Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

y " Cumhuriyel k^KİTAPLAR I rÖÇBÎRlMİZ MASUM DEĞÎLÎZ Işıl Özgentürk Ç»g Pjzariama \.Ş Tmkoogı Cad No 39 41 (34334)Q*ıiogh-!sanbulTel (212)5140196 Cu mhuriyet Cumhuriyet K İ T A P L A R I BÎR CUMHURİYET DÜŞMANININ PORTRESt Fettullah Gülen Hocaefendı'nın Denn Mısyonu M. Emin Değer ÇaŞ Panriama \.Ş Tikocaj! Cad No 39.41 134334ıCagaJoflu-tsanbulTel (212)5140196 82. YIL SAYI: 29219 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 EKİM 2005 PERŞEMBE Gül, Meclis ve muhalefete bilgi vermeden Lüksemburg'a gitmesini sert çıkışla 'çözdü' Hesap veremediAKP demokfUSİSİ Meclis 'e müzakere çerçeve belgesiyle il- gili bilgi veren Gül 'ün, hükümetin tek taraflı hareket ettiği yö- nündeki eleştirilere hiçbir demokratik ülkede rastlanmayacak türde yanıtlar vermesi dikkat çekti. Gül, kendilerine bilgi veril- mediğini söyleyen Baykal 'a, kürsüden inerekbelgeyi uzattı. Bay- kal'ın "Artık önemiyok"demesi üzerine sinirlenerekmetni ma- sadan alıpyeniden kürsüye çıkan Gül, "Koalisyon hükümeti de- ğiliz ki sizin mutabakatınızı alalım, siyasi sorumluk bizde " dedi. 'ABD 'ye Var MeclİS 'eyok' Gül, görüşmelerinAKP bina- sından yürütülmesinin de demokrasinin gereği olduğunu ileri sürdü. Hükümetin belgeyi "çok gizli" diyerek muhalefet ve par- lamentodan gizlerken ABD ile paylaştığına işaret eden CHP 'li Öymen de "Demek ki, ABD 'ye verdiğiniz bilgileri Meclis 'ten, muhalefetten saklamakta hiçbirsakınca görmüy'orsunuz"diyeko- nuştu. Meclis TVyayınının CHP sözcüleri konuşurken "teknik arıza "gerekçesiyle kesilmesi ise büyük tepki çekti. • 4. Sayfada ERDOGAN TBMM'DE ATIŞMA - Dışişleri Bakanı Gül, Meclis'teki konuşması sırasında müzakere çerçeve belgesini tüm milletvekillerine ve muha- lefet partilerine gönderdiklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Baykal, "Israr ediyorsunuz. Sekreterimle görüştüm. Bize resmi bir belge gel- memiştir" dedi. Gül, "Elinize geçecektir, bakarsmız" deyince, Baykal "tnat etmeyin, elimizde değil" diyerek itirazlarını sürdürdü. Gül, bu- nun üzerine kürsüden inerek çerçeve belgesini Baykal'a uzattı. Ancak Baykal, "Şimdi getirmenizin önemi yok" deyince, Gül sinirlenerek metni geri alıp yeniden kürsüye çıktı. Gül, dün saat 12.45 itibanyla bütün partilere metnin teslim edildiğini söyledi. (Fotoğraf: MÎLLtYET) 'Önce izolasyon kalksın' Başbakan Erdoğan. ha- va ve denız hmanlarının Rum Kesımı'ne açılması- nın mevcut koşullarda "mümkün" olmadığını söyledi. Erdoğan, önce- likle KKTC'ye yönelık ızolasyonlann kaldırılma- sının gerektığıni belirtti. Erdoğan, çerçeve bel- geyle ılgılı olarak Mec- lis'e bilgi venlmemesini de değerlendirdi. Erdoğan "Işin tüm faturası bize ait olacak. Bız bunu Mec- lis'te tekrar tartışmış ol- sak, kı tartışarak neyı hal- ledeceğiz" diye konuştu. Tayyip Erdoğan, müza- kere öncesi gelişmelerin AKP binasında yapılma- sı konusunda da "MYK üyelerimi alıp Başbakan- lık'a mı getıreceğim, bu daha çirkin olmaz mı?" dedi. • 5. Sayfada Ankara'nın hâlâ heyet belirlememesiAB'de tepki toplamaya başladı. Hazırlıklann bitirilmesi istendi Müzakere heyeü sıkıntisı RUMLAR 'TANINIR' DEMlŞ Ingiltere 'den KKTC tehdidi Klbrıs Rum Kesimi'nde yayımla- nan Fıleleftheros gazetesine göre Lüksemburg'daki kulis faaliyet- lerinde Ingiltere, Rum yöneti- mine, "KKTC'nin gelecekte tanınması ıçin ko- şullar oluşacak. Katılım müzakerelerine başla- ma konusunda Türkiye'nin olası reddinin taribi sorumluluğu Kıbns Cumhunyeti'ne yüklene- cek" uyanlannda bulunmuş. • 11. Sayfada MÜZAKERELERİ TIKAYABÎLÎR Ek protokol ¥ baş ağrıtacak AP'nin onaylamadığı ek protokol sorun ohnaya devam edecek. Ta- rama başlıklarının ilkinde, kolay < başlıklann yanı sıra "tanm" ve "mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı" da yer alacak. Ancak "mal ve hizmetlerin serbest do- laşımı" konusundaki tarama sonuçlandınlsa bile bu başlıktaki müzakereler, ek protokol onaylanmadan başlayamayacak. • 8. Sayfada 20 Ekim'de başlayacak olan tarama süreci öncesinde kimlerle muhatap olacaklarını bilmek ısteyen AB yet- kilileri, Türkiye'ye "Müzakere heyetinizi bir an önce oluşturun" mesajı gönderdı. Üst düzey bir AB diplo- matı, artık yepyeni bir döneme girildiğini belirterek "Hazırlıklar 20 Ekim'e kadar yapılsa iyi olur" dedi. MAHMUT GURER ANKARA - Türkiye'nin 3 Ekim'de müzakerelerin başlamasına karşın halen bir heyet oluşturamaması, AB tarafında da sıkıntı ya- rattı. Üst düzey birAB dip- lomatı, heyetin tamamının belli olmadan üyelik müza- kerelerinin gerçekleştirıl- mesinin hem Türkiye hem de AB açısından çok zor olacağını belirtirken "Ar- tık Türkiye'nin müzakere heyetini görmek istiyo- ruz" dedi. Ankara tarafin- dan halen bir müzakere he- yetı belirlenememesi, AB'de tepki toplamaya başladı. 20 Ekim'de başla- yacak olan tarama süreci öncesinde kimlerle muha- tap olacaklannı bılmek is- teyen AB yetkilılen, Türki- ye'ye "Müzakere heyeti- nizi bir an önce oluştu- run" mesajı gönderdi. MArkası Sa. 8, Sü. 6'da TUYAP 24. ISTANBUL KİTAP FUARI KITAP \ Etkinlikler, Konuklar, Katılımcı Yayınevleri ve Sanat Fuarı... Kitap Eki'nden Cumhuriyet okurlarına ücretsiz Fuar Giriş Bileti*. 'Fuar Gınş Bileti Kitap Ekı'nın 3 sayfastnda Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Yüzde 68 'i uyum sağlayamadı Oğretmen müfredatı bilmiyor MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın okul- larda yaptığı anket, öğretmenlerin yeni eğitim müfredatına uyum sağlayamadığını ortaya koy- du. "Yeni müfredata uyum sağlayabildiniz mi" sorusunun yöneltildiği ankete 5 bin 409 öğret- menden 3 bin 692'sı "Hayır" yanıtını verdi. Kısmen uyum sağlayanlann oranı yüzde 18, uyum sağlayanlann oranı ise yalnızca yüzde 12'de kal- dı. Başka bir anketten ise Türkçe dersmin içeri- ğinde yapılan değişikliklerin yeni başlayan öğ- renciler ile öğretmenler için dersi "anlaşılması zor bir hale" getirdiği sonucu çıktı. • 7. Sayfada Ordu 'da karara uymayana ceza Sahilde içki içmekyasak • RAMAZAN BAŞLADI • 7. Sayfada Ordu Valiliği tarafından alınan kararla deniz kena- nnda, piknik alanlannda ve araç ıçlerinde ıçki içıl- mesi yasaklandı. Yasağa uymayanlara 100YTL ida- ri para cezası uygulanacak. Karara gerekçe olarak gençleri zararlı alışkanlık- lardan korumak ve yurttaş- lann şikâyetleü gösterildi. ERDOĞAN ERtŞEN'in haberi I 7. Sayfada fKANSERALARMI 13. Sayfada BAŞHEKİM İSTÎFAETTÎ M 8. Savfada • GENÇLIĞÎN DURUMU KÖTÜ MArka Savfada İBN 1 3OO-O93-4OO GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Uçuncu Kopru Başbakan "onuriu", Meclis Başkanı "vakur" du- ruşumuz sayesinde Avrupa Birliği'nde "zafer" ka- zandığımızı söyledi. Bu açıklamalar, 3 Ekim pazarlığı başlar ve sürer- ken kabul edemeyeceğimiz dayatmalar gelirse ma- saya oturmadığımızı duyuruyor. AKP hükümetinın, geleceğini bağladığı 3 Ekim ta- rihıni onuriu ve vakur bir davranışla reddedeceğine MArkası Sa. 8, Sü. i 'de 'Fenerbatıç^ye gelebilirim' Arsenal'in Fransız yüdızı Thiery Henry, sözleşmesi so- na erince F. Bahçe'de oynaya- bileceğini söyledi. 4 miryon Avro karşılığında San-Laci- vertli takunda forma giyebile- ceğinı kaydeden Henry, "Ha- ziran ayında bonservisim elimde olacak" dedi. SÎEDAT HAYRAN'm yazısı MSpor'da Orta Asya'ya atılan 'ağ' Para ve eleman desteğıyle kurulan der- nekler ve vakıflar şebekesine NED teoris- yonleri WEB (örümcek Ağı) adını verdi- ler. NED'e bağlı kurulan Amerikan De- mokrat Parti örgütü (NDI), Cumhuriyetçi Parti Örgütü (IRI), Işadamlan Örgütü (CIPE) ve Amerikan Sendıka Örgütü (ACILS) Türkiye dahil 92 ülkede güdüm- lü örgütlenmeler yarattılar. ÎMUSrTAFA YILDIRIM'ın yazı dizisi • 6. Savfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AB'ye Girdiğimiz Gün Medya, Türkiye'yi yılda ortalama 3 kez AB'ye so- kuyor! örneğin 2004'teki durum şuydu: 24 Nisan 2004'te Kıbrıs'ın iki yakasındakı refe- randum sonuçlarıyla, "Merhaba AB" dedik... 6 Ekim 2004'te ilerleme raporunun açıklanması ve Başbakan'ın okumadan raporu ma-kul karşılama- sıyla AB'Iİ olduk. 17 Aralık 2004'te AB zirvesınden Türkiye'ye ucu MArkası Sa. 8, Sü. 8'de *•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog