Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

31 EKİM 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER TRT'de yayımlanan programda 'Islam hukuku' övüldü, laik devlet eleştirildi Ekranda 'şeriaf sözleriHaber Merkezi - AKP iktida- nyla birlikte dini yayınlann ağır- hk kazandığı TRT'de bu kez de şeriat propagandası yapılmaya başlandı. Prof. Mim Kemal Öke'nin "Düşünce Jadnni" adlı programında Yeni Şafak gazete- si yazan Hayrettin Karaman, hu- kuk devletinı eleştinrken 'Islam hukuku'nu savundu. Vatan gazetesi yazan Musta- fa Muthı'nun ortaya çıkardığı TRT'deki şeriatpropagandası ola- yında başrolü programın yapım- cısı ve sunucusu Boğaaçi Üni- versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mim Kemal Öke üe Islam Hu- kuku Profesörü ve Yenı Şafak gazetesi yazan Hayrettin Kara- • TRT'de Mim Kemal Öke'nin sunduğu 'Düşünce Iklimi' programında konuşan Yeni Şafak gazetesi yazan Hayrettin Karaman, Kuran'a göre miras paylaşımmı savundu. Karaman, kadının yaşamak için çalışmasma gerek olmadığını da söyledi. man oynadı. 20 Ekim tarihinde yayımlanan ve 27 Ekim tarihin- de de tekrarlanan programda Ka- raman, "İslam hukukunda mi- ras"m ele ahndığı sohbette, Ku- ran'a göre miras paylaşımmı sa- vundu, laik Cumhuriyet devleti- nin hukuk sistemini eleştirdi. Karaman şu konuşmayı yaptı: "Miras hukuktur. Hukuk da ha- yaümızın sadece bir parçasıdır. Hayatmuz sadece taukuktan iba- ret değüdir. İsbm bir bütün ola- rak; yani siyaset,hukuk, cemiyet, estetik, ahlak bütün bu alanlar- da yeni bir zihniyet getiriyor. Bu zihniyetie baküğuuz zaman siz bütün bualanlanMüstüman ak- hyla düşünen insanlar olarak Al- lâh'ın muradına uygun şekilde düzenJeyebfliyt)rsunuz.Kuran'da oian akh, o zihniyeti temessül et- tiğmizfle, onunla bemhal olduğu- nuzda, o akıfla bakoğımzda arük bütün bu alanlan düzenlersiııiz." Karaman'm kadına bakışı da kadının yaşamak için çalışması- na gerek olmadığı yönünde: "ts- lamın bir kere öngördüğü kural bu! Kadm kız iken babas omın masrafinı karşılar, e\1h ken ko- casL, babası-kocası yoksa erkek kardeşi, o da yoksa amcasL Dik- kat edin bep erkekler. Demek ki kadmlann geçiminden erkekler sorumlu, yükümlü" Karaman'a göre laiklik ise bö- lünme yaratıyor: "Bir başka ce- miyet düşünün, orada insan ve düzen, nizamböJünmüş obun. Ve insana desinler ki, 'Sen karde- şim, sen sadece ibadet ve ıman olarak Müslüman olacaksuı, ya- ni Müslümanlığı yaşayacaksın. Onun dışındakı alanlan bız Isla- ma bakmadan, Islamı nazar-ı ıti- bara almadan düzenleyeceğız. Orada da onu uygulayacaksın..' O zaman bir bölünme ortaya çı- kryor." Karaman, konuşmalanyla TRT Yasası'nı, RTÜK Yasası'nı, Türk Ceza Kanunu'nu ve anayasayı açıkaçıkçığnıyor Programasav- cılardan, RTÜK üyelennden bır tepldnin gelmemesı ıse eleştiri- liyor. Kamu yayıncılığı yapma- sı gereken TRT'de AKP ıktida- nyla birlikte dinı yayınlar ağır- bİc kazanmaya başladığına dik- kat çekiliyor. AKP dönemınde TRT 'de dıni programlar haftanın 5 günü dönüşümlü olarak yayını- lanmaya başladı. GAZİANTEP'TE AÇILIŞ YAPTI Erdoğan yîne herkese çattı GAZİANTEP (Cumhuri- yet)- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyete slo- ganlarla değil, icraatlanyla sa- hip çıküğmı savundu. Bazı ki- şilerin ülkenin fotoğrafinı ka- rartmaya çalışngını iddia eden Erdoğan, "Bugüne kadar taş üstüne taş koymamış, orutda hiebir eseri oimayan 'Ben şu- nu yaptım, şunu öğrettim' di- yemeyenler istismar alanlan- m,zaaf alanlaruiL, eski varala- n kaşunaktan başka bir şey yapamıyorlar. EUerinden bir şey de gelmiyor zaten" dedi. Başbakan Erdoğan ve Dev- let Bakam Kürşad Tüzmen ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam HDmi Güler, Gazian- tep'te DSÎ Kayacık Barajı ve 30 ayn projenin ortak açüış tö- renine katddı. Erdoğan, bura- da yaptığı konuşmada "Cum- huriyetimizin 82. kuruluş yrt- dönümünü kutiarkeo ülkemi- zebüyümenin,geiişmenin, kal- knunanuı hevecanını yaşatu- ğımız için gercekten farkh bir mutluluğu yaşıyoruz. Biz, Cumhuriyedmize sloganbuia değil kraaomızla, iş yaparak, ülkevibüyüterek sabip çılayo- ruz.İktidarmuhalefetavTimı, Doğu Bab ayrunı yapmadan, partizanhkvapmadan, bütün vatandaşianmızınmuthıluğu- nu arzuluyoruz" dedi. Türkiye'nin, gelişmek ve kalkınmak için hedefe koştu- ğunu belırten Erdoğan şunla- n söyledi: "Bize göre, Cum- huriyetin tetnei direği demok- rasktir,kalkınmadır,adalettir, baksK rekabetiortadan kakbr- maknr, halkiradesini hakkıy- la temsil eönektir. Bu sütunlar üzerinde yükselmeyen bir Cumhurhetin bekasuu kimse sağtayamaz," toplüsozTeşmeıı sendika hakkı! Bağımsiz Devrımc Sınıt Plattormı TMY protesto edildi Beyoğlu'nda yapılan ey- lemlerde Terörle Müca- dele Yasası'nda (TMY) ya- pılması öngörülen değişiklikler ve F tipi cezaevlerindeki tecrit uygulama- lan protesto edildi. Beyoğlu Mis Sokak girişinde toplanan Terörle Müca- dele Yasası Karşrh Birlik üyeleri "TMY Tasansı geri çekilsin. Tüm antide- mokratik yasalar iptal edilsin" yazılı pankart açt. Galatasaray Meydanı'na kadar alkışlaria yürüyen grup, yasayı protesto için ağıziannı siyah barrtJar- la kapatt. DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar da F tipi cezaevlerindeki tec- ridi protesto etti. Galatasaray Meydanı'ndatoplananyaklaşık 50 kisilik grup, Tecridi kaldınn, ölümleri durdurun" yazılı pankart açt. (TARKAN TEMUR) | Karayalçın 'AKPseçim parası biriktiyor' Istanbul Haber Servisi- SHP Genel Başkanı Mu- rat Karayaiçın. AKP'nin seçimler için para birik- tirdiğinı öne sürerek "Se- çimlere hazırlanan AKP'nin 50-60 milyon do- larhk birikimi oldugunu düşünüyorum" dedi. Karayalçın, partisinin Beykoz ve Beşiktaş ılçe binasının açılışlanna katıl- dı. Kendılennın Cumhuri- yetçılıği, Atatürkçülüğü başka parhler gibı bıçim- sel olarak değerlendırme- dıklerini söyleyen Kara- yalçın, "Atatürkçük bak) düzenkmek ve o balodaki kadmbn dansa kakhrmak anhmına gelmez. O anla- yışın adı ganhropçuluk- tur. Biz ganhrop Atatürk- çüsüdcgiliz-dedj Meclis Bahçesine Dubai Gökdeleni... Anavatan Partısi'nin grup kurması, en çok iktidar partisi AKP'yi rahatsız etti. Bu rahatsızlık siyasi olduğu kadar, "fiziksel" bir nıtelik de taşıyor. Geçmişte 3 partının kullandığı grup odaları ve salonlanna yayılan AKP'nin, ANAVATAN grubuna yer açılması ıçın bırazcık "toparlanması" gerekıyor. AKP ıse bir türlü "toparianmaya" yanaşmıyor. Durum böyle olunca ANAVATAN'lılar herfırsatta, bu mağduriyetlerinı dile getiriyorlar. Son olarak geçen hafta genel kurulda Danışma Kurulu önerisi tartışılırken, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Süleyman Sanbaş sözalıp.AKP'ye çattı: "(..JEfendim, yer sıkışıklığı var deniliyor. Değerfi arkadaşlar, 1980'den önce, bu Meclis, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olarak ikiye bölündü ve her mecliste -yani, senatoda ve mecliste- beşergrup vardı. HaJk/a ilişkiler binası da yoktu. Sadece bu binaya, on grup sığıyordu. Peki, ne oldu da bugün yer sıkışıklığı var? Köyde, tek göz odada yaşayanı getirirsiniz şehre, 4+1 yer verirsiniz; köyden komşulan geldiği zaman 'Sıkışıyoruz, sığmıyoruz' der, görgüsüzlük yapar. Böyle yapmayın arkadaşlar, böyle yapmayın!" AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin ise yenı grup kuran partiye yer tahsisinin hıç de kendıleriyle ilgisi olmadığını söyleyip, topu TBMM Başkanlığı ve Meclis bürokrasisine attı. Bunun üzenne bırleşimi yöneten AKP'li TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, ana binanın en ait katında bir araştırma komisyonunun bulunduğu yeri kastederek ANAVATAN'a yer gösterildiğini, ancak yöneticilerin burayı "beğenmediğini" ve yeni yer araştırmasının sürdüğü söylemek zorunda kaldı. Bu tartışmalar sürerken, CHP Yalova Milletvekili Muharrem Ince, şu sıralarda Dubai şeyhleriyle fena halde "hemhal" olan AKP'ye çok sıcak gelecek bir öneriyi ortaya attı: "Sayın Başkan, Meclis bahçesine Dubaililer bir gökdelen diksin, herkese yer bulunur..." Ağar kimi kıskanıyor? TBMM'de yer değiştirmeler artınca, atışmalar da yoğunlaştı. AKP'den DYP'ye, oradan da Anavatan Partisi'ne geçen Ibrahim özdoğan; DYP lıden Mehmet Ağar'ın "DYP milletin iradesiyle Meclis dışına çıkmıştır, koltuk değneği ile Meclis'e girmez" sözlerine sinirlendi. Yaptığı yazılı açıklamada Ağar'a verdi veriştırdi: "Ağar'ın Anavatan Partisi'ni kıskanması nedeniyle ağzından çıkanı kulaklan işitmiyor. Kendisi milletvekili seçildikten sonra koltuk değneği olarak DYP'nin başına oturmuştur. Ağar, bir dahaki dönem Meclis'te olmayacaktır ve hakkındaki birçok fezlekenin içeriğine göre bağımsız Türk mahkemelerinde yargılanacaktır. DYP'den Ağar'ın sözünde durmaması nedeniyle aynlan 4 milletvekili olarak, Türk siyasi hayatının yönünü değıştırdik. Ağar, DYP'ye geçen milletvekillerini birer av olarak gördü. Herhalde siyaseti polis mantığı ile yürütmeye kalkıştığı için Ağar, ava giderken avlandı." Türey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan tbmmcum@ttııetnettr ;î »• ÎV«. ^ IV •*t. y Sağhğınız için daima ambalajlı ve markasına güvendiğiniz ürünleri tercih ediniz. Banvit, taze pilici poşetleyip tüketiciye sunan Türkiye'nin ilk üreticisi... 1985 yılından beri, modern tesislerinde Banvit güveni ve ileri teknoloji ile ışlenerek paketlenmiş piliçier üretiliyor Lutfen markasız ve açıkta satılan pıJıçJere itibar etmeyiniz. ISO 9001 VANÇ£S 'Ş0I400J Ucretsiz Tüketici Danışma Hattr 0800 297 9494 tüketici@banvit.com Banvit www.banvit.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog