede- niyle üniversitelere yönelik "düşman- lık politikası" yürüttüğü vurgulandı. ÜNÎVERSÎTELER HEDEF Bütçe kıskacı YÖK'ün özerkliğine müdahale etme- ye hazırlanan AKP iktidan, üniver- siteleri de "bütçe kıskacına" alacak. 2006 mali yılından itibaren üniver- sitelerin harç gelirleri, 2007 yılın- dan itibaren de döner sermaye gelir- leri ortak bir havuzda toplanacak. Rektörler düzenlemeyle, üniversite- lerin mali açıdan daha da zor durum- da kalacağını vurguladılar. FIRAT KOZOK'un haberi • 7. Sayfada ADALET BAKANI ÇlÇEK: Terör tanımı değişmeyecek Adalet Bakanı Çiçek, TMY'deki mevcut terör tanımından "cebir ve şiddet'" un- surunun çıkanlacağına ilişkin değer- lendirmelenn doğru olmadığını söy- ledi. Çiçek, Avrupa Konseyi Çerçeve Karan'nda yer alan tanıma ilişkin bö- lümün TMY'ye ekJenmesinin söz ko- nusu olduğunu bildirdi. • 5. Sayfada GÜRSU KUNT j - Akdeniz Üniversite- si nce duzenlenen, "Siyaset, Eğitim ve Üniversite" konulu panel, rek- törleri bir araya getirdi. AKP iktida- rının üniversitelere bakışının eleşti- nldiğı toplantının açılış ve kapanış konuşmasını yapan Akdeniz Üniver- sitesi Rektörü Prof. Mustafa Akav- dın, hükümetin üniversiteleri ele ge- çırmek ıstediğinı belirterek "Biz çö- zümün vahiyde değil, okulda ve bi- limde olduğuna inanıyoruz" dedi. AKP yöneticılerinın seçim önce- sinde türban ve imam hatip liselenn- den üniversitelere geçışle ilgili ver- diği sözler olduğunu anımsatan Prof. Akaydın, "Bunlar Tevhid-i Tedri- sat'ın ortadan kaldırılması de- mektir. Ancak rektörlerin tepkile- riyle bunu başaramadılar. O yüz- den de müthiş bir öfke duyuyor- lar" diye konuştu. Prof. Akaydın sözlenne şöyle devam etti: "Türbana geçit verilmesi konu- sunu ve imam hatip lisesi mezun- larının üniversitelere geçişini sağ- MArkası Sa. 7, Sü. 2'de Arap sermayesi Türkiye ye kayıyor Istanbul Büyükşehir Belediyesi ile Dubai International Properties arasında 5 milyar dolarbk "Gayrimenkul Yatırım OrtakJığı" anlaşnıası, Başbakan Erdoğan ile BirleşikArap Emirlikleri Dubai Emiri Veliaht Prensi Şeyh el Maktum'un katılımıyla imzalandı. Erdoğan, yatırımların yalnızca İstanbul'da değil,Türkiye'nin değişik yer- lerinde yapılacak turizm, tarım, enerji ve ulaşım gibi alanlarda da kullanılacağını belirtti. Erdoğan, Formula 1 yarışlarının yapüdığı alanın çevresindeki bazı alanlara otel yapımı, Kartal Çimento Fabrikası'nın bulundu- ğu araziye, Zincirlikuyu'daki Karayollan'na ait araziye. İETT'nin Levent'teki eski garaj alanına, Büyükşehir Belediyesi'nin Yedikule'deki arazisine ve Hazine'ye ait bazı yerlere yatırım yapılacağını söyledi. • 8. Sayfada NAZIM HİKVIET m Bilinmeyen belgelerve bilgiler m Geçmişlerinin soyağa^ları m Aileveakrabaçevresi m Bursa hapishanesinde dokuması p»Şikâyetdilek<;eleri P» Vali Haşim İşcan'la gerginlik m Müfettiş tahkikatı \ r • NÂZIM HİKMET'İN İLK ŞİİRLERİ • NÂZIM HİKMET'İN HAYRAN OLDUĞUSANATVE SANATKÂRLAR • NÂZIM HİKMET'İN CEZAEVİ GÜNLERİ • NÂZIM HİKMET'LE MÜŞTEREKKİTAP • PAŞALARAİLESİNİNGÖZDE ÇOCUĞU • POLONYA'DANGELEN SOYAĞACININ KÖKÜ •ANNEShRESSAMCELİLE HANIM • NÂZIM HİKMET'İN BABA TARAFINDANAKRABALARI Taha TOROS'un yazı dizisi pazar günü Cumhuriyet 'te... AYBARANISINA SEMPOZYUM • 3. Sayfada TİP'Lİ GENÇLER ANILIYOR • 5. Sayfada Saray casus şaşkını Beyaz Saray' ın tarihinde ilk kez bir casusluk olayı yaşandı. Pentagon'da eski- den siyasi analist olarak ça- lışan birkişi, gizli savunma bilgilerini bir Israil lobi grubunun yetkililerine ve Israil Büyükelçiliği'nden bir diplomata verdiğini ka- bul etti. 58 yaşındaki Law- rence Franklin, savcılıkla vardığı anlaşma çerçeve- sinde aynca yasalara aykı- n olarak evüıde gizli belge- ler bulundurduğunu da iti- raf etti. • 10. Sayfada Bush'tan koruma İşkence yapana kakan ABD Başkanı Bush, tut- saklara kötü muamele ve işkenceyi yasaklayan yasa- yı kabul edenABD Senato- su'na savunma bütçesini veto etme tehdidinde bu- lundu. Senato'da 9'a karşı 90 evet oyuyla kabul edi- len değişiİdik, özellikle es- ki Dışişleri Bakanı Powell ve insan haklan örgütleri tarafından büyük destek görüyor. • 10. Sayfada Cebelitarık Sığınmacı dramı yaşanıyor Fas'ta bulunan ancak Is- panya'ya bağlı olan Ceuta ve Melılla kasabalannda sı- ğuımacılann metrelerce yükseklikteki dikenli telle- ri aşarak "sının geçme" ça- lışmalan son dönemlerde yoğunlaşu-ken bölgede yaz aylannda 14 Afrikalı göç- men öldü. Bölge, son bir hafta içinde 3. kez büyük oranda kaçak göç akınına uğradı. • 10. Sayfada Azınlıklar Af Örgütü Atina'yı suçladı Uluslararası Af Örgü- tü 'nün 80 sayfalık raporun- da, ülkede sadece "Müslü- man azuılığın" bulunduğu- nu kabul eden Yunanis- tan'ın, Türk ve Makedon^ azınlığı "ifade, dini ve ör- gütlenme özgürlüğünden" yoksun bıraktığuıa dikkat çekildi. Raporun yazan Ol- ga Demetriu, AB ülkesi Yunanistan'daki bu duru- mun endişe verici olduğu- nu belirtti. • 10. Sayfada PKK, UYMADIĞI ATEŞKESİ' BlTlRDÎ • 8. Savfada HAYDARPAŞA GARI KLTRTULDU • 12. Savfada BU KAVGA FUTBOLU BİTİRİR M Spor 'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Aynaya Bakmayan Iktidap Bağlayıcı, dayatıcı yanlanyla hükümetin sindirdi- ği (hazmettiği) müzakere çerçeve belgesiyle ilgili tar- tışmalar bir başka açıdan yararlı oldu. RTE ve Gül'ün katılımcı demokrasiyi, harta bu iki- linin demokrasilerde muhalefetin yerini sindiremedi- ğine bir kez daha tanık olduk. RTE ana muhalefetin çerçeve belgesini önceden görüp inceleme istemini şöyle basitleştiriyor: "Tas- • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Yarmı koııııtlara kredi TOKİ'nin yayımlanarak yürürlüğe giren "Toplu Konut Yapımcılanna Kredı Açılmasına İlişkin Teblığı" uyarınca, tamamlama kredısı, brüt inşaat ala- nı 150 metrekareye (150 metrekare dahil) kadar olan konutlar ıçın açı- lacak. Ancak. yazlık, dınlenme ya da tatıl amaçlı kullanılacak konut projelen ile uygulama ımar planın- da, ıkincı konut, pansıyon, tunzm ve konaklama alanı olarak onan- nuş projelere kredı arilmayacak. Toplu konut yapımcılan aracıüğıyla kredi kullanacak kişilere, krediler, ka- n koca ve reşit olmayan çocuklar için aile birlıği esasuıa göre bü" defa kullandınlacak. Kredıden yararlana- bilmek içuı kredi talep eden kişinin kendisine, eşine veya reşit olmayan çocuğuna ait tapuya kayıth bağun- sız bir konutunun bulunmaması ve daha önce TOKl'den kredı kullan- mamış ya da halen kullanmıyor ol- ması gerekıyor. • 13. Sayfatfı GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP-Türkiye Müzakereleri! öyle anlaşılıyor ki, AKP'nin Türkiye'deki kurum- larla müzakeresi AB ile müzakeresinden daha zor- lu geçecek. Zira AKP, AB ile ilişkilerini "ne istenirse, sıkı pazariık yapıyor gibi yapıp son dakikada kabul etmek" üzerine kurdu. Bu durumda AKP'nin AB ile müzakerelerinde bü- M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog