Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

V" Cumhuriyet b^KİTAPLARI BÜTÜN0YUNL/RI1-2 Necati Cumalı ÇajPıaıiamaA.Ş Tiiıtocajı CadNo 39 41 (3434)Cajaiogta-!sanbuITeL (2125I40196 Cumhuriyet r^Cumhuriyet k^KİTAPLARI KURTULUŞ KURULUŞ BülentTanör ÇagPaaıriamaAŞ TürioeagıCad So394I (34334) Cagalogiu-lsanbıı TtL 12121514 01 96 82. YIL SA/I: 29218 / 50 \Kr (500.000 TL) (KDVtçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 EKİM 2005 ÇARŞAMBA thalede yabancılar ilk tıırlarda elendi Erdemir 2.7 müyar dolarla OYAKhn Erdemir'in yüzde 46.12'lik bölü- müniın özelleştirilmesine ilişkin ihalede, 2 mılyar 770milyon do- lar ile en yüksek teklifi OYAK verdi Ereğli işçilenıin "Satıla- maz" sloganlan eşliginde yapı- lan iıalede, en ıddalı alıcılar olan Mittal ve Arcebr gibi ya- bancüar ilk turlarda elendi. ıhale teknik olarak sonuçlanırken sonuç Rekabet Kurumu'nun gö- rüşüyle ÖYK'nin onayınasunu- lacak OYAK Genel Müdürü Ulu- soy, yurttaşlardan büyük destek gördûklerini belirterek "Özellik- le evinin tapusunu vermek iste- yen bır hanıma çok teşekkür edi- yorum" dedi. • 12. Styfada 'Bomba hazırlanıyordu' Çağlayan 'da patlama: 1 kişi öldi'ı fstanbul Çağlayan'da bir ışhanı- nın bodrum katında bulunan ve spor malzemeleri satan bir ma- ğazada meydana gelen patla- mada 1 kişi öldü, 2'sı ağır 7 ki- şi yaralandı. Parçalanarak ölen kişinin patlamanın olduğu ma- ğazayı işlettığı öğrenildı. Emniyet Müdürü Celalettin Cer- rah, ilk belirlemelere göre pat- lamanın bomba imalatı sırasın- da meydana geldiğini ve mağa- zayı işleten kişinin kıracı oldu- ğunu açıkladı. Cerrah ağır yara- lı bir kişinin de kollannın kop- tuğunu söyledi. • 8. Sayfada Nobel ödülleri açıfdanıyor Profesör büim için kobay olmuş 2005 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Avustralyah Profesör Marshall, ülsere stresin yol açmadığı teori- sini kanıtlamak için kendisini ko- bay yaptığını bildirdi. Meslekta- şı Warren ile ödüliı paylaşan Marshall, "kendisini bir labora- tuvarfaresiyaptığını' söyledi. Nobel 2005 Fizik Ödülü de bu yıl üç bilim adamı arasında paylaş- tınldı. Ödül lazerle çalışan has- sas tayfölçerin (spektroskopi) ge- liştirilmesine katkılan nedeniyle Amerikalı John L. Hall ve Roy J. Glauber ile Alman Theodor W. Haensch'e verildi. • 8. Sayfada OFRANSA Curnhurbaşkanı Jacques Chi- rac, Türkiye'nin AB'ye üyelik şartlannı yerine getirebilmesi için büyük bir "kül- türel devnme" ihtiyaç duyacağını öne sürdü. Türkiye'nin üyeliğinin Fransa'da referanduma sunulacağını yineleyen Chirac, demokrasilerde olması gerektiği gibi Fransızlann son sözü söyleyeceğini be- lirterek "Zamanı gelince göreceğiz" dedi. • 11. Sayfada AVUSTURYA Başbakanı Wolfgang Schüssel, Türkiye'yle müzakerelerin başlaması konusunda ülkesini Avrupa Birliği içinde diğer üyelerle karşı karşı- ya getirerek tecride ittiği suçlamalannı reddederek, so- nuçtan "gurur duyduğunu" söyledi. Schüssel, "'Birliğin yeni üyeleri hazmetme kapasitesi kriterini müzakere belgesine dahil ettirdik" diye konuştu. • n. Sayfada İNCİLTERE Başbakanı Tony Blair, "Türkiye, bütün diğer Avrupa Birliği üyesi saygın ülkelerle aynı kriterlere ta- bi tutulacaktır. Bu, olması gereken şey" dedi. Avrupa'daki endişeleri anladığını belirten Blair, "Avrupa Birliği için büyük bir değişim bu. Bunda kuş- ku yok. Önümüzde bu kaygılan, endişeleri yok etmek için bir süre olacak" şeklinde konuştu. • 10. Sayfada Müzakere sürecinde Türkiye, 35 başlık altında, AB ile her konuda uyumu yakalamaya çalışacak Koşııüu yıflar lıaşlıyorMüzakerelere başlama karannın alınmasıyla birlikte Türkiye çetin bir sürecin içine giriyor. Tarama olarak adlandınlan sü- reçte, AB müktesebatı ile Türk mevzuatı arasındaki farklılık- lar tespit edilecek, ardından da uyumlulaştınlması gerekli ko- nu başlıklan tespit edilerek gerekli düzenlemeler yapılacak. Mevzuat değişiklikleri ortalama 10 yıl surecek. Müzakerelerge- nellikle "kolay" olarak kabul edilen ve kısa sürede sonuçlan- duılrnası beklenen konu başlıklanyla başlatılıyor. Müzakere- lerde özellikle dış politika, çevre ve tanm sektörüne ilişkin dü- zenlemelerin Türkiye'yi zorlayacağı belirtiliyor. • 7. Sayfada 'X AP Ortak Komisyon Eşbaşkanı Lagendijk, müzakere kelimesi- nın doğru anlatılması gerektiği- nı belırttı. Lagendijk, müzake- relerin ortak bır yol bulma anla- mına gelmedığını, Türkiye'nin kendinı AB'ye uydurarak "ta- leplere evet demesı" anlamına geldiğini söyledi. • 5. Sayfada İŞ dUTiyClSl sevindi Özel se^törünağır toplan Koç, Sabancı ve-Eczacıbaşı ile sektör temsılcılen Türkiye'nin müza- kerelere başlamasını olumlu buldu. Koç, bunun Türkiye ve AB için dev bir adım olduğıınu vurgularken Sabancı, "Türki- ye'nin de Avrupa'nın da yolu açık olsun" dedi. • 13. Sayfada MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESlNlN TAM METNÎ teîement de de NON!Au et du J^yf-t-yı 0/7 W/7 Fransa'da toplu taşıma ve diğer kamu sektörleri, hükümetin ekonomi ve çalışma politikalarını protesto etmek için bir günlük ± ı LLluSLL Cttl genel grev yaptı. Merkez sağ hükümetinin politikalarından duydukları hoşnutsuzluğu göstermek için sendikaların çağrısıyla dün yapılan geniş tabanlı greve, toplu taşıma görevlilerinin yanı sıra öğretmenler, diğer kamu çalışanlan ve özel sektörde ça- lışan bazı kişiler de katıldı. Fransız basını ise dinün, Başbakan Dominique de Villepin için "Kara Saü" olacağını yazdı.genelgrev Baykal, tuzaklarla dolu olan belgeninTürkiye'yi özel statüye götürdüğünü söyledi ' 17Aralık'tan ağır''Rumlara büyük ÖdÜn verlldl' CHP lıden Baykaljürkiye'ye dayatılan hükümlerin 17 Aralık kararlannın gerisinde "ağır" hü- kümleriçerdiğinibelirtti. Baykal, "Biz 17Aralık'takabuledi- lemez bulduğumuz hükümlerin düzeltileceğini bekliyorduk. Oysa, olumsuzluklar giderilemediği gibi daha da ağırlaştı- nİmıştır. Ucu açıklık, sürekli hak kısıtlamalar gibi özel sta- tü iması aynen devam ediyor" dedi. Rumlara yönelik veto hakkının kullanılamaz hale geleceğini belirten Baykal, hu- kuki tanımanm da önkoşul olduğunu söyledi. • 5. Sayfada BÎSKÜVİ SUÇLUSU TAHLÎYE EDlLDl M 8. Sayfada YARATICIYAZINLARA YÖNELÎŞ M 14. Savfada ULUSALTAKIM FORVETSlZ KALDI M Soor'da İklnCİ Sinif Üyelİk perÇİnlendİ' DYP Genel Başkam Mehmet Ağar ve eski başbakan Mesut Yılmaz da Türkiye'ye ikinci sı- nıf üyelik önerildiğini söylediler. Çerçeve belgenin satrr ara- laıında "ikinci sınıf üyelik statüsünün gizlendiğini" söyleyen Ağar, "Tablo, Cumhuriyetin büyük başansıdır, Cumhuriyet Türkiye'sinin vazgeçilmezliğı tescil edilmiştir. Ancak çerçe- ve belge bu başanyı taçlandıramamıştır"' dedi. Yılmaz da "Türkiye, 17 Aralık'ta ikinci sınıf üyeliği kabul etmişti. Şim- di bu, daha da perçinlendi" görüşünü dile getırdi. • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kurşun Yarası Gibi AB zirvesinde müzakere tarihinin saptandığı 17 Aralık 2004'ü davullu zurnalı rengârenk fişeklerle kutladığı için eleştirilen RTE; üyelik görüşmelerine başlanmasının bayram havası içinde kutlanmasını istememiş. Söylenen bu. Kimileri bu davranışı ağzı sütten yanan RTE yo- ğurdu üfleyerek yiyor diye açıklıyor. Bu türlü yorumlar gereksiz: Kutlama görevini med- m.4rkasıSa.8,Sü. i'de BUGUN Şanlıurfa Bir gün aklınıza Urfa'ya gitmek gelirse zamanı kesinlikle çok iyi ayarlaym. Aslında içinde bulunduğumuz bugünlerde tercih ederseniz siz Urfa'yı, Urfa da sizi yaşamaktan büyük keyif alır. TAP YARIN Cumhuriyel'le birlikte. Bayinizden istegıeyi unutmayınıa. Ingilizce konuşmadı Gül'den Türkçe açıklama Lüksemburg'da Türki- ye-AB müzakerelerini başlatan Hükümetlerara- sı Konferans'a katılan Dışişleri Bakanı Gül, ba- sın toplantısında "Türkçe de artık bir Avrupa dili" diyerek Türkçe konuştu. Bakan Gül 3 Ekim'de gerçekleşenlerin tarihin akışını değiştirecek kadar güçlü ve önemli olduğu- nu belirterek "yeni ve zor bir sürecin eşiğinde" ol- duklannı dile getirdi. ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi • 11. Sayfada Dış basından: Atatürk'ün mirası zirvede Independent gazetesı, AB ile müzakerelerin başlamasıyla Atatürk'ün mirasnıın zirveye ulaştı- ğını yazdı. Daily Teleg- raph gazetesi anlaşmamn Türkiye konusunda defa- larca basiretsiz davranan AB'nin imajı açısından iyi olmadığını vurguladı. Guardian gazetesi ise verdiğı haberde, karann Avrupa Birliği'nin son 50 yılda aldığı en önemlika- rarlardan biri olduğunu belirtti. M10. Sayfada Dolara müdahate Piyasada bayram havası Avrupa Birliği'yle mü- zakerelerin başlayacağı- na ilişkin haberlerin gel- diği önceki gün piyasa- larda oluşan bayram ha- vası dün de devam etti. Döviz ve faiz düşerken îstanbul Borsası kapanış- ta rekor krrdı. Gün içinde 1.3320 YTL'ye kadarge- rileyen dolara Merkez Bankası müdahale eder- ken faız yüzde 14.60.ol- du. • 13. Savfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog