Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

riT Cumhuriyet LÜL.KİTAPLARI BÜTÜN0YUNLARI1-2 Necati Cumalı Çag Pazariama \.Ş Tüıiocağı C*L \o 3»41 (341V1 CaJaloglu-lsonbulTd (212)51401% Cumhuriyet Cumhuriyet K İ T A P L A R I KURTULUŞ KURULUŞ Bülent Tanör Çag Ftoariaraa A.$ Tüıiocag] Cad No 39 41 (34334ı Cağaloglu-kanbulTel (212)514 0196 8 2 . >KIL SAYI: 29217 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 EKİM 2005 SALI Türkiye'nin 1959'da başlayan AB yolculuğu, zorlu ve sonu belirsiz bir sürece girdi \Iüzakereler ba'Lalk Türkiye'yi tebrlk edlyorum 1 AB dışişien ba- kanlan, Lüksemburg ve Ankara arasında iki gün süren yo- ğun görüşmelerin ardından Türkiye'nin müzakere çerçeve belgesini onayladı. Avusturya'nın "imtiyazlı ortaklık" ısra- nndan vazgeçmesi ve Türkiye'nin Güney Kıbns'm NATO faa- liyetlerine katılımına yönelik kaygılannın giderilmesi üzerine Dı- şileri Bakanı Gül, Lüksemburg'a gitti. Başbakan Erdoğan, Türki- ye'nin dev bir adım attığını söyledi. Dönem Başkanı îngiltere'nin Dı- şişleri Bakanı Stravv, Türkiye ile zorlu bir sürece girildiğini belirterek "Türkiye Avrupalı bir ülkedir. Müslüman ve laik, Avrupalı bir ülke- dir. Bu çok kesin bir şeydir. Laik Türkiye'yi tebrik ediyorum" dedi. Ankara'ya güvence ABD devrede A n k a r a ile AB arasın- da görüşmelenn tıkan- ması üzerine ABD Dı- şişien Bakanı Rıce, Er- doğan'ı aradı. Rice'nın Erdogan'a Rumların uluslararası kuruluşlara üyeliğinin engellenece- ği yönünde güvence verdiği ileri sürüldü. Ancak böyle bir güven- cenin hiçbir zaman ge- çerliliğinin olmadığmın altı çızildı. • 9. Sayfada Istediklerini aldılar Avusturya memnun Avusturya, Hırvatis- tan'la ilgili istekleri kar- şılanınca Türkiye'ye yö- nelik engellemesini kal- dırdı. BM savaş suçlan mahkemesı, Hırvatıs- tan'a 'yeşil ışık' anlamı- na gelen raporunu dün açıkladı. Başsavcı Carla del Ponte, savaş suçlu- lannın yakalanması için Hırvatistan ile işbirliği içinde olduklannı bildir- di. • 11. Sayfada Borsada rekor Piyasa dalgalandı Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gö- rüşmelerde sabah saat- lerindeki olumsuz hava hedeniyle IMKB'de sert düşüşler yaşandı. 32 bin 450 puan seviye- sine inen endeks, Avus- turya'nın inadının kınl- masıyla 34 bin 300 pu- ana yükseldi. Döviz de dalgalanırken kaybe- den yine küçük yatınm- cı oldu. • 7İ. Sayfada Ankara hazmedilmeye 1 ses çıkarmadıAB, son dakika pa- zarlıklan ve Avusturya taktiğiyle Ankara'ya imtiyazlı ortaklık dışındaki tüm isteklerini kabul ettirdi. Belgenin içerisinde Türkiye'nin "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği "haz- metme kapasitesi" ile serbest dolaşım, yapısal konular ve tanmla ilgili alanlarda "kalıcı kısıtlamalar" yer aldı. Rum Kesimi'nin uluslararası kuruluşlara üyeliğinin Türkiye tarafından engellenememesine ilişkin 5. madde de belgede kalırken Ingiltere, 25 üyenin imzasıyla "maddenin geçersiz olduğunu duyuran" bir deklarasyon yayımlayarak Türkiye'nin kaygısını giderdi. ELÇtN POYRAZLAR ve MAHMUT GÜRER'in haberi • 9. ve 11. Sayfada AB saati durdurdu AB'nin Türkiye ile müzakerelerin açüışını \ aptığı Hükümetlerarası Konferans dün Lüksemburg"dageç S M Ö e r<!e b»îl»<«i- Müzakerelerin açılış törenine Türkiye'yi temsilen Dışişlcri Bakanı Abdullah Gül ka- tjd,, Gül, AB Dönem Başkanı Îngiltere'nin Dışişleri Bakanı Jack Sfraw ile görüşmesinin ardından AB üyelerinibir arayagetirenHükümetleraroı Konferans'a katıldı.Açılış konuşmasını Stnro'un yaptığı konferansta,AB Komisyonu'nun genişlemeden sorum- lu üyesi Olli Rehn ve Gül konnşma yaptılar. Ankara'dan gelen Türk heyetinin 24.00'ten sonra Lüksemburg'a varacağını öngörenAB, saati durdurma yön- temini uvgulamaya soktu. Saat sembolik olarak 23.59'da durdurulurken, bu uygulamayla müzakereler resmen 3 Ekim'de başlamış kabul edildi. (AP) Muhalefet, hükömetin tek başına hareketetmesini sert bir dille eleştirdi 'Oldubittiye getirüdi' GÖRÜŞMELERAKP GENEL MERKEZfNDEYAPILDI Başbakanlıkpartiye taşındı Başbakan Erdoğan'ın, AB ile ilgili kritik toplantılan ve görüşmeleri Başbakanlık yerine partisirün genel mer- kezinde yapması dikkat çekti. Bakanlan ve AKP yöne- ticilerinı genel merkezde toplayan Erdoğan, Chirac, Ber- lusconi, Schröder'le görüşmelerini ve Lüksemburg'la yürütülen yoğun telefon trafiğini buradan gerçekleştirir- ken îngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Westmacott'u da yi- ne parti genel merkezinde kabul etti. • 9. Sayfada CHP Genel Başkanı Baykal, "Türkiye'ye uygulanan bas- kı ve son dakika gırişimlenyle işin bitırildiğini" belirte- rek "imtiyazlı ortaklık sürecine girildiğıni" söyledi. Ge- nel BaşkanYardımcısı Öymen de Dışişleri Bakanı Gül'ün "Muhalefeti aradık" açıklamasınm gerçeğı yansıtmadı- ğını kaydettı. Öymen, "CHP Genel Başkanı'na telefon etmıştir. Üç beş dakika içinde, 'Metin üzennde mütaba- kata vardık, gidiyoruz' demiştır" şeklinde konuştu. SHP Genel Başkam Karayalçın, hükümetin herhangi bir bilgilendırme yapmadığına işaret ederek Kıbrıs Rum Kesimi'nin tanınması ve Ermeni konulanna bir açıklık getirilmediğını belirtti. DYP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kamuoyunun bilgilendirilmemesını eleştire- rek bundan sonra olacaklardan hükümetin sorumlu ola- cağını söyledi. Kandemir, "Böyle önemli bir konunun TBMM'ye getirilmesi gerekirdi" dedı. • 8. Sayfada SEZER'DEN ÜNÎVERSlTELERE MESAJ 'Akademik özgürlük sağlanmalı' Tartişma kurumlan Cumhurbaşkanı Sezer, Mustafa Kemal Üniversıtesi'nin açılışında, üniversitelenn karşıt düşüncelerin de özgürce tartışıldığı kurumlar olması gerektığini belırt- tı. Sezer, özellikle tarihsel ve toplumsal konu- larda gerçeğm tek olduğunu savunmanın aka- demik geleneğe ters düşeceğinı ve bunun "dogmatik" olacağını vurguladı. • 4. Sayfada Üniter yapi UyariSI Istanbul ve Maltepe üni- versitelerinde de yeni öğretım yılı başladı. IÜ Rektörü Parlak, üniter yapıya sahıp çıkılmasmı isteyerek "AB, özellıklerimizden ödün vere- rek kendımızı kabul ettireceğimiz kurum de- ğil" dedı. Maltepe Ünıversitesı Rektörü Berk- man da Türkiye üzerınde oynanan oyunlarla terörün körüklendiğıni söyledi. • 4. Sayfada SlyaSİIere çağri Ege Üniversitesi, Anadolu Ünıversitesı ve Ondokuz Mayıs Üniversite- si'ndekı törenlerde rektörler hükümetin üni- versitelere yönelik politıkasmı eleştirdi. EÜ Rektörü Bayındır, "Hükümet, kaynaklan kısa- rak bir yere varamaz" dedı. Diğer üniversite açılışlarında da sıyasilerden ünıversıtelere kös- tek değil destek olmalan istendı. • 4. Sayfada FON KURULU ONAY VERMEDİ KralTV satışınafren T M S F tarafından yapılan açıklamada, Süper FM, Metro FM, Rock FM, Radyo Alaturka ve StarTV'nin satışlannın RTÜK ve Rekabet Ku- rulu'nun onayına sunulduğu ancak Kral TV, Joy Türk ve Joy FM'in onaylanmadığı bildiril- di. Açıklamada, Kral TV ihalesinin "bir şirke- tin katıbnası", Joy Türk ve Joy FM ihalelerinin ise düşük teklif verilmesı nedeniyle kurul tara- findan onaylanmadığı belirtildi. • 12. Sayfada 12 EYLÜL DARBESI EKİBÎNDEYDl Nurettin Ersin öldü Emeklİ Orgeneral Nurettin Er- sın, Ankara'da yaşamını yitirdi. Ersin, 12 Eylül darbesi öncesin- de Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1983'te de Genelkurmay Başkan- lığı görevlerinı yürüttü. Ersin, yann Kocatepe Camisı'nde kılına- cak cenaze namazmın ardından toprağa verilecek. • 4. Sayfada HÎKMET ÇETÜ^KAYA'NIN îlR ŞAlR ÖLDÜ'YAZISI • 5. Sayfada İFTARA KADAR TADlLAT • 5. Sayfada ERDEMİR PAZARLIĞIBUGÜN • 13. Sayfada srg 1 3 0 0 - O B GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gözfi 3 Ekhi'den Başka Bir Şey Görmeyenler Ülkesi Başbakan'ın göl kıyısında olanca gücüyle "Bûyük Türkiye'yiyeniden kuruyoruz" diye haykırdığı sırada; ülkeye aşılamaya çalıştığı anlayış Düzce'de 160 ha- neli bir köyde sergilendi. Bir trilyona mal olan 1300 kişi kapasiteli cami ibadete açıldı. MArkasıSa.8,SiLl%/ Prensin düşü Türkiye'de golf Geleneksel "Duke of York Young Champions Trophy" (York Dükü Genç Şampiyonlar Turnuvası) bu yıl Ingil- tere'de Castletown Golf Kulübü'nde York Dükü Prens Andrevv'ün ev sahipliğinde gerçekleşti. Prens An- drew "Umanm bir gün Türkiye'de de golf oynama şansırrv olur" dedi. ÎS- MET AKTEKİN'in haberi • Spor'da Inançlarm doğduğu topraklar ^.^ Şanlıurfa ¥ F ^ İIARINJ [ Cumhuriyel 'le birlikte. GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Sindir-im Sorunu! AB sürecinde kriz çözülmüş görünüyor ama, bir dizi konu hâlâ kilitli. öncelikli sorun gibi görünen Avusturya direnci çözülmüş olsa bile asıl çözülen, Türkiye'nin direnci. Bunun hemen altındaki durum ise "hazım" ya da dahaTürkçesözcükle "sindirim"sorunu... Onu,Tür- kiye'nin tüm iç-dış politıkasmı tümüyle Brüksel'den 1 • A rkası So. 8, Sü. 4 'de '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog