Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

31 EKİM 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER ÇocukJara işkenceyapılmastyla ilgilisorumluluğu olmadığını savunan Çubukçu istifa etmeyeceğini söyledi Bakanbeş gün sonraMaktya'daSELAHATTİN GÖKAIALAY MALATYA - Aileden ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanı NimetÇubuk- çu, Malatya'da 0-6 yaş arasındakı kü- çük çocuklara işkence yapılmasıyla il- gili kendisinin siyasi sorumluluğu bu- lunmadığını belirterek istifa etmeye- ceğiru vurguladı. Çubukçu, "Beninsan tolarak, yapı olarak, bir tek çocuğun gözvaşına bütün makamlan feda ede- cekbiri^m. Ama bunun bir siyasi Bnç kampaayasına dönüşmüş otanasuu si- yasi tavır olarak görüyorum" dedi. Çubukçu, olayın sonışturulrnası için ka- patılan Milli Gençlik Vakfı (MGV) Başkan Yardımcısı olarak DGM'de yargılanan MûkreminKarakoç'un mü- fettiş atanmasıyla ilgili olarak da "Gö- reviendirflen müfettiş, SHÇEK'in 15 yıflık müfettişi'' diyerek partizanlık id- dialanna karşı çıktı. Bakan Çubukçu Malatya'daki da- yak skandalının ortaya çıkmasından ancak 5 gün sonrabölgeye giderek yet- kililerden bilgi aldı. Çubukçu önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Ismail Banş ile birlikte Malatya Çocuk Yuvası'na giderek şiddete uğrayan çocuklarla ya- nm saat görüştü. . TRT ve AA muhabiri dışında hiçbir basın mensubunun alınmadığı görüş- menin ardından Bakan Çubukçu Vali- liğe geçri. Valilikte bir basın toplantı- sı düzenleyen Çubukçu, "Malatya'da yaşananinsanlıkdışıolaylarıîlkduydu- ğum andan itibaren tophundaki her vkdan sahibi insan gibi, her anne-ba- bagfcibendekızgınhkveöfktduydum"' diye konuştu. 4.5 ay içinde yaklaşık 150 kurumuhabersiz ziyaret ettigini an- latan Çubukçu, istifa talepleriyle ilgi- li sorulara da "tsteyebilirler'' diye ya- nıtverdi. "Ne kadar sorumrulukduyu- yorsunuz" sorusu üzerine de Çubuk- çu şunlan söyledi: "Siyasi sorumluluk olarak buhınduğum makamm sonım- luluğuna uygun davrandığımı düşünü- yonım. Vaka yansıdığı andan itibaren demokratik,çağdaşbirhukııkde\1etin- deolmasıgerekenenhızlışekikleişleın vapüğımızı düşünüyorum. Ben insan olarak, yapı olarak, bir tek çocuğun gözyaşma bütün makamlan feda ede- cek biriyim. Ama bunun bir siyasi finç kampanyasına dönüşmüş olmasını si- yasi tavır olarak görüyonım." Elkatmış'ı yalanladı Çubukçu, TBMM tnsan Haklan Ko- rrusyonu Başkanı MehmetElkatnuş ın • Bakan Çubukçu, olayın soruşturulması için kapatılan MGV'nin Başkan Yardımcısı olarak yargılanan Mûkremin Karakoç 'un müfettiş olarak atanmasıyla ilgili olarak "Görevlendirilen müfettiş SHÇEK'in lSyılltk müfettişi" diyerekpartizanlık iddialarına karşı çıktı. "Bakan ÇubukçuVu 5günöncekonuy- la ilgili olarak sorguladık" yönündeki açıklamalannı da yalanladı. Bakan Çu- bukçu, olayın soruşturulması için gön- derilenmüfettiş. Mûkremin Karakoç'un kapatılan MGV'nin Başkan Yardımcı- sı olarak DGM'de yarguandığının anım- satılması üzerine şöyle devam etti: "Görevlendirilen müfettiş SHÇEK'in 15yühk müfettişi Bu insanlann orada buiunmalan,görevierinde yüksehneie- ri, son derece ciddi ve titiz şekilde ya- pitayor de\1ette. Ama asla ve kat'a şu mesekde mensubu bulunduğum par- tinin en küçük bir dahli ounadığı gibi mumkünolduğukadardabulunduğum her yerden parti tesküatlannın bu ku- rumlara yöneük ayağa kaküna ve ya- pKi çahşmalanna tanık okium. Parti- zanlık yönündeki suçlamalann da son derecekasıtlı olduğunu düşünüyorum. Nhekim ilgüi şirket yetküisi CHP ûye- si olduğunu açüdadı ama halen parti- zanhk süreci brtmedi Kamu thale Ya- sası ik şeffaf bir şekilde yaprimış olan ihaleyi almış olan bir firmanın yapbğı göreviendirmedir." BuaradaKarakoç'un yargılandığımn ortaya çıkması üzerine ikinci bir müfettiş görevlendirildi Karakoç'un görev alanı daraltılarak sadece 0-6 Yaş Grubu Çocuk Yuvası'yla ilgili soruş- turma yapacağı, Sosyal Hizmetler tl Müdürlüğü'ne bağh diğer birimlerle il- gili ise Başmüfettiş Verda Aldemir'in de görevlendirildiği belirtildi. ÖLÜMÜNÜN 6. YILDÖNÜMÜ amyoruz tstanbulHaber Servisi-Cumhuriyet gaze- tesinin genel yayın yönetmenlerinden, Tür- kiye Gazeteciler Sendikası'nın eski genel başkanlanndan Oktay Kurtböke, ölümünün 6. yıldönümünde yann saat 13.00'te Zincir- likuyu'dakı mezan başında anılacak. Istanbul'da 1936 yüında doğan Oktay Kurt- böke, Istanbul Öctisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdikten sonra mesleğe 1959 yılında Ankara'da Yenigün gazetesinde baş- ladı. Daha sonraki yıllarda Öncü, Kudret, Ankara Ekspres, Son Baskı, Cumhuriyet, Hürgün ve Hürriyet gazetele- rinde çalışan Kurtböke sekre- terlik, yazıişleri müdürlüğü ve genel yayın müdürlüğü görev- lerinde bulundu. Cumhuriyetgazetesinde 1967 yılında çalışmaya başlayan Kurt- böke 1972 yılmdan 1981 yılına kadar genel yaym müdürlüğü görevinde bulundu. tkd kez Tür- kiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanlığı yapan Kurtböke, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yönetim kurullannda da görev aldı. Güreş Federasyonu'nda 1992 yılında as- başkanlık yapan Kurtböke adına Güreş Fe- derasyonu, 2002 yıluıdan bu yana basın teş- vik ödülleri veriyor. îletişim fakültelerinde hocalık da yapan ve çok sayıda genç gaze- tecinin yetişmesine emek veren Kurtböke, "Bülent Dikmener ÖdüDeri"nin de kurucu- lanndandı. Kurtböke'yi 1 Kasım 1999'da uzun süren rahatsızhğı sonucu kaybetmiştık. CHP: MalatyaUaki olayın sorumluluğu sadece eğitimsiz babcı annelereyıhlamaz 'Pazarlamacı başbakanın iflası'ANK\R\ (CumhuriyetBüro- su) - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı Malatya Çocuk Yuvası'nda yaşanan olayın ardından bölge- de incelemelerde bulunan CHP heyetinin raporunda, bu olayın AKP döneminde egemen olan "tüccar devlet, pazarlamacı baş- bakan denkleminin hTas ettigi- nin" kanıtı olduğu ifade edildi. Olayın sorumluluğunun sadece eğitimsiz bakıcı annelere yıkıla- mayacağı kaydedilen raporda, Devlet Bakanı Nimet Çubuk- çu"nun istifası istendi. CHPmilletvekilleri Muharrem Kıhç,Özfem Çerçjoğiu, ErdalKa- rademir, bölgede yaptıklan üıce- leme sonrasında hazırladıklan ra- poru tamamlayarak Genel Baş- kan DenizBaykal ve partinin yet- kili organlanna sundular. Heyetin 26 Ekim'de yapüklan inceleme sonucunda hazırladıklan rapor- da, yuvada kötü muamele, fizik- sel şiddet ve eziyete maruz kalan çocuklarm korku ve panik içinde olduğu, yüz ve vücutlannın deği- şik yerierinde yarave çiziklerin gö- rüldüğü ifade edildi. Kadrolu ça- lışanlardan 3, temızlık şirketince "temMk ekmanı" olarak alınan işçilerden 7 olmak üzere toplam 10 işçinin "bakıa anne" olarak çalıştınldığı kaydedilen raporda özetle şu tespit ve değerlendirme- lere yer verüdi: • Kadrosu hizmetli olan ha- ÇOCUKLAR İSTANBUL'A CETIRILDI tstanbul Haber Servisi - Malatya Çocuk Yuvası'nda kötü muameleye maruz kalan 0-6 yaş grubundaki 41 çocuk, reha- bilitasyon amacıyla Istanbul'a getirildi. THY'nin tarifeli uça- ğıyla Ankara aktarmalı olarak Istanbul'a getirilen çocuklar, Atatürk Havalimanı VBP Salonu'ndan çıkanldı. Sosyal Hiz- metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürü tsmail Banş ve 12 görevlinin nezaretinde gelen çocuklar, VTP personelının de yardımıyla rnidibüslere bindirildi. Banş, ço- cuklann Istanbul'da Semiha Şakir Çocuk Yuvası'nda 2-3 ay süreyle psikolojik rehabilitasyona tabi tutulacaklanru, SHÇEK ile üniversitelerden uzman psikolog ve psikiyatrlann çocuklarla ilgileneceğini söyledi. Çocuklarm Istanbul'da bu- lunacaklan süre içinde Malatya'daki yuvanrn elden geçirilerek modern bir hale getirileceğini belirten Banş, ardından da ço- cuklarm tekrar yuvaya yerleştirileceğini bildirdi. nım çalışanlar ile özel şirketin temızlık elemanı olarak istihdam ettiği kişilerin eğitimini araşür- dığunızda bir kısrrurun sadece okur-yazar, diğerlerinin ilkokul mezunu olduğu ve hiçbirinin ço- cuk bakunı konusunda eğıtım al- madığını tespit ettik. Hatta ora- da çalışmaya devam eden kadın- larla yaptığımız görüşmelerde olayın vahameünı ıdrak dahi ede- medikleri, "Çocuklarabirkaçto- katatmamn nesivar? Biz evimiz- de kendi çocuklanmızı da terbi- ye etmek için zaman zaman dö- veriz"diyebüecek bir anlayışiçin- de olduklan da görülmüştür. • Kurumun denetimiyle ilgi- li olarak da il müdürlüğünce iki yıl içinde birkaç kez yüzeysel de- netlemeleryapıldığı, SHÇEK ta- rafından ise 5 yılı aşkın süredir denetleme ve teftiş yapılmadığı görülmüştur. • Olay, sadece bakıcı anne çalıştrnlan temizlik işçilerinin ce- zalandınlmasıyla giderilebilecek basitlikte bir olay değildir. Bu olayda özellikle AKP'nin kadro- laşma anlayışı önem arz etmek- tedir. 2004'te Malatya îl Sosyal Hizmet Müdürlüğü'ne siyasi de- ğerlendirmelerle sicil dosyasmda pek çok olumsuzluk bulunan, pek çok disiplin cezasrna muhatap ol- muşbirkişi il müdürü olarakatan- mıştır. Yapılan bu atamadan son- ra kurumda liyakate göre değil, si- yasi anlayış ön plana alınarak da- ha alt birimlerde de kadrolaşma- ya gidilmiştir. Kuruma bağlı mü- dürler de görevlennden almarak yerlerine miUetvekülerinin, il mü- dürünün ve bakan danışmanlan- nm yakınlanndan imam hatip çı- kışlı atamalar yapılmıştır. Il mü- dürlüğü bünyesinde 70 kadar gö- revli yer değiştirmiştir. • Bu kadrolaşma temizlik iş- çilenne ve bakıcı annelere kadar inmiş ve 2005 yılmda bakıcı an- ne konumunda çahştınlan işçile- rin çoğunun işine son verilerek si- yasi değerlendirmelerle yenileri almmıştır. • Sicilinde pek çok olumsuz- luk olduğu bildirilen il müdürü- nün atamasında siyasi ıktıdann ve kurumdan sorumlu sayın baka- mn da sorumluluğu bulunduğu kuşkusuzdur. Çağdaş demokratık ülkelerde bu durumlarda bir ba- kan nasıl sorumluluğunu bilerek istifa ediyorsa, Saym Bakan'ın da bir an önce istifa etmesi gerekir. • Ülkeyi tüccar devlet anlayı- şı içinde kâr-zarar mantığıyla yö- neten hükümet, çalışanlara hem dahaaz ücret vereyim, hem de da- ha rahat kadrolaşayım anlayışıy- la hizmetlerin gördürülmesını özel kesime havale etmiştir. Bu süreç, tüccar devlet-pazarlamacı başbakan denkleminin iflas etti- ğinin açık bir göstergesidir. AYDINLANMA EMRE KONGAR Yodaşan Köylülük, Dincilik ve Yağmacılık Köylüleri severim. Binlerce yıl süren din-tarım imparatorluklan dönemindeki feodal yapının kurbanlandır. Savaş zamanlannda asker, banş zamanlann- da köle-çrftçi olarak kullanılmışlardır. Onlarca yüzyıl, toprak ağaları ve din adamlan tarafından yönetilmişler, sömürülmüşlerdir. Binlerce yıl süren feodal kültürün gelenekleri- ne tutsak olmuşlar, günümüzde bile bu düzenin belirlediği değer yargılanyla, "töre-cinayetleri" gibi çağ gerisi uygulamalann pençesinden kur- tulamamışlardır. Feodal kültür yapısının, köylülerin bedenlerini ve ruhlannı tutsak eden, farklılıklan reddeden, sömü- rücü niteliğinden hoşlanmam, ama onun, mert- lik, vefa gibi duyguları besleyen yanını severim. Keşke, mertlik, vefa gibi duygular, endüstri- leşmenin getirdiği kentsel kültür yapisının da başat öğeleri olabilse diye düşünürüm. Mert ve vefalı insanlan severim. Çağdaş kültürü, "en yüce değer paradır" di- ye tanımlayanlan onaylamam, "çağdaş insanın mertliği ve vefası yoktur, onun tek ilkesi çı- karlannı korumaktır" diyenlerin gerçeği saptır- dıklannı bilirim. Kente göçen ve bu nedenle de feodal küttür- den kopan, mertlik, vefa gibi duygulan unutan, ama endüstriyel-kentsel kültürün, ortak ya- şam kurallarına uymak gibi, farklı inanca ve özelliklere sahip insanlara da kendisine istediği saygıyı göstermek gibi öğelerini benimseyeme- yen, yozlaşmış köylülerin çok mutsuz ve hem kendilerine hem de çevrelerine yaban- cılaşmış insanlar olduklannı düşünürüm. • • • Endüstriyel-kentsel değerieri benimseyememiş, ama feodal kültürden de kopmuş olan "boşlukta kalmış ve yozlaşmış köylüleri", kutsal din de- ğerlerimiz adına istismar eden politikacılar ne yazık ki onlara büyük bir kötülük etmektedir. Yalnız onlara değil, ülkeye de... • • • Feodal değerlerden kopmuş ama endüstriyel- kentsel kültürü benimseyemedikleri için boşlukta kalmış insanlann kutsal dinimizin değerlerine sanlmalan son derece doğal ve olağandır. Doğal ve olağan olmayan, bu insanlann kutsal değerieri kendi çıkariarına alet eden politikacı- lann elinde sömürülmeleridir. • • • Kırsal alanlarda yaşayamadıklan için kentlere göç eden insanlann, topluma uyum süreçlerinde yerel ve ulusal politikayı keşfetmeleri, politi- kanın sihirii "seçmen gücünü" kullanarak kendi yaşamlarını düzenleyebileceklerini anlamaları demokratik bir bilinçlenmedir; desteklenme- si gereken bir süreçtir. Fakat ne yazık ki Türkiye'deki "çok partili re- jim" çerçevesinde yozlaştınlan ve ülke sorunla- nnı çözmek yerine sadece politikacılann cepleri- ni doldurmalarına yol açan düzenin "demokra- si" diye yutturulması, bu demokratik bilinçlen- me sürecini de doğrultusundan saptırmış, boşlukta kalmış bu insanlan umut adına din sömürüsünün tutsağı haline getirmiştir. ••• Sonuç, gecekondu bölgelerinden başlayarak tüm kentsel alanlan ve buradan hareketle bütün ülkeyi pençesine alan "din istismanna dayalı yağmacı bir yozlaşmış köylü kültürünün" egemenliğidir. Kutsal dinimizin değerferini istismar eden poli- tikacılann yağmacı bir anlayışla yönlendirdikleri bu yozlaşmış köylü kültüründen kurtulmanın yo- lu, demokratik (ve tabii laik) yaşam biçiminin savunularak geliştirilmesi ve ülke (toplum) çıkar- lan üzerine inşa edilmiş çağdaş bir ulusal bilin- cin oluşturulmasıdır. ekongarfS cumhuriyetcom.tr; www.kongar.org Trabzon'da kaza: 7 öüi • TRABZON (Cumhuriyet) - Trabzon'un Karadeniz Sahil Yolu Arsin ilçe merkezi çıkışında Cevdet Kurt yönetimindeki 61 K 2551 plakalı kamyonun, karşı yönden gelen Turan Meral'in kullandığı 65 LB 637 plakalı minibüsle çarpışması sonucu, 7 ki- şi öldü, 9 kişi yaralandı. Trabzon'un Maçka üçe- sinde meydana gelen kazada da NTV'nin Trabzon temsilcisi Ahmet Kayacık yaralandı. BOVLŞ boru hatdna sattn • MARDİN (AA) - Nusaybin'in Taşköy mevkiinden , geçmekte olan BOTAŞ'a ait petrol boru hattında, te- rör örgütü PKK mensuplannca dün akşam saatlerinde düzenlenen saldın sonucu yangın çıkn. Yangını sön- dürme çahşmalan geç saatlere kadar devam etti. Bu arada Midyat ilçesinde güvenlik güçlerince düzenle- nen operasyonda, PKK üyesi bir kişi gözaltına ahndı. Türbanlı öğretmene soruşturma • ÇORUM (Cumhurij'et) - Çorum'un Narlı beldesin- deki ilköğretim okulunda derslere türbanla giren öğ- retmen Hacer Yıldınm hakkında soruşturma başlabl- dı. Eğitim-Sen ve ADD Çorum şubeleri ortak bir açıklama yaparak Yıldınm'ın türbanla derse girmesi- ne göz yumulmasına tepki gösterdiler. Açıklamada, "Bu olay, eğitim sistemimizin AKP yönetiminde ne- relere götürülmek istendiğinin resmidir" denildi. btanburda saganak yapş • tstanbul Haber Servisi - Istanbul'da dün etkıli olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etküedi. Özellikle Avrupa yakasmda etkili olan yağış, ta- til günü olmasma karşm şehir içi trafiğini felç et- ti. Ana arterler ve boğaz köprülerinde trafık dur- ma noktasına gelirken bazı bölgelerde su baskın- lan yaşandı. Eminönü'nde bulunan altgeçitler su birikintisi nedeniyle geçit vermezken Alibeyköy ve Kâğıthane'de ev ve işyerlerini su bastı. Prol. Tahsin Özgüç'e son veda • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - îbn-ı Sina Hasta- nesi'nde yaşamını yitiren Prof. Dr. Tahsin Özgüç toprağa verüdi. Prof. Dr. Özgüç için ilk tören Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde dü- zenlendi. Törende bir konuşma yapan AÜ Rektörü Prof. Nusret Aras, Özgüç'ün Cumhuriyet âşığı bir ki- şi olduğunu ifade etti. Özgüç'ün cenazesi daha sonra Kocatepe Camii'ne götürüldü, buradaki törenin ar- dından Karşıyaka Mezarhğı'nda toprağa verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog