Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

&AYFA CUMHURİYET 31 EKİM 2005 PAZARTESİ 8 Istanbul HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Sinop Y 13 Adana Y 19 Edirne PB 1 O Samsun Y 12 Kocaeli Y 1 2 Trabzon Y 13 panakkale PB 11 Giresun Izmır PB 1 5 Ankara Y 12 Manisa Y 15 Eskişehir Aydın PB 17" Konya Denizli Y 15 Sıvas Zonguldak Y -\O Antalya PB 20 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkân Van Y Y Y Y Y Y Y 18 19 18 17 23 17 17 Y 10 ^f Bırtun bolgelenmız çok txıluttu, Marmara'nın ba- tısı ve kıyı Ege dışında kaian tum yurt yağışlı ge- çecek. Yağışlar Marma- ra'nın doğusu, Batı ve Orta Karadenız kıyılan, Doğu Karadenız ıle Dogu ve Guneydoğu Anado- lu'nun batısında etkılı ol- mak uzere yağmur görü- lecek. Hava sıcaklhğı yur- dun kuzeybatı kesım- lennde bıraz artacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Münih Y PB PB Y Y PB PB Y PB 11 9 13 14 20 21 19 18 ?0 Berlın Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atina HB B PB PB PB PB PB Y 13 12 19 11 12 10 20 17 Zünh PB 19 Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahıre Şam B PB K PB PB Y PB B Y 3 20 2 16 13 11 14 24 16 0 Açık Parçalı bulutlu : Sıslr cj "2, Bulutlu k Çok bulutlu r Yağmurtu °Af>A° Kadı Gok gurültülü 9 Kasım'da yayımlanacak Katılım Ortaklığı Belgesi'nde, ek protokolün kısa vadede uygulanması isteniyor Türkiye'ye Avrupa'dan ağır ödev ELÇtN POYRAZLAR BRÜKSEL - Türkiye'nin müzake- re sürecinde yol haritasını oluştura- cak Katılım Ortaklığı Belgesi'nde (KOB) Ankara'dan kısa vadede ek protokolü uygulaması ve Kıbns Rum Kesimi'yle ilişkilerini normalleştir- mesi isteniyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafindan 9 Kasım'da ya- yımlanacak olan KOB'da, Türki- ye'nin Rum Kesimi "nin uluslararası kuruluşlara ve anlaşmalara taraf ol- masını engellememesi gerektiği de ifade ediliyor. Cumhuriyet'inulaştığı 18sayfalık taslak belgede Türkiye'nin kısa vade- deki önceliklenni b i r ıla iki yıl, orta vadedeki öncelikleri üç ila dört yıl içinde tamamlaması gerekiyor. Yasal reformlar ve uygulamaya yönelik ola- rakTürkiye'nin atması gereken adım- lann listesi şöyle: Kısa vadeii öncelikler: • BM çatısı altında Kıbns sorunu- na somut çözüm arayışı çabalanna destek vermeye devam edin. ^ Kıbns dahil olmak üzere Anka- ra Anlaşmasf nı AB'nin 10 yeni üye ILERLEME RAPORU AB 'den yoğun eleştiri BRÜKSEL - (Cumhuriyet) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 9 Kasım'da yayımlayacağı îler- leme Raporu ile Türkiye'ye ağır eleştiriler getir- meye hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ulaştığı 149 sayfalık llerleme Raporu'nun son taslağındaTür- kiye'den bir an önce Kıbns Rum Kesimi'ne hava ve deniz limanlannı açması isteniyor. Türkiye'nin yol haritası niteliğindeki Katılım Ortaklığı Bel- gesi'yle birlikte yayımlanacak olan llerleme Ra- poru'nda dikkat çeken unsurlar şöyle sıralanıyor: Işkence ve Kötü Muamele: Hükümetin sıfir tolerans politikasım sürdürdüğünün belirtildiği raporda bireysel işkence vakalanna hâlâ rastlan- dığma dikkat çekijiyor. Temel Hak ve Özgürlükler - İfade Özgûrlü- ğü: Bu alanda sınırh bir ilerlemenin sağlandıgı ve uygulamada hâlâ sorunlar olduğu belirtiliyor. Gazeteci ve yazarlara görüşlerini ifade ettikleri için suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çe- kilen raporda yazar Orhan Pamuk, gazeteci Hrant Dink, gazeteci Emin Karaca ve yazar Ragıp Zarakolu örnek olarak gösteriliyor. Din Özgürlüğü: Bu alanda çok az bir ilerleme sağlandığına işaret edilerek Müslüman olmayan topluluklann tüzelkişiliklerine, mülkiyet haklan- na, din adamı yetiştirmelerine ve çalışmalanna yönelik büyük sorunlar olduğu vurgulanıyor. Or- todoks, Katolik ve Protestan topluluklara ait müüderin geri verilmesi gerekriğinin iletildiği ra- porda Alevilerin ibadet yerleri açmalan, zorunlu dini eğitün konusunda zorluk yaşadıklan ve Di- yanet içinde temsil edilmedikleri belirtiliyor. Sivil-Asker îlişküeri: Belgede ordunun gayri resmi mekanizmalarla hâlâ siyasi etkinliğini sür- dürdüğü belirtiliyor. Yargının Bağımsızlığı: Bu alanda önemli adımların atıldığmm ifade edildiği raporda, yar- gıçlann bağımsızlığı konusunda daha fazla iler- leme kaydedilmesi gerektiği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı'nın yargıçlan atıyor olmasının yargı- nın bağımsızlaştınlması konusunda engel oluş- turduğu belirtiliyor. Abdullah Öcalan: Avrupa tnsan Haklan Mah- kemesi'nin Abdullah Öcalan a yönelik karan- nın hatırlatıldığı raporda, Türkiye'nin adil yargı hakkını ihlal ettiği belirtiliyor. Raporda karann Öcalan'm tekrar yargılanması ve davanın tekrar açılması anlamına geldiği vurgulanıyor. Güneydoğu: Güneydoğu'da durumun daha da kötüleştiği, bölgenin sorunlanm çözmeye yöne- lik bir politika belirlenmediği ifade ediliyor. Kadın Haklan: Kadln haklan konusunda çok az ilerlemenin görüldüğünün iletildiği raporda ev içi şiddet, namus cinayetleri, okuma yazma, si- yasi ve çalışma yaşamında kadınlann katılımının azbğı gibi sorunlara işaret ediliyor. Kıbns: Raporda Türkiye'nin Kıbns Rum Ke- simi'nin bazı uluslararası kuruluşlara üyeliğini ve Silah IhracatıYönetimi konusunda VVassenaarAn- laşması'na taraf olmasını veto etmeye devam et- tiği belirtiliyor. Türkiye'nin mallann serbest do- laşımı alanında hiçbir llerleme sağlamadığının be- lirtildiği raporda, Türkiye'nin limanlanna Kıbns Rum Kesimi 'nden gelen gemi ve uçaklan sokma- dığı ifade ediliyor. Bunun Gümrük Birliği anlaş- • masına aykın olduğu vurgulamyor. *' ülkesine genişleten ek protokolü uy- gulamaya sokun. ^ Rum Kesimi dahil olmak üzere Türkiye ve tüm AB üye ülkeleri ara- sındaİci ikili ilişkilerin normalleştiril- mesi yönünde adım atın. Kıbns bay- rakh gemilere ve Kıbns ticaretine yö- nelik kısıtlamalan ve üye ülkelerin milliyetlerine göre aynmcılık yapılan havacılık anlaşmalanna yönelik dü- zenlemeleri ortadan kaldrnn. •^ Sivil-asker ilişkilerini Avrupa dü- zeyine geririn. Savunma polirikalan konulannda şeffaflık ve güvenilirlik sağlayın. • Savunma harcamalan konusun- da Meclis'in kontrolünü sağlayın. • Askeri mahkemelerin sivilleri yargılama yetkilerini kaldınn. • Yeni Ceza Yasası da dahil olmak üzere temel haklar ve özgürlüklere yönelik tüm yasal düzenlemelerin yargı yetkilileri tarafmdan yorumlan- nın tutarh ve AtHS çizgisinde olma- sını sağlayın. ^ Yüksek Hâkimler Konseyi ve ye- ni yargıçlann atanması konusunda yargının bağımsızlığını sağlayın. »^Yargıç ve savcılann eğitimine de- vam edin. %/ Bölgesel temyiz mahkemeleri- nin kurulması konusunda ilerleme sağlayın. • Yolsuzlukla mücadele eden tüm kurumlan ve aralanndaki eşgüdümü güçlendirin. • Insan haklannı BM ilkeleri doğ- rultusunda bağımsız uJusal insan hak- lan kuruluşlanyla güçlendirin. */ Insan haklan ve temel özgürlük- lerden dil, siyasi görüş, ırk, cinsiyet, etnik köken, din, yaş ve cinsel seçim aynmı olmaksızın tüm bireylerin ya- rarlanmasını yasalar ve uygulamalar- la sağlayın. ı^ İfade özgürlüğünü basın özgür- lüğü de dahil ohnak üzere Avrupa tn- san Haklan Sözleşmesi çızgisine ge- tirin. • Sadece düşüncelerini ifade etti- ği halde ceza almış kişilerin durum- lannı düzeltin. i/ Siyasi partilere yönelik düzenle- meleriAvrupa uygulamalanna yakın- laştınn. */ Siyasi partilerin finansmanı ve denetimini Avrupa standartlanna ge- tirin. v' Dernek kunna ve gösteri yapma haklanna yönelik tüm reformlan uy- gulayın. • Gayrimüslimleri gözeten Avrupa standartlannda yasalar getirin. Bu topluluklara ait mülklerin saüşını ve istimlakını askıya alın. tf Tüm bu topluluklann düşünce vicdan ve din özgürlüğüne yönelik yasalan geçirin ve uygulayın. ^ Namus cinayetleri dahil olmak üzere kadına yönelik her türlü şidde- ti engelleyecek önlemler alm. Şiddet gören kadınlann korunmasına yöne- lik kuruluşlar ve hizmetler sağlayın. >/ Kadımn eğitim, siyasi ve top- lumsal yaşamda rolünü arttıran adım- lar atın. f' Avrupa Insan Haklan Sözleşme- si uyannca azınlık haklanna ve kül- türel farklıhğa saygıyı sağlayın. \/ Türkçe dışındaki dillerde radyo ve TV yayınlan sağlayın. Yerel ve böl- gesel yayınlara yönelik engellen or- tadan kaldınn. ^ Türkçe dışındaki eğitimi destek- leyecek gerekli düzenlemeleri getirin. */ Köy koruculuğu sistemini orta- dan kaldınn. • Güneydoğu'daki du- rumu geliştirin; ekonomik, sosyal ve kültürel fırsatlar yaratarak bölgesel farklılıklan azaltın. ^ Köylerinden göç ettirilen insan- lann evlerine dönmelerini sağlayın. ^ Devam eden sınır anlaşmazlıkla- nnı çözme çabalanm sürdürün. • Mallann serbest dolaşımı konu- sunda teknik ve bürokratik tüm en- gelleri ortadan kaldınn. ^ IMF anlaşması uyannca mevcut yapısal reform programını uygulayın. \/ Polis ve jandarmanın güvenilir- liğini arttıracak bağımsız ve yetkin şi- kâyet sistemi geliştirin. *^ Sınırlann maymlardan temizlen- mesi ve sivil sınır görevülerinin geti- rilmesine yönelik olarak Sınır Yöne- timinde Ulusal Eylem Planı'm uygu- lamaya koyun. Orta vadedeki öncelikler: • Özelleştirme programının uygu- lamasını tamamlayın. ^ Tanm sektörünün reformunu ta- mamlayın. \/ Emeklilik ve sosyal güvenlik sis- teminin sürdürülebiJir olmasını sağla- yın. ^ Jandarmanın işleyişini Avrupa standartlanna getirin. • Vize uygulamalannı AB mevzu- atı düzeyine getirin. Istanbul'da 3000 izci, yağmura karşıniO. Yıl Marşı eşliğinde Tünel'den Tak- sim'e kadar yü- rüdü. Kadıköy Belediyesi'nin her yıl gelenek- sel olarak dü- zenlediği fener alayı ve "Cum- huriyete Bağlılık Yürüyüşü" ön- ceki gece Bağ- dat Caddesi'nde yapıldı. (Fotoğ- raflar: ÖZLEM GÜVEMLİ/FATİH ERDOĞDU) Ankara'dakikutlamalardaErdoğan,Annç, Özkök veBaykalselamlaşmadı Gerginlik bayrama yansıdıHaber Merkezi - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önceki günkü kutlamalanna "selamlaşma gölgesi" düştü. Meclis'teki ilk törende ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in verdiği resepsiyonda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TB- MM Başkanı BülentAnnç; Genelkurmay Başkam Orgeneral Hilmi Özkök ve CHP lideri Deniz Baykal'ın birbirlerine selam vermemeleri, tokalaşmamalan ve konuş- mamalan dikkat çekri. Önceki günkü sıkıntılı törenin aksine kutlamalar tüm yurtta soğuk ve yağışlı ha- vaya karşul dün de coşkuyla devam etti. Istanbul'da Beşiktaş ve Kadıköy bele- diyelerinin önceki akşam düzenlediği yü- rüyüşlerde binlerce yurttaş, ellerinde bay- raklarla marşlar eşliğinde Cumhuriyete bağlılıklannı gösterdi. Binlerce öğrenci de dün Tünel'den Taksim'e yürüyerek sa- ğanak yağmur altında da olsa Cumhuri- yet Bayramı coşkusu yaşadı. Istanbul'un 32 ilçesinden gelen yaklaşık 3 bin izci, Tünel ile Taksim arasında "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirdi. SHP'nin Istanbul'daki ilçeler arasında düzenlediği "Cumhuriyet Futbol Turnu- vası" dün Genel Başkan Murat Karayal- çın'ın topa ilk vuruşuyla Şişli Motor Mes- lek Lisesi haü sahasında başladı. SHP Ge- nel Sekreten Ahmet Güryüz Ketenci'nin yönettiği maçı, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de bir süre izledi. Turnu- va, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayra- mı'ndaki finalle sona erecek. Istanbul Valiliği'nce, önceki akşam Ata- türk Kültür Merkezi'nde "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi. Gecede, üzerinde Av- rupa Birliği ve Türkiye haritalannın Boğaz Köprüsü maketiyle birleştirilmiş şekli bu- lunan dev "Cumhuriyet Pastası" Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Refet Angın ve Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe tarafmdan kesildi. Cumhuriyet Balosu Sultanahmet'teki Armada Oteli'nde ön- ceki akşam gazetemiz Imtiyaz Sahibi tl- han Selçuk'un da katılımıyla "82. Cum- huriyet Balosu" gerçekleştirildi. Gecede konuşan Selçuk, Cumhuriyetin gericiliğe karşı aydınlanmarnn zaferi olduğunu be- lirterek Cumhuriyet mücadelesinin sür- mesi gerektiğini söyledi. Etkinliğe çok sayıda "Cumhuriyet Okuru" (CU- MOK) da katıldı. Izmir'de Cumhuriyet yürüyüşü Izmir'de Cumhuriyet AJanı'ndan Gün- doğdu'ya yapılan yürüyüşte, Izmir Büyük- şehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yurttaşlara Türk bayrağı ile kmnızı ve be- yaz karanfiller dağıttı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarmda on- binlerce kişi Hükümet Meydanı'nda top- landı. Yurttaşlar 500 davul, 500 meşale, 2 bin bayrak ve 150 metrelik dev Türk bay- rağı eşliğinde yürüdü. Aksaray'da valilik önünden başlayan Cumhuriyet yürüyüşü- ne, eşofmanlannı giyen Aksaray Valisi Hü- se>in Avni Coş ile birlikte Belediye Baş- kam Nevzat Palta, resmi kurumlann yet- kilileri. daire müdürleri, öğrenciler ve bin- lerce vatandaş katıldı. Genelkunnay Başkanı, Irak halkrnın Amerikan askerlerini kabullenmediğini söyledi Ozkök: ABD'lüerin beklentisi çıkmadı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Genelkurmay Başkam Orgeneral Hilmi Özkök, Suri- ye'nüı geçmişte teröre verdiği desteğin unutulmadığını belirte- rek "Aramızda Adana Muta- bakari var. Karşılıklı ziyaret- ler var. Etrafımızda ne kadar demokratik halka olursa o ka- dar iyi" dedi. Özkök, Irak'ta ABD'nin beklentisinin gerçek- leşmediğini söyledi. Özkök, KDP lideri Mesud Barzani'nin ABD'deki kabulünü ise "AB- D'nin farklı bir tarzı var. On- lar, İngiltcre'nin bölücü buldu- ğu trlandalı Adams'ı da kabul etmişJerdi" şeklinde değerlen- dirdi. Genelkurmay Başkanı Or- general Özkök, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne- deniyle verdiği resepsiyonda I- rak, Kuzey Irak ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Öz- kök'ün bu konulara ilişkin soru- lara verdiği yamtlar şöyle: - Suriye'nin durumunu nasıl görüyorsunuz? • Suriye bir dönem teröre destek vermiş bir ülke. Bunu unutmadık. Ancak son dönem- deki adımlannı da dikkatle takip ediyonız. Aramızda Adana Mu- tabakatı var. Karşılıklı ziyaret- ler var. Demokratikleşmesi bi- zim yaranmıza. Etrafımızda ne kadar demokratik halka olursa o kadar iyi. - Irak'ta tam bir düzen rut- turulamadı. Sizin işgalin ilk günlerindeki açıklamalarınız bugünkü durumu çağrıştırı- yordu. ABD'nin buradaki du- rumunu nasıl görüyorsunuz? • ABD'nin Irak'taki harekât komutam o günlerde bana geldi. Durumu şöyle anlattı; korku ve dehşet salacağız. Güçten korka- caklar ve bizi kabul edecekler. Öyle olmadı. Buna hani solcular devrimci şiddet derler. Ancak öy- le olmadı. Irak halkı da daha iyi bir yaşam istiyor. Ben anayasaya Sünnilerin da- ha şiddetli karşı çıkacağmı dü- şünmüştüm. Öyle olmadı. Her millet daha iyi yaşamak ister. Eğer bugünü ve yannı ile ilgili umudu yoksa, umudu ya öteki dünyada arar, irticaya sapar. Ya da bölücü olur. Bizim bütün is- teğimiz Irak'ın sağlıklı bir istik- rara kavıışması. - Kuzey Irak'ta yerel hükü- metin başkanı Barzani, Bush düzeyinde kabui gördü. Ne di- yorsunuz? ^ Biz Barzani'yi bir aşiretin başındaki kişi olarak gördük. Hep öyle görmeye devam etmek istiyoruz. Türkiye olarak biz tav- nmızı ortayakoyduk. Samyorum sonuç da aldık. Ama durumlar değişti. Şimdi Talabani devlet başkam. O da bir aşiretin başın- daki kişiydi. Talabani, devlet başkam olarak Türkiye'ye geldi- ğinde ne yapacağız? Durumlann değiştiğini görmemiz gerek. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada lerin biraz daha pişmesi, olgunlaşması gerektiği- ni gösteriyor. Görunen o ki, Azerbaycan'da iktidar, öteki kader- daş ülkeler gibi meydan gösterileriyle değişmeyecek. Tabii son anda beklenmedik gelişmeler olmazsa. Devlet Başkanı llham Aliyev, en gergin dönemleri geride bırakmış gibi görünüyor. Zira, içlerinde hükü- met üyelerinin de olduğu pek çok kişiyi, darbe ha- zırlıklan yaptıkları gerekçesiyle görevden aldı, bazı- larını da cezaevine koydu. Kırgızistan, Gürcistan ve Ukrayna'daki toplumsal kırılmayla gündeme gelen değişiklikler, Azerbay- can'da da aynı hava mı oluşuyor sorusunu günde- me getirmişti. Gelen haberler Aliyev'in, buna karşı "önlemlerini" aldığını ilanen de duyurdu. Azerbaycan'ın istikrarı hem kendisi, hem bölgesi hem Türkiye bakımından önemli. 6 Kasım seçimle- rinin tartışmalı olacağı kesin ama, kabul edilebilir ol- masını diliyoruz. • • • Azerbaycan'daki gelişmeleri sadece Türkiye de- ğil, AB, ABD, Rusya ve Iran da kendi açılanndan dik- katle izliyorlar. Bakû sokaklarında dolaşırken bir kahveye girip çay içseniz, yan masada Türkiye'deki gelişmeleri ko- nuşan Azerilerin Ankara'yı adeta kendi ülkelerinin bir parçasıymış gibi izlediğini görürsünüz. Zaten Türki- ye ile Azerbaycan'ı şöyle tanımlıyorlar İki devlet, tek millet! Türkiye, Bakû-Tiflis-Ceyhan boru hattının sonuca ulaşması için de Azerbaycan'da istikrarı önemsiyor. Son 10 gün içindeki karşılıklı diyaloglarla seçimlerin sancısız geçmesinin altyapısının hazırlandığını his- sediyoruz! ABD'nin bölge amaçlannı yeri geldikçe vurguluyo- ruz. Karadeniz'de de etkin olmanın üslerini hazırla- yan ABD, Hazar'ı da bölge ülkelerine bırakmak niye- tinde değil. ABD'nin Azerbaycan'dan bir istemi var Iran sınırına 15 bin Amerikan askeri yerleştireyim! Bu, 15 bin mayın demek. Aliyev yönetimi ABD ile her türlü ilişkiye evet derken bu kadarı da olmaz di- yor. Bakalım bu konudakipazarlık seçimlerden son- ra nasıl biçimlenecek! Iran nüfusunun kabaca yüzde 40'ını Azeriler oluş- turuyor. Yani 30 milyondan fazla. Azeriler, en büyük kentlerini sayarken, Bakû'nun ardına Gence'yi de- ğil, Tebriz'i koyarlar. Azerbaycan'da yönetime gele- ceklerin izleyeceği dış politika Iran açısından da çok önemli. • • • Başta vurguladığımız Orta Asya'daki Türk devlet- lerinin ikinci on yılı ayn bir yazı konusu ama, şu nok- tanın altını çizmeden geçmeyelim: Türkiye ile bu devletler arasındaki ikili ilişkiler dal- galı gidiyor. Zirve düzeyındeki toplu ilişkilerde ise buzlaşma var. Uzun zamandır bir araya gelinemiyor! Çevre ülkelerde renk renk devrimlerte iktidariar de- ğişirken, sivil toplum kuruluşlan (STK) etkili olmuş- tu. Bu kuruluşların çoğunun arkasında da Soros ve benzeri dış bağlantıların olduğu biliniyor. Azerbay- can'da şöyle bir yasa vardı: "Sermayesinin yüzde 30'u ya da daha fazlasını ül- ke dışından sağlayan STK'ler seçimlere gözlemci olamaz." Bu hüküm, çeşitli etkenlerle 3 gün önce kaldınldı! ankcum <ı cumhuriyet.com.tr Ferhat Göçer konseri yarın • Istanbul Haber Servisi - Şişli Beledıyesı, 29 Ekim Cumhunyet Bayramı kutlamalan çerçe- vesinde cumartesi günü Şişli Meydanı'nda dü- zenleneceği açıklanan Ferhat Göçer konserinin olumsuz hava koşullan nedenıyle yanna ertelen- diğmi bildirdi. Konser yann saat 13.00'te Lütfi Kırdar Konge ve Sergi Sarayf nda düzenlenecek. Endüstriyel ilişkilerde Gelişim • Baştarafı 2. Sayfada tşçinin mesleksel ve sendikal eğitimi tamamen unu- tulmuştur. MESS'ın yaphğı türden eğitimleri önce- likle işçi sendikalannın yapması gerektıği yohındaki uyanma DİSK Başkanı Sayın Süleyman Çelebi, "Son vıllarda noterlere 10 milyon lira ödemiş bir kuru- İuş olarak bu ayıbı ve acıyı olanca ağırliğı ile yaşı- yorum" diyerek sendikacılıgımızın kangrenleşmiş bir sorununu dıle getirmiştir. Sendikacılığımız içine düştüğü bu açmazdan nasıl kurtulacaktır? Her şeyden önce ve gecikmeden Çahş- ma Bakanlığı 2821 ve 2822 sayılı yasa taslaklannı Meclis'e göndermelidir. Sendikalann parasal gücünü noterlere aktaran yetki tesbiti sorununu kökten çöze- cek yetkili sendikanın referandum ile belirlenmesi muı- laka kabul edilmeli ve işkollan sayısı AB ülkelerine uyum sağlayacak biçimde 16-17'ye düşürülmelidir. Sendikalar siyasal iktidarlann desteğini sağlayarak değil. üyelerini bilinçlendırip üye sayılannı arttırarak ayakta kalmanın uğraşıru vermelidirler. Siyasal iktidar- dan ödün alan sendikacılık. siyasal iktidara ödün ver- mek ve önünde susmak zorundadır. Bu, sendika özgür- lüğünün temel bir ilkesini ortadan kaldırmaktır ve as- la kabul edilemez. tşçi sendikalan siyasal partiler önünde özgürlüğünü korumalı ve partilerin sendikayı değil, sendikanın partiyi etkilemesini sağlamalıdır. İş- çi sendikalannın bugün içinde bulunduğu durum sa- nayi ve hizmetlerde çalışan 12 milyon emekçiye hiç gü- ven vermemektedir. Konfederasyon başkanlan özve- ride bulunarak kendileri için değil, gıderek daha da güçlenen ulusal ve uluslararası sennayenin karşısında. çahşanlann çıkarlaruu ve geleceklerinı korumak için güç birliğine gıtmelidirler. Geleceğin siyasal ortamı- nı belirleyebilmek için sosyal tabanı genış olan yeni bir siyaset modeli kurmalıdırlar. İşçıye yeni beceriler kazandıracak, mesleksel ve siyasal bilinç verecek eği- tim çalışmalan yapmalıdırlar. AB ıle bütünleşme sü- recinde AB'nin bu amaçlara yönelik fonlarını devre- ye sokmalıdırlar. Işçi sendikalan, kısır çekışmelerden kurtularak tek ağaç yerine ormanı kucaklamaya çabalamadıklan sü- rece kendilerine, işçilere ve ülke ekonomisine çok yazık olacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog