Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 EKİM 2005 PAZARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Dıştan Bakif MUNİH'TEKİ bayram toplantısında Cumhun- yete yonelık ıç ve dış tehdıtler konuşuluyor Bıryanda, buyukguçluklerie kuaılmuş bırCum- hurıyetın verdığı gurur, bır yanda tehdıtlenn getır- dığı tedırgınlık Uzak topraklara gıden, ama go- nullerını yurtlanndan koparamayan ınsanlar bu ıkı duyguyu daha derınden hıssedıyorlar • çten gelen tehdıtlen sıralamak zor değıl I llk yırmı yılını, yanı yetmış yıllık geçmışının an- cak dortte bınnı gerçek devnmcılık havasıyla ya- şamış olan Cumhunyet, Ikıncı Dunya Savaşı son- lanndan başlayarak sınsı bır "karşı-devnm"\e uğ- raşmıştır Ustelık, kurtuluş donemının ardından devrımlen yapan partının ıçınde yeşeren bır kar- şı-devnm Sirer'ler Günattay'latia gelen bır "res- torasyon" donemı Yine aynı partıden kopan bır Demokrat Partı, onun başlattığı bırdıyalektıkten doğan sağcı partıler, su ustune çıkan tutucu akımlar, yasallaşan gerıcılık, dıncılığın uyanışı, Cumhunyetın kurumlanna, unı- versıtelenne, yargısına sızan bır Islamcılık Nıha- yet, daha çok ozgurluk, demokrası ve hatta ılen- cılık adına gelen, sozde "aydın"\ann tutkusu bır Ikıncı Cumhunyetçılık Dış kaynaklı ters etkılerın tanhı, "değışım, çağ- daşlaşma veyenılenme donemı" dıye bılınen Tanzımat yıllarına kadar uzanıyor Çağdaşlaştın- cılar, aynı zamanda dış çıkarlann da oncusu olur- lar Cumhunyetın ılk yıllannda sındıkten sonra ya- vaş yavaş ortaya çıkan karşı-devrımcıler, dış et- kılerle kendı çıkariarını butunleştırerek ulusal kal- kınma polıtıkalarını ters yola saptırmakta ustadır- lar Oysa, ulkeyı etkıleyen Batı ve ozellıkle Avrupa, ulkenın ınsanlanna hep Haçlı donemlerının dışla- yıcılığıyla bakmış, onlan kendı uygariığının beşığı olan toprakları ele geçınp hoyratça kullanan ıstı- lacılar saymaya devam etmıştır Cumhunyetı devrımcı yolundan saptıran etkıler kureselleşme akımıyla lyıce belırgınleşmış, AB tut- kusuyla busbutun yoğunlaşmıştır, Yalnız Kema- lızm değıl, cumhunyetın değışmez bılınen temel ılkelerı de "dunyaya ve çağa uyum"un tehdıdı al- tındadır İ lgınç olan, son yıllarda bu ıç ve dış tehdıtlenn şa- şırtıcı bır bıçımde yan yana gelmesı, tuhaf bır "ıt- tıfak" ıçıne gırmış olmasıdır Eskıden dış etkıler ıçtekı tutuculuğun ve karşı- devnmcılığın gozunde yobazca bır kabalıkla "gâ- vuriuk" olarak nıtelendınlıp ışın ıçınden çıkılırdı Şım- dı ıse, ozellıkle medyada çok satışlı gazetelerde, en Islamcılaren Avrupacı yadaen Avrupacılaren Islamcıdırlar Tehdıtlen ayırt etmek onlemlen ve çozumlen du- şunmek zoriaşmıştır Ama yıne de etkılı çare, tehdıtlenn tehlıkesını Cum- hunyetın kuruluş ılkelen ışığında olçmek ve savuş- turmaktır "AB 'ye gırmek ıçın Kemalızm bırakılma- lıdır" dıyen yabancı ayartıcıların sozlen de bunu doğrulamıyor mu 7 DERSAISELERİN DİKKATİNE! KPSS Hazırhk kursunu bırlıkte verelım' Yayın desteğı bızden 1 un Uzman Yayın Ekıbı'nın hazırlamış olduğu Yardımcı Kıtap - Soru Bankası - Konu Tarama testlennden yararlanarak, tum oğrencılennızı yuzde yuz başanya ulaştırabılırsınız TLKLJMIJT llkumut 24 vaşında Bügı ıçın. (0 216 418 92 40) www.ilkumut.com tr "Senın adresın" KOCAELİ2. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞENMAZIN AÇIK ARTITRMAİLAISI DosyaNo 2002 1431 Satılmasına karar venlen taşımazın cınsı, nıtelığı kıymetı adedı onemlı ozellıklen Bır borçtan dola\ı hacızlı bulunan Kocaelı Gündoğdu ko \u Ozbek mevkıı pafta 9 parsel 672 de kayıtlı 3^30 m2 mıktarh tarla vasıflı taşınmazın borçlu\a aıt 1000 3^30 hıs sesı açık arttırma suretıvle saüşa çıkanlmıştır Satı^ı yapılacak olan taşınmaz Bekırpaşa Beledıyesı sınır lan ıçınde otoban kara>olunun gune>ınde taknben ^00 met re mesafededır Taşınmaz Gündoğdu Mahallesı nın doğu sunda Dunya Bankası kalıcı konutlannın guneyınde yamaç arazıde kalmaktadır Kadastro \ olu me\ cuttur Ûlaşım ımka nı ıvıdır Mevcut ımar durumuna gore taşınmaz ıskan sahası dışın- da \e mucavır alanda kalmaktadır Parselın tamamı bolge parkında kalmakta olup bır kısmı da jeolojık sakıncalı alan da kalmaktadır denılmekte ıse de taşınmaza yakın mesafede ınşaatlann yapılmakta olduğu gorulmuştur Taşınmazın borçluya aıt hıssesıne bıhrkışılerce *>0 000 00 YTL muhammen bedel takdır edılmıştır Satış şartUn 1 Satış H 12 200< gunu saat 14 00 14 10 arasmda Koca elı Adlnesı 1 kat 2 tcra Mudurluğu nde açık artırma sure tı\le >apılacaktır Bu artırmada tahmın edılen değerın O o60 ını \e ruçhanlı alacaklılar \arsa alacaklan toplamını ve satış gıderlennı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bo>le bır be delle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhudu bakı kalmak şanıyla 23 12 200^ gunu av-nı verde aynı saatte ıkıncı artır- ma>a çıkanlacaktır Bu artırmada da bu mıktar elde edılme mışse gaynmenkul en çok artıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok ar- tırana ıhale edılecektır Şu kadar kı artırma bedelrnın malın tahmın edılen kı\metımn o o40 ını bulması \e satış ıstevenm alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması \ e bundan başka paraya çe\ ırme \ e pa> laştuma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta lebı duşecektır 2 <\rtırma>a ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıjmetın o o20 sı nısbetınde pe> akçesı \eya bu mıktar kadar banka te mınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedığınde 10 gunu geçmemek uzere sure venlebılır \uzde 18 KD\ tellalıve resmı damga\ergısı tapuharç\e masraflan alıcıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgılılenn (•) bu gayn menkul uzenndekı haklannı ozellıkle faız \e gıderlere daır olan ıddıalannı davanagı belgeler ıle on beş gun ıçınde da ıremıze bıldırmelen lazımdır aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacakrır 4 Satış bedelı hemen \eya venlen muhlet ıçınde oden- mezse lcra \e lfla» kanunu nun P 3 maddesı gereğınce ıha le feshedılır Ikı ıhale arasındakı farktan ve yuzde 10 faızden alıcı \e kefıllen mesul tutulacak \e hıçbır hukme hacet kal madan kendılennden tahsıl edılecektır 5 Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daıre açık olup gıden gıden venldığı takdırde ısteyen alıcıva bır ornegı gondenlebıhr 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormuş \e mündere catını kabul etmış savılacaklan başkaca bılgı almak ısteyen lenn 2002 1431 satış sa>ılı dos>a numarasıyla mudurluğu muze başvurmalan ılan olunur ı*) tlgılıler tabınne ırtıfak ıakkı sahıplen d dahıldır Basın 51312 Endüstriyel îlişkilerde Gelişim Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNSAL ogrenm U\esı T urkıye Metal Sanayıcılen Sendıkası (MESS) ulkemızın en onemlı ışveren sendıkasıdır 300 ış\ ennı temsıl eden 265 u\e\e sahıp MESSbu ışyerlenn- de çalışan 120 000 ışçıyı orgutlemış olan Bırleşık Metal Iş, Turk Metal ve Çelık tş sen- dıkalan ıle gmp sozleşmelennı uyum ıçınde u> - gulayan, bu tutumu ıle son yıllarda ulkede yaşa- nan çalışma banşının onemlı mımarlanndan bı- nsı olan ışveren sendıkasıdır MESS >ayımladı- ğı kıtaplarla, uyguladığı eğıtım çalışmalan ıle ış- çı sendıkalanna da ornek olması gereken bır ça- lışma duzenını başan ıle gerçekleşnrmışür MESS son olarak 1 -4 Ekım tanhlen arasında ulkenın en- dustnyel ılışkıler konusunda uzman akademısyen- lennın metal sanavıcılennın ve sıyasılenn katı- lımı ıle GELİŞİM 05 başlığı altında AB 'ye uye- lık surecuıde sanayıde ve endustnyel ılışkılerde nasıl bır gelışım gerçekleşmelı konusunu mercek alnna almışur AB ıçınde yer almak ıçın ekono- mık buyumenuı onemı vurgulanmış, bunu sağ- lamak ıçuı yatınmlann artması ve bunu ozendır- mek ıçın de yuksek olan vergılerın. SSK pnmle- nnın ve enerjı fıyatlannın yenıden duzenlenme- sının zorunlu olduğu ve ancak bu y oldan kayıt dı- şı ekonomının kayıt alhna alınabıleceğının altı çı- zılmışnr Toplantının çarpıcı bolumu, değerlı bılım ada- mı ve konunun uzmanı Prof Dr Metin Kutal'ın sunduğu endustnyel ılışkılerde değışım teblığı ıle gerçekleşmıştır Daha sonra uç ışçı konfede- rasyon başkanının tartıştığı teblığde Sayın Kutal çok onemlı konulara değınmıştır Sayın Hocamı- zın teblığınde de belırtrığı gıbı tum dunyada ışçı sendıkacılığı sorgulanmakta ve kureselleşmenın sonucu daha da guçlenen uluslararası sermaye kar- şısında ışçı sendıkacıhğı onemlı bır kan kaybı yaşamaktadır Ozetle ulkemızde kayıt dışı eko- nomınm ağırhklı olarakvariığı, ozelleşnrmeler ne- denı de gıderek daha da yaygınlaşan ışsızlık, mık- ro-elektronık teknolojının gıderek yaygınlaşma- sı, alt ışverenlık (taşeronluk) uygulamalannın ye- nı ış yasasının amacı dışında kullanılması sendı- kacılığın onundekı engellenn ve olumsıız koşul- lann bazılandır Şu bır gerçektır kı sendıkacılı- ğımız bugun 1963-1980 >ıllan arasında >akala- dığı gucun çok gensındedır 12E>luloncesıya- şananlann faturası haksız olarak ışçı sendıklan- na çıkanlmış ve sonrasında kabul edılen anaya- sa ve sendıkal yasalar ışçı sendıkalannı bırer kâ- ğıttan kaplana çevırmıştır Bugun ışçı sendıkala- n uye sayısı ve parasal vonden guçsuzdur, sen- dıka enflasyonu nedenı üe amansız ve anlamsız bu- çekışmenın ıçındedır, bunun doğal sonucu olarak ış\erenlenn\e ışveren sendıkalannın onun- de dık duramamaktadır Dağınık ve guçsuz ışçı sendıkalannın ne sıyasal ve ne de sosyal yaşam uzennde hıçbıretkılenyoktur Sıyası partıler sen- dıkalannpeşınde koşacagına sendıkacüarın onem- lı bırbolumu sıyası lıdeTİenn peşınde Mıllet Mec- hsı'nde bu- koltuk kapmak ıçın koşmaktadırlar Sıyasal ıkrıdara yon vermek, ısteklennı ona ka- bul ettırmek yenne, sı> asal ıködarla ı>ı geçınmek, sendıkasına ya da konfederasyonuna bazı odun- ler koparabümek ıçın ozgur sendıkacılığın ılke- lennı rahatlıkla çığnemek sendıkacılığın yenı po- hnkası yapılmıştır • Arkası 8. Sayfada Herşeyımız, OKTAY KURTBÖKEyi sevgı ve hasretle anıyoruz Tarih: 01 11.2005 Salı Saat: 13.00 Yer: Zıncırlıkuyu Mezarlığı BİR HABER! HAZIR KARTLIYSANIZ: FATURALIYSANIZ: 9 Tûm Turkceinu,: hafta sonu DAKİKAUK PAKETuımTurkcell'lı ^daio.7 konuşun konuşon Seçtigirûz %50Seçtiginız ^ DAKİKAUK PAKET i konuşun- Turkcell'liferle 19,75 YTL'ye konuşun. DAKİKAUK PAKET 1 Turkceli'Uyle konuşun. HAZIR KART FATURALI SEÇMECELERKaydolmak için: j ABONE yazın. Doşluk btrakın. seçtiginız ındinmın adını ve indırımls konuşmai' ıstedığını^ nurr.arayı/numaraiafi yazıp27lO•> •.'•"''':' kısa mesaj yoliayın Örnek ABONE TEKNUMARA 53xxxxxxx> ABONE 3NUMARA 53xxxxxxxx 53xxxxxxxx 53xxxxxxxx ABONE HAFTASONU 444 0 535 /a da www.turkcell.com.tr ce'ı ba:,-jo- ,-\-.«/.Ü ydijıf. Sıze en yakın TurkcellExtra ya ya da Abone Merkezi ne uğraytn mn(UirkMll.com.tr üı, • -^>ece(er Şuba! 2006 sooun» ka*ır gecert«J'' liCr.rtr'. 3e<,rt*ce<errt««~.Kampu«C«Hsie,-veKurumsat abonier jnrjr.-,,- —.._ PAKETLER Kaydolmak için: • ABONE yazm. Doştuk bırakın seçtığınız paketın admı ve ındirtmlı konuşmak isledıgınız numarayı yaz^p 2710 a ucretsız kısa mesaj yoHayn Örnek ABONE PAKET300 53xxxxxxx> ABONE PAKET45-Hİ5 53xxxxxxxx ABONE PAKET90+90 53xxxxxxxx • 444 0 532 ya ua www.turkcell.com.tr at „ . .. ^. ,-.;>, ,vi,,m. • Sıze en yakın TurkcellExtraya ya oa Abone Merkezt ne uğrayın. -•': kamta'iy» 3 j'<.ier www.lufkcell.com.lr ve 444 0 532de ir&uın,, PmkeüKr'aev KurunvHİ aboneler ArkMJaşmı Gettr v Seçmece tntünm abcnetefi yi'»'t»-:. TURKCELL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog