Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA +CLMHURİYET 31 EKİM 2005 PAZARTES HABERLER Baykal tek aday olarak olarak gireceği kurultayın ardından seçim için Anadolu yollanna düşecek CHP'de 'sakin' kurultay Uzun bir aradan sonra CHP'de ilk kez çeltiş- mesizbir kurultaysüreciyaşanması bekleniyor. AYŞESAYEV ANKARA - CHP üden Deniz Baykal, partisinin 19-20 Ka- sım'da yapılacak 31. olağan ku- rultayında "erken seçim starû" vermeye hazırlaruyor. Il ve ilçe kongrelerinde etkın olamayan muhalıflenn kurultayda aday çı- karmayacağı dile getinlirken uzun bir aradan sonra CHP'de ilk kez "çeldşmesiz" bir kurultay süreci yaşanması bekleniyor. CHP'nin 19-20Kasım'daAta- türk Spor Salonu'nda yapılacak 31. olağan kurultayına dönük hazırlıklar sürüyor. Kurultayda, 348 delege tarafindan verilen tü- zük değışıkliğı teklifi ve genel merkezin hazırladığı tüzük de- ğişikliğı de görüşülecek. Ancak tüzük değışikliği Anayasa Mah- kemesi'nin uyansı üzerine kurul- tay gündemine ahndığı ve dele- ge yapısı da genel merkez ağır- lıklı olduğu için önemli bir tü- zük değışikliği yapılmayacağı • Baykal'ın, 'parti içi disiplin sağlandığı ve örgütler tazelendiği' gerekçesiyle parti yönetiminde önemli bir değişiın yapmayacağı belirtiliyor. Baykal'ın geçen hafta CHP'ye katılan 3 eski DSP'li bakanı da kendi kontenjanından PM'ye alması bekleniyor. ifade ediliyor. Kurultayın ilk gü- nü yapılacak genel başkan seçi- minden sonra delegeler ikinci gün parti meclısine (PM) 80 asıl, 20 yedek ve yüksek dısıplirı ku- ruluna da 15 asıl ve 15 yedek üye seçimi için sandık başına gide- cek. 11 kongrelerini yapamayan Niğde ve Van ise kurultaya de- lege gönderemeyecek. Kurul- tayda, "Temel Sorunlar ve Çö- zümler'" ile "Tüzük" komis- yonlan oluşturulacak. 30. olağan kurultaydan sonra parti vitrininde "değişiın" iste- yen muhaliflerin bastırması üze- rine 2 olağanüstü kurultay yaşa- yan CHP, uzun bir aradan sonra ilk kez "yanşsız" bir kongre ya- şayacak. Genel başkanlık için tek aday olması nedeniyle, mü- cadelenin PM'ye yönelmesi bek- leniyor. Ancak 28 Ocak kurul- tayından sonra örgütten gelen değişim istemleriyle ilgıli, ola- ğan kurultayı kastederek "deği- şim sonbahara" açıklamasını ya- pan Baykal'ın, yenı parti vitri- ninı nasıl oluşturacagı merak ko- nusu. CHP kulıslennde ıse par- ti organları arasında "disipöiı ve uyum"un sağlandığı, bu neden- le Baykal'uı bu yapıyı bozmak- tan yana olmadığı dıle getırili- yor. PM'ye, 28 Ocak Kurulta- yı'nda tstanbul Milletvekılı Zül- füUvaııefi'yi destekJeyen, ancak daha sonra genel merkezle "ba- nşan" bazı milletvekillerınin de alınabıleceğı dıle gehnlıyor. Bay- kal'ın, geçen hafta CHP'ye ka- tılan eskı DSP'li bakanlar, Aydm Tümen,Erdoğan Toprak\ e Su- at Çağbyan'ı da kendi konten- janından PM'ye alacağı dile ge- tiriliyor. Bu isimlerden bazılan- nın da daha önce KemaJ Der- viş'in de başkanlığını yaptığı Bi- lim ve Kültür Platformu'na alın- ması planlanıyor. Temizere davet CHP yönetimi, eski DSP'li Malıye Bakanı Zekeriya Temi- zel'e de kurultay öncesı partiye katılım önensı götürdü. Temi- zel'ın ise bu öneriyi kesın bir dille reddetmediği, ancak bir sü- re daha beklemeyi tercıh ettigi öğrenildi. CHP lideri Baykal'uı kurul- tay konuşmasında ise "erkemse- çiın starü" vereceği ifade edi- liyor. Baykal'ın, kurultaydan hemen sonra da Anadolu gezi ve mitınglerini başlafması plan- lanıyor. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr Iki gündür mail kutum, internet kullanıcılannın mektuplanyla dol- muş durumda. Yüzlerce mektup hemen aynı şeyi söylüyor: Tele- kom'unyeniADSLhızlandırmaid- diasının gerçeğı yansrtmadığı, ama- cın yüzde yüz fiyat arttınmı oldu- ğu ileri sürülüyor. Bu iddia doğru mu değil mi, bu- nu önümüzdeki günlerde görece- ğiz. Ancak, şimdiye kadarki çeşit- li hükümet uygulamalan bu kay- gılan ve tepkiyi doğru çıkaracak ni- telikte olduğu için, bu kaygılann çok da haksız olmadığını düşünüyo- rum. İnternet kullanıcılan manifesto- laryayımlıyorlar, gazetecilere, mil- tetvekillerine uyan mesajlan yol- luyoriar. Bu Kadar örgütlü ve çok kişinin katıldığı bir internet eylemiy- le ilk kez karşılaştığım için ilgimi çekti. Bu da gösteriyor ki, internet gü- İntemet Kullanıcılan îsyanlarda nümüzün en önemli iletişim araç- larından birisi haline gelmiş. Bel- kı de önümüzdeki dönemde, her önemli sorun, her haberteşme ve duyuru internet üzerinden yapıla- cak. Zaten şimdiden yapılmaya başlandı bile. Mail kutuma gelen yüzlerce in- ternet kullanıcısının mesajlanndan birisini köşeme alarak, ben de bu ilginç eyleme destek vermek isti- yorum.Tabiidahadaönemlisi, bu konuda Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm'ın nasıl bir açıklama ya- pacağını da merak ediyorum. Bil- sın ki, internet kullanıcılan isyan- larda. Onlara kulak versin. • • • Işte o mektuplardan birisi: DÜNYANINENPAHALJİNTERNE- TİNİKULLANMAKİSTEMİYORUZ Türk Telekom tarafından telefo- na yapılan gizlizammın ardından, Binali Yıldınm'ın yüzde 100 indi- rim olarak tabir ettiği yüzde 100 BİNDİRİM, bardağı taşıran son damla olmuştur. 256 Kbps sınırsız intemet erişi- mi kullanan aboneler üvey evlat muamelesi görmüş, erişim hızla- nnda herhangi birartış olmamış- tır. En ucuz limitsiz intemet erişi- mi olan 256 Kbps, insanlan kota- lara mahküm etmek amacıyla kal- dırılmış ve bunun sonucunda en ucuz limitsiz internet erişimi 99 YTL olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yüzde 100 BİNDİRİME TEKABÜL ETMEKTEDİR. öncelikliamacı vatandaşına hiz- met olan Türk Telekom, yurtdışı çıkışlannı arttırmak için yatınm- dan kaçan, amacı sadece mak- simum kâr elde etmek olan bir ti- carethane haline gelmiştir. Türkin- sanı bir Türk kuruluşu olan Türk Telekom 'dan değil, 2006 yılının ilk çeyreğinde faalgöreve başla- yacak olan Oger'den yatmm ve teknoloji beklentisi içine girmiş- tir. Bir Türk vatandaşının kendi kuruluşundan değil, yabancı bir kuruluştan beklenti içerisinde ol- ması, son derece üzûcü bir du- rumdur. Bütün Avrupa ülkelerinde as- gari ücretle çalışan birinsan, bu- lunduğu ülkenin en düşük hızda- ki limitsiz intemet ehşimini bütçe- si hiç sarsılmadan kolaylıkla ala- bilmektedir. Oysa Avrupa Biriiğj'nin kapısı- na dayanmış olan Türkiye'de en düşük hızdaki limitsiz intemet eh- şimini orta halli bir vatandaş bile alamamaktadır. Türkiye'de internet tamamen lükse girmiş durumdadır. Bu du- rumun gözden geçirilmesini ve internet erişimi tarifesinin yeni- den düzenlenmesini istiyor ve bu konunun sizler ve bütün basın- yayın organları tarafından tüketi- ciye destek amaçlı ele alınmasını rica ediyoruz. İnternet kullanıcılarının iddiala- rı bunlar. Bu kadar çok ınsanın bir anda ayağa kalkmasına neden olan bu tepkının biranlamı olma- sı gerekir. Türk Telekom yetkilile- n acaba bu iddialara ne cevap ve- riyorlar? İnternet kullanıcılarının bu çağrılarını nasıl karşılıyorlar? Türk Tfelekom yetkililerinin ya da Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm'ın bir cevapları olursa, onu da bek- liyorum. 2000'LI YILLARDA ERDAL ATABEK Suçlu Ararken... Malatya Çocuk Evi'nde yaşa- nan yürek burkucu olaylar bütün yurtta üzüntü ve tepki yarattı. Ça- resiz ve kimsesiz küçük çocuk- ların bakıcılar tarafından itilip ka- kılması, bağnlıp çağnlması, da- yak yemeleri herkesin vicdanını sızlattı. Bu toplumsal tepki kar- şısında yetkililer apar topar ha- rekete geçtiler. Bakıcı kadınlar hemen sorgulanıp tutuklandılar, cezaevine gönderildiler. Olay ge- niş yankılar yarattı, yorumlara ne- den oldu. Sonra da 48 saatlik belleğin içinde -yeni bir benzer olaya kadar- uzaklaştı. Şimdi ne oldu? Bu çok derin- lere işleyen yara temizlenip iyıleş- ti mi? Bundan sonra kamusal ço- cuk yuvalan gerektiği gibi çalışıp bu çocukların bakımı, eğitimı ye- terince sağlanacak mı? Aslında kimse buna güvenemeyecek. Çünkü, bu oiayda olan brtenler he- pimize ne çok yanhşın içinde ya- şadıımızı ortaya koyuyor. Suçlular bu bakıcı kadınlar mıydı? Gözün gördüğünü suçlayıp ya- kalamak kolaydır ama gerçegin sadece bir parçasıdır. Gerçek her zaman çok daha derindedir ve çok yönlüdür. Şimdı, Malatya Çocuk Evi'nde yaşananlara birlikte bakalım. 1. Bu olayda görevli olan 'ba- kıcı kadınlar', çocuk bakımı ve eğitimi için yeterfi eğitimi almış- lar mıdır? Bu konuda çalışmak için onaylanmış bir belgeye sahip mi- dirler? Yoksa temizlik için alınıp bu işlerde çalıştırılmakta olan ki- şiler midir? Eğer böyleyse -ki öy- le olduğu anlaşılmaktadır- bu ka- dınları orada çalıştıranlar bu du- rumdansorumluduriar... Bu yet- kililer kimlerdir ve nerededir? 2. 'Bakıcı kadınlar", bu yuvada kaç çocuğun bakımından ve eği- timinden sorumludurlar? Haber- de belırtıldiği gibı 30-40 çocuğa bakmak zorunda bırakılmışlarsa, bu duruma göz yuman yetkililer kimlerdir ve nerededirler? Her gün bırakın 30'u, 40'ı; on beş, yirmi çocuk bile küçük yaş grup- lannda bakımı, eğitimi olanaksız bir iştir. Aynı zamanda biri ağla- yan, öbürü altını kirleten, biris ötekinin saçını çeken çocuklarır içinde yardımsız, desteksiz biı kadının durumunu düşünebiliı misiniz? 3. Bu kadınlar günde kaç sa- at çalışmaktadır? En az sekiz, belki daha çok süre çalışan bu ka- dınlann durumunu düşünen, me- rak eden olmuş mudur? Bu ka- dınların sabn tükenmez mi? Yo- rulmazlar mı? Bir gün de hasta olmazlar mı? Keyifsiz günleri yok mudur? Sinirli zamanları olmaz mı? Belki onların da deçresyon- ları vardır. Bunlan merak eden, araştıran, destek veren olur mu? 4. Bu yuvaların yönetiminde, çalışanlanndayürütülen kadrolaş- ma hareketinin, taşeronlarla işi yürütme tutumunun bu olaylar- daki etkileri nedir? Sosyal hiz- met uzmanlannın, psikologlann, pedagoglann yapması gereken görevleri konuyla ilgisi olmayan- lara devreden siyasal anlayışın sorumlulan kimlerdir? 5. Bu yuvalara destek verecek bir ekip var mıdır? Tıp doktoru, sosyal hizmet uzmanı, psikolog- lardan oluşan ekıplerin bu yuva- lara sistemli biçımde destek ver- meleri gerektiğini hiç düşünme- yenler kimlerdir? Gözünün gördüğünü yakalayıp cezalandırmak kolaydır. Güç ama doğru olan, gözü- müzün görmediği ama aklımızla görmemiz gereken sorumlulan bulup cezalandırmaktır. Hepsinden önemlisi de, olayın ucundaki kişilerle uğraşma kolay- lığının yerine sistemi görme ba- şansını koyabilmektır. Hızlı tren olayında iki makinis- ti suçlayıp kurtulursun. Bu olay- da iki bakıcı kadını hapse atıp ra- hatlarsın. Ama hiçbir olayı çöz- müş olamazsın. Bilinçli insanın, uygar toplu- mun önemı işte buradadır. Toplumun aydınlanması da bu- nun için gereklıdir, rönesansı da. Malatya Çocuk Evi'nde yaşa- nanlar, içinde yaşadığımız koşul- lan çok iyi yansıtan kötü bir ör- nektir. Anlayana, düşünene, gerçek- ten çözüm arayana... e-mail: erdalatak ' superonline.com erdalatak ı gmail.com / www.erdalatabek.com »•s perbrand ı markası 1 ADEhU* İşte en son teknoloji ürünü DemirDöküm Kombiter. Farklı model ve ödeme seçenekteriyle sizleri bekliyor. Siz de yüksek verimli, az yakan, sessiz çalışan DemirDöküm Kombiler'den birîni seçin. Kolayca alıp, konforlu ısmanlara katıtın. vinto ADEN İS fifast 5ARGON; themafast D • Metalik gri renk • Program saatli • Mikroiştemct'li kontrol sistemi Q • LCO panet • Dokunmatik tuşiar • 0,5 °C hassasıyetti üstun sıcak su konforu Q • % 93 verimte ekonomik kullamm • 0,5 °C hassasiyeüe stcak su konforu • Minimum boyut O • 30.000 kcat/h yüksek rsıtma kapasitesi • Oda termostatt ve dıjital program saatlî uzaktan kumanda "standart" • U It. kapasıteü mıcrofast ünitesiyle anında stcak su Q • Metalik gri renk • LCD panet • Diagnostik arıza teşhıs sistemi O • SEDBUK A sırtıfı, %107,5 yüksek verim (SEDBUK: Seasonat Efficiency of Domestic Boiters in the UK) • Dü$ük yakıt sarfıyatıyta ekonomik • Düşük emisyon sayesinde cevre dostu • 4 yıldtzlı sıcak su konforu O • 3 yıldız ite ödüüendirilmiş yüksek sıcak su konforu • 3,2 It. kapasıteü microfast ünitesıyte anmda sıcak su • "A" sınıfı enerji sarfryatı O • % 104 yüksek verim • Minimum yakıt sarfıyatı • Dü$ük emisyon değerleriyle çevre dostu I 325 YETKILİ SERVIS j MÜSTERI İLETİŞİM MERKEZİ f/0 800 2 ) 1 33 33 (ücretsız! ! ÜRUN GARANTISI D) DemirDökümwww.demirdokum.cofn.tr 0MVH BOrU SERVIS GAR/INTISI TURKIYE NİN HER KOSESINDE SERVİS Afil SÛREKLİ YEDCK PARÇA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog